Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v Grantovém schématu Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji vedené ve Společném regionálním operačním programu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v Grantovém schématu Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji vedené ve Společném regionálním operačním programu."— Transkript prezentace:

1 ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v Grantovém schématu Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji vedené ve Společném regionálním operačním programu (SROP) v letech Lazarová Pavla ; KÚ MSK Ostrava Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

2 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP Popis GS Jednotný komunikační styl v MSK Všeobecný cíl grantového schématu:  Zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě a ekonomickém přínosu cestovního ruchu pro region soudržnosti Moravskoslezsko Specifický cíl grantového schématu:  Posílit pozitivní image Moravskoslezského kraje  rozšíření a zkvalitnění regionálních a místních služeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu  zviditelnění Moravskoslezského kraje Priorita 4Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4. 1Rozvoj služeb pro cestovní ruch Podoopatření 4.1.2Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

3 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP Výstupy podpořených akcí GS JKS v regionu Moravskoslezsko přispívají ke:  Zkvalitnění a rozšíření nabídky pro návštěvníky regionu  Zlepšení informovanosti o přírodních a kulturních zajímavostech  Zvýšení účinnosti a kvality regionálního marketingu a zvýšení dostupnosti informací

4 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP Cílové skupiny Nepřímý konečný uživatel – tuzemští a zahraniční turisté Malí a střední podnikatelé – podnikající v oblasti cestovního ruchu Neziskové subjekty – kraj, obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, Přímý konečný uživatel

5 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP Podporované aktivity Tvorba regionálních a místních propagačních materiálů - příprava a tvorba publikací, brožur, map, plánů měst, multimédií (DVD, CD ROM, filmy) Tvorba místních a regionálních systémů informování turistů - značení turistických tras a cílů, navigační směrníky - tvorba a umístění informačních tabulí, velkoplošných tabulí - tvorba webových stránek prezentujících turistickou destinaci - rezervační systémy - informační a kvalitativní vybavení stávajících informačních center Zvětšení nabídky cestovního ruchu cestou vývoje produktů a produktových balíků - vytvoření nových produktů/produktových balíků, s využitím stávajících atraktivit - využití již připravených produktů a jejich adaptace na přijatý a sdílený marketingový image regionu - účelná propagace těchto produktů a prod. balíčků pod hlavičkou Jednotného komunikačního stylu

6 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP Podporované aktivity Rozvoj forem a zaměření marketingové komunikace s cílovými trhy - propagačně-informační kampaně, cílené reklamy - koordinace a podpora propagačních a prezentačních aktivit regionu Zpracování grafického manuálu - zpracování grafického manuálu pro uplatnění jednotného vizuálního stylu turistického regionu, mikroregionu, obce, města apod. Zlepšení úrovně doprovodných služeb a alternativních programů - konání sympozií o cestovním ruchu pro odborníky - pořádání odborných seminářů na téma cestovní ruch

7 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP Podporované aktivity Vytvoření udržitelného a široce přijatelného systému řízení cestovního ruchu v regionu - vytváření nových partnerství a jejich propagace - vytvoření partnerských vazeb mezi soukromým a veřejným sektorem - spolupráce s již existujícím Destinačním managementem Moravsko Slezským Zpracování marketingových studií - zpracování marketingových studií tam, kde zcela chybí - aktualizace již existujících marketingových studií Všechny aktivity týkající se výroby propagačních materiálů, tvorby webových stránek a tištěných výstupů z realizace akcí se zaměřením na propagaci regionu a turistických atraktivit musí dodržovat grafický manuál zpracovaný pro účely tohoto GS. V případě, že subjekt v rámci jedné akce vytvořil svůj grafický manuál a zároveň v rámci tohoto grafického manuálu vytváří propagační materiály, musí tyto materiály obsahovat minimálně daný informační blok s logotypy. Všechny tyto aktivity včetně informačních tabulí musí být vydány také minimálně v 1 cizojazyčné verzi. Na ostatní aktivity realizované v rámci tohoto GS se vztahují obecně platná Pravidla pro publicitu SROP.

