Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SQL Structured Query Language

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SQL Structured Query Language"— Transkript prezentace:

1 SQL Structured Query Language
Výběr dat

2 Příkaz SELECT Jádro databázového jazyka SQL.
Kompletní syntaxe vypadá následovně: SELECT [DISTINCT|ALL] seznam vybíraných sloupců FROM seznam tabulek [JOIN v případě výběru z více tabulek deklarujeme způsob jejich provázání (left/right join)] [WHERE restrikce-podmínka výběru] [GROUP BY výrazy pro seskupení] [HAVING doplňující podmínky pro skupinu-agregační funkce] [ORDER BY způsob seřazení výsledků dotazu] [LIMIT omezení počtu záznamů]

3 Pomocné příkazy vykonává příkaz SELECT v uvedeném pořadí:
1. FROM (výběr zdrojové tabulky) 2. WHERE (filtrovací podmínka – výběr řádků) 3. GROUP BY (seskupení) 4. HAVING (specifikace výběru skupin) 5. ORDER BY (setřídění)

4 Vypsání všech sloupců tabulky: FROM
SELECT * FROM zamestnanec; Příkaz provede vypsání všech sloupců tabulky. Prijmeni Jmeno Titul Rodnec Divize Nastup Plat Janda Jaroslav Kříž Jiří Ing Adamec Miloš Hanuš Jan RNDr Zikmund Adam Stráský Luboš Symbol * v SQL znamená symbol pro všechny sloupce.

5 Výběr určitých sloupců - PROJEKCE
SELECT Prijmeni, Jmeno, Titul, Rodnec FROM zamestnanec; Příkaz provede vypsání všech vy jmenovaných sloupců. Prijmeni Jmeno Titul Rodnec Janda Jaroslav Kříž Jiří Ing Adamec Miloš Hanuš Jan RNDr Zikmund Adam Stráský Luboš Obecně zde můžeme uvést výčet sloupců z více tabulek.

6 Dynamický sloupec SELECT Prijmeni, Jmeno, Titul, Plat, (Plat/25)
FROM zamestnanec; Příkaz nám vydefinuje sloupec, který se spočte z některého z ostatních sloupců. Tento sloupec se pak přidá k vypisované tabulce. Prijmeni Jmeno Titul Plat (Plat/25) Janda Jaroslav Kříž Jiří Ing Adamec Miloš Hanuš Jan RNDr Zikmund Adam Stráský Luboš V tomto příkladě se přidá plat v „Euro", nebo-li plat dělený 25. Nový sloupec tabulky je pojmenován automaticky dle konvencí použité databáze. K definici vypočteného sloupce lze použít i volání některého složitějšího programu, který daný sloupec vypočte.

7 Pojmenování nového sloupce: AS
SELECT Prijmeni, Jmeno, Titul, Plat, (Plat/25) AS Euro FROM zamestnanec; Pokud máme potřebu si nově založený sloupec pojmenovat, uděláme to pomocí výše uvedeného postupu . Prijmeni Jmeno Titul Plat Euro Janda Jaroslav Kříž Jiří Ing Adamec Miloš Hanuš Jan RNDr Zikmund Adam Stráský Luboš

8 Výběr s eliminací redundantních řádků
SELECT DISTINCT autor FROM knihy ; Pomocí klauzule DISTINCT z výsledné množiny odstraníme duplicitní řádky. Klauzule ALL slouží k výběru všech řádků včetně redundancí. Tento výběr je předpokládán implicitně, proto se ALL nemusí používat.

9 Výběr údajů s podmínkou WHERE-RESTRIKCE
V podmínce WHERE je možné použít následující operátory: Operátor Popis = Rovná se < Je menší než > Je větší než <= Je menší než nebo roven >= Je větší než nebo roven != Nerovná se IS NOT NULL Není prázdná (obsahuje hodnotu) IS NULL Je prázdná (neobsahuje hodnotu) BETWEEN V rozmezí NOT BETWEEN Mimo rozmezí OR (rovněž ) Alespoň jedna podmínka je splněná AND (rovněž &&) Všechny (obě) podmínky jsou splněny NOT (rovněž !) Podmínka není splněna

10 Příklady: SELECT Jmeno, Prijmeni FROM zamestnanec WHERE Jmeno=’Josef’;
Jména a příjmení všech zaměstnanců, jejichž křestní jméno je Josef: SELECT Jmeno, Prijmeni FROM zamestnanec WHERE Jmeno=’Josef’; Jména a příjmení všech zaměstnanců, kteří jsou ze Zlínského kraje: WHERE (psc >= 70000)AND(psc < 80000); Jména a příjmení a všech zaměstnanců, kteří mají svůj SELECT Jmeno, Prijmeni, FROM zamestnanec WHERE IS NOT NULL;

