Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-learning Počítačová učebna MU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-learning Počítačová učebna MU"— Transkript prezentace:

1 E-learning Počítačová učebna MU
Monika Klimšová, VIK OBSAH

2 Masarykova Univerzita v Brně Celouniverzitní počítačová studovna
OBSAH Masarykova Univerzita v Brně Celouniverzitní počítačová studovna Microsoft Excel Microsoft FrontPage Literatura Str.1 Str.6 Str.28 Str.48 Str.81 Konec

3 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ
1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Adresa:   Žerotínovo nám. 9, Brno Telefon:    Fax:    WWW: 

4 2 Historie MU Po první světové válce se Brno stalo svou velikostí a významem druhým nejdůležitějším městem Československé republiky. V roce 1919 zde byly založeny tři vysoké školy, mezi nimi i Masarykova univerzita, která se záhy stala centrem zájmu studentů, učitelů a vědeckých pracovníků. V čele snah o zřízení druhé výlučně české univerzity stanula od poloviny 80. let 19. století pražská česká univerzita a její profesor T. G. Masaryk ( ), který při své vědecké a politické práci věnoval systematickou pozornost vývoji československých vysokých škol. Zákon č. 50, kterým byla zřízena druhá česká univerzita se čtyřmi fakultami (právnická, lékařská, přírodovědecká, filozofická), byl schválen Národním shromážděním 28. ledna Jméno dostala po svém zakladateli.

5 3 Masarykova univerzita v Brně je počtem studentů v akreditovaných studijních programech druhou největší vysokou školou v České republice. Ke studiu na ní se hlásí trvale rostoucí počet uchazečů. Nabídka studijních příležitostí vychází z disciplín pěstovaných na fakultách právnické, lékařské, přírodovědecké, filozofické, pedagogické, ekonomicko-správní, informatiky, sociálních a sportovních studií. Masarykova univerzita ve své činnosti kombinuje vysoké nároky na vlastní původní badatelskou činnost se systematickou snahou vytvářet podmínky pro co nejširší přístup k vysokoškolskému vzdělání na úrovni, která odpovídá schopnostem studentů i potřebám, které na jejich kvalifikaci klade trh práce v moderní společnosti. Převážná část studijních programů je dvoustupňová, rozdělená na bakalářské a magisterské studium a systematická příprava obsahu takto pojatých studijních programů reflektuje potřebu celkového

6 4 charakteru vysokoškolského vzdělávání. Univerzita tak vytváří pro studenty prostupné studijní prostředí, které přispěje k opravdu univerzitní zkušenosti ze studia, nikoli jen zkušenosti omezené na jednu konkrétní fakultu. Výuka probíhá většinou česky, každým rokem však přibývá programů, jež jsou dostupné i v angličtině, popřípadě dalších cizích jazycích. Významnou roli v profilu Masarykovy univerzity hrají mezinárodní kontakty. Síť kontaktů se rozprostírá po všech pěti kontinentech. Univerzita je aktivně zapojena do programu SOCRATES/ERASMUS, v jehož rámci je v současné době uzavřeno přes 150 bilaterálních smluv s univerzitami a vyššími odbornými školami v zemích Evropské unie, a do programu CEEPUS, který podporuje kontakty mezi univerzitami střední a jihovýchodní Evropy. MU je členem dvou významných univerzitních sítí - Utrecht Network a Compostela Group of Universities.

7 5 Masarykova univerzita je první vysokou školou v České republice, na kterou je možné podat si elektronicky přihlášku ke studiu. Na internetové adrese najdou uchazeči veškeré informace o vypsaných přijímacích řízeních, studijních programech, podmínkách přijímacího řízení, doporučené studijní literatuře a podobně. Po vyplnění elektronických formulářů získají uchazeči přístupové heslo pro individuální kontakty s MU, kterými získávají individuální informace. V přijímacím řízení pro akademický rok 2002/2003 využila možnosti podat přihlášku elektronicky téměř třetina uchazečů.

8 CELOUNIVERZITNÍ POČÍTAČOVÁ STUDOVNA MU
6 CELOUNIVERZITNÍ POČÍTAČOVÁ STUDOVNA MU Komenského nám. 2, 662 43 Brno Tel./Fax:  , muni cz 1. září 2000 byl zahájen provoz celouniverzitní počítačové studovny MU v budově nově opravené Lékařské fakulty na Komenského náměstí. Studovna je přístupná všem studentům univerzity 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

9 7 O studovně Masarykova univerzita v Brně měla v létě 2000 přes dva a půl tisíce počítačů, z toho více než 2000 počítačů připojených na univerzitní síť (a přes ni k Internetu). Relativně jen malá část z těchto počítačů je k dispozici studentům pro jejich vlastní práci. V této době měl podle odhadů student univerzity v průměru denně volně k dispozici pouze 11 minut na počítači připojeném k Internetu. Vzhledem k tomu, že kromě samostatného procvičování potřebných dovedností je přístup k počítači vyžadován i v souvislosti s používáním studijního informačního subsystému a vyřizováním dalších administrativních náležitostí souvisejících s novým modelem studia, nelze dostupnost výpočetní techniky a Internetu pro naše studenty v žádném případě považovat za dostačující.

10 8 Proto se vedení školy rozhodlo k ráznému kroku, a to k vybudováním celouniverzitní počítačové studovny. Předpokládá se, že toto řešení rychle a přitom efektivně zlepší možnosti přístupu studentů k výpočetní technice a síťovým informačním zdrojům. Její realizací byl pověřen Ústav výpočetní techniky MU. Cíle studovny: 1. Snadná dostupnost pro velkou část studentů Masarykovy univerzity: zvolená lokalita je v centru města s takřka ideální dopravní obslužností, a to i v nočních hodinách. 2. Velký počet klientských stanic: v dané lokalitě je umístěno více než 100 počítačů.

11 9 3. Systematická kontrola oprávněnosti přístupu a použití:
studovna je opatřena vstupem, ovládaným čipovými identifikačními kartami studentů. 4. Efektivita systémové údržby: koncové klientské stanice čerpají veškerá stavová data ze serveru. 5. Výkonná síťová infrastruktura: řešení je založeno na technologii přepínaného 100 Mb/s ethernetu, kombinovaného s gigabitovým ethernetem na klíčových spojích k serverům. Studovna je vybavena výkonným optickým spojem do vnější metropolitní sítě na úrovni 100 Mb/s.

