Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SQL Výběr dat Datab á zov é syst é my. Př í kaz SELECT Jádro databázového jazyka SQL. Kompletní syntaxe vypadá následovně: SELECT [DISTINCT|ALL] seznam.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SQL Výběr dat Datab á zov é syst é my. Př í kaz SELECT Jádro databázového jazyka SQL. Kompletní syntaxe vypadá následovně: SELECT [DISTINCT|ALL] seznam."— Transkript prezentace:

1 SQL Výběr dat Datab á zov é syst é my

2 Př í kaz SELECT Jádro databázového jazyka SQL. Kompletní syntaxe vypadá následovně: SELECT [DISTINCT|ALL] seznam vybíraných sloupců FROM seznam tabulek [JOIN v případě výběru z více tabulek deklarujeme způsob jejich provázání (left/right join)] [WHERE restrikce-podmínka výběru] [GROUP BY výrazy pro seskupení] [HAVING doplňující podmínky pro skupinu-agregační funkce] [ORDER BY způsob seřazení výsledků dotazu] [LIMIT omezení počtu záznamů]

3 SELECT – schéma Logické pořadí vyhodnocení (asociativita SELECT klauzulí): FROM  WHERE  GROUP BY  HAVING  projekce SELECT  ORDER BY

4 SELECT... FROM...  nejjednodušší forma dotazu: SELECT [ALL] | DISTINCT expression FROM tabulka1, tabulka2,...  výraz může obsahovat sloupce (hvězdička * je zástupce pro všechny neuvedené sloupce) konstanty agregace na výrazech DISTINCT eliminuje duplikátní řádky ve výstupu, ALL (resp. bez specifikace) povoluje ve výstupu i duplikátní řádky (pozor, má vliv na agregační funkce – u DISTINCT vstupuje do agregačních funkcí méně hodnot)  FROM obsahuje jednu nebo více tabulek, na kterých se dotaz provádí pokud je specifikováno více tabulek, provede se kartézský součin

5 Netříděný dotaz  netříděný dotaz sestává vždy příkaz SELECT (hlavní logika dotazování) případně z příkazů UNION, INTERSECTION, EXCEPT (sjednocení/průnik/rozdíl dvou nebo více výsledků získaných dotazem popsaným v příkazu SELECT) výsledky nemají definované uspořádání (resp. jejich pořadí je určeno implementací vyhodnocení dotazu)

6 Tříděný dotaz  výsledek netříděného dotazu lze setřídit klauzule ORDER BY, třídění podle  sloupce (column) třídit lze vzestupně (ASC) nebo sestupně (DESC) podle definovaného uspořádání lze definovat více sekundárních třídících kritérií, která se uplatní v případě nedefinovaného lokálního pořadí (shodné primární tříděné hodnoty)

7 Výběr určitých sloupců - PROJEKCE Příkaz provede vypsání všech vy jmenovaných sloupců. prijmeni jmeno ulicemesto Nový JanJánská 25 Zlín Nováková PetraPoštová 128Lešná Nováček PavelNezvalova 697Zlín Novotná Ivana Pod mlýnemLukov Obecně zde můžeme uvést výčet sloupců z více tabulek. SELECT prijmeni, jmeno, ulice, mesto FROM Klient;

8 Dynamický sloupec Příkaz nám vydefinuje sloupec, který se spočte z některého z ostatních sloupců. Tento sloupec se pak přidá k vypisované tabulce. V tomto příkladě se přidá stav účtu v „Euro", nebo-li stav dělený 25. Nový sloupec tabulky je pojmenován automaticky dle konvencí použité databáze. K definici vypočteného sloupce lze použít i volání některého složitějšího programu, který daný sloupec vypočte. SELECT c_uctu, stav,(stav/25) FROM Ucet; c_uctu stav (stav/25) 4568517 42000 1680 6585485 75000 3000 3256151 25000 1000

9 Pojmenov á n í nov é ho sloupce: AS Pokud máme potřebu si nově založený sloupec pojmenovat, uděláme to pomocí výše uvedeného postupu. SELECT c_uctu, stav,(stav/25) AS euro FROM Ucet; c_uctu stav euro 4568517 42000 1680 6585485 75000 3000 3256151 25000 1000

