Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

19. – 20. 11. 2011, hotel Voroněž Brno XXV. SJEZD ČLK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "19. – 20. 11. 2011, hotel Voroněž Brno XXV. SJEZD ČLK."— Transkript prezentace:

1 19. – 20. 11. 2011, hotel Voroněž Brno XXV. SJEZD ČLK

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI REVIZNÍ KOMISE ČLK XXV. SJEZD ČLK 19. - 20. 11. 2011, hotel Voroněž Brno

3 KOMISE PRACOVALA VE SLOŽENÍ: (abecedně) ZÁSTUPCI ZA ČECHY: MUDr. Dominik Petr MUDr. Naxera Karel MUDr. Rybář Zdeněk MUDr. Sýkora Tomáš MUDr. Vedralová Jana – předsedkyně ZÁSTUPCI ZA MORAVU: MUDr. Gaillyová Renata, Ph.D. MUDr. Janáček Ivo MUDr. Mgr. Kohnová Ivana MUDr. Řezník František

4 * 29. 4. 1944 † 17. 5. 2011 MUDr. Jarmila Březovjáková

5 ČINNOST A PERSONÁLNÍ ZASTOUPENÍ SEKRETARIÁTU RK/ČR ČLK kancelář v Praze – společný sekretariát RK i ČR – nově rozšířené prostory o původní byt ČLK ředitel kanceláře: MUDr. Tomáš Merhaut trvale 3 sekretářky na plný úvazek, přičemž 1 vyčleněna pro ČR, ale vzájemná zastupitelnost

6 POČET ZASEDÁNÍ RK ČLK: 10x Praha: 4x Olomouc: 5x Výjezdní: 1x Doba konání: pátek 18 00 – 24 00 výjimečně sobota 9 00 - 14 00 Výstup: „Zápis z jednání“ – dle rozdělovníku Pravidelně: účast předsedkyně na zasedání představenstva ČLK

7 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, REGISTR KAUZ Pravidelné schéma projednávání kauz na zasedáních: stav databáze, monitoring stížností stav ukončování a kontrola uzavírání kauz projednávání vadných rozhodnutí RK/ČR OS ČLK projednávání komplikovaných kauz projednávání návrhů pověřených členů dle SP4,§ 4/3 projednávání rozhodnutí o námitkách dle SP4, § 4/5 projednávání kauz ze znaleckých komisí projednávání žádostí o delegace stížností

8 ROZVAHA NAD SLEDOVANÝMI KAUZAMI ZA ROK 2010 za rok 2010 zaregistrováno celkem 988 stížností resp. 1635 stížností z 1635 stížností bylo 1322 postoupeno okresním disciplinárním orgánům pověření členové RK ČLK odmítli 313 stížností, což představuje 19 % z celkového počtu v 61 případech byla proti rozhodnutí pověřeného člena RK podána námitka

9 ROZVAHA NAD SLEDOVANÝMI KAUZAMI ZA ROK 2011 k 31. 10. 2011 zaregistrováno: 884 resp. 1113 stížností z 1113 stížností bylo 832 postoupeno okresním disciplinárním orgánům pověření členové RK ČLK odmítli 268 stížností, což představuje 24 % z celkového počtu v 68 případech byla proti rozhodnutí pověřeného člena RK podána námitka

10 DELEGOVÁNÍ KAUZ zvláštní problém – snaha o redukci na minimum, naopak v opodstatněných případech se pokoušíme vyhovět delegace v souvislosti se změnou pracoviště lékaře předání veškeré spisové dokumentace na delegovaný okres - nutnost vyvinutí aktivity okresu, který o delegaci žádá a vzájemná spolupráce okresů včetně refundace nákladů S4 § 2, odst. 12. POČTY DELEGOVANÝCH KAUZ rokschválení delegace zamítnutí delegace celkem 201012517 2011 (do 31.10.)21829

11 PROBLÉMY PŘI VYŘIZOVÁNÍ KAUZ velké množství práce – ale situace se zlepšuje stálý problém – prvoinstanční disciplinární orgány, zejm. nově volení funkcionáři RK OS práce lékaře na více místech republiky – problém s rozhodováním o přidělení kauzy k řešení; přikláníme se k přidělení do okresu podle místa registrace lékaře v době, kdy se údajný skutek měl stát - toto OS ČLK pak může event. požádat o delegaci do OS ČLK dle místa skutku

12 DŮVODY PRŮTAHŮ PŘI VYŘIZOVÁNÍ KAUZ problémy se získáváním zdravotnické dokumentace, předvolávání svědků, zajišťování důkazních materiálů přerušení řízení v ČLK pro předání věci jinému orgánu doba projednávání ve znaleckých komisích směřuje-li stížnost proti zdravotnickým zařízením a nikoliv proti konkrétnímu lékaři – nutnost jeho dohledání prvoinstančními orgány! pomalé a liknavé vyřizování v některých OS ČLK

13 PŘIJÍMÁNÍ PODNĚTŮ OD POLICIE - ZMĚNA OD LISTOPADU 2010 dle novelizace SP 4 – DŘ § 2, odst. 1 písm. f) se běh promlčecí doby staví po dobu, kdy je v téže věci vedeno řízení u jiného orgánu, zejm. orgánů činných v trestním řízení a ČLK je povinna tento podnět přijmout k šetření

