Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výběr dat SQL Structured Query Language. Příkaz SELECT Jádro databázového jazyka SQL. Kompletní syntaxe vypadá následovně: SELECT [DISTINCT|ALL] seznam.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výběr dat SQL Structured Query Language. Příkaz SELECT Jádro databázového jazyka SQL. Kompletní syntaxe vypadá následovně: SELECT [DISTINCT|ALL] seznam."— Transkript prezentace:

1 Výběr dat SQL Structured Query Language

2 Příkaz SELECT Jádro databázového jazyka SQL. Kompletní syntaxe vypadá následovně: SELECT [DISTINCT|ALL] seznam vybíraných sloupců FROM seznam tabulek [JOIN v případě výběru z více tabulek deklarujeme způsob jejich provázání (left/right join)] [WHERE restrikce-podmínka výběru] [GROUP BY výrazy pro seskupení] [HAVING doplňující podmínky pro skupinu-agregační funkce] [ORDER BY způsob seřazení výsledků dotazu] [LIMIT omezení počtu záznamů]

3 Pomocné příkazy vykonává příkaz SELECT v uvedeném pořadí: 1. FROM (výběr zdrojové tabulky) 2. WHERE (filtrovací podmínka – výběr řádků) 3. GROUP BY (seskupení) 4. HAVING (specifikace výběru skupin) 5. ORDER BY (setřídění)

4 Vypsání všech sloupců tabulky: FROM SELECT * FROM zamestnanec ; Příkaz provede vypsání všech sloupců tabulky. Prijmeni Jmeno Titul Rodnec Divize Nastup Plat Janda Jaroslav 7707231111 2 1996-07-01 19000.00 Kříž Jiří Ing. 7302202222 2 1995-01-01 18000.00 Adamec Miloš 7508011111 3 1996-05-01 16500.00 Hanuš Jan RNDr. 7012202222 1 1996-07-01 19000.00 Zikmund Adam 7401201111 2 1996-07-01 17000.00 Stráský Luboš 7109092222 3 1993-06-01 17500.00 Symbol * v SQL znamená symbol pro všechny sloupce.

5 Výběr určitých sloupců - PROJEKCE SELECT Prijmeni, Jmeno, Titul, Rodnec FROM zamestnanec ; Příkaz provede vypsání všech vy jmenovaných sloupců. Prijmeni Jmeno Titul Rodnec Janda Jaroslav 7707231111 Kříž Jiří Ing. 7302202222 Adamec Miloš 7508011111 Hanuš Jan RNDr. 7012202222 Zikmund Adam 7401201111 Stráský Luboš 7109092222 Obecně zde můžeme uvést výčet sloupců z více tabulek.

6 Dynamický sloupec SELECT Prijmeni, Jmeno, Titul, Plat, (Plat/25) FROM zamestnanec ; Příkaz nám vydefinuje sloupec, který se spočte z některého z ostatních sloupců. Tento sloupec se pak přidá k vypisované tabulce. Prijmeni Jmeno Titul Plat (Plat/25) Janda Jaroslav 19000.00 760.00 Kříž Jiří Ing. 18000.00 720.00 Adamec Miloš 16500.00 660.00 Hanuš Jan RNDr. 19000.00 760.00 Zikmund Adam 17000.00 680.00 Stráský Luboš 17500.00 700.00 V tomto příkladě se přidá plat v „Euro", nebo-li plat dělený 25. Nový sloupec tabulky je pojmenován automaticky dle konvencí použité databáze. K definici vypočteného sloupce lze použít i volání některého složitějšího programu, který daný sloupec vypočte.

