Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_DEJEPIS2_20 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_DEJEPIS2_20 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_DEJEPIS2_20 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_DEJEPIS2_20 Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Radka Vanišová Tematický celek Dějepis Ročník ročník gymnázia Datum tvorby Únor 2014 Anotace Materiál je určen pro zpestření výuky dějepisu, suplovanou hodinu, výročí dané události, mezipředmětové vztahy (VV, HV, D, literatura) atd. Metodický pokyn Prezentace je určena jako výklad do hodiny, pracuje s autentickým textem. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Úkol: Poslechni si tuto skladbu. Urči její název a autora.

3 Giuseppe Verdi Giuseppe Verdi – Sbor Židů z opery Nabucco
( ) italský hudební skladatel téměř 30 oper romantismus proč se tato píseň stala tak populární? Itálie – pol. 19. stol. – proces sjednocování Itálie – silné protirakouské nálady (rakouská nadvláda) Obr. 1 Úkol: Vyjmenuj alespoň 3 další Verdiho opery. Rigoletto, La traviata, Aida, Macbeth, Ernani, Giovanna d'Arco, Otello …

4 Nabucco název – zkrácenina jména Nabukadnezar
premiéra – Milán, Teatro alla Scala (La Scala) děj: biblický příběh o zajetí Židů Obr. 2 Úkol: V jakém slohu je La Scala postavena? novorenesanční sloh Úkol: Na obrázku ukaž typické znaky tohoto stylu Úkol: Přečti následující ukázky a vlastními slovy je vysvětli. Druhá paralipomenon, 36 (Starý zákon) … Jójakímovi bylo dvacet pět let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Dopouštěl se toho, co je zlé v očích Hospodina, jeho Boha. Přitáhl na něj Nebúkadnesar, král babylónský, spoutal ho bronzovými řetězy a dopravil do Babylóna. Část předmětů Hospodinova domu odvezl Nebúkadnesar do Babylóna a dal je do svého babylónského chrámu. Za krále nad Judou a Jeruzalémem dosadil bratra Sidkijáše.

5 Sidkijášovi bylo jedenadvacet let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Dopouštěl se toho, co je zlé v očích Hospodina, jeho Boha. Nepokořil se před prorokem Jeremjášem a před výrokem Hospodinovým. Dokonce se vzbouřil proti králi Nebúkadnesarovi, který jej zavázal při Bohu přísahou, byl tvrdošíjný a troufalého srdce a nenavrátil se k Hospodinu, Bohu Izraele. Rovněž i všichni kněžští předáci a lid se mnohokráte zpronevěřili, jednali podle kdejakých ohavností pronárodů a poskvrnili Hospodinův dům, který si oddělil jako svatý v Jeruzalémě. Hospodin, Bůh jejich otců, k nim nepřetržitě posílal své posly, protože měl soucit se svým lidem i se svým příbytkem. Oni však Boží posly zesměšňovali, pohrdali jeho slovy a jeho proroky prohlašovali za podvodníky, takže Hospodinovo rozhořčení dolehlo na jeho lid a nebyl, kdo by ho zhojil. Přivedl na ně kaldejského krále, jenž mečem vyvraždil ve svatyni jejich mladé muže, neměl soucit s mladými muži ani s pannami, ani se starci a kmety; Bůh mu všechny dal do rukou. Také všechny předměty Hospodinova domu a poklady královy jeho velmožů, to vše odvezl do Babylóna. Dům boží spálili, jeruzalémské hradby strhli, všechny jeho paláce vypálili a všechno vzácné zařízení bylo zničeno. Pozůstatek lidu, jenž unikl meči, přestěhoval do Babylóna. Stali se otroky, sloužili jemu a jeho synům až do doby, kdy se kralování ujali Peršané.

