Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důležité jazykové projevy lidé usilují uchovat, fixují je, tak vznikají texty (textum = tkanina). Jsou-li texty fixované písmem, nazývají se literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důležité jazykové projevy lidé usilují uchovat, fixují je, tak vznikají texty (textum = tkanina). Jsou-li texty fixované písmem, nazývají se literatura."— Transkript prezentace:

1

2 Důležité jazykové projevy lidé usilují uchovat, fixují je, tak vznikají texty (textum = tkanina). Jsou-li texty fixované písmem, nazývají se literatura (littera = písmeno), písemnictví. Podle funkce textu dělíme literaturu na  jednací  odbornou  krásnou, uměleckou

3 Z hlediska komunikace v textech nacházíme:  kontext  vlastní sdělení  mluvčí  adresát  kanál  kód

4 Vedle textů fixovaných písmen existují i texty, které se předávají ústně, jejich soubor nazýváme ústní lidová slovesnost.  říkadla  pohádky  písně  pověsti  anekdoty  pranostiky  pořekadla

5 Literaturu můžeme dělit podle  funkce (umělecká, odborná, jednací)  formy (psaná, ústní)  podle doby vzniku  podle země původu  podle literárního druhu (genologické dělení, lyrika, epika, drama)

6 Funkce literatury  poznávací funkce  literární dílo zachycuje určitou oblast světa, umění je bytostně jiný způsob poznávání světa  vyjadřovací funkce  literární dílo užívá a rozvíjí jazykové prostředky  hodnotící funkce  literární dílo vyjadřuje autorův hodnotový systém a rozvíjí a formuje hodnotový systém čtenáře

7  obsah  skutečnosti a událostí, o nichž dílo vypovídá  forma  způsob, jakým je obsah vyjadřován  umělecké prostředky, které vytvářejí strukturu  téma  kompozice  jazyk Struktura literárního díla

8 Téma literárního díla  autor vybírá z neomezeného množství jevů světa přírodního, společenského, fantazijního  v díle rozeznáváme:  celkové téma díla (autorský záměr díla)  hlavní téma (o čem, kom dílo pojednává)  vedlejší téma  motiv

9  celkové téma čtenář může postihnout až po přečtení celého díla, postihne záměr, který autora vedl k napsání díla  k uchopení autorského záměru je nutná interpretace literárního díla  celkové téma není možné závazně určit, autorský záměr interpretuje čtenář na základě:  osobních zkušeností a vlastní vnímavosti  znalosti literárního kontextu  znalosti dobového kontextu

10 Kompozice literárního díla  je způsob uspořádání jednotlivých tematických prvků - jevy jsou uspořádány v čase a prostoru  chronologická kompozice popisuje jevy tak, jak za sebou následovaly  retrospektivní kompozice popisuje jevy zpětným pohledem

11 Jednotlivé druhy kompozice  chronologická kompozice dodržuje důsledně časovou posloupnost  v retrospektivní kompozici je časová posloupnost porušena (občasné vzpomínky = reminiscence)  rámcová kompozice nese úvodní příběh, který navodí určitou situaci, ostatní příběhy s ním nějakým způsobem souvisejí  řetězová kompozice vazby mezi jednotlivými příběhy jsou volné

12  v paralelní kompozici je několik příběhů vedle sebe, mohou se i prolínat  v roztříštěné kompozici se prolínají časové a místní roviny  mozaika, koláž je tvořena izolovanými celky, drobnými úryvky, záběry, až dohromady vytvoří celkový obraz

13 Jazyk literárního díla  je dán autorovým uměleckým záměrem  má vedle funkce sdělné i funkci estetickou  základem jazyka literárních děl je národní spisovný jazyk; autoři dále užívají  odborné termíny  archaismy  poetismy  neologismů  prostředky nespisovné, vulgární

14 Epika  základem je děj, příběh, o kterém se vypravuje (tzv. fabule, syžet je pak způsob, jak se vypravuje)  děj je budován na základě časové a příčinné souvislosti  příznačným slovesným časem je minulost  směšuje fikci s realitou (fiction, non-fiction)  v dnešní době je většinou vázána na prózu  objektivizuje