12 Další informace na http:
10 6. Výkonné servery: klíčovou roli mají tři servery: datový - zajišťuje chod koncových stanic; síťový - slouží jako rozhraní k vnější síti a autentizační - řeší oprávněnost vstupu do studovny a přihlášení k jeho službám. 7. Obsluha: studovna je personálně zajištěna tak, aby mohla být provozována 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Další informace na http:

13 Provozní řád studovny 11 1. Obecná ustanovení 1.1.
Provozní řád Celouniverzitní počítačové studovny MU (dále jen "Studovny") upravuje způsob využívání Studovny a svým obsahem navazuje na nadřazené celouniverzitní normy, které jsou jeho součástí, především vystavování informací v prostředí počítačoví sítě MU užívání počítačové sítě MU pravidla pro přijímání pošty v doméně muni.cz

14 12 1.2. Posláním Celouniverzitní počítačové studovny MU je poskytovat studentům případně zaměstnancům MU (dále jen "uživatelům") následující služby: přístup do příslušných částí informačních systémů MU přístup k vybraným službám sítě Internet možnost využití vybraných aplikací, instalovaných na počítačích nebo serverech Studovny. Tyto služby jsou poskytovány výhradně v souladu s akademickým, vzdělávacím a výzkumným posláním MU. Využívání některých služeb Studovny může být podle aktuální situace časově omezeno. 1.3. Vstup do Studovny je povolen pouze uživatelům s vlastní "kartou uživatele", která navíc není blokována podle bodu 3.7.

15 2. Práva a povinnosti uživatele Studovny 2.1.
13 tohoto Provozního řádu. Za kartu uživatele je považována ISIC karta "Průkaz studenta", vydaná MU, nebo v odůvodněných případech zvláštní karta, přidělená obsluhou Studovny nebo jiným oprávněným orgánem MU. 1.4. Dění ve Studovně průběžně zaznamenává kamerový systém. Záznamy tohoto systému jsou archivovány a lze je v případě potřeby zpětně vyhledat. 2. Práva a povinnosti uživatele Studovny 2.1. Uživatel musí mít u sebe po celou dobu pobytu ve Studovně svou kartu uživatele. 2.2. Uživatel Studovny je povinen seznámit se s Provozním řádem Studovny a souvisejícími celouniverzitními normami a je povinen

16 14 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. dodržovat zásady, dané jejich zněním.
Uživatel Studovny je povinen seznámit se s Provozním řádem Studovny a souvisejícími celouniverzitními normami a je povinen dodržovat zásady, dané jejich zněním. 2.3. Uživatel Studovny je povinen uposlechnout pokynů obsluhy Studovny. 2.4. Každý uživatel Studovny má právo v daném okamžiku využívat pouze jeden počítač ve Studovně. Výjimky jsou možné pouze se svolením obsluhy Studovny. 2.5. Ve Studovně je zakázáno provádět činnosti, které nesouvisejí s posláním Studovny a akademickým, vzdělávacím a výzkumným posláním MU (například hrát počítačové hry, provádět soukromé komerční činnosti a podobně).

17 15 2.6. Ve Studovně je zakázáno provádět činnosti, které nějakým způsobem ruší nebo omezují využívání studovny ostatními uživateli (například hlukem, hlasitým hovorem, zvoněním mobilních telefonů a podobně) nebo obecně narušují plynulý chod Studovny. 2.7. Je zakázána jakákoli manipulace s technickým vybavením Studovny a napojování jiných počítačů do místní sítě. 2.8. Ve všech prostorách Studovny je zakázáno kouření a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. 2.9. Do Studovny je zakázán vstup osobám ve špinavém oděvu, pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Konzumace alkoholu případně jiných omamných látek je ve všech prostorách Studovny zakázána.

18 16 2.10. V místnostech počítačů je zakázáno odkládat věci v prostoru oken nebo otvírat případně se dotýkat oken. Okna jsou elektronicky střežena. 2.11. V místnostech počítačů je zakázána konzumace jídla a nápojů. 2.12. Svršky se odkládají na věšácích v místnostech počítačů. Podle aktuální situace má obsluha právo nařídit nebo odvolat povinnost přezouvání. Své věci si uživatelé mohou uložit do skříněk na chodbě, klíč je možno si vypůjčit u obsluhy Studovny proti záloze. Za věci, ponechané bez dozoru v prostorách Studovny, obsluha Studovny neručí. 2.13. V případě nutnosti krátkodobého odchodu od počítače musí uživatel svůj počítač uzamknout (způsob uzamčení je popsán v textu "Návodu k použití studovny"). Doba uzamčení počítače musí být omezena na

19 3. Práva a povinnosti obsluhy Studovny 3.1.
17 nejkratší možnou dobu, nejvýše však 10 minut. Dlouhodobé uzamykání počítače je zakázáno. 2.14. Problémy, narušující chod Studovny (porušení zásad Provozního řádu studovny, směrnic o užívání počítačové sítě, ostatních právních norem MU a jiných platných právních norem, závady na počítačích a podobně) je nutno ohlásit osobně, elektronickou poštou, nebo telefonicky obsluze studovny. 2.15. Uživatelé Studovny jsou zodpovědní za případné škody, způsobené svým chováním v prostorách Studovny nebo zneužitím výpočetní techniky ve Studovně. 3. Práva a povinnosti obsluhy Studovny 3.1. Obsluha Studovny má právo podle okamžité potřeby rozhodovat s konečnou platností o provozních detailech chodu Studovny

20 18 (například o nutnosti přezouvání, omezení vstupu do Studovny v případě jejího přeplnění a podobně). 3.2. Obsluha je povinna uživateli poskytnout informace, nezbytné pro využívání studovny, pokud nejsou zveřejněny způsobem, uvedeným v bodu 4.1. 3.3. Obsluha Studovny není oprávněna poskytovat informace o uživatelích Studovny. 3.4. Obsluha Studovny není povinna řešit problémy spojené s neplatností karty uživatele. Pokud není možno zjistit příčinu problému na místě, musí uživatel neplatnost své karty řešit s útvarem MU, který mu tuto kartu vydal.

