Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XXVI. SJEZD ČLK 3. 11. - 4. 11. 2012 PRAHA HOTEL CLARION.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XXVI. SJEZD ČLK 3. 11. - 4. 11. 2012 PRAHA HOTEL CLARION."— Transkript prezentace:

1 XXVI. SJEZD ČLK 3. 11. - 4. 11. 2012 PRAHA HOTEL CLARION

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI REVIZNÍ KOMISE ČLK ZA ROK 2012 XXVI. SJEZD ČLK 3. - 4. 11. 2012, hotel Clarion Praha

3 KOMISE PRACOVALA VE SLOŽENÍ: (abecedně) ZÁSTUPCI ZA ČECHY: MUDr. Dominik Petr MUDr. Naxera Karel MUDr. Rybář Zdeněk MUDr. Sýkora Tomáš MUDr. Vedralová Jana – předsedkyně ZÁSTUPCI ZA MORAVU: MUDr. Gaillyová Renata, Ph.D. MUDr. Janáček Ivo MUDr. Mgr. Kohnová Ivana MUDr. Řezník František

4 ČINNOST A PERSONÁLNÍ ZASTOUPENÍ SEKRETARIÁTU RK/ČR ČLK kancelář v Praze – společný sekretariát RK i ČR – nově rozšířené prostory o původní byt ČLK ředitel kanceláře: MUDr. Tomáš Merhaut trvale 3 sekretářky na plný úvazek, přičemž 1 vyčleněna pro ČR, ale vzájemná zastupitelnost

5 ZASEDÁNÍ RK ČLK v roce 2012: 8x Praha: 3x Olomouc: 4x Výjezdní: 1x Doba konání: pátek 18 00 – 24 00 výjimečně sobota 9 00 – 14 00 Výstup: „Zápis z jednání“ – rozesílán dle rozdělovníku ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA: pravidelná účast předsedkyně na každém jednání

6 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, REGISTR KAUZ Pravidelné schéma projednávání kauz na zasedáních: stav databáze, monitoring stížností stav ukončování a kontrola uzavírání kauz projednávání vadných rozhodnutí RK/ČR OS ČLK projednávání komplikovaných kauz projednávání návrhů pověřených členů dle SP4,§ 4/3 projednávání rozhodnutí o námitkách dle SP4, § 4/5 projednávání kauz z nezávislých odborných komisí projednávání žádostí o delegace stížností

7 ROZVAHA NAD SLEDOVANÝMI KAUZAMI ZA ROK 2011 za rok 2011 zaregistrováno celkem 1077 stížností resp. 1418 stížností z 1418 stížností bylo 1089 postoupeno okresním disciplinárním orgánům pověření členové RK ČLK odmítli 340 stížností, což představuje 24 % z celkového počtu v 90 případech byla proti rozhodnutí pověřeného člena RK podána námitka

8 ROZVAHA NAD SLEDOVANÝMI KAUZAMI ZA ROK 2012 k 15. 10. 2012 zaregistrováno: 854 resp. 1188 stížností z 1188 stížností bylo 909 postoupeno okresním disciplinárním orgánům pověření členové RK ČLK odmítli 233 stížností, což představuje 20 % z celkového počtu ve 46 případech byla proti rozhodnutí pověřeného člena RK podána námitka

9 DELEGOVÁNÍ KAUZ zvláštní problém – snaha o redukci na minimum, naopak v opodstatněných případech žádostem vyhovíme delegace v souvislosti se změnou pracoviště lékaře předání veškeré spisové dokumentace na delegovaný okres - nutnost vyvinutí aktivity okresu, který o delegaci žádá a vzájemná spolupráce okresů včetně refundace nákladů S4 § 2, odst. 12. POČTY DELEGOVANÝCH KAUZ rokschválení delegace zamítnutí delegace celkem 201129938 2012 (do 15.10.)23629

10 PROBLÉMY PŘI VYŘIZOVÁNÍ KAUZ velké množství práce – ale situace se stále zlepšuje trvalý problém – prvoinstanční disciplinární orgány, zejm. nově zvolení funkcionáři RK OS práce lékaře na více místech republiky – problém s rozhodováním o přidělení kauzy k řešení; přikláníme se k přidělení do okresu podle místa registrace lékaře v době, kdy se údajný skutek měl stát - toto OS ČLK pak může event. požádat o delegaci do OS ČLK dle místa skutku

11 DŮVODY PRŮTAHŮ PŘI VYŘIZOVÁNÍ KAUZ problémy se získáváním zdravotnické dokumentace, předvolávání svědků, zajišťování důkazních materiálů přerušení řízení v ČLK pro předání věci jinému orgánu doba projednávání ve znaleckých komisích směřuje-li stížnost proti zdravotnickým zařízením a nikoliv proti konkrétnímu lékaři – nutnost jeho dohledání prvoinstančními orgány! pomalé a liknavé vyřizování v některých OS ČLK