15  základem syžetu je vždy konflikt mezi postavami děje  konflikt má být motivovaný a má mít možnosti řešení  expozice – uvádí postavy, prostředí, zárodek konfliktu  kolize – objevuje se střetnutí vedoucí ke konfliktu  krize – konflikt vrcholí a děj už nemůže pokračovat v dosavadním vývoji  peripetie – přináší obrat děje  katastrofa – přináší řešení konfliktu  retardace – oddalují řešení, komplikují zápletku

16 Epické žánry  bajka - veršovaný nebo prozaický alegorický příběh, ve kterém zvířata, rostliny nebo věci jednají jako lidé, často obsahuje mravní ponaučení  báje, mýtus - příběh, do něhož lidé dávných dob vtiskli své představy o vzniku světa a člověka, o přírodních jevech, o životě pozemském i posmrtném

17  pohádka - původně lidové vyprávění založené na smyšleném příběhu nevázaném na konkrétní prostor a čas, hrdina překonává nástrahy, aby mnohdy s pomocí nadpřirozených bytostí splnil obtížný úkol,dobro v pohádkách vítězí nad zlem  povídka = příběh s jednoduchým dějem a několika postavami, jejichž charakter se nevyvíjí, bývá zakončena pointou  teorie někdy odlišuje  novelu – drobná epika založená na jednom konfliktu  povídku – střední epika se složitější výstavbou

18  román - příběh s bohatým dějem, četnými epizodami a mnoha postavami; hrdinové procházejí vývojem, často zachycuje celou historickou epochu, tzv. velká epika  biografie - záznam vybraných faktů a událostí ze života jednotlivce, často významné osobnosti  autobiografie - vlastní životopis autora  epos - veršované vyprávění s bohatým dějem  legenda - vyprávění o životě, skutcích, zázracích a mučednické smrti světců  kronika, letopis - chronologický záznam historických událostí bez zřetele k významu zachycovaných dějů

19 Lyrika  vyslovuje básníkovy pocity, úvahy, myšlenky, nálady  bývá většinou v první osobě (ich forma)  má monologický charakter  neobsahuje děj  nevyrůstá z časových a příčinných souvislostí  subjektivizuje

20  milostná lyrika  přírodní lyrika  úvahová, neboli reflexivní  vlastenecká lyrika  posměšná satirická lyrika  historická lyrika  náboženská lyrika  politická lyrika  subjektivní (intimní)

21 Lyrické žánry  píseň - prostá, zpěvná báseň, vyznačuje se pravidelnou stavbou, rytmem a rýmem (lidová, umělá)  óda – rozsáhlejší oslavná báseň  hymnus - slavnostní píseň na počest hrdinů a jejich činů, oslavuje národ, vlast  elegie – žalozpěv - truchlivá báseň vyjadřující smutek nad ztrátou blízké osoby, vlasti

22  epigram – krátká báseň, původně nápis na hrobě (epitaf), později satirický text  pásmo - báseň sestavená na základě asociací, zdánlivě volně spojené jednotlivé motivy nekontrolovaného myšlenkového toku  kaligram – grafická báseň, její text vytváří obrazec

23 Lyrickoepické žánry  balada – báseň s pochmurným, rychle plynoucím dějem a tragickým koncem, motivy viny a trestu  romance – báseň rozmarného rázu, formálně připomíná baladu, má však konec šťastný  poema – rozsáhlá básnická povídka, často je tvořena jednotlivými zpěvy

24 Drama předvádí děj v aktuálním času má dialogický ráz příběh se vypráví prostřednictvím dialogů monologů má scénickou podobu

25 Struktura dramatu  replika – promluva jedné postavy  dialog – promluva dvou postav  monolog – promluva jedné postavy, zachycuje vnitřní dění postavy  výstup – je dán příchodem či odchodem jedné z jednajících postav  obraz – promění se všechny jednající postavy  akt (dějství, jednání) – ucelený úsek děje

26 Klasické dramatické žánry  tragédie – původně čerpá téma z mytologie, nyní je hrdina v neřešitelném konfliktu s něčím obecně lidským, většinou končí špatně  komedie – původně čerpá téma ze současnosti, nyní zobrazuje hrdinu v humorném nadhledu, většinou končí dobře  hudební formy - melodrama, muzikál, opereta, opera


Stáhnout ppt "Důležité jazykové projevy lidé usilují uchovat, fixují je, tak vznikají texty (textum = tkanina). Jsou-li texty fixované písmem, nazývají se literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google