Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální otázky zemědělského výzkumu Jednání Pléna členů České akademie zemědělských věd Praha, ČZU, 13. března 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální otázky zemědělského výzkumu Jednání Pléna členů České akademie zemědělských věd Praha, ČZU, 13. března 2007."— Transkript prezentace:

1 Aktuální otázky zemědělského výzkumu Jednání Pléna členů České akademie zemědělských věd Praha, ČZU, 13. března 2007

2 MZe – resortní VVZ Ministerstvo zemědělství Resortní vědecko – výzkumná základna Veřejné výzkumné instituce (v.v.i.) Specializované příspěvkové organizace (SPO) Výzkumné ústavy – obchodní společnosti (a.s., s.r.o.) Veřejné vysoké školy 3.750 osob / 2.414 výzk. pracovníků Ostatní právnické a fyzické osoby Celkem 68 příjemců

3 Veřejné výzkumné instituce Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Veřejné výzkumné instituce v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb. (k 1.1.2007)

4 Specializované příspěvkové organizace Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Ústav zemědělských a potravinářských informací Česká akademie zemědělských věd Národní zemědělské muzeum Praha Specializované příspěvkové organizace

5 Privátní VÚ Výzkumné ústavy – obchodní společnosti Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Chmelařský institut s.r.o. MILCOM, a.s. OSEVA PRO s.r.o., OZ VS travinářská Rožnov-Zubří OSEVA PRO s.r.o., OZ VÚ olejnin Opava Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Výzkumný ústav pícninářství, spol. s r.o. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

6 Univerzity - VŠ Uzavřeny rámcové smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti výzkumu, vědecko-výchovné a pedagogické spolupráci – 12.2.2003  Česká zemědělská univerzita v Praze  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – ZF - Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Vodňany  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno  Vysoká škola chemicko technologická v Praze Univerzity – Vysoké školy

7 MZe – poskytovatel finančních prostředků na VaV - SR Ministerstvo zemědělství poskytovatel finančních prostředků na VaV ze státního rozpočtu Finanční prostředky ze státního rozpočtu celkem 2006 – 768 mil. Kč – 1.175 mil. Kč – zeměď. 2007 – 826 mil. Kč 2008 – 862 mil. Kč 2009 – 935 mil. Kč 2010 – 1.026 mil. Kč

8 Největší poskytovatelé Ministerstvo zemědělství poskytovatel finančních prostředků na VaV ze SR Největší poskytovatelé výdajů ze SR na VaV - 2007 MŠMT 8.037 mil. Kč AV ČR5.617 mil. Kč MPO2.828 mil. Kč GA ČR1.531 mil. Kč MZd 1.118 mil. Kč MZe 826 mil. Kč celkem 22 poskytovatelů, MO 469 mil. Kč z toho 13 resortů

9 Účelová podpora Ministerstvo zemědělství poskytovatel finančních prostředků na VaV ze státního rozpočtu Účelová podpora ze státního rozpočtu 2007 – 348,9 mil. Kč (celkem 68 organizacím) 2008 – 361,8 mil. Kč 2009 – 400,7 mil. Kč 2010 – 464,7 mil. Kč Institucionální podpora – 7 v.v.i. + 2 SPO

10 Výzkumné programy Ministerstvo zemědělství poskytovatel finančních prostředků na VaV ze státního rozpočtu – účelová podpora 2007 - Program výzkumu MZe 2003-2007 - 75 projektů - Národní program výzkumu (I) 2004-2009 - 105 projektů - Výzkumný program MZe 2005-2009 - 35 projektů = 215 projektů - Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012 (47,9 mil. Kč) - Výzkumný program agrárního sektoru a rozvoje venkova 2009-2014

11 Ocenění ministra Udělování ocenění ministra zemědělství ve spolupráci s ČAZV a)soutěž o udělení ocenění pro mladé vědecké pracovníky - 100.000 Kč b) soutěž o udělení ocenění za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu - 100.000 Kč Vyhlašování soutěží – leden (www.mze.cz, www.cazv.cz, www.nazv.cz) Uzávěrka přijímání návrhů – konec dubna – 27.4.2007

12 Rada pro výzkum a vývoj Další významné aktuality v oblasti VaV Delimitace Rady pro výzkum a vývoj z Úřadu vlády ČR na MŠMT - usnesení vlády ze dne 20. 9. 2006 č. 1088 Změny ve složení Rady pro výzkum a vývoj - předseda Ing. Mirek Topolánek (UV z 15.11.2006 č. 1321) Změny ve struktuře MZe (k 1.3.2007) - zřízení úseku pro vědu a výzkum – NM Ing. Karel Tureček -zřízení odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství - samostatné oddělené průmyslově právní ochrany

13 Aktuální úkoly Aktuální úkoly a priority vychází z koncepčních a programových dokumentů - Koncepce VaV v působnosti MZe na léta 2004-2008 - Národní politika VaV ČR na léta 2004-2008 - Koncepce agrární politiky pro období po vstupu do EU (2004-2013) - Národní lesnický program Příprava nových koncepčních dokumentů (NPVaV, Koncepce, priority vychází ze SZP, DZSV, potřeb resortu MZe)

