Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v Grantovém schématu Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji vedené ve Společném regionálním operačním programu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v Grantovém schématu Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji vedené ve Společném regionálním operačním programu."— Transkript prezentace:

1 ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v Grantovém schématu Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji vedené ve Společném regionálním operačním programu (SROP) v letech 2004-2006 Lazarová Pavla 11. 4. 2008; KÚ MSK Ostrava Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

2 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP 2004 - 2006 Popis GS Jednotný komunikační styl v MSK Všeobecný cíl grantového schématu:  Zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě a ekonomickém přínosu cestovního ruchu pro region soudržnosti Moravskoslezsko Specifický cíl grantového schématu:  Posílit pozitivní image Moravskoslezského kraje  rozšíření a zkvalitnění regionálních a místních služeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu  zviditelnění Moravskoslezského kraje Priorita 4Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4. 1Rozvoj služeb pro cestovní ruch Podoopatření 4.1.2Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

3 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP 2004 - 2006 Výstupy podpořených akcí GS JKS v regionu Moravskoslezsko přispívají ke:  Zkvalitnění a rozšíření nabídky pro návštěvníky regionu  Zlepšení informovanosti o přírodních a kulturních zajímavostech  Zvýšení účinnosti a kvality regionálního marketingu a zvýšení dostupnosti informací

4 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP 2004 - 2006 Cílové skupiny Nepřímý konečný uživatel – tuzemští a zahraniční turisté Malí a střední podnikatelé – podnikající v oblasti cestovního ruchu Neziskové subjekty – kraj, obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, Přímý konečný uživatel

5 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP 2004 - 2006 Podporované aktivity Tvorba regionálních a místních propagačních materiálů - příprava a tvorba publikací, brožur, map, plánů měst, multimédií (DVD, CD ROM, filmy) Tvorba místních a regionálních systémů informování turistů - značení turistických tras a cílů, navigační směrníky - tvorba a umístění informačních tabulí, velkoplošných tabulí - tvorba webových stránek prezentujících turistickou destinaci - rezervační systémy - informační a kvalitativní vybavení stávajících informačních center Zvětšení nabídky cestovního ruchu cestou vývoje produktů a produktových balíků - vytvoření nových produktů/produktových balíků, s využitím stávajících atraktivit - využití již připravených produktů a jejich adaptace na přijatý a sdílený marketingový image regionu - účelná propagace těchto produktů a prod. balíčků pod hlavičkou Jednotného komunikačního stylu

6 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP 2004 - 2006 Podporované aktivity Rozvoj forem a zaměření marketingové komunikace s cílovými trhy - propagačně-informační kampaně, cílené reklamy - koordinace a podpora propagačních a prezentačních aktivit regionu Zpracování grafického manuálu - zpracování grafického manuálu pro uplatnění jednotného vizuálního stylu turistického regionu, mikroregionu, obce, města apod. Zlepšení úrovně doprovodných služeb a alternativních programů - konání sympozií o cestovním ruchu pro odborníky - pořádání odborných seminářů na téma cestovní ruch

7 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP 2004 - 2006 Podporované aktivity Vytvoření udržitelného a široce přijatelného systému řízení cestovního ruchu v regionu - vytváření nových partnerství a jejich propagace - vytvoření partnerských vazeb mezi soukromým a veřejným sektorem - spolupráce s již existujícím Destinačním managementem Moravsko Slezským Zpracování marketingových studií - zpracování marketingových studií tam, kde zcela chybí - aktualizace již existujících marketingových studií Všechny aktivity týkající se výroby propagačních materiálů, tvorby webových stránek a tištěných výstupů z realizace akcí se zaměřením na propagaci regionu a turistických atraktivit musí dodržovat grafický manuál zpracovaný pro účely tohoto GS. V případě, že subjekt v rámci jedné akce vytvořil svůj grafický manuál a zároveň v rámci tohoto grafického manuálu vytváří propagační materiály, musí tyto materiály obsahovat minimálně daný informační blok s logotypy. Všechny tyto aktivity včetně informačních tabulí musí být vydány také minimálně v 1 cizojazyčné verzi. Na ostatní aktivity realizované v rámci tohoto GS se vztahují obecně platná Pravidla pro publicitu SROP.

8 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP 2004 - 2006 Struktura financování akcí Celkem Veřejné celkem EU (ERDF) Státní rozpočet KrajeObce Soukromé (NNO, MSP) Akce krajů100 75-25-- Akce obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných krajem nebo obcemi 100 75-1510- Akce NNO, Hospodářské komory ČR a jejich složek 1009067,5913,5-10 Akce MSP1005035-15-50

9 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP 2004 - 2006 Celkové uznatelné náklady a výše podpory Minimální výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci v 1., 2. a 3. kole byla 300 000 Kč, ve 4. kole 200 000 Kč. Formou podpory byla nevratná pomoc (dotace), poskytovaná konečným uživatelům prostřednictvím Moravskoslezského kraje z Evropského fondu regionálního rozvoje a z veřejných prostředků České republiky (státního rozpočtu a rozpočtu kraje). Podpora byla propočítávána z celkových uznatelných nákladů. Koneční uživatelé se podíleli na financování akcí z vlastních zdrojů v minimální výši 10% celkových uznatelných nákladů (akce MSP ve výši 50%). Podpora formou dotace z veřejných zdrojů tak dosahovala max. 90% celkových uznatelných nákladů na akci.