8 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP Struktura financování akcí Celkem Veřejné celkem EU (ERDF) Státní rozpočet KrajeObce Soukromé (NNO, MSP) Akce krajů Akce obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných krajem nebo obcemi Akce NNO, Hospodářské komory ČR a jejich složek ,5913,5-10 Akce MSP

9 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP Celkové uznatelné náklady a výše podpory Minimální výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci v 1., 2. a 3. kole byla Kč, ve 4. kole Kč. Formou podpory byla nevratná pomoc (dotace), poskytovaná konečným uživatelům prostřednictvím Moravskoslezského kraje z Evropského fondu regionálního rozvoje a z veřejných prostředků České republiky (státního rozpočtu a rozpočtu kraje). Podpora byla propočítávána z celkových uznatelných nákladů. Koneční uživatelé se podíleli na financování akcí z vlastních zdrojů v minimální výši 10% celkových uznatelných nákladů (akce MSP ve výši 50%). Podpora formou dotace z veřejných zdrojů tak dosahovala max. 90% celkových uznatelných nákladů na akci.

10 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP Co bylo zrealizováno? Výzva Počet zaregistrovaných akcí Počet schválených akcí JKS JKS JKS Nejčastější důvody vyřazení akcí: - V první etapě hodnocení, při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: nesplnění jednoho z kritérií (nedoložení požadovaných dokladů), žadatel nesplňuje definici konečného uživatele, atd. - V druhé etapě, kdy je bodově hodnocena technická a finanční kvalita akcí. Vyřazeny byly projekty, které nedosáhly 50% z maximálního dosažitelného počtu bodů. Největší váhu měla kritéria Kvalita a proveditelnost akce včetně udržitelnosti. CELKEM 38

11 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP Výstupy z realizací akcí GS JKS Monitorovací ukazatelJednotkaJKS 2004JKS 2005JKS 2006celkem Vytvoření partnerství veřejného a soukromého sektoru osoba Regionální propagační materiály pro podporu cest. ruchu kus Propagační informační kampaně při medializaci jedn. regionů kus Semináře a sympozia o cestovním ruchu osob Semináře a sympozia o cestovním ruchu kus Vytvořená hrubá pracovní místa osob4004 Speciální produkty cestovního ruchu v regionech kus Systém informování turistů kus Marketingová studiekus0134 Zvýrazněny jsou hlavní monitorovací ukazatele pro toto grantové schéma

12 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP Přehled čerpání GS JKS 2004 Zdroje financování Disponibilní zdroje VyčerpánoProcenta Strukturálních fondů , ,7045,40 % Státního rozpočtu , ,006,67 % Krajské , ,5136,90 % Obecní , ,85113,00 % Soukromé , ,8716,99 % Celkem , ,0638,34 %

13 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP Přehled čerpání GS JKS 2005 Zdroje financování Disponibilní zdroje VyčerpánoProcenta Strukturálních fondů , ,0071,77 % Státního rozpočtu , ,0059,89 % Krajské , ,20154,69 % Obecní , ,93194,87 % Soukromé , ,005,55 % Celkem , ,1371,77 %

14 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP Přehled čerpání GS JKS 2006 Zdroje financování Disponibilní zdroje VyčerpánoProcenta Strukturálních fondů , ,008,45 % Státního rozpočtu ,000,000,00 % Krajské , ,006,08 % Obecní , ,0030,41 % Soukromé ,000,000,00 % Celkem , ,006,08 %

15 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP Srovnání s ostatními kraji – příspěvek společenství Disponibilní zdroje podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace za opatření a hodnoty z uzavřených smluv s konečnými uživateli KrajPříspěvek – smlouva GS ( v Kč) Příspěvek – Smlouvy KU (v Kč) Středočeský , ,41,- Pardubický , ,21,- Královéhradecký , ,94,- Liberecký , ,85,- Ústecký , ,00,- Karlovarský , ,95,- Plzeňský , ,59,- Jihočeský , ,70,- Olomoucký , ,31,- Zlínský , ,00,- Vysočina , ,50,- Jihomoravský , ,97,- Moravskoslezský , ,00,-

16 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP Srovnání s ostatními kraji – příspěvek společenství

17 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP Shrnutí Celková alokace za 4 kola výzev: ,- Kč Částka v současnosti proplacená za 4 kola výzev: ,- Kč Částka nasmlouvaná v ještě neukončených akcích: ,- Kč Počet finančně ukončených akcí za 1. – 4. kolo: 23 akcí Počet akcí, které zbývají fin. ukončit v rámci 4. kola: 15 akcí Ukončení realizace všech akcí v rámci GS JKS 2006: 30. duben 2008 Uzavření GS SROP 2006: červenec/srpen 2008

18 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP Děkuji Vám za pozornost a přeji příjemný den. Ing. Pavla Lazarová odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury oddělení řízení grantových schémat Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 28. října Ostrava tel.: fax:


Stáhnout ppt "ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v Grantovém schématu Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji vedené ve Společném regionálním operačním programu."

Podobné prezentace


Reklamy Google