21 19 3.5. V zájmu plynulého chodu Studovny má obsluha Studovny právo s konečnou platností posoudit vhodnost činnosti uživatele (ve smyslu bodů 2.1. až tohoto Provozního řádu), případně omezit nebo ukončit činnost uživatele Studovny (viz také bod 3.7. tohoto Provozního řádu). 3.6. Obsluha Studovny má v odůvodněných případech právo zkontrolovat obsah osobních zavazadel uživatele Studovny. 3.7. Obsluha Studovny má právo, na dobu nezbytně nutnou pro provedení identifikace, uživateli Studovny odebrat jeho kartu. Obsluha Studovny má dále právo kartu uživatele zablokovat (viz také bod 3.8. tohoto Provozního řádu).

22 20 3.8. Při porušení pravidel Provozního řádu studovny má obsluha právo ukončit uživateli činnost ve Studovně. V takovém případě se postupuje takto: uživatel se odhlásí a vydá svou kartu obsluze obsluha vyvede uživatele s použitím jeho karty turniketem ze Studovny obsluha zablokuje kartu uživatele (udělí zákaz užívání Studovny), podle závažnosti přestupku na dobu 7 dní nebo na dobu neurčitou obsluha vrátí uživateli jeho kartu informace o blokování karty uživatele (zákazu použití Studovny) na dobu neurčitou předá obsluha k vyřešení příslušným orgánům domovské fakulty uživatele, blokování karty uživatele na 7 dní je po uplynutí této doby automaticky zrušeno.

23 V Brně dne 28.11.2000prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. Rektor MU
21 4. Závěrečná ustanovení 4.1. Texty tohoto Provozního řádu a "Návodu k použití Studovny" a informace o aktuálním stavu chodu Studovny, nutné pro využívání Studovny uživateli, jsou zveřejněny vhodnou formou v prostoru před vstupním turniketem a v případě potřeby i na dalších místech studovny a na příslušných stránkách Internetu. V Brně dne prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. Rektor MU

24 22

25 23 Vybavení studovny Ve studovně je v nepřetržitém provozu (24 hodin denně, 7 dnů v týdnu) stovka osobních počítačů v následující konfiguraci: Hardware: PC s procesorem Celeron 533A, 533 MHz, 128 MB RAM, HDD 10GB, 17'' monitor, disketová mechanika a mechanika CD-ROM. Deset stanic má interní ZIP 250 mechaniku. K dispozici je rovněž laserová tiskárna, scanner a CD-RW mechanika.

26 Software: 24 kancelářský software
Operační systém Windows 2000 Professional CZ SP3 s následujícími aplikacemi: kancelářský software Microsoft Office XP Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Access Microsoft FrontPage Software proPC Suite 2000a, obsahující: 602Text, textový editor kompatibilní s formátem MS Word 2000 602Tab, tabulkový kalkulátor kompatibilní s formátem Excel 602Photo, program pro práci s obrázky

27 25 2. Internet 602Pro Plus Pack, rozšiřuje 602proPC Suite 2000a o
jazykovou podporu češtiny, slovenštiny, angličtiny, němčiny a překladové slovníky pro angličtinu a němčinu. OpenOffice 1 2. Internet Microsoft Internet Explorer 6.0 Outlook Express Mozilla 1.0 Cosmo Player pro Internet Explorer, prohlížeč formátu VRML WS_FTP, FTP klient s grafickým rozhraním SmartFTP, FTP klient s grafickým rozhraním WinSCP, PuTTY SSH a SCP, telnet/SSH a SCP klient pro Windows

28 26 3. Různé nástroje ASPI - Automatizovaný systém právnických informací, spouští se příkazem J:\aspi\aspiwin.exe STATISTICA, software pro statistickou a grafickou analýzu dat STATISTICA Neural Networks, soubor prostředků pro analýzu neuronových sítí SPSS, univerzální statistický program. Tento software je určen pouze pro studenty Fakulty sociálních studií a Ekonomicko-správní fakulty. TeX, (TeXLive 6) sázecí systém Gimp, program pro práci s grafikou PowerArchiver , utilita pro práci s archívy, podobná WinZipu, ovšem freeware, umí pracovat se soubory typu ZIP, LHA, ARJ, RAR, CAB, TAR, GZIP, BZIP2 a dalšími IrfanView, XnView, SlowView, prohlížeče obrázků PSPad, HTML-Kit, DeD, editory zejména HTML stránek

29 27 4. Multimédia Alladin GhostScript a Viewer, interpret PostScriptu
Adobe Acrobat Reader 5, prohlížeč souborů PDF Klient služby terminal services Servant Salamander, souborový manager. Software je umístěn v adresáři J:\salen2.0. X-Server Cygwin/Xfree86 Antivirový program F-Secure Antivirus 5.40 ConTEXT, jednoduchý textový editor dostupný na síťové disku j:\context\ context.exe J2RE 4. Multimédia WinAMP 3, přehrávač zvukových souborů RealPlayer 8, program pro příjem živého audio/video vysílání. QuickTime, přehrávač souborů videa MOV Windows Media Player 7, s kodeky (verze 9) pro přehrávání videí a zvuků

30 28 MICROSOFT EXCEL

31 O tabulkových procesorech všeobecně
29 O tabulkových procesorech všeobecně Tabulkový procesor (spreadsheet) umožňuje zapisovat čísla a krátké texty do tabulek a pak tyto zapsané údaje zpracovat podle výrazů (vzorců), které do tabulek rovněž vložil uživatel. Jejich představiteli jsou Calc602, 602Tab, SuperCalc, Quattro Pro, Lotus 1-2-3, Microsoft Excel, Symphony, Framework, WinTab atd. Tyto programy pracují s buňkami uspořádanými do sloupců a řádků tvořícími tabulku. Můžeme do nich vkládat texty, datumové údaje, číslice, funkce a výrazy pro výpočty. Umožňují ze zadaných dat vytvářet grafy. V tabulkovém kalkulátoru Quattro Pro se jako první objevil systém několika listů tabulek za sebou, tzv. zápisník (sešit). Tato koncepce se rychle rozšířila a nové tabulkové procesory ji využívají

