Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právnická fakulta MU v Brně Letní škola trestního práva 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právnická fakulta MU v Brně Letní škola trestního práva 2010"— Transkript prezentace:

1 Právnická fakulta MU v Brně Letní škola trestního práva 2010
Rakouské a uherské trestní právo v 18. až 20. století Ladislav Vojáček

2

3 Pobělohorské změny v rakouském trestním právu
Obnovená zemská zřízení selské řády a instrukce zvýšená ochrana panovníka zásada oficiality

4 Změny z počátku novověku
trestní právo jako samostatné odvětví od 16. a 17. století výraznější rozdíly při projednávání soukromoprávních a trestních záležitostí hmotné a procesní právo upravováno společně písemné soudní řízení (v 17. a 18. století) v důkazním řízení také mučení při výslechu (tortura)

5 Kodifikace trestního práva
Trestní zákoník Josefa I. (1707/1708) Constitutio criminalis Theresiana (1768/1869) Trestní zákoník Josefa II. (1787) Kriminální řád (1788) Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích (1803)

6 Constitutio criminalis Theresiana (1768/1869)
Středověké přežitky: vágnost krutost presumpce viny zákonná důkazní teorie tortura čarodějnictví

7 Trestní zákoník Josefa II. (1787)
zásada zákonnosti úplnost, vytříbenost a stručnost výčet polehčujících a přitěžujících okolností stanoveny podmínky zániku trestnosti pachatele trestný i pokus trestného činu výchovná funkce trestání (C. Beccaria) zrušení trestu smrti nedostatky: kruté tělesné tresty, dlouhé tresty odnětí svobody

8 Cesare Beccaria ( )

9 Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích (1803)
opět upravil hmotné i procesní právo společně neznalost zákona neomlouvá moderní principy trestního práva a řízení základ pozdější úpravy z roku 1852 F. Zeiller

10 Uherské království převzaté a vnucené rakouské předpisy
Praxis criminalis Ferdinandea Trestní zákoník Josefa II. jen pokusy o vlastní kodifikaci dílčí modernizace v soudní praxi

11 Pokusy o kodifikaci zákoník o zločinech a jejich trestání 1795
návrh zákoníku z roku 1827 zákony z let 1843 – 1844 o deliktech o trestním procesu o vězeňské soustavě

12 Zákoník o zločinech a jejich trestání 1795
návrh sněmovní komise (= Codex de delictis eorumque poenis) nikdy nebyl předložen k projednání sněmu normy trestního práva hmotného i procesního snaha zformulovat základní principy, o něž se má trestní právo opírat přirozenoprávní pojetí trestního práva, ale zároveň některé přežité instituty

13 Zásady návrhu z roku 1795 zásada zákonnosti trestního práva
X připouštěl obyčejové trestněprávní normy účel trestu: nejen odrazení pachatele a ostatní veřejnosti od spáchání stejného trestného činu, ale také náprava princip rovnosti před zákonem (s výjimkou aplikace trestu bití prutem) i delikty proti náboženství (rouhání, pověry a kacířství)

14 Návrh z roku 1827 sněmovní komise nepříliš povedený
rezignoval na liberální principy neuznával zásadu rovnosti stran prohluboval dopad stavovských rozdílů odmítla jej sílící sněmovní opozice

15 Zákony z let 1843 – 1844 o deliktech o trestním procesu
o vězeňské soustavě schválila je jen dolní komora nezůstaly bez ohlasu

16 Návrh trestního kodexu 1843
pro všechny vrstvy obyvatelstva včetně duchovenstva obecná a zvláštní část trestné činy a přestupky kvalitně zavinění, polehčující a přitěžující okolnosti, pokus trestného činu, promlčení a pod. delikty: proti osobě, proti majetku, proti společnosti a proti státu neznal tělesné a mrzačící tresty ani trest smrti stanovil jen horní hranici trestu

17 Trestní zákon z roku 1852 = modernizující revize hmotněprávních ustanovení zákoníku z roku 1803 dva díly: - o zločinech - o přečinech a přestupcích liberální zásady (zákonnost, zákaz retroaktivity) pregnantní formulace skutkových podstat (X přežívání dobou překonaných institutů)

18 Vojenský trestní zákon 1855 (č. 19/1855 ř. z.)
pro osoby podléhající vojenským soudům obsahoval i skutkové podstaty běžných (nevojenských) deliktů

19 Doplnění trestního zákona
tiskový zákon (1863, novelizace 1868) zákon o policejním dohledu 1873 = postih tuláctví a žebroty zákon proti obecně nebezpečnému užívání třaskavin 1885 = postih anarchistické činnosti

20 TRESTNÍ PROCES Trestní řády
prozatímní trestní řád z roku 1850 v duchu revolučních postulátů trestní řád z roku 1853 v duchu bachovského absolutismu trestní řád z roku 1873 návrat k principům z roku 1850

21 Trestní právo 1848 – 1918 revoluce bachovský absolutismus
vytyčen (a neuskutečněn) požadavek kodifikace dílčí zákony (zákony o tisku, o tajných soudech ad.) bachovský absolutismus zaváděny rakouské předpisy Judexkuriální konference 1861 Rakousko-Uhersko kodifikace trestního práva dílčí zákony

