Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysvětlivky: D - sufragánní diecéze AV - apoštolský vikariát AD - arcidiecézeAP - apoštolská prefektura UP - územní prelaturaED - exemptní diecéze ÚO -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysvětlivky: D - sufragánní diecéze AV - apoštolský vikariát AD - arcidiecézeAP - apoštolská prefektura UP - územní prelaturaED - exemptní diecéze ÚO -"— Transkript prezentace:

1 vysvětlivky: D - sufragánní diecéze AV - apoštolský vikariát AD - arcidiecézeAP - apoštolská prefektura UP - územní prelaturaED - exemptní diecéze ÚO - územní opatstvíAA - apoštolská administratura APOŠTOLSKÝ STOLEC - SEDES APOSTOLICA ŘÍMSKÁ KURIE - CURIA ROMANAEKUMENICKÝ KONCILBISKUPSKÝ SYNOD E c c l e s i a l a t i naE c c l e s i ae o r i e n t a l e s DDAD (ÚP)(ÚO)(AA) DDDAD (AV)(AP) ED ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KATOLICKÉ CÍRKVE církevní provincie provincia ecclesiastica (v čele arcibiskup - metropolita) provinční koncil církevní provincie provincia ecclesiastica (v čele arcibiskup - metropolita) provinční koncil církevní oblast regio ecclesiastica shromáždění biskupů církevní oblasti conventus Episcoporum regionis ecclesiasticae církevní oblast regio ecclesiastica shromáždění biskupů conventus Episcoporum biskupská konference conferentia Episcoporum (v čele předseda) plenární koncil biskupská konference conferentia Episcoporum (v čele předseda) plenární koncil biskupská konference conferentia Episcoporum (v čele předseda) plenární koncil ŘÍMSKÁ KURIE - CURIA ROMANA Tab. A (08/1)

2 PAPEŽ ŘÍMSKÁ KURIE KOLEGIUM KARDINÁLŮ APOŠTOLSKÝ STOLEC konkláve mimořádné konzistoře řádné konzistoře Tab. B (08/2)

3 ŘÍMSKÁ KURIE STÁTNÍ neboli PAPEŽSKÝ SEKRETARIÁT kardinál státní sekretář ŘÍMSKÉ KONGREGACE 1. pro nauku víry 2. pro východní církve 3. pro Boží kult a disciplínu svátostí 4. pro svatořečení 5. pro biskupy 6. pro evangelizaci národů 7. pro kleriky 8. pro semináře a studijní inst. 9. pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštol- ského života PAPEŽSKÉ RADY 1. pro laiky 2. pro podporu jednoty křesťanů 3. pro rodinu 4. pro spravedlnost a mír 5. Cor unum (sociální činnost) 6. pro pastoraci přesídlenců a cestujících 7. pro pastoraci zdravotníků 8. pro legislativní texty 9. pro mezináboženský dialog 10. pro dialog s nevěřícími 11. pro kulturu 12. pro sdělovací prostředky ŘÍMSKÉ SOUDNÍ DVORY 1. Apoštolská penitenciárie 2. Římská rota 3. Nejvyšší tribunál Apoštolské signatury Sekce pro všeobecné záležitosti Sekce pro styk se státy PAPEŽŠTÍ VYSLANCI Tab. C (08/3) APOŠTOLSKÝ STOLEC PAPEŽSKÉ KOMISE VÝBORY APOŠTOLSKÁ KOMORA SPRÁVA MAJETKU APOŠTOL- SKÉHO STOLCE a JINÁ DIKASTERIA

4 KARDINÁL kuriálníextrakuriální kardinál biskup kardinál kněz kardinál jáhen titulární biskupové sedmi suburbikárních diecézí patriarchové východ- ních obřadů, jsou-li kardinály titul jedné ze 14 římských chudinských diakonií tab. D (08/4)

5 CÍRKEVNÍ PROVINCIE (arci)diecéze arcijáhenství * arcikněžství * Okrskový (venkovní) vikariát ** (děkanát) personální farnost **(územní) farnost farnost (farnosti) ve společné duchovní správě ** filiální duchovní správa pozn: * - v současnosti jen čestná označení, nikoli zvl. stupně správy ** - fakultativně zřizované Tab. E (08/5)

6 DIECÉZE DIECÉZNÍ BISKUP (arcibiskup) DIECÉZNÍ KURIE moderátor generální vikář biskupští vikáři biskupství DIECÉZNÍ SOUD soudní vikář zástupci, soudci, promotor iusti- tiae, defensoři vinculi, notáři DIECÉZNÍ SYNOD KNĚŽSKÁ RADA PRO HOSP. ZÁL. DÓMSKÁ KAPITULA probošt děkan kanovníci PASTO- RAČNÍ RADA Sbor konzultorů kancléřství kancléř vicekancléři notáři archiv právní odbor ekon. odbor ekonom diecéze Tab. F (08/6) stavební odbor jiné odbory

7 BISKUP (EPISCOPUS) diecézní biskup / arcibiskup - metropolita emeritní (arci)biskup titulární (arci)biskup kuriální (arci)biskupové titulární biskupové v diecézi vykonávající úřady v římské kurii působící v diplomatických službách nuncius internuncius pronuncius auxiliární (pomocný) biskup koadjutor (nástupce) auxiliární biskup se zvl. pravomocemi Tab. G (08/7)

8 farář, administrátor, admin. excurrendo, moderátor farní asistentkostelník farní rada pastorační farní rada ekonomická Tab. H (08/8) FARNOST kněží - spolufaráři farní vikář (kaplan) jáhen pastorační asistent akolytalektor

9 Tab. CH SBOROVÉ ORGÁNY KATOLICKÉ CÍRKVE na úrovni farnosti na úrovni okrskového vikariátu na úrovni diecéze na úrovni provincie na úrovni církevní oblasti na úrovni státu (biskupské konference) na celocír- kevní úrovni farní rada pastorační farní rada ekonomická vikariátní konference diecézní synod kněžská rada sbor konzultorů diecézní pastorační rada rada pro hospod. záležitosti provinční koncil shromáždění biskupů conventus Episcoporum biskupská konference plenární koncil Ekumenický koncil biskupský synod


Stáhnout ppt "Vysvětlivky: D - sufragánní diecéze AV - apoštolský vikariát AD - arcidiecézeAP - apoštolská prefektura UP - územní prelaturaED - exemptní diecéze ÚO -"

Podobné prezentace


Reklamy Google