32 Excel - použití, struktura
30 Excel - použití, struktura Tvorba tabulek, přehledů, výkazů, atd. Následná analýza Grafické zobrazení číselných dat, prezentační grafika Rozměry sešitu: 256 sloupců - A,B,C,…,IT,IU,IV. řádků - 1, …, libovolný počet listů (nastavitelný v menu – nástroje možnosti)

33 31 Než začneme pracovat V menu » nástroje » možnosti můžeme upravit vlastnosti sešitu (=souboru) dle vlastního přání Zobrazení je nastaveno standartně, není třeba větších úprav. Můžeme si zde přidat zobrazení konce stránek, vypnout či zapnout mřížku. Na kartě Výpočty si lze nakonfigurovat způsoby výpočtů a přepočtů V úpravách se nastavuje např. počet desetinných míst, či směr posunutí výběru po stisknutí klávesy Enter V obecných lze nastavit umístění ukládaných souborů, standardní písmo, jeho velikost, počet zobrazených dokumentů apod. Převod umožňuje nastavení ukládaní sešitů v různém formátu Položka seznamy obsahuje předdefinované seznamy, které je možno doplnit

34 32 Položka graf obsahuje nastavení grafů
a konečně barva umožňuje použití standardních i vlastních barev, případně jejich nakopírování z jiných souborů. Lze zde definovat také barvy grafů a jejich výplní. Obr 1. Okno programu Microsoft Excel při prvním spuštění

35 33 Ke své práci v Excelu si můžete přizvat také pomocníka vyvoláním příkazu Nápověda » Zobrazit pomocníka Office Při základním nastavení má podobu kancelářské sponky, ale můžete si vybrat jakékoliv zobrazení Radí vám průběžnými typy a umožňuje vyhledat nápovědu k tomu, co neznáte

36 34 Sešit, list, buňka Dokumentem - tedy tím, s čím v Excelu pracujeme a co můžeme jako jeden samostatný celek uložit na disk nebo do paměti počítače, je sešit Tvořený je listy, jež jsou jakoby na sobě položené a dole z nich koukají jen „ouška“ neboli záložky Každý list je tvořen velkým počtem sloupců a řádků, a touto sítí jsou ohraničena jednotlivá políčka, nazývající se buňky Sešit je základním pracovním dokumentem programu Při svém vzniku má standardně tři listy, přičemž jejich počet můžete kdykoli zmenšit (odstranit) nebo zvětšit (přidat) Děje se tak pomocí kliknutí na záložka » vložit či odstranit List představuje přímo pracovní prostor pro tvorbu tabulek nebo jiných typů dokumentů

37 35 Skládá se ze sloupců a řádků, do nichž se zapisují data
Do listu však lze vkládat také grafy (obr.2 ), kreslené útvary nebo obrázky (Vložit » obrázek…) (obr.3 ) Výchozí názvy listů (List1, List2..) můžete přejmenovat poklepáním na standardní název a zadat nové jméno Pro lepší orientaci v Listu jsou řady a sloupce označeny souřadnicemi Řádky mají označení číselné, sloupce písmenné Buňka je tvořena danou, jí náležející souřadnicí Je to zároveň nejmenší jednotka pro práci s daty

38 36 Obr 2. Graf v Excelu

39 37 Obr 3. Vložení obrázku do Excelu

40 38 Vytvoření tabulky Než začnete vytvářet tabulku zamyslete se nad tím, jak by měla vypadat (které údaje, v jakém pořadí apod.) Úprava rozsáhlejší tabulky je totiž velmi obtížná Máme-li v tabulce větší množství různých propojení pomocí vzájemných odkazů, vzorů a funkcí je jakékoliv vkládání a rušení sloupců či řádků velmi problematické Při spuštění Excelu se nacházíte v buňce A1, která je zvýrazněna orámováním Nyní můžete do této buňky zapisovat svá data nebo se pomocí šipky či klávesou ENTER přesunout na další buňku Pomocí příkazu Formát » Buňky » Číslo si předdefinujete nastavení formátu buněk - data v buňce se budou zobrazovat např. jako datum, procenta, zlomky atd.

41 39 Tabulky však nemusíte jen sami ručně vytvářet
Znáte-li tabulku, která vám vyhovuje a je vytvořena v jiném programu nebo umístěna někde na webu zvolte tlačítko Data » načíst externí data… (obr 4.) Pak už jen vložte přesnou adresu a vyčkejte načtení Tabulku poté můžete upravovat

42 40 Pro účel formátování musíte mít vybrané buňky označeny
To provedete buď myší nebo kurzovými tlačítky Vybranou oblast můžeme také ohraničit různými typy a tloušťkou čar Tento příkaz vyvoláme nabídkou Formát » Buňky » Ohraničení (obr 5.)

43 Grafy, kreslení a vkládání obrázků
41 Grafy, kreslení a vkládání obrázků Grafy jsou velmi mocným nástrojem pro prezentaci dat. Je třeba opět zvážit, co zanést do grafu a jaký typ grafu použít Excel má v sobě zabudovaný Průvodce grafem (obr. 6). Jeho výhodou je, že vás provede vytvořením grafu krok po kroku Nejdříve si musíte označit oblast, na které chcete graf vytvářet Nemusí být souvislá (použijte kláves CTRL+SHIFT) Nyní si oblast dat označte a spusťte průvodce grafem příkazem Vložit » Graf… Krok po kroku se říďte pokyny v průvodci Vyzkoušejte i jiné typy grafů, aby jste mohli lépe posoudit jejich vhodnost Při jakékoliv změně údajů se graf automaticky aktualizuje

44 42 Obr 6. Panel Průvodce grafem

45 43 Pod pojmem Kreslení je třeba představit si nástroj, kterým můžeme oživit tabulku či graf o některé grafické prvky Jedná se v podstatě o nástroj Microsoft Draw Jednotlivým objektům lze přiřadit jejich barvy a je-li to možné, pak i barvu výplně Dokument můžete oživit také vložením libovolného obrázku, který máte v počítači Excel umožňuje vkládat obrázky ve formátu: .bmp, .wpg, .drw, .cgm, .eps, .tif, .pcx, .gif, .ptc, .tga, .cdr, .hgl, .plt, .pic, .adi, .dxf, .pcd, .wmf a hgl Ostatní formáty musíte přeformátovat do některého z výše jmenovaných Vložení obrázku dosáhnete příkazem Vložit » Obrázek

