Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

• ekonomické složení O. ◦ Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EAO)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "• ekonomické složení O. ◦ Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EAO)"— Transkript prezentace:

1 • ekonomické složení O. ◦ Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EAO)
= pracující část obyvatelstva - většinou v produktivním věku (RZ - mladší x VZ - starší) = 50 % sektory hospodářské činnosti obyvatelstva primární - činnosti spojené se získáváním základních surovin lov rybolov zemědělství vodní hospodářství těžba surovin lesní hospodářství sekundární - činnosti související s přemísťováním a zpracováním su-rovin průmysl stavebnictví nákladní doprava terciární - činnosti poskytující různé druhy služeb služby obyvatelstvu obchod osobní doprava cestovní ruch kvartérní - činnosti zabývající se informacemi školství výzkum věda přenos informací

2 výrobní sféra (hmotná, materiální výroba)
= primér, sekundér; zaměstnanost celosvětově klesá nevýrobní sféra = terciér, kvartér; zaměstnanost celosvětově stoupá 4 sektory hospodářství - během vývoje lidstva dochází ke změnám v za- městnanosti = stupeň hospodářského rozvoje státu: společnost: předindustriální = hlavně primér dnes RZ (zemědělství) - celosvětově pokles (Afrika 60 % Asie 56 % JA 21 % Austrálie a O. 15 % Evropa, SA 10 %) industriální = sekundér (průmysl) RZ vzestup x VZ pokles postindustriální = terciér (služby) - kvartér VZ (50-70%) zaměstnanost = společenský a hospodářský pohyb obyvatelstva nezaměstnanost - vážný problém státu - pokles životní úrovně (platí se z daní) - ukazatel = míra nezaměstnanosti = nezaměstnaní : EAO (%, podíl)

3 • pohyb (měna) obyvatelstva
- společenský a hospodářský (zaměstnanost) - přirozený (lidé se rodí a umírají) - mechanický (lidé se stěhují) přirozený porodnost (natalita) = počet živě narozených dětí na 1000 obyvatel za rok (promile; ‰) (svět 20,43 ‰) - ovlivňována: počtem žen ve fertilním věku společensko-hospodářskými poměry (RZ x VZ) postavením žen v rodině, společnosti (muslim- ské země) životní úrovní (Niger 52,31 ‰ Mali 49,50 ‰ Uganda 48,54 ‰ Somálsko 47,98 ‰ Litva 8,10 ‰ Německo 8,68 ‰ Bulharsko 8,71 ‰ Slovinsko 8,97 ‰ ČR 9,84 ‰ SR 9,52 ‰)

4 úmrtnost (mortalita) = počet zemřelých na 1000 obyvatel za rok (promile; ‰) (svět 8,83 ‰) - ovlivňována: životní úrovní lékařskou péčí reprodukce O. - obyvatelstvo se neustále obnovuje (rodí, umírá) přirozený přírůstek = rozdíl porodnosti (větší) a úmrtnosti - celosvětově 1,17 % = klesá velký (30 ‰) - RZ Afriky - Asie - LA nízký (5-10 ‰) - VZ Evropy, SA důvody: více starých lidí zaměstnanost žen přirozený úbytek = rozdíl porodnosti a úmrtnosti (větší) věkově staré obyvatelstvo Maďarsko - Německo - postsovětské státy - ČR

5 mechanický migrace (stěhování) - změna místa pobytu důvody: ekonomické (nezaměstnanost, chudoba, nízká životní úroveň) politické (útisk, represe, …) náboženské války cíl: VZ Evropy, SA čas: trvalá dočasná dlouhodobá krátkodobá denní (dojíždění do práce, za službami, kulturou, zdra- votnictvím) sezónní (prázdniny, práce) vzdálenost: vnitřní (vnitrostátní) - v rámci státu (venkov - město = proces urbanizace) vnější (mezistátní) - za hranice státu v rámci světadílu (Evropa: z J, V do Z) mezi světadíly (Afrika - Evropa; Asie - SA)

6 emigrace = vystěhování - emigrant = vystěhovalec
imigrace = přistěhování - imigrant = přistěhovalec repatriace = státem organizovaný návrat dřívějších emigrantů zpět do vlasti - repatriant Vystěhovalecké země = kam se lidé nejvíce stěhují - USA, Austrálie, Nový Zéland, západní Evropa (Německo, Francie) Celkový (absolutní) přírůstek (úbytek) obyvatelstva závisí na: planeta Země - přirozené měně (pohybu) obyvatelstva stát, světadíl - přirozené i mechanické měně obyvatelstva porodnost (+) přistěhování (+) → celkový počet obyvatel → vystěhování (-) úmrtnost (-)