11 Zobrazení hodnot v určitém rozpětí: BETWEEN
SELECT * FROM zaměstnanec WHERE Plat BETWEEN AND ; BETWEEN slouží k zobrazení hodnot sloupce, které se nacházejí v určitém rozpětí. Prijmeni Jmeno Titul Rodnec Divize Nastup Plat Kříž Jiří Ing Adamec Miloš Zikmund Adam Stráský Luboš To samé bychom mohli samozřejmě zapsat bez BETWEEN: SELECT * FROM zamestnanec WHERE Plat>=16000 AND Plat<=18000

12 Využití operátorů LIKE A NOT LIKE
Využívají se pro porovnání řetězců v širším měřítku. SELECT Prijmeni, Jmeno FROM zamestnanec WHERE Prijmeni LIKE ”N%”; Vypíše příjmení a jména všech zaměstnanců, jejichž příjmení začíná na písmeno 'N‚. Speciální znaky používané při vyhledávání podřetězců : %(procenta) libovolný počet libovolných znaků (včetně 0) _(podtržítko) jeden libovolný znak

13 Tříděný výpis: ORDER BY
SELECT Jmeno, Prijmeni, Ulice, Cislo, Mesto FROM zamestnanec WHERE Mesto = ’Zlín’ ORDER BY Ulice, Cislo; Pro sestupné třídění se použije klauzule DESC – descending. SELECT * FROM tabulka ORDER BY Jmeno DESC Pro základní vzestupné třídění je klíčovým slovem ASC, jeho uvedení je však nepovinné a zpravidla se tedy ani neuvádí.

14 Omezení počtu záznamů ve výsledné sadě
Klauzule LIMIT stanovuje počet záznamů, které budou do výsledné sady zahrnuty: SELECT * FROM zamestnanec LIMIT 5; vypíše prvních 5 záznamů SELECT * FROM zamestnanec LIMIT 5,10; - vypíše 10 záznamů v rozmezí 6-15. Indexování záznamů probíhá od 0, tj. LIMIT 0,5 vypíše 1. až 6. záznam. Chceme-li vybrat třetího nastoupeného zaměstnance: SELECT * FROM zamestnanec ORDER BY datum_nastupu ASC LIMIT 2,1;

15 Výběr podle datumu: SELECT * FROM Tabulka WHERE Nastup < “ “ ; Zobrazí všechny pracovníky z tabulky, kteří nastoupili před ,, ". Prijmeni Jmeno Titul Rodnec Divize Nastup Plat Kříž Jiří Ing Adamec Miloš Stráský Luboš

16 Výpis řádek s prázdným sloupcem
Pro nalezení hodnot NULL je potřeba vyzkoušet test IS NULL. Následující příklad ukazuje rozdíl mezi vyhledáním NULL „nulového“ Titulu a prázdného Titulu: SELECT * FROM zamestnanec WHERE Titul IS NULL; SELECT * FROM zamestnanec WHERE Titul= ' ';

17 Spojování tabulek - JOIN
Je to dotaz na více tabulek se vzájemnými křížovými odkazy: Nejčastěji používané typy spojení: - vnitřní spojení – Inner join - vnější spojení – Outer join (levé – left join nebo pravé – right join). INNER JOIN vrátí z obou spojovaných tabulek veškeré záznamy, ve kterých klíčový sloupec obsahuje v obou tabulkách stejnou hodnotu. LEFT [OUTER ] JOIN znamená, že každý záznam první tabulky se musí spojit s některým záznamem druhé tabulky. Není-li v druhé tabulce nalezen žádný vyhovující záznam, pak se spojí s NULL. RIGHT [OUTER ] JOIN znamená, že každý záznam druhé tabulky se musí spojit s některým záznamem první tabulky. Není-li v první tabulce nalezen žádný vyhovující záznam, pak se spojí s NULL.

18 CROSS JOIN znamená spojení každého záznamu s každým.
NATURAL spojí ty dvojice záznamů, které mají v klíčových sloupcích stejného jména stejnou hodnotu. FULL [OUTER ] JOIN znamená, že každý záznam z každé tabulky se musí spojit s některým záznamem protější tabulky. Není-li v protější tabulce vyhovující záznam spojí se s NULL.

19 S operacemi OUTER JOIN se musí zacházet velmi opatrně, protože pořadí v jakém se tabulky spojují má zásadní vliv na to, které řádky se zachovají a které nikoli. Poznámka: Tam, kde se pracuje s více tabulkami, které můžou obsahovat stejnojmenné sloupce, musíme sloupce jednoznačně identifikovat. K tomu se používá „tečková“ konvence – název_tabulky.název sloupce.