46 44 Funkce Většina funkcí se odkazuje na nějaké buňky a jejich názvy musí být proto zapsány Jak již bylo výše uvedeno, buňky se zapisují pomocí řádku a sloupce, ve kterém se nachází (např. E19) Tomuto způsobu se říká absolutní adresování Jiným způsobem je relativní adresování Při něm udáváte o kolik vpravo (vlevo) a dole (nahoře) je adresovaná buňka vůči buňce, ve kterém se nacházíte Většina funkcí má více než jeden parametr patří mezi ně i středník, ale nemusí to být pravidlem Máte dvě možnosti vložení funkce. První spočívá v ručním vložení-znamená to však pamatovat si syntaxi zápisu. Druhá spočívá v samotném použití funkce

47 45 Průvodce funkcí je dalším ze skupiny průvodců používaných v Excelu
Skládá se ze dvou okének (obr. 7) - v levém se zobrazí seznam oblastí, v pravém se pak zobrazují funkce ze zvolené oblasti Obr 7. První okno Průvodce funkcí

48 46 Funkce můžete rozdělit na: matematické textové řetězcové logické
informační statistické Tyto můžete dále dělit na další, podrobnější, přesnější funkce

49 47 Makra Nové Makro v Excelu zapíšete pomocí menu Nástroje » Nahrát makro » Nahrát nové makro Objeví se vám okno popisu makra Stisknete tlačítko volby a tím se vám okno zvětší Zadáváte název makra, nějaké informační údaje o makru a klávesovou zkratku, po kterém se vám makro rychle podaří spustit Ve spodní části okna máte dva přepínače (lze mít zaškrtnutou pouze jednu volbu) V levém nastavujete, kam makro uložíte V pravém se volbou Jazyk program ptá, v jakém programovacím jazyce chcete makro zapsat (makra lze později editovat a měnit)

50 48 MICROSOFT FRONTPAGE

51 49 Všeobecně Microsoft FrontPage je nástroj vizuálního vytváření webových stránek Přestože FrontPage umožňuje pracovat s webovými stránkami nezávisle na webovém místě, nabízí takové množství výkonných nástrojů pro správu webových míst, že je vhodnější spravovat jeho prostřednictvím celé webové místo, než jej používat jen k úpravám jednotlivých webových stránek Při používání tohoto programu nemusíte umět jazyk HTML, který mnohé na první pohled odradí svou zdánlivou složitostí a rozmanitostí příkazů Tvorbu řady webů usnadňují průvodci a šablony FrontPage zobrazuje celý web graficky Otevření stránky ve stránkovém zobrazení je lehké. Stačí poklepat na ikonu FrontPage, kde ji pak následně můžete upravovat

52 Vytváření stránek ve FrontPage
50 Vytváření stránek ve FrontPage Stránkové zobrazení FrontPage se používá pro vytváření, úpravu a testování webových stránek. Program zobrazuje všechny součásti stránky, jako je text, obrázky, tabulky, formuláře atd. stejným způsobem, jakým se zobrazí v prohlížeči. Při tvorbě stránek za vás vytváří potřebný kód HTML, zná obvyklé značky, snadno se používá Jak již bylo uvedeno, umožňuje vám FrontPage používání různých průvodců a šablon, dokonce dává možnost vytvářet si své vlastní šablony (obr. 8) Ve stránkovém zobrazení lze používat text různých velikostí, stylů jazyka HTML, formátovat odstavce, vytvářet víceúrovňové seznamy a měnit barvy Pomocí FrontPage lze jednoduše vytvářet odkazy na stránky

53 51 Obr 8. Možnosti šablon

54 52 Mezi pokročilejší možnosti tvorby stránek patří použití formulářů, tabulek a rámů. Do stránky můžete také vkládat ovládací prvky ActiveX, doplňky a aplety Javy. FrontPage podporuje také nejmodernější webové technologie CSS a DHTML FrontPage dokáže převádět do HTML řadu obvyklých formátů souborů, např. soubory textových editorů nebo tabulkových kalkulátorů Do webové stránky vytvářené ve stránkovém zobrazení můžete také vkládat obrázky různých typů. Ty se hned převedou na internetový formát GIF nebo JPEG Přejděme nyní k další fázi - při spuštění programu FrontPage vás přivítá nový soubor, nová stránka (obr. 9)

55 53 Obr 9. Příklady nových listů ve FrontPage

56 Záhlaví okna a základní nabídka
54 Záhlaví okna a základní nabídka Záhlaví okna obsahuje kromě názvu spuštěného programu také za pomlčkou adresu právě otevřeného webu. V případě, že neupravujete nějakou stránku, neobjeví se za pomlčkou nic Na pravém konci záhlaví jsou obvyklé grafické prvky práce okna s programem Pod záhlavím okna je panel nabídek (základní nabídka) FrontPage Nejprve práce se soubory, obvyklá editační nabídka a nabídka řídící zobrazení jednotlivých prvků programu. Následující nabídky zajišťují vkládání různých prvků do stránky, jejich formátování a práci s nástroji zabudovanými do tohoto programu Základní nabídku ukončují standardní položky práce s okny a nápovědy

57 55 Funkce nabídek se však od standardních nabídek programů pro Windows trochu liší Příkazy, které nepoužíváte se v nabídce neobjeví okamžitě. Chcete-li zobrazit všechny příkazy nabídky, klepněte na dvojitou šipku na konci otevřeného seznamu příkazů nebo chvíli počkejte Některé podnabídky příkazů základní nabídky také nejsou úplně tradiční. Mají ve své horní části šedý pruh. Když je za tento pruh uchopíte myší a přetáhnete do jiné části obrazovky, vytvoříte plovoucí panel nástrojů - oddělitelná nabídka