10 SELECT... FROM... WHERE...  logická podmínka selekce, tj. řádek tabulky, který podmínku splňuje, se dostane do výsledku jednoduché podmínky lze kombinovat logickými spojkami AND, OR, NOT  lze se ptát srovnávacím predikátem (=, <>,, =) na hodnoty dvou atributů na interval expr1 [NOT] BETWEEN (expr2 AND expr3) řetězcovým predikátem [NOT] LIKE “maska“, kde maska je řetězec obsahující speciální znaky % (reprezentující libovolný podřetězec) a _ (reprezentující libovolný znak) testem na nedefinovanou hodnotu, (expr1) IS [NOT] NULL predikátem příslušnosti do množiny expr1 [NOT] IN (unordered_query) jednoduchým existenčním kvantifikátorem EXISTS (unordered_query) testující prázdnost rozšířenými kvantifikátory

11 V podmínce WHERE je možné použít následující operátory: Výběr údajů s podmínkou WHERE-RESTRIKCE OperátorPopis =Rovná se Je větší než <=Je menší než nebo roven >=Je větší než nebo roven !=Nerovná se IS NOT NULLNení prázdná (obsahuje hodnotu) IS NULLJe prázdná (neobsahuje hodnotu) BETWEENV rozmezí NOT BETWEENMimo rozmezí OR (rovněž  ) Alespoň jedna podmínka je splněná AND (rovněž &&)Všechny (obě) podmínky jsou splněny NOT (rovněž !)Podmínka není splněna

12 BETWEEN slouží k zobrazení hodnot sloupce, které se nacházejí v určitém rozpětí. To samé bychom mohli samozřejmě zapsat bez BETWEEN: Zobrazení hodnot v určitém rozpětí: BETWEEN SELECT * FROM Ucet WHERE stav BETWEEN 40000 AND 80000 ; SELECT * FROM Ucet WHERE stav>=40000 AND stav<=80000 c_uctu stav r_cislopobocka 4568517 42000 826111/5267Zarámí 325 6585485 75000 580506/4891Nám. Míru 12

13 Využívají se pro porovnání řetězců v širším měřítku. Využití operátorů LIKE A NOT LIKE SELECT prijmeni, jmeno, mesto FROM Klient WHERE mesto LIKE ”L%”; Vypíše příjmení a jména všech klientů, kteří jsou z města začínajícího na písmeno ‚L‚. Speciální znaky používané při vyhledávání podřetězců : %(procenta) libovolný počet libovolných znaků (včetně 0) _(podtržítko) jeden libovolný znak

14 Klauzule LIMIT stanovuje počet záznamů, které budou do výsledné sady zahrnuty: -vypíše první 3 záznamy - vypíše 10 záznamů v rozmezí 6-15. Indexování záznamů probíhá od 0, tj. LIMIT 0,5 vypíše 1. až 6. záznam. Chceme-li vybrat druhý nejvyšší stav účtu: Omezení počtu záznamů ve výsledné sadě SELECT * FROM Klient LIMIT 3; SELECT * FROM Klient LIMIT 5,10; SELECT * FROM Ucet ORDER BY stav DESC LIMIT 1,1;

15 Výpis ř á dek s pr á zdným sloupcem Pro nalezení hodnot NULL je potřeba vyzkoušet test IS NULL. Uvažujme, že v tabulce Klient je pole Email, které může ale nemusí být vyplněno. Následující příklad ukazuje rozdíl mezi vyhledáním NULL „nulového“ Emailu a prázdného Emailu: SELECT * FROM Klient WHERE Email IS NULL; SELECT * FROM Klient WHERE Email= ' ';

16 Spojení tabulek - JOIN Spojení bez speciálních konstrukcí (SQL 86):  (vnitřní) spojení na podmínku a přirozené spojení lze realizovat jako omezený kartézský součin, tj. SELECT... FROM tabulka1, tabulka2 WHERE tabulka1.A = tabulka2.B  levé/pravé polospojení se upřesní v klauzuli SELECT, tj. projekcí Nové konstrukce SQL 92:  kartézský součin – SELECT... FROM tabulka1 CROSS JOIN tabulka2...  přirozené spojení – SELECT... FROM tabulka1 NATURAL JOIN tabulka2 WHERE...  vnitřní spojení – SELECT... FROM tabulka1 INNER JOIN tabulka2 ON search_condition WHERE...  sjednocení spojení – vrací řádky první tabulky doplněné NULL hodnotami v atributech druhé tabulky + řádky druhé tabulky doplněné o NULL hodnoty v atributech první tabulky SELECT... FROM tabulka1 UNION JOIN tabulka2 WHERE...  levé, pravé, plné vnější spojení – SELECT... FROM tabulka1 LEFT | RIGHT | FULL OUTER JOIN tabulka2 ON search_condition... WHERE...