6 Druhá královská, 25 (Starý zákon)
Pád Jeruzaléma Sedmého dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády Nebúkanesara, krále babylónského, přitáhl do Jeruzaléma Nebúzaradán, velitel tělesné stráže, služebník babylónského krále. Vypálil Hospodinův dům i dům královský a všechny domy v Jeruzalémě; všechny význačné domy vypálil ohněm. Celé kaldejské vojsko, které bylo s velitelem tělesné stráže, zbořilo hradby kolem Jeruzaléma. Zbytek lidu, který zůstal v městě, a přeběhlíky, kteří přeběhli k babylónskému králi, ten zbývající houf, Nebúzaradán, velitel tělesné stráže, přestěhoval. Část chudiny země ponechal velitel tělesné stráže jako vinaře a rolníky. Bronzové sloupy, které byly u Hospodinova domu, podstavce i bronzové moře, které bylo v Hospodinově domě, Kaldejci rozbili a měď z nich odvezli do Babylóna. Pobrali i hrnce, lopatky, kleště na knoty a pánvičky a všechno bronzové náčiní potřebné k bohoslužbě. Také kadidelnice a kropenky, jak zlaté, tak stříbrné, velitel tělesné stráže pobral. Bronzu ze všech těch předmětů, ze dvou sloupů, jednoho moře a podstavců, které dal zhotovit Šalomoun pro Hospodinův dům, bylo tolik, že se nedal ani zvážit. Jeden sloup byl osmnáct loket vysoký a na něm byla bronzová hlavice tři lokte vysoká a kolem hlavice mřížování a granátová jablka. To vše bylo z bronzu. Právě tak vypadal druhý sloup včetně mřížování.

7 Velitel tělesné stráže vzal Serajáše, hlavního kněze, i Sefanjáše, druhého kněze, a tři strážce prahu. Z města vzal jednoho dvořana, který dohlížel na bojovníky, a pět mužů z těch, kdo směli patřit na královu tvář, kteří byli v městě, i písaře, velitele vojska, jenž povolával lid země do služby, a šedesát mužů z lidu země, kteří byli ve městě. Velitel tělesné stráže Nebúzaradán je vzal a dovedl k babylónskému králi do Ribly. Babylónský král je dal v Rible v zemi chamátské popravit. Tak byl Juda přestěhován ze své země.

8 Nebukadnesar/Nabukadnezar II.
novobabylonský král (6. stol. př.n.l.) obratný diplomat územní expanze: Judea, Sýrie, část Egypta války s Judeou – Židé v jeho zajetí dobyl Jeruzalém – zničil Jeruzalémský chrám (587 př.n.l.) Babylón: Ištařina brána chrám boha Marduka se stupňovitou věží (babylónská věž) – poté, co byl první zničen visuté zahrady Obr. 3

9 pův. akkadský bůh, patron Babylónu Ištar
Úkol: Přiřaď. pův. akkadský bůh, patron Babylónu Ištar Marduk novobabylónský král Nabukadnezar pův. akkadská bohyně lásky a plodnosti No 4 No 5 model Mardukova chrámu Ištařina brána – rekonstrukce (Berlín, Pergamské muzeum)

10 Semiramidiny Zahrady jeden ze Sedmi divů světa; Babylón
Legenda: postaveny královnou Semiramis (Šammuramat) - manželka assyrského krále Šamšiadada V. (9. stol. př.n.l.) ALE: podle jiných výzkumů vznikly až v 6. století za Nabukadnezara II.? nezachovaly se (zachoval se jen popis Strabóna a Diodóra Sicilského) Strabón (cca 64 př.n.l. – 21 n.l.) řecký historik, zeměpisec Diodóros Sicilský (1. stol. př.n.l.) autor Bibliothéky řecky psané světové dějiny

11 Zdroje Obrázky: Obr. 1: Obr. 2: Obr. 3: Obr. 4: Obr. 5: Literatura: Bible. Český ekumenický překlad. Česká biblická společnost, Praha 1996. Hilgemann, W., Kinder, H.: Encyklopedický atlas světových dějin, NLN, Praha 1998. Encyklopedie antiky. Academia, Praha 1973. Slovník antické kultury. Svoboda, Praha 1974.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_DEJEPIS2_20 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor"

Podobné prezentace


Reklamy Google