58 56 Panely nástrojů Panely nástrojů jsou sady tlačítek nabízející rychlý přístup k často používaným příkazům programu (známe např. z Word, Excel..) I zde mohou být tlačítka v určité chvíli šedá - nedostupná Máme dva výchozí panely - horní se jmenuje Standardní a obsahuje tlačítka pro práci se soubory, editaci, vkládání různých prvků do stránek atd. a druhému přísluší označení Formátování. Jeho součástí jsou rozevírací seznamy stylu odstavce a písma, velikosti písma a tlačítka ovládající další zobrazení textu a jeho formát Grafika tlačítek má za úkol symbolicky vyjadřovat jejich funkci Zobrazení panelů řídíte příkazem Toolbars nabídky View nebo jednoduchým klepnutím pravým tlačítkem na některý z panelů. Je-li vedle příkazu příslušné položky zaškrtnutí, panel je zobrazen

59 57 Plovoucí panely (oddělitelná nabídka) - tento termín vyjadřuje, že jimi můžete volně pohybovat a přesunout si je tam, kam potřebujeme - dokonce i mimo okno FrontPage Vlastní nastavení panelů - na pravém konci obou základních panelů je malá šipka směřující dolů.Když na ni klepnete a přesunete se kurzorem myši na položku Add or Remove Buttons, můžete snadno určovat jaká tlačítka se na příslušném panelu objeví. Volbou příkazu Customize (také v nabídce Tools) si zobrazíte dialogové okno umožňující mimo jiné vytváření panelů nových. Na kartě Toolbars stiskněte tlačítko New…, zadejte název panelu a pak na něj přetahujte položky z karty Commands nebo jiných zobrazených panelů

60 Pracovní plocha a režimy zobrazení
58 Pracovní plocha a režimy zobrazení Největší část obrazovky tvoří pracovní plocha (obr. 10). Zde by se měla soustředit veškerá pozornost při vytváření webových stránek, protože neustále zobrazuje výsledek vašeho snažení V podstatě tvoří vysněné a bájné grafické (WYSIWYG) vývojové prostředí, které okamžitě odráží veškeré zadné a vykonané změny Tento program však není jen nástrojem pro vytváření webových stránek, ale také pro komplexní správu celých webů. Mezi různými režimy činnnosti programu se přepínáme pomocí ikon na panelu zobrazení (Views) Je-li aktivní první ikona Page panelu Views, nacházíte se v režimu tvorby nebo úpravy webové stránky neboli ve stránkovém zobrazení Vpravo od pracovní plochy si můžete zobrazit ještě panel složek (Folder List) - umožňuje manipulovat se soubory a složkami v rámci struktury aktuálního webu

61 59 Obr 10. – Okno programu FrontPage při prvním spuštění

62 60 Je-li aktivní režim stránkového zobrazení, je nad pracovní plochou, kde stránku vytváříte, zobrazen název aktuální stránky Mnohem zajímavější je však spodní část pracovní plochy Jsou zde tři záložky – celá pracovní plocha je tedy vlastně karta První karta Normal zobrazuje stránku normálním způsobem a umožňuje vám na ní pracovat Karta HTML ukazuje aktuální kód HTML upravované stránky Poslední karta Preview představuje náhled stránky tak, jak bude následně vypadat v prohlížeči Bohužel FrontPage touto kartou některé prvky nedokáže zobrazit, takže vám rozhodně doporučuji nahlížet na stránky přímo ve webovém prohlížeči Mezi kartovým a stránkovým zobrazením se mimo jiné můžete přepínat pomocí klávesových zkratek CTRL+PGDN (směrem doprava) a CTRL+PGUP (směr doleva)

63 61 Stavový řádek Obecně je to oblast ve spodní části okna programu, která zobrazuje informace o operaci vykonávané programem a jiné pomocné informace Např. při otevírání stránky bude program hlásit Retrieving (název dokumentu…), může se tu objevovat cesta k vybranému souboru atd. Zajímavý prvek představuje graficky zřetelně vymezená část oddělená od nápovědy. Tato část se skládá ze tří políček; nejzajímavější je to první Je zde uvedeno např. 0 second over 28.8 (0 sekund při rychlosti 28,8). Zobrazuje se čas potřebný k načtení a zobrazení stránky v prohlížeči instalovaném na počítači napojeném na Internet přes telefonní linku modemem či jiným způsobem

64 62 Nápověda Celou nápovědu vám zpřístupňuje první příkaz nabídky Microsoft FrontPage Help, který snadno vyvoláte stiskem klávesy F1 Třídí se do 13 základních kategorií popisujících např. nové prvky FrontPage, vytváření webových stránek, vytváření webů apod. Někdy se neví, kde daný problém hledat, a proto se zde vyskytuje dva silné nástroje Jsou to Průvodce odpověďmi a karta Rejstřík

65 63 Základní operace Otevření stránky - příkaz k otevření souboru je v nabídce File pod obvyklým názvem Open… Stejný příkaz vyvoláte stiskem CTRL+O FrontPage dokáže otevřít také jakoukoli stránku přímo na Webu, stačí, když znáte její adresu. Chcete-li otevřít nějakou stránku přímo z Webu nebo intranetu, stiskněte tlačítko Search the Web a hledanou stránku si zobrazte v prohlížeči. Pak se vraťte zpět do FrontPage, který zvolenou stránku načte včetně obrázků a umožní vám ji opravovat a ukládat na disk nebo svůj web Další možností otevření je pomocí nabídky File. Na jejím konci se nachází Recent Files se seznamem několika naposledy otvíraných stránek

66 64 Vytvoření nové stránky - jsou zde tři karty - General, Frames Pages a Open in current frame Na kartě General jsou uvedeny šablony a jeden průvodce, kteří vytváření nových stránek usnadňují a urychlují Uložení stránky - prvním z příkazů je obyčejné Save. S jeho pomocí ukládáte stránku ve formátu HTML do aktuálního (otevřeného) webu nebo na disk Alternativní volbou je klávesová zkratka CTRL+S nebo tlačítko s disketou na panelu nástrojů Chcete-li změnit umístění či název, použijte příkaz Save As Uložení stránky jako šablony je možné příkazem Save As Type: dialogové okno uložení souboru položku FrontPage Template Zavření stránky - aktuální stránku zavíráte zadáním příkazu příkazu File » Close. Stejný efekt je zavření CTRL+F4

67 65 Text a editace FrontPage nabízí pro práci s textem komplexní prostředí Podobně jako v jiných textových procesorech lze text formátovat a jinak s ním pracovat pomocí příkazů nabídek, tlačítek panelů a klávesových zkratek FrontPage se snaží zobrazit text stránky tak, jak asi bude vypadat v prohlížeči a zároveň za vás vytváří potřebný kód HTML Vytvoření odstavce, zalomení řádku a pevná mezera - když text dopíšete do místa, kde chcete odstavec ukončit, stiskněte klávesu ENTER. Textový kurzor se přesune na jeho začátek a vy můžete pokračovat v zápisu V zapisovaném textu nejsou žádné znaky, které by prohlížeči určily, jak a kde má jednotlivé řádky odstavce zalomit. Udělá to podle svého.