20 Příklady: Vnitřní spojení – inner join
Chceme-li vypsat informace o výkonu funkce, ale místo čísla zaměstnance, které je v tabulce VYKON_FUNKCE, chceme vidět jeho jméno a příjmení: SELECT vykon_funkce.cislo_fun, zamestnanec.prijmeni, zamestnanec.jmeno FROM zamestnanec INNER JOIN vykon_funkce ON zamestnanec.id_zam=vykon_funkce.cislo_zam; Používání aliasů: – alias je symbolické přejmenování tabulky nebo sloupce pomocí klíčového slova AS (nepovinné) – jsou to řetězce složené z písmen, číslic a podtržítek, ve kterých je potřeba rozlišovat velká a malá písmena: SELECT v.cislo_fun, z.prijmeni, z.jmeno FROM zamestnanec AS z INNER JOIN vykon_funkce AS v ON z.id_zam = v.cislo_zam;

21 Příklady: Vnější spojení – outer join
Levé vnější spojení - vypíše všechny zaměstnance, tedy i ty, kteří nevykonávají žádnou přidělenou funkci. SELECT v.cislo_fun, z.prijmeni, z.jmeno FROM zamestnanec z LEFT JOIN vykon_funkce v ON z.id_zam = v.cislo_zam; Pravé vnější spojení - vrací všechny záznamy z tabulky VYKON_FUNKCE a tedy i ty, pro které by nebyl nalezen odpovídající zaměstnanec. Správně fungující systém by ale měl tomuto stavu zabránit – zachování referenční integrity. SELECT v.cislo_fun, z.prijmeni, z.jmeno FROM zamestnanec z RIGHT JOIN vykon_funkce v ON z.id_zam = v.cislo_zam; Poznámka: Kdyby obsahovali obě tabulky vnějšího spojení stejný název pole (např. id_zam), bylo by možné dotaz zjednodušit: SELECT * FROM zamestnanec LEFT JOIN vykon_funkce USING (id_zam);

22 Propojení 3 tabulek Propojení 3 tabulek použítím JOIN-u:
SELECT v.cislo_fun, f.nazev, z.prijmeni, z.jmeno FROM zamestnanec z INNER JOIN vykon_funkce v ON z.id_zam = v.cis_zam INNER JOIN funkce f ON v.cis_fun = f.id_fun; Propojení 3 tabulek použítím podmínky WHERE: FROM zamestnanec z, vykon_funkce v, funkce f WHERE z.id_zam = v.cis_zam AND v.cis_fun = f.id_fun;

23 Samosloučení Výpis seznamu příjmení, stylem "každý z každým":
SELECT T1.Prijmeni, T2.Prijmeni FROM Tabulka AS T1, Tabulka AS T2 WHERE T1.Prijmeni != T2.Prijmeni SQL umožňuje otevřít pomocí příkazu SELECT dvakrát tu samou tabulku, je pouze nutné druhé tabulce přiřadit jiný lokální alias.

24 Zadání cv.5: Z databáze SUDIJNI_AGENDA, která obsahuje tabulky:
Student: id_st, jmeno, prijmeni, obor, rocnik, vek, st_prumer Predmet: id_pr, nazev_pr, mistnost, ucitel Zapis: student, predmet Ucitel: id_uc, jmeno, prijmeni, titul, ustav V tabulce Zapis přejmenujte pole student na id_st a pole predmet na id_pr. Vypište jména a příjmení všech studentů seřazených podle věku, od nejstaršího. Vypište jména a příjmení všech prváků s průměrem vyšším než 2.5. Vypište jména a příjmení všech učitelů z ústavu Matematiky (UM, KM…). Vypište jména a příjmení všech studentů, kteří mají nárok na stipendium, tj. průměr do 1.5. Vypište jména a příjmení všech studentů, kteří jsou zapsáni na předmět „Matematika“. Vypište jména a příjmení všech studentů, kteří jsou zapsáni na nějaký předmět, který učí „Jan Jánský“. Vypište jména a příjmení všech studentů, kteří jsou na oboru „Informatika“. Vypište jména a příjmení všech studentů, kteří jsou buď na oboru „Informatika“, nebo jsou zapsáni na nějaký předmět, který učí „Jan Jánský“. Vypište seznam učeben, ve kterých učí Matematiku „Jan Jánský“.


Stáhnout ppt "SQL Structured Query Language"

Podobné prezentace


Reklamy Google