10 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP 2004 - 2006 Co bylo zrealizováno? Výzva Počet zaregistrovaných akcí Počet schválených akcí JKS 2004 1. 17. 1. - 16. 3. 2005 159 2. 9. 5. - 7. 7. 2005 93 JKS 2005 3. 15. 11. 2005 - 13. 1. 2006 289 JKS 2006 4. 1. 8. - 16. 10. 2006 4517 Nejčastější důvody vyřazení akcí: - V první etapě hodnocení, při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: nesplnění jednoho z kritérií (nedoložení požadovaných dokladů), žadatel nesplňuje definici konečného uživatele, atd. - V druhé etapě, kdy je bodově hodnocena technická a finanční kvalita akcí. Vyřazeny byly projekty, které nedosáhly 50% z maximálního dosažitelného počtu bodů. Největší váhu měla kritéria Kvalita a proveditelnost akce včetně udržitelnosti. CELKEM 38

11 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP 2004 - 2006 Výstupy z realizací akcí GS JKS Monitorovací ukazatelJednotkaJKS 2004JKS 2005JKS 2006celkem Vytvoření partnerství veřejného a soukromého sektoru osoba5432885 Regionální propagační materiály pro podporu cest. ruchu kus595 205366 2021 255 6452 217 052 Propagační informační kampaně při medializaci jedn. regionů kus344478156 Semináře a sympozia o cestovním ruchu osob29540585920 Semináře a sympozia o cestovním ruchu kus1121831 Vytvořená hrubá pracovní místa osob4004 Speciální produkty cestovního ruchu v regionech kus605561 Systém informování turistů kus069193262 Marketingová studiekus0134 Zvýrazněny jsou hlavní monitorovací ukazatele pro toto grantové schéma

12 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP 2004 - 2006 Přehled čerpání GS JKS 2004 Zdroje financování Disponibilní zdroje VyčerpánoProcenta Strukturálních fondů 23 972 668,0010 885 792,7045,40 % Státního rozpočtu 887 877,0059 231,006,67 % Krajské6 606 846,002 438 645,5136,90 % Obecní1 097 065,001 239 673,85113,00 % Soukromé10 000 000,001 700 105,8716,99 % Celkem42 564 456,0016 323 449,0638,34 %

13 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP 2004 - 2006 Přehled čerpání GS JKS 2005 Zdroje financování Disponibilní zdroje VyčerpánoProcenta Strukturálních fondů 6 394 889,004 589 468,0071,77 % Státního rozpočtu 228 389,00136 773,0059,89 % Krajské1 712 917,002 649 691,20154,69 % Obecní342 583,00667 577,93194,87 % Soukromé2 740 667,00151 970,005,55 % Celkem11 419 445,008 195 480,1371,77 %

14 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP 2004 - 2006 Přehled čerpání GS JKS 2006 Zdroje financování Disponibilní zdroje VyčerpánoProcenta Strukturálních fondů 29 544 754,002 495 429,008,45 % Státního rozpočtu 1 641 375,000,000,00 % Krajské8 206 876,00499 087,006,08 % Obecní1 094 250,00332 724,0030,41 % Soukromé14 225 252,000,000,00 % Celkem54 712 507,003 327 240,006,08 %

15 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP 2004 - 2006 Srovnání s ostatními kraji – příspěvek společenství Disponibilní zdroje podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace za opatření 4.1.2 a hodnoty z uzavřených smluv s konečnými uživateli KrajPříspěvek – smlouva GS ( v Kč) Příspěvek – Smlouvy KU (v Kč) Středočeský 64 847 371,-64 764 503,41,- Pardubický 24 647 779,-24 647 778,21,- Královéhradecký 26 505 000,-26 757 890,94,- Liberecký 24 648 197,-25 295 875,85,- Ústecký 50 331 843,-48 499 633,00,- Karlovarský 36 250 371,-30 932 612,95,- Plzeňský 35 125 147,-34 977 660,59,- Jihočeský 31 125 146,-29 960 934,70,- Olomoucký 45 126 728,-46 286 895,31,- Zlínský 37 338 704,-37 338 705,00,- Vysočina 27 623 275,-27 007 094,50,- Jihomoravský 46 032 462,-42 880 377,97,- Moravskoslezský 46 825 435,-44 764 785,00,-

16 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP 2004 - 2006 Srovnání s ostatními kraji – příspěvek společenství

17 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP 2004 - 2006 Shrnutí Celková alokace za 4 kola výzev: 108 696 408,- Kč Částka v současnosti proplacená za 4 kola výzev: 27 846 169,- Kč Částka nasmlouvaná v ještě neukončených akcích: 32 119 878,- Kč Počet finančně ukončených akcí za 1. – 4. kolo: 23 akcí Počet akcí, které zbývají fin. ukončit v rámci 4. kola: 15 akcí Ukončení realizace všech akcí v rámci GS JKS 2006: 30. duben 2008 Uzavření GS SROP 2006: červenec/srpen 2008

18 Grantové schéma Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji v rámci SROP 2004 - 2006 Děkuji Vám za pozornost a přeji příjemný den. Ing. Pavla Lazarová odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury oddělení řízení grantových schémat Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava tel.: 595 622 332 fax: 595 622 126 e-mail: pavla.lazarova@kr-moravskoslezsky.cz www.kr-moravskoslezsky.cz www.nuts2moravskoslezsko.cz


Stáhnout ppt "ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v Grantovém schématu Jednotný komunikační styl v Moravskoslezském kraji vedené ve Společném regionálním operačním programu."

Podobné prezentace


Reklamy Google