7 Pojmenování nového sloupce: AS SELECT Prijmeni, Jmeno, Titul, Plat, (Plat/25) AS Euro FROM zamestnanec ; Pokud máme potřebu si nově založený sloupec pojmenovat, uděláme to pomocí výše uvedeného postupu. Prijmeni Jmeno Titul Plat Euro Janda Jaroslav 19000.00 760.00 Kříž Jiří Ing. 18000.00 720.00 Adamec Miloš 16500.00 660.00 Hanuš Jan RNDr. 19000.00 760.00 Zikmund Adam 17000.00 680.00 Stráský Luboš 17500.00 700.00

8 SELECT DISTINCT autor FROM knihy ; Pomocí klauzule DISTINCT z výsledné množiny odstraníme duplicitní řádky. Klauzule ALL slouží k výběru všech řádků včetně redundancí. Tento výběr je předpokládán implicitně, proto se ALL nemusí používat. Výběr s eliminací redundantních řádků

9 V podmínce WHERE je možné použít následující operátory: Výběr údajů s podmínkou WHERE-RESTRIKCE OperátorPopis =Rovná se Je větší než <=Je menší než nebo roven >=Je větší než nebo roven !=Nerovná se IS NOT NULLNení prázdná (obsahuje hodnotu) IS NULLJe prázdná (neobsahuje hodnotu) BETWEENV rozmezí NOT BETWEENMimo rozmezí OR (rovněž ) Alespoň jedna podmínka je splněná AND (rovněž &&)Všechny (obě) podmínky jsou splněny NOT (rovněž !)Podmínka není splněna

10 Jména a příjmení všech zaměstnanců, jejichž křestní jméno je Josef: SELECT Jmeno, Prijmeni FROM zamestnanec WHERE Jmeno=’Josef’; Jména a příjmení všech zaměstnanců, kteří jsou ze Zlínského kraje: SELECT Jmeno, Prijmeni FROM zamestnanec WHERE (psc >= 70000)AND(psc < 80000); Jména a příjmení a email všech zaměstnanců, kteří mají svůj email: SELECT Jmeno, Prijmeni, Email FROM zamestnanec WHERE email IS NOT NULL; Příklady:

11 SELECT * FROM zaměstnanec WHERE Plat BETWEEN 16000 AND 18000 ; BETWEEN slouží k zobrazení hodnot sloupce, které se nacházejí v určitém rozpětí. To samé bychom mohli samozřejmě zapsat bez BETWEEN: SELECT * FROM zamestnanec WHERE Plat>=16000 AND Plat<=18000 Zobrazení hodnot v určitém rozpětí: BETWEEN Prijmeni Jmeno Titul Rodnec Divize Nastup Plat Kříž Jiří Ing. 7302202222 2 1995-01-01 18000.00 Adamec Miloš 7508011111 3 1996-05-01 16500.00 Zikmund Adam 7401201111 2 1996-07-01 17000.00 Stráský Luboš 7109092222 3 1993-06-01 17500.00

12 Využívají se pro porovnání řetězců v širším měřítku. SELECT Prijmeni, Jmeno FROM zamestnanec WHERE Prijmeni LIKE ”N%”; Vypíše příjmení a jména všech zaměstnanců, jejichž příjmení začíná na písmeno 'N‚. Speciální znaky používané při vyhledávání podřetězců : %(procenta) libovolný počet libovolných znaků (včetně 0) _(podtržítko) jeden libovolný znak Využití operátorů LIKE A NOT LIKE

13 SELECT Jmeno, Prijmeni, Ulice, Cislo, Mesto FROM zamestnanec WHERE Mesto = ’Zlín’ ORDER BY Ulice, Cislo; Pro sestupné třídění se použije klauzule DESC – descending. SELECT * FROM tabulka ORDER BY Jmeno DESC Pro základní vzestupné třídění je klíčovým slovem ASC, jeho uvedení je však nepovinné a zpravidla se tedy ani neuvádí. Tříděný výpis: ORDER BY