22 Judexkuriální konference 1861
výsledkem Prozatímní právní pravidla zásadně platí feudální uherské právo návrh zavést osnovu trestního zákona 1843 učebnice profesora Paulera (1864)

23 Kodifikace obchodní zákon z roku 1875 směnečný řád 1876
živnostenský řád 1872, 1884 trestní zákon z roku 1878 přestupkový zákon z roku 1879 trestní řád z roku 1896 úprava exekučního řízení z roku 1881 občanský soudní řád z roku 1911

24 Trestní právo hmotné po roce 1867
zrušení tělesných trestů a věznění v okovech (zák. čl. LII:1871) zákon o zločinech a přečinech V:1878 (Codex Czemegi) přestupkový zákon 1879 novelizace 1897 a 1908 předpisy z předválečné doby

25 Zákon o zločinech a přečinech (V:1878).
vycházel z klasicko-dogmatické školy trestního práva trestní delikt = skutečnost, naplňující jisté objektivní znaky (X osobnost pachatele odsouval do pozadí) struktura a pojmosloví vesměs jasné, přesné, a proto i poměrně obtížně zneužitelné (X uherská soudní praxe) důraz na přesnou formulaci skutkových podstat delikty

26 Delikty rozlišoval zločiny, přečiny a přestupky chránil
stát, jeho instituce a reprezentanty (včetně panovníka a ostatních příslušníků panovnické rodiny a dualistického uspořádání monarchie + vyžadoval též věrnost monarchii jako celku) život, zdraví osobní integritu a čest jednotlivce politické delikty pojímal v liberálním duchu nepostihoval zakládání odborových organizací ani organizování stávek a účast na nich

27 Přestupkový zákon (zák. čl. XL:1879)
méně závažné delikty neupravoval přestupkové právo komplexně (+ statuty městských a komitátních municipií)

28 Předpisy z předválečné doby
stíhání zahalečů a tuláků (zák. čl. XXI:1913) trestněprávní ochrana úřadů (zák. čl. XL:1914) tiskový zákon (zák. čl. XIV:1914) zákon o ochraně cti (zák. čl. XLI:1914)

29 Trestní právo procesní do vydání TŘ
1848 – zachovány stavovské rozdíly Judexkuriální konference = odstranění stavovské nerovnosti ministerská nařízení = přestupkové řízení a řízení před okresními soudy neschválená Prozatímní pravidla 1872 (Csemegiho koncept)

30 Trestní řád a další vývoj
rozšíření působnosti porotních soudů 1897 (fungovaly od 1867) souborná novelizace trestního zákona i trestního řádu 1908 (= podmíněné odsouzení) zákon o soudech mladistvých 1913 po vypuknutí války zrychlené soudní řízení

31 Trestní řád (zák. čl. XXXIII:1896)
francouzský a německý vzor liberálnější a humánnější než rakouský trestní řád (důsledně vycházel z obžalovací zásady; jasné a stručné formulace) přípravné řízení hlavní líčení možnost odvolání

32 Přípravné řízení dvě formy : vyhledávání (policejní orgány) a vyšetřování (vyšetřující soudce) převládala písemnost a tajnost veřejná obžaloba: státní /královské/ zastupitelství (ovšem žalovat mohl i poškozený) zvláštnost: obžalobní senát, rozhodující o oprávněnosti námitek obžalovaného

33 Hlavní líčení a odvolání
zásady veřejnosti, ústnosti a bezprostřednosti důkazní řízení: zásada volného hodnocení důkazů v první instanci okresní soudy (samosoudcové) a sedrie (tříčlenné senáty soudců z povolání) možnost odvolání (také skutkové okolnosti) třetí instance (jen případné právní vady rozsudku)

34 Porotní soudy zákon o tisku 1848 (= tiskové delikty) fungovaly od 1867
rozšíření působnosti 1897 (= i jiné závážnější trestné činy) seznamy porotců (předseda sedrie a vrcholný představitel územní správy v daném obvodě) vysoký majetkový census výběr losem v době války nefungovaly

35 Srovnání zpočátku náskok západní části monarchie (úspěšné kodifikace)
na Slovensku modernizovala právo soudní praxe vývoj v západní části monarchie později ustrnul pozdější uherské kodifikace a další předpisy modernější

36 Trestní právo Slovenského státu
v zásadě zachována platnost recipovaných předpisů zpřísnila a rozšířila se ochrana státu zákon o trestných činech proti státu (č. 320/1940 Sl. z.) zákon o zvýšeném trestání podvratné činnosti (č. 166/1941 Sl. z.) opatření vyvolaná vypuknutím SNP

37 Retribuce = potrestání válečných provinilců, zrádců a kolaborantů
retribuční dekrety (16, 17 a 138/1945 Sb.) nař. SNR č. 33/1945 Zb. n. SNR mimořádné lidové soudy zákon č. 115/1946 Sb. o právnosti jednání souvisícího s bojem o znovunabytí svobody …; 30. září 1938 až 28. října 1945 obdoba např. v Rakousku, Francii nebo Itálii


Stáhnout ppt "Právnická fakulta MU v Brně Letní škola trestního práva 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google