68 66 Chcete-li přesně určit, kde se řádek za všech okolností zalomí, nastavte textový kurzor na požadované místo a stiskněte klávesovou zkratku SHIFT+ENTER Kromě zalomení řádku existuje ještě Pevná mezera - jde o zvláštní znak, který spojuje dvě slova k sobě tak, že mezi nimi nemůže aplikace řádek zalomit. zadání takového znaku do textu stránky umožňuje i FrontPage klávesovou zkratkou CTRL+SHIFT+MEZERNÍK Nastavení výchozího písma - po zadání příkazu Tools » Page Options na kartě Default Font Na této kartě zadáváte výchozí písma používaná FrontPage při zobrazení stránek vytvářených v různých znakových sadách Když ze seznamu vyberete znakovou stránku, jejíž písma chcete nastavit, přesunete se do spodní části okna. Zde je rozevírací seznam určující dva základní druhy písem používané na stránkách: proporciální (většina textu - např. Times New Roman) a neproporciální (např. Courier New), v němž jsou všechny znaky stejně široké

69 67 Odstavce a seznamy - každý odstavec má přiřazen určitý styl. Ten určuje formátování textu odstavce a především výchozí písmo odstavce - typ písma, styl písma a jeho velikost. Nejobvyklejším je stal Normal Důležitý styl odstavců představují nadpisy - FrontPage nabízí šest úrovní nadpisů nazvaných Heading 1 (nejvyšší úroveň) až Heading 6 Zarovnání odstavce nazýváme anglicky Alignment. Vyvoláme jej příkazem Format » Paragraph. Hodnota Default říká, že se použije takového zarovnání, jaké je součástí definice odstavce v prohlížeči Dialogové okno vlastností odstavce dále umožňuje svou oblastí Indentation zadat odsazení textu od levého okraje a od pravého okraje vymezeného prostoru Oblast Spacing vám umožní zadat mezeru před odstavcem, za odstavcem, mezeru mezi slovy odstavce a konečně i řádkování Základní seznamy-seznam položek bez pořadí (Bulleted List), seznam položek s pořadím (Numbered List), seznam definic (Definition List)

70 68 Vložení souboru dosáhnete příkazem Insert » File… Jde o příkaz vložení souboru na aktuální pozici textového kurzoru Textové dokumenty, které nejsou vytvořeny ve formátu HTML, FrontPage konvertuje právě do formátu webových stránek Dokumenty jiných známých formátů se nejprve převedou do formátu RTF, který zahrnuje formátování odstavců i znaků, obrázky i tabulky. FrontPage pak tento formát využije ke konverzi do HTML Chcete-li vložit do textu nějaký nestandardní znak, použijte příkaz Insert » Symbol… Zobrazení kódu HTML (obr. 11), kde si jej můžeme prohlédnout, případně upravit, dosáhneme kliknutím na kartu HTML nebo stiskem CTRL+PGDN Klikneme-li na kartu Preview, zobrazí se vám stránka tak, jak ji uvidíte v prohlížeči (obr. 12)

71 69 Obr Okno umožňující prohlížení a úpravu kódu HTML stránky

72 70 Obr Zobrazení hotové stránky, tak jak bude viditelná v prohlížeči

73 71 Grafika a odkazy Obrázky se ve webovém prostředí používají pro předávání informací nebo jen z dekorativních důvodů FrontPage na obrázky nezapomíná - dokonce se o ně stará velmi hezky Nejpoužívanější základní formáty jsou - formát GIF, JPEG a PNG Všechny tři formáty jsou komprimované a nabízejí tak maximum informací na velmi malém prostoru Nemusíte se však bát umístit obrázky s jinými příponami - FrontPage je automaticky při ukládání stránky webu převádí na formát GIF nebo JPEG Vložení obrázku - vkládá se do stránky na pozici textového kurzoru zadáním příkazu Insert » Picture » From File… (nebo Clip Art…)

74 72 FrontPage považuje z hlediska editačních funkcí obrázek za jeden znak textu. Pro jeho úpravu tedy platí naprosto stejné zásady jako pro práci s textem Po vybrání obrázku klepnutím levým tlačítkem se objeví zvláštní panel nástrojů nesoucí název Picture. Najdete zde tlačítka ovládající práci s obrázky Obrázek můžete otáčet doleva, doprava, převracet, případně mu přidávat a ubírat jas a kontrast (znáte z jiných aplikací) Tlačítkem Crop lze obrázek také oříznout Uložení obrázku - seznam Embedded files to save: uvádí navrhovaný název ukládaného souboru a jeho složku. Tyto dva parametry měníme tlačítky Rename a Change Folder… Obecné vlastnosti obrázku - okno vlastností otevřete tak, že poklepete na obrázek levým tlačítkem myši, a pak zadáte příkaz Format » Properties…, nebo stisknete ALT+ENTER Vzhled obrázku - na třetí kartě okna vlastností (Appearance), se nastavují vlastnosti umístění a velikost obrázku Zarovnání, okraje a velikost obrázku najdete na seznamu Alignment:

75 73 Odkazy představují základní metodu pohybu uživatelů mezi webovými stránkami. Odkaz je na stránce tvořen částí textu nebo obrázkem Funkce odkazů - konkrétní grafické zobrazení odkazů na stránce je věcí prohlížeče pomocí Microsoft FrontPage 2000 je vytváření, úprava a ověření funkčnosti odkazů hračkou Můžete vytvářet odkazy na soubory ve svém webu i celém Webu, a přitom nemusíte znát celou adresu cíle. Stačí pomocí prohlížeče procházet webem nebo Webem a stránku v něm zobrazit. FrontPage si pak sám doplní potřebné údaje. Odkazy nemusíte vytvářet jen textové, pomocí FrontPage snadno vytvoříte také obrázkové odkazy