14 Klauzule LIMIT stanovuje počet záznamů, které budou do výsledné sady zahrnuty: SELECT * FROM zamestnanec LIMIT 5; -vypíše prvních 5 záznamů SELECT * FROM zamestnanec LIMIT 5,10; - vypíše 10 záznamů v rozmezí 6-15. Indexování záznamů probíhá od 0, tj. LIMIT 0,5 vypíše 1. až 6. záznam. Chceme-li vybrat třetího nastoupeného zaměstnance: SELECT * FROM zamestnanec ORDER BY datum_nastupu ASC LIMIT 2,1; Omezení počtu záznamů ve výsledné sadě

15 SELECT * FROM Tabulka WHERE Nastup < “1996-06-01“ ; Zobrazí všechny pracovníky z tabulky, kteří nastoupili před,,01.06.1996". Prijmeni Jmeno Titul Rodnec Divize Nastup Plat Kříž Jiří Ing. 7302202222 2 1995-01-01 18000.00 Adamec Miloš 7508011111 3 1996-05-01 16500.00 Stráský Luboš 7109092222 3 1993-06-01 17500.00 Výběr podle datumu:

16 Výpis řádek s prázdným sloupcem Pro nalezení hodnot NULL je potřeba vyzkoušet test IS NULL. Následující příklad ukazuje rozdíl mezi vyhledáním NULL „nulového“ Titulu a prázdného Titulu: SELECT * FROM zamestnanec WHERE Titul IS NULL; SELECT * FROM zamestnanec WHERE Titul= ' ';

17 Spojování tabulek - JOIN Je to dotaz na více tabulek se vzájemnými křížovými odkazy: Nejčastěji používané typy spojení: - vnitřní spojení – Inner join - vnější spojení – Outer join (levé – left join nebo pravé – right join). INNER JOIN vrátí z obou spojovaných tabulek veškeré záznamy, ve kterých klíčový sloupec obsahuje v obou tabulkách stejnou hodnotu. LEFT [OUTER ] JOIN znamená, že každý záznam první tabulky se musí spojit s některým záznamem druhé tabulky. Není-li v druhé tabulce nalezen žádný vyhovující záznam, pak se spojí s NULL. RIGHT [OUTER ] JOIN znamená, že každý záznam druhé tabulky se musí spojit s některým záznamem první tabulky. Není-li v první tabulce nalezen žádný vyhovující záznam, pak se spojí s NULL.

18 CROSS JOIN znamená spojení každého záznamu s každým. NATURAL spojí ty dvojice záznamů, které mají v klíčových sloupcích stejného jména stejnou hodnotu. FULL [OUTER ] JOIN znamená, že každý záznam z každé tabulky se musí spojit s některým záznamem protější tabulky. Není-li v protější tabulce vyhovující záznam spojí se s NULL.

19 S operacemi OUTER JOIN se musí zacházet velmi opatrně, protože pořadí v jakém se tabulky spojují má zásadní vliv na to, které řádky se zachovají a které nikoli. Poznámka: Tam, kde se pracuje s více tabulkami, které můžou obsahovat stejnojmenné sloupce, musíme sloupce jednoznačně identifikovat. K tomu se používá „tečková“ konvence – název_tabulky.název sloupce.

20 Chceme-li vypsat informace o výkonu funkce, ale místo čísla zaměstnance, které je v tabulce VYKON_FUNKCE, chceme vidět jeho jméno a příjmení: SELECT vykon_funkce.cislo_fun, zamestnanec.prijmeni, zamestnanec.jmeno FROM zamestnanec INNER JOIN vykon_funkce ON zamestnanec.id_zam=vykon_funkce.cislo_zam; Používání aliasů: – alias je symbolické přejmenování tabulky nebo sloupce pomocí klíčového slova AS (nepovinné) – jsou to řetězce složené z písmen, číslic a podtržítek, ve kterých je potřeba rozlišovat velká a malá písmena: SELECT v.cislo_fun, z.prijmeni, z.jmeno FROM zamestnanec AS z INNER JOIN vykon_funkce AS v ON z.id_zam = v.cislo_zam; Příklady: Vnitřní spojení – inner join