17 Spojování tabulek - JOIN CROSS JOIN znamená spojení každého záznamu s každým. INNER JOIN vrátí z obou spojovaných tabulek veškeré záznamy, ve kterých klíčový sloupec obsahuje v obou tabulkách stejnou hodnotu. NATURAL spojí ty dvojice záznamů, které mají v klíčových sloupcích stejného jména stejnou hodnotu. LEFT [OUTER ] JOIN znamená, že každý záznam první tabulky se musí spojit s některým záznamem druhé tabulky. Není-li v druhé tabulce nalezen žádný vyhovující záznam, pak se spojí s NULL. RIGHT [OUTER ] JOIN znamená, že každý záznam druhé tabulky se musí spojit s některým záznamem první tabulky. Není-li v první tabulce nalezen žádný vyhovující záznam, pak se spojí s NULL. FULL [OUTER ] JOIN znamená, že každý záznam z každé tabulky se musí spojit s některým záznamem protější tabulky. Není-li v protější tabulce vyhovující záznam spojí se s NULL.

18 S operacemi OUTER JOIN se musí zacházet velmi opatrně, protože pořadí v jakém se tabulky spojují má zásadní vliv na to, které řádky se zachovají a které nikoli. Nejčastěji používané typy spojení: - vnitřní spojení – inner join - vnější spojení – outer join (nebo levé spojení – left join). Poznámka: Tam, kde se pracuje s více tabulkami, které můžou obsahovat stejnojmenné sloupce, musíme sloupce jednoznačně identifikovat. K tomu se používá „tečková“ konvence – název_tabulky.název sloupce.

19 Chceme-li vypsat informace o účtě, ale místo rodného čísla klienta, které je v tabulce UCET, chceme vidět jeho jméno a příjmení: Příklady: Vnitřní spojení – inner join SELECT ucet.c_uctu,klient.prijmeni,klient.jmeno FROM klient INNER JOIN ucet ON klient.r_cislo=ucet.r_cislo; Používání aliasů: – alias je symbolické přejmenování tabulky nebo sloupce pomocí klíčového slova AS (nepovinné) – jsou to řetězce složené z písmen, číslic a podtržítek, ve kterých je potřeba rozlišovat velká a malá písmena: SELECT u.c_uctu,k.prijmeni,k.jmeno FROM klient AS k INNER JOIN ucet AS u ON k.r_cislo=u.r_cislo;

20 Levé vnější spojení - vypíše všechny klienty, tedy i ty, kteří nemají momentálně žádný účet. Příklady: Vnější spojení – outer join Pravé vnější spojení - vrací všechny záznamy z tabulky UCET a tedy i ty, pro které by nebyl nalezen odpovídající klient. Správně fungující systém by ale měl tomuto stavu zabránit – zachování referenční integrity. Poznámka: Když obsahují obě tabulky vnějšího spojení stejný název pole (např. r_cislo), bylo by možné dotaz zjednodušit: SELECT * FROM klient LEFT JOIN ucet USING (r_cislo); SELECT u.c_uctu,k.prijmeni,k.jmeno FROM klient AS k LEFT JOIN ucet AS u ON k.r_cislo=u.r_cislo; SELECT u.c_uctu,k.prijmeni,k.jmeno FROM klient AS k LEFT JOIN ucet AS u ON k.r_cislo=u.r_cislo;

21 Propojení 3 tabulek použítím podmínky WHERE: Propojení 3 tabulek Propojení 3 tabulek použítím JOIN-u: SELECT u.c_uctu,k.prijmeni,k.jmeno,p.nazev FROM klient k INNER JOIN ucet u ON k.r_cislo=u.r_cislo INNER JOIN pobocka p ON p.c_p=u.pobocka; SELECT u.c_uctu,k.prijmeni,k.jmeno,p.nazev FROM klient k, ucet u, pobocka p WHERE k.r_cislo=u.r_cislo AND p.c_p=u.pobocka;

22 Výpis seznamu příjmení, stylem "každý z každým": Samosloučení SELECT k1.prijmeni, k2.prijmeni FROM Klient AS k1, Klient AS k2 WHERE k1.r_cislo != k2.r_cislo ORDER BY k1.prijmeni SQL umožňuje otevřít pomocí příkazu SELECT dvakrát tu samou tabulku, je pouze nutné druhé tabulce přiřadit jiný lokální alias.


Stáhnout ppt "SQL Výběr dat Datab á zov é syst é my. Př í kaz SELECT Jádro databázového jazyka SQL. Kompletní syntaxe vypadá následovně: SELECT [DISTINCT|ALL] seznam."

Podobné prezentace


Reklamy Google