76 74 Zvuk, tabulky a rámy Vlastnosti aktivní stránky si ve stránkovém zobrazení vyvoláte zadáním příkazu File » Porperties… Můžete také klepnout pravým tlačítkem kdekoli na zobrazení stránky (obr. 13) První karta nese název General, a snad i proto nabízí obecné vlastnosti stránky Úvodní pole Location vás informuje o aktuálním úplné adrese zobrazené stránky. Nelze je měnit, jsou jen informativní Název stránky zadáváte prostřednictvím Title:. Název se tak zobrazí v záhlaví všech prohlížečů a tvoří tak úvodní orientační bod stránky Volitelnou výchozí adresu můžeme zadat v poli Base Location: Zvuk - chcete-li svým uživatelům zpříjemnit (či znepříjemnit) prohlížení vašeho webu, je tu pro vás oblast Backgroung sound

77 75 Obr. 13. – Nastavení vlastností stránky

78 76 Do její oblasti Location zadáváte umístění a název zvukového souboru, který se přenese do počítače uživatele a přehraje při zobrazení stránky v prohlížeči Je možno zadat zvukové soubory typu . wav, .mid, .ram, .ra, .aif (a jeho varianty), .au a .snd Zadáte-li soubor umístěný na disku, umožní vám FrontPage při ukládání stránky jeho uložení do aktuálního webu (za podmínky, že nemáte nastavenu výchozí adresu stránky), stejně jako v případě obrázků Políčkem Loop: rozhodujte o tom, kolikrát své uživatele přehráním zvuku vyděsíte :o))))) Barvy a pozadí stránky - druhá karta vlastností stránek se nazývá Background. Na této kartě si nastavíte barvu pozadí a textu, můžete si navolit své vlastní barvy, obrázek na pozadí, případně vodoznak či jiné, kombinované pozadí. Barvy odkazů (v minulosti navštívený či nenavštívených) a efekty odkazů, volíme také na této kartě.

79 77 Tabulky jsou velmi oblíbenou součástí webových stránek
Skládají se z řádků a sloupců, na jejichž průsečících vznikají buňky Vytvoření tabulky - zadejte příkaz Table » Insert » Table… Zobrazí se vám okno pro určení dalších parametrů (obr. 14) Údaje v tomto okně představují jakýsi základ, podle něhož bude FrontPage schopen tabulku vytvořit Do políčka Rows zadejte, kolik řádků má tabulka obsahovat, poté určete počet sloupců v Columns Oblast rozvržení tvaru tabulky zadejte nejprve její zarovnání na stránce Chcete-li vytvořit kolem tabulky rámeček a mezi buňkami oddělovací čáru, zadejte šíři těchto prvků v pixelech do políčka Border size:. Hodnota Cell padding: představuje, jak bude obsah buněk tabulky odsazen od jejich hranic. Parametr Cell spacing: určuje vzdálenost mezi jednotlivými buňkami v obrazovkových bodech Poslední oblastí je určení šíře tabulky a to v políčku Specify width:

80 78 Tabulku lze také nakreslit „ručně“. Vyvoláním příkazu Table » Draw » Table vám bude ukazatel myši připomínat tužku, takže můžete začít kreslit V tomto způsobu je výhoda, že si lehce můžeme nakreslit nesouměrnou tabulku, co se počtu řádků, sloupců a šířky týče Změnu velikosti či šíře tabulky dosáhnete také přetažením myši Obr. 14. –Vytvoření tabulky ve FrontPage

81 79 Rámy rozdělují okno prohlížeče na jednu nebo více obdélníkových oblastí Aby mělo rozdělení obrazovky do rámů nějaký smysl, musí spolu informace zobrazené v různých rámech nějak souviset Tyto souvislosti zařídí zařídí odkazy Při vytváření jakéhokoliv odkazu na jinou stránku můžete zadat tzv. cílový rám, což je jeden z pojmenovaných rámů sestavy Rámy se obecně používají v případech, kdy potřebujete, aby se část zobrazení v prohlížeči neměnila, zatímco obsah jiných rámů proměnlivý bude - budou se v něm zobrazovat různé webové stránky Volba šablony rámů příkazem File » New » Page » Frames Page… položky tohoto okna představují nejčastěji používané a nejlépe využitelné sestavy rámů. Náhled sestavy se vždy zobrazí v oblasti Preview

82 Další možnosti využití
80 Další možnosti využití Program Microsoft FrontPage nabízí další využití svých funkcí od Správy webu, kde mimo základních operací s weby, vytváření nových webů, pomocí šablon i bez nich, přes exportování a importování souborů, publikování webu a mnoho jiných Ostatní souvislosti lze nalézt v bezpočetném množství populárně naučné, ale i odborné literatury Výčet vybraných, ze kterých se vycházelo při tvorbě tohoto obsáhlejšího seznámení s tímto programem naleznete na konci prezentace v podtitulu LITERATURA

83 81 LITERATURA

84 82 Kubálek, Tomáš, Dotlačil, Jaroslav. Manažerská informatika. Microsoft FrontPage. 1. vydání. Praha: Oeconomica, s. ISBN Magera, Ivo. Microsoft Excel 2000 jednoduše. Vydání první. Praha: Computer Press, s. ISBN Nelson, Stephen L. Microsoft FrontPage 98 Na první pokus. Lehce najít správné odpovědi. Vydání první. Praha: Computer Press, s. ISBN Nelson, Stephen L. Microsoft FrontPage 2000 Na první pokus. Lehce najít správné odpovědi. Vydání první. Praha: Computer Press, s. ISBN Pech, Jiří. Microsoft Excel 5.0. Vydání 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. ISBN Schieb, Jörg. Microsoft Excel 97 tipy a triky. Přes 250 námětů pro zefektivnění. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

85 83 Voráček, Karel. FrontPage Tvorba dokonalých WWW stránek. První vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN


Stáhnout ppt "E-learning Počítačová učebna MU"

Podobné prezentace


Reklamy Google