7 • rozmístění obyvatelstva Země
- nerovnoměrné ½ lidstva žije na 5 % souše do 200 km od pobřeží (50 %) do 200 m n.m. (nížiny; 59 %) ⅘ lidstva na východní polokouli (hlavně monzu- nová Asie - nejlidnatější země světa) severní mírný pás ( rovnoběžka) - ovlivněno: přírodními podmínkami (dříve) dosaženým stupněm sociálně ekonomického vývoje (dnes) ekumena = území člověkem trvale osídlená a hospodářsky využívaná - nejvíce mírný pás; 43 % souše subekumena = území krátkodobě osídlená a využívaná (pastva , lov), 37 % souše anekumena = území neobydlená a nevyužívaná oblasti polární, pouštní, vysokohorské; 20 % souše (poměr E : S : A = 13 : 11 : 6)

8 přírodní faktory - nejvíce ovlivňující osídlení
vzdálenost od mořského pobřeží do 200 km (50,2 %) do km (17,7 %) do 500 km (23,5 %) nad km (8,6 %) km nejvíce (% obyvatel) nejméně (% obyvatel) do 50: Austrálie 79,1 Afrika 18,1 51-200: JA 38,4 Austrálie 15,2 : Evropa 30,3 Austrálie 4,9 Afrika 18,6 501-1 000: Afrika 23,5 Austrálie 0,8 JA 9,0 nadmořská výška do 200 m n.m. (59 %) do m n.m. (11 %) do 500 m n.m. (23 %) do m n.m. (4 %) nad m n.m. (3 %) m n.m. nejvíce (% obyvatel) nejméně (% obyvatel) do 200: Austrálie, Evropa, Asie 50- Afrika 32,5 : S. Amerika 33,3 J. Amerika 15,0 : J. Amerika, Afrika 20- Evropa 7,2 nad 1000: Afrika Evropa, Austrálie 1,0

9 podnebí - většina lidstva žije v mírných a teplých podnebných pásech socioekonomické faktory - nejvíce ovlivňující osídlení, vyvíjely se postupně: a/ oblasti s kvalitními půdami a vhodnými klimatickými poměry - dříve (hlavní zaměstnání = zemědělství) b/ oblasti těžby a zpracování nerostných surovin - později (průmysl) c/ města - aglomerace - 20. století (proces urbanizace - poměšťování obyvatel- stva, krajiny)

10 hustota zalidnění obecná = poměr počtu obyvatel k rozloze obývaného území (obyv./ km2) specifická = počet obyvatel na jednotku půdy (orné, zemědělské, zasta- věné) - průměrný údaj, slouží k porovnání Stát Obecná hustota Specifická hustota (orná půda) Čína Egypt Island ČR svět: 14,42 (planeta Země - s oceány, pevninou) 44 (souše bez Antarktidy) 40 (souše s Antarktidou) světadíly: Asie Evropa 70 Afrika 25 Severní Amerika 19 Jižní Amerika 18 Austrálie a Oceánie 3

11 - velká rozlohou malé rozlohou velké (nad 5 000 km2)
státy: - velká rozlohou malé rozlohou velké (nad km2) Monako Bangladéš 949 Singapur Korejská republika Vatikán Nizozemsko 466 (Malta 1 193 Bahrajn Maledivy Mauricius 639; Libanon Belgie Japonsko Indie 337 Rwanda 327) - malá Mongolsko 1,67 Namibie 2,00 Austrálie 2,47 (Botswana 2,50 Mauritanie 2,51 Surinam 2,67 Island 2,72 Libye 2,84)

12 • hlavní seskupení lidstva
- extrémní zalidnění ( obyv./ km2 - 1  ) - hospodářsky intenzivně využívané krajiny = říční údolí, delty východní Asie = Čína (V, SV) - Japonsko (Honšú) - Korejský poloostrov jižní, jihovýchodní Asie = Indie, Bangladéš, z části Pákistán, Indonésie západní Evropa = průmyslové státy: Británie (střední Anglie) - Benelux - Francie (Pařížská pánev - sever) - Německo (Porúří, Porýní) - Itálie (S) Severní Amerika = USA (SV) - Kanada (JV) - nejprůmyslovější oblast Ameriky, přistěhovalectví z Evropy Severní Amerika = USA (JZ - Kalifornie: San Francisco - San Diego) Jižní Amerika = Brazílie (JV - La Plata) Afrika = Nil - dolní tok, delta Austrálie = JV - státy Viktorie, Nový Jižní Wales


Stáhnout ppt "• ekonomické složení O. ◦ Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EAO)"

Podobné prezentace


Reklamy Google