21 Levé vnější spojení - vypíše všechny zaměstnance, tedy i ty, kteří nevykonávají žádnou přidělenou funkci. SELECT v.cislo_fun, z.prijmeni, z.jmeno FROM zamestnanec z LEFT JOIN vykon_funkce v ON z.id_zam = v.cislo_zam; Pravé vnější spojení - vrací všechny záznamy z tabulky VYKON_FUNKCE a tedy i ty, pro které by nebyl nalezen odpovídající zaměstnanec. Správně fungující systém by ale měl tomuto stavu zabránit – zachování referenční integrity. SELECT v.cislo_fun, z.prijmeni, z.jmeno FROM zamestnanec z RIGHT JOIN vykon_funkce v ON z.id_zam = v.cislo_zam; Poznámka: Kdyby obsahovali obě tabulky vnějšího spojení stejný název pole (např. id_zam), bylo by možné dotaz zjednodušit: SELECT * FROM zamestnanec LEFT JOIN vykon_funkce USING (id_zam); Příklady: Vnější spojení – outer join

22 Propojení 3 tabulek použítím JOIN-u: SELECT v.cislo_fun, f.nazev, z.prijmeni, z.jmeno FROM zamestnanec z INNER JOIN vykon_funkce v ON z.id_zam = v.cis_zam INNER JOIN funkce f ON v.cis_fun = f.id_fun; Propojení 3 tabulek použítím podmínky WHERE: SELECT v.cislo_fun, f.nazev, z.prijmeni, z.jmeno FROM zamestnanec z, vykon_funkce v, funkce f WHERE z.id_zam = v.cis_zam AND v.cis_fun = f.id_fun; Propojení 3 tabulek

23 Výpis seznamu příjmení, stylem "každý z každým " : SELECT T1.Prijmeni, T2.Prijmeni FROM Tabulka AS T1, Tabulka AS T2 WHERE T1.Prijmeni != T2.Prijmeni SQL umožňuje otevřít pomocí příkazu SELECT dvakrát tu samou tabulku, je pouze nutné druhé tabulce přiřadit jiný lokální alias. Samosloučení

24 Z databáze SUDIJNI_AGENDA, která obsahuje tabulky: Student: id_st, jmeno, prijmeni, obor, rocnik, vek, st_prumer Predmet: id_pr, nazev_pr, mistnost, ucitel Zapis: student, predmet Ucitel: id_uc, jmeno, prijmeni, titul, ustav 1. V tabulce Zapis přejmenujte pole student na id_st a pole predmet na id_pr. 2.Vypište jména a příjmení všech studentů seřazených podle věku, od nejstaršího. 3.Vypište jména a příjmení všech prváků s průměrem vyšším než 2.5. 4.Vypište jména a příjmení všech učitelů z ústavu Matematiky (UM, KM…). 5.Vypište jména a příjmení všech studentů, kteří mají nárok na stipendium, tj. průměr do 1.5. 6.Vypište jména a příjmení všech studentů, kteří jsou zapsáni na předmět „Matematika“. 7.Vypište jména a příjmení všech studentů, kteří jsou zapsáni na nějaký předmět, který učí „Jan Jánský“. 8.Vypište jména a příjmení všech studentů, kteří jsou na oboru „Informatika“. 9.Vypište jména a příjmení všech studentů, kteří jsou buď na oboru „Informatika“, nebo jsou zapsáni na nějaký předmět, který učí „Jan Jánský“. 10.Vypište seznam učeben, ve kterých učí Matematiku „Jan Jánský“. Zadání cv.5:


Stáhnout ppt "Výběr dat SQL Structured Query Language. Příkaz SELECT Jádro databázového jazyka SQL. Kompletní syntaxe vypadá následovně: SELECT [DISTINCT|ALL] seznam."

Podobné prezentace


Reklamy Google