14 ELEKTRONICKÝ REGISTR STÍŽNOSTÍ v průběhu r. 2010 došlo ke spuštění elektronického registru stížností nutnost užívání všemi OS ČLK urychlení koloběhu stížnosti větší přehlednost úspora materiálu a finančních prostředků souvislost s návrhem novelizace SP 4 – DŘ § 2, odst. 2 – “disciplinární registr je veden v elektronické formě“

15 NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ ZE STRANY RK ČLK opakované urgence dlouho se vlekoucích kauz ze strany pověřených členů RK ČLK neradi uplatňujeme S4 §2, odst. 13 – předání kauz ČR ČLK k udělení pokuty OS ČLK za nečinnost - právní pomoc okresním disciplinárním orgánům - doporučení vypracování posudku VR ČLK

16 SPOLUPRÁCE S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY spolupráce s MZ ČR dle vyhl. MZ ČR 105/2002 Sb. o znaleckých komisích - předsedkyně – účast na jednáních Ústřední znalecké komise – 3 x spolupráce s KÚ - pověření členové – účast na jednáních Územních znaleckých komisí krajů – 60 x závěr ÚZK ve smyslu "non lege artis" postupu je podnětem k zahájení šetření na půdě ČLK – 4 x

17 SPOLUPRÁCE S PRÁVNÍM ODDĚLENÍM ČLK průběžné vyřizování interní i externí právní a legislativní problematiky podílení se na tvorbě návrhů předpisů a závazných stanovisek z důvodu zvyšujícího se počtu stížností podávaných právními zástupci stěžovatelů je pomoc právního oddělení často nezbytná § §

18 KONTROLA ODVODU ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ RK ČLK věnovala maximální pozornost výběru členských příspěvků včetně dlužných částek za předchozí roky k 31. 10. 2011 činil dluh odvodů členských příspěvků za rok 2011 do centra 90 025 Kč z toho jen Třebíč 52 060 Kč (!), ostatní OS 37 965 Kč vnitřní dluh (nevybrané členské příspěvky v OS ČLK) k 31. 10. 2011 byl 3 723 063 Kč, což je 4,5 % nevybraných členských příspěvků

19 VYMÁHÁNÍ DLUŽNÝCH ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ v první instanci řeší RK OS ČLK zahájením disciplinárního řízení a uložením disciplinárního opatření pro neplnění povinností člena ČLK společně s uloženou pokutou ve výši 5 000, - Kč právní oddělení ČLK se zabývá vymáháním tohoto dluhu až následně apelujeme na představenstva OS ČLK ke včasnému podání návrhu na zahájení DŘ u neplatičů členských příspěvků k 1. 3. běžného roku

20 SOUDNÍ VYMÁHÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2011 před vydáním platebního rozkazu byly uhrazeny členské příspěvky v 1 případě (řízení zastaveno) vydáno 11 platebních rozkazů - na jejich podkladě uhrazeny členské příspěvky ve 3 případech, v 8-mi neuhrazeno z administrativních důvodů zastaveno 1 řízení soudní jednání v 4 případech dosud žádná reakce soudu ve 4 případech

21 KONTROLA EKONOMIKY A HOSPODAŘENÍ ČLK rozbor hospodaření centra ČLK k 31. 12. 2010 (výkazy zisků a ztrát OS ČLK a centra) přehled splátek úvěrů a úroků na pořízení nemovitosti v Praze a Olomouci rozbor hospodaření ČLK k 30. 6. 2011 rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2011 návrhy rozpočtů a členských příspěvků ČLK pro rok 2012

22 KONTROLA FAKTUR A ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA EKONOMICKÉM ODBORU kontrola za období 11/2010 - 10/2011: dodavatelské faktury, pokladní a mzdové podklady, podkladové smlouvy pro fakturace, náhrady za výkon funkce v orgánech ČLK vedení dokumentace po stránce administrativní v pořádku, pečlivě a přehledně zpracované nebyly shledány závady ve vedení účtů není v gesci RK ČLK posuzovat účelnost vynaložených finančních prostředků

23 HOSPODAŘENÍ OS ČLK RK ČLK dle SP 17, §12/2 pravidelně projednává rozpočty těch OS ČLK, kde okresní shromáždění nebyla usnášeníschopná – projednáno 84 z 86 usnášeníschopné okresy: Most, Třebíč RK ČLK předkládá delegátům sjezdu přehled hospodaření jednotlivých OS ČLK s vyčíslením nákladů za jednotlivé položky a s přepočtem na jednoho člena za účelem porovnání efektivity hospodaření jednotlivých OS ČLK v roce 2010 hospodařilo 18 okresů OS ČLK se ztrátou po zdanění 6 OS ČLK vykázalo záporné jmění

24 ČERPÁNÍ NÁKLADŮ OS ČLK RK ČLK opakovaně doporučuje adekvátně finančně ohodnotit práci funkcionářů OS ČLK, zejména členům RK OS ČLK apeluje na snížení nákladů nedaňových, např. na reprezentaci, vzdělávání, dary… ze srovnání hospodaření předchozích let vyplývá, že její doporučení OS ČLK čím dál více akceptují

25 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "19. – 20. 11. 2011, hotel Voroněž Brno XXV. SJEZD ČLK."

Podobné prezentace


Reklamy Google