14 MZe – poskytovatel výdajů VaV Aktuální úkoly, které stojí před odborným útvarem MZe odpovídajícím za resortní VaV a resortní VVZ 1.Zachovat MZe statut poskytovatele výdajů ze SR na VaV Nutno pro oblast zemědělství uhájit postavení MZe jako odpovědného orgánu pro posuzování specifik při poskytování státní podpory, daných Rámcem společenství pro státní podporu výzkumu, Vývoje a inovací (Ústřední věstník EU 2006/C 323/01) MZe - má vlastní VVZ - NAZV - ČAZV

15 MZe – uplatňování zájmů resortu 2. Uplatňování zájmů resortu MZe v oblasti legislativy, řízení a financování výzkumu, vývoje a inovací Aktivní účast - při tvorbě legislativy a koncepčních dokumentů, - v řídících a pracovních orgánech VaVaI, - při tvorbě výdajů SR na VaV, - při tvorbě a koordinaci programových produktů

16 Transformace na v.v.i. 3. Transformace resortních výzkumných ústavů na veřejné výzkumné instituce  dokončení přechodu na činnost v.v.i.  jmenování ředitelů v.v.i.  výkon funkce zřizovatele v.v.i.  koordinace činnosti dozorčích rad v.v.i.

17 Předsednictví EU 4. Příprava na předsednictví ČR v EU v r. 2009 v oblasti VaVaI  budování pozic v orgánech EU  zapojování do dalších struktur v rámci EU i Evropy (OECD), součinnost při rozvíjení EVP  příprava seznamu akcí a harmonogramu jejich provedení

18 Koordinace 5. Koordinace a součinnost s resortními výzkumnými pracovišti za účelem maximálního využití finančních prostředků na VaVaI zejména ze strukturálních fondů EU  zapojení do 7. RP EU  další aktivity v rámci rozvoje EVP  OP VaVpI  Program rozvoje venkova ČR

19 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 2007-2013 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace  vychází z nařízení EP a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj ERDF  snižování rozdílů mezi ekonomickou a sociální vyspělostí jednotlivých regionů, podpora jejich rozvoje a strukturálních změn, které vedou k žádoucím hospodářským a sociálním přeměnám

20 OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Řídící orgán – MŠMT Financování programu – až do 100% uznaných nákladů, z toho - 85% ze strukturálních fondů EU - 15% z výdajů na VaV ze státního rozpočtu ČR Doba trvání – 2007 - 2013

21 OP VaVpI –osa 1 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Prioritní osa 1 – Rozvoj kapacit VaV – 1.142 mil. Є (32 mld. Kč) - 1.1 Rozvoj sítě výzkumných pracovišť v regionech s rozvojovým potenciálem - 1.2 Rozvoj špičkových evropských center excelence pro EVP - 1.3 Rozvoj kapacit cíleného VaV v regionech (zdravotnictví, zemědělství, životní prostředí, bezpečnost, výzkum pro státní správu aj. obory netechnického/neprůmyslového výzkumu

22 OP VaVpI – osa 2 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Prioritní osa 2 – Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve VaV – 648 mil. Є (18,1 mld. Kč) - 1.1 Rozvoj kapacit technického výzkumu v regionech - 1.2 Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a výzkumných institucích - 1.3 Zvýšení cílené informovanosti o VaV a jeho výsledcích pro inovace

23 OP VaVpI – osa 3 a 4 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Prioritní osa 3 – Posilování kapacit VŠ pro terciální vzdělávání – 597 mil. Є (16,7 mld. Kč) Prioritní osa 4 – Technická pomoc – 49 mil. Є (1,4 mld. Kč)

24 OP VaVpI – harmonogram Operační program Výzkum a vývoj pro inovace harmonogram Projednání OP VaVpI s EKbřezen – červen 2007 Vyhlášení OP VaVpIčerven – červenec 2007 1. výzvy k předkládání projektůpodzim 2007 prezentace pravidel, informační kampaň, semináře - průběžně Více informací: www.vyzkum.cz

25 Financování VaV 6. Zajišťování financování resortního VaV  účelová podpora – výzkumné programy, veřejné soutěže ve VaV, projekty VaV  institucionální podpora – výzkumné záměry

26 Využití výsledků VaV 6. Využití výsledků resortního VaV  smlouvy o využití výsledků, plány na uplatnění výsledků  databáze dosažených a uplatněných výsledků  hodnocení VaV s důrazem na uplatněné výsledky  spolupráce s regiony při využívání výsledků

27 Závěr Ing. František Chaloupka tel. 221812077 e-mail: frantisek.chaloupka@mze.cz www.mze.cz www.nazv.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Aktuální otázky zemědělského výzkumu Jednání Pléna členů České akademie zemědělských věd Praha, ČZU, 13. března 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google