12 NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ ZE STRANY RK ČLK opakované urgence dlouho se vlekoucích kauz ze strany pověřených členů RK ČLK neradi uplatňujeme S4 §2, odst. 13 – předání kauz ČR ČLK k udělení pokuty OS ČLK za nečinnost - právní pomoc okresním disciplinárním orgánům - doporučení vypracování posudku VR ČLK

13 ELEKTRONICKÝ REGISTR STÍŽNOSTÍ v průběhu r. 2010 došlo ke spuštění elektronického registru stížností již využíván všemi OS ČLK znatelné urychlení koloběhu stížnosti rychlá orientace v registru kauz úspora materiálu a finančních prostředků

14 SPOLUPRÁCE S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY zrušena vyhl. č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění vyhl. č. 105/2002 Sb. (o dvoustupňovém systému ÚZK a ÚZZK) a nově se zavádí jednostupňový systém nezávislých odborných komisí (tzv. NOK), podle zákona č. 372/2012 Sb. ze dne 1. 4. 2012 účast pověřených členů na jednání komisí – 33 x závěr ve smyslu "non lege artis" postupu je podnětem k zahájení šetření na půdě ČLK – 4 x

15 KONTROLA ODVODU ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ RK ČLK věnovala maximální pozornost výběru členských příspěvků včetně dlužných částek za předchozí roky k 10. 10. 2012 činil dluh odvodů členských příspěvků za rok 2012 do centra 464 613 Kč, z toho jen: Praha 5: 320 548 Kč Třebíč: 92 366 Kč 84 ostatních OS ČLK: 51 699 Kč vnitřní dluh (nevybrané členské příspěvky v OS ČLK za rok 2012) k 15. 10. 2012 byl 5 871 952 Kč, což je 6,03 % nevybraných členských příspěvků

16 VYMÁHÁNÍ DLUŽNÝCH ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ v první instanci řeší RK OS ČLK zahájením disciplinárního řízení a uložením disciplinárního opatření pro neplnění povinností člena ČLK právní oddělení ČLK se zabývá vymáháním tohoto dluhu až následně apelujeme na představenstva OS ČLK ke včasnému podání návrhu na zahájení DŘ u neplatičů členských příspěvků k 1. 3. běžného roku

17 SOUDNÍ VYMÁHÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2012 podáno 19 žalob vydáno 10 pravomocných platebních rozkazů nařízeno 5 jednání a ve 2 případech byl již vydán pravomocný rozsudek; 1 dlužník zaplatil dosud žádná reakce soudu ve 4 případech

18 KONTROLA EKONOMIKY A HOSPODAŘENÍ ČLK rozbor hospodaření centra ČLK k 31. 12. 2011 (výkazy zisků a ztrát OS ČLK a centra) přehled splátek úvěrů a úroků na pořízení nemovitosti v Praze a Olomouci rozbor hospodaření ČLK k 30. 6. 2012 rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2012 návrhy rozpočtů a členských příspěvků ČLK pro rok 2013

19 KONTROLA FAKTUR A ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA EKONOMICKÉM ODBORU kontrola za období 11/2011 - 10/2012: dodavatelské faktury, pokladní a mzdové podklady, podkladové smlouvy pro fakturace, náhrady za výkon funkce v orgánech ČLK vedení dokumentace po stránce administrativní v pořádku nebyly shledány závady ve vedení účtů není v gesci RK ČLK posuzovat účelnost vynaložených finančních prostředků

20 HOSPODAŘENÍ OS ČLK RK ČLK dle SP 17, §12/2 pravidelně projednává rozpočty těch OS ČLK, kde okresní shromáždění nebyla usnášeníschopná – projednáno 84 z 86 usnášeníschopné okresy: Most, Třebíč RK ČLK předkládá delegátům sjezdu přehled hospodaření jednotlivých OS ČLK s vyčíslením nákladů za jednotlivé položky a s přepočtem na jednoho člena za účelem porovnání efektivity hospodaření jednotlivých OS ČLK v roce 2011 hospodařilo se ztrátou po zdanění 30 okresů 8 OS ČLK vykázalo záporné jmění

21 ČERPÁNÍ NÁKLADŮ OS ČLK RK ČLK opakovaně doporučuje adekvátně finančně ohodnotit práci funkcionářů OS ČLK apeluje na snížení zbytečných nákladů (např. vysoký nájem) a minimalizaci nákladů nedaňových – na reprezentaci, vzdělávání, dary apod.

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "XXVI. SJEZD ČLK 3. 11. - 4. 11. 2012 PRAHA HOTEL CLARION."

Podobné prezentace


Reklamy Google