Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

YDASYS1 Ing. Monika Šimková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "YDASYS1 Ing. Monika Šimková."— Transkript prezentace:

1 YDASYS1 Ing. Monika Šimková

2 Typy spojení tabulek V mnoha případech potřebujeme do výsledku dotazu získat data sloupců, obsažených v různých tabulkách a proto je nutné tabulky spojit. Jazyk SQL umožňuje vytvoření různých typů spojení: vnitřní spojení (INNER JOIN) – odpovídá přirozenému spojení relací vnější spojení (OUTER JOIN) LEFT OUTER JOIN RIGHT OUTER JOIN FULL OUTER JOIN křížové spojení (CROSS JOIN) – odpovídá kartézskému součinu relací

3 Syntaxe dotazu na spojené tabulky
SELECT {jménoSloupce} [,...] FROM { jménoTabulky I jménoPohledu } [[ INNER | { LEFT | RIGHT | FULL } OUTER] JOIN { jménoTabulky I jménoPohledu } ON VyhledávacíPodmínky ] [,...n] JOIN definuje spojované tabulky ON udává propojovací sloupce tabulek Je-li uveden pouze JOIN, vykoná se INNER JOIN

4 Alternativní syntaxe vnitřního spojení tabulek
Dotaz se spojením tabulek lze zapsat i bez použití klauzule JOIN a ON. Tabulky uvedeme v klauzuli FROM jako seznam oddělený čárkami a spojovací podmínku uvedeme v klauzuli WHERE. SELECT {jménoSloupce} [,...] FROM { jménoTabulky} [,...] WHERE spojovacíPodmínky

5 Příklad: Spojení 2 tabulek
Vytvořte seznam titulů, kde bude uveden název vydavatele a název vydaných titulů - seřazeno dle vydavatele a názvu titulu. SELECT vydavatele.vyd_nazev, tituly.nazev FROM vydavatele INNER JOIN tituly ON vydavatele.vyd_id = tituly.vyd_id ORDER BY vydavatele.vyd_nazev, tituly.nazev Poznámky: INNER nemusíme uvádět (předpokládá se implicitně) Názvy tabulek lze v klauzuli FROM pro účely příkazu přejmenovat (zkrátit) a tím zpřehlednit příkaz.

6 Příklad: Použití ALIAS
Předchozí příkaz lze za použití ALIAS zapsat následovně: SELECT V.vyd_nazev, T.nazev FROM vydavatele V INNER JOIN tituly T ON V.vyd_id = T.vyd_id ORDER BY V.vyd_nazev, T.nazev Poznámka: V klauzuli FROM byla tabulka vydavatele přejmenována na tabulku V a tabulka tituly na tabulku T. V ostatních částech příkazu proto musíme použít nový název tabulek.

7 Příklad: Spojení 2 tabulek a group by (1)
Kolik titulů vydali jednotliví vydavatelé? Ve výsledku uveďte název vydavatele a počet vydaných titulů. SELECT V.vyd_nazev, COUNT(T.nazev) AS Pocet_titulu FROM tituly T INNER JOIN vydavatele V ON T.vyd_id = V.vyd_id GROUP BY V.vyd_nazev Kolik je autorů jednotlivých žánrů (typů)? select typ, count (distinct AT.au_id) from autor_titul AT join tituly T on AT.titul_id= T.titul_id group by T.typ

8 Příklad: Spojení 2 tabulek a group by (2)
Kolik titulů jednotlivých typů vydali jednotliví vydavatelé? Ve výsledku uveďte název vydavatele, typ a počet vydaných titulů. SELECT V.vyd_nazev, typ, COUNT(T.nazev) AS Pocet_titulu FROM tituly T JOIN vydavatele V ON T.vyd_id = V.vyd_id GROUP BY V.vyd_nazev, typ ORDER BY V.vyd_nazev

9 Příklad: Spojení 2 tabulek a group by (3)
Kolik autorů mají jednotlivé tituly? Ve výsledku uveďte název titulu a počet autorů select AT.titul_id, T.nazev, count (AT.au_id) PocetAutoru from autor_titul AT join tituly T on AT.titul_id = T.titul_id group by AT.titul_id, T.nazev

10 Příklad: Spojení více tabulek
Zobrazte následující údaje potřebné pro výpis řádků faktury: číslo faktury, identifikace titulu, název titulu, příjmení a jméno 1. autora titulu, objednané množství, dodané množství

11 Příklad: Spojení více tabulek - rešení
SELECT DISTINCT RO.faktura_id, RO.mnozstviObj, RO.mnozstviDodane, RO.titul_id, T.nazev, A.au_id, AT.poradiAut, A.au_prijmeni, A.au_jmeno FROM radekObjednavky RO INNER JOIN tituly T ON RO.titul_id = T.titul_id INNER JOIN autor_titul AT ON T.titul_id = AT.titul_id INNER JOIN autori A ON AT.au_id = A.au_id WHERE (AT.poradiAut = 1) ORDER BY RO.faktura_id, RO.titul_id

12 Příklad: Spojení tabulky se sebou
Zobrazte všechny informace o autorech, kteří bydlí v tomtéž městě. select distinct A1.* from autori A1, autori A2 where A1.mesto = A2.mesto and A1.au_id != A2.au_id order by A1.mesto, A1.au_prijmeni Poznámka: Tabulka vystupuje v příkazu ve dvou rolích a toto umožní porovnávat mezi sebou hodnoty stejného sloupce v rámci jedné tabulky.

13 Příklad: Použití alternativního klíče
Zobrazte jméno a příjmení editorů, kteří jsou zároveň i autory. Pozor: Editoři a autoři jsou v nezávislých tabulkách, proto v dotazu je vhodné použít kandidátní klíč jednoznačně identifikující autora i editora a tím může být například telefonní číslo, případně kombinace jména, příjmení a telefonu (všechny položky by ale měly být nastaveny na NOT NULL). use Nakladatelstvi select ed_id, ed_prijmeni, ed_jmeno from editori, autori where editori.tel = autori.tel

14 Vnější spojení V některých situacích potřebujeme získat při spojení tabulek všechny řádky jedné nebo obou tabulek bez ohledu na to, zda splňují podmínku spojení. Například můžeme potřebovat seznam všech vydavatelů doplněný o informaci který z editorů bydlí ve stejném městě. Pro tyto případy je možné využít levé, pravé nebo plné vnější spojení.

15 Příklad: Levé vnější spojení
Vytvořte seznam všech vydavatelů doplněný o informaci který z editorů bydlí ve stejném městě. select V.vyd_nazev, E.ed_prijmeni, E.ed_jmeno, E.poziceEd, E.tel, E.mesto from vydavatele V LEFT OUTER join editori E on V.mesto= E.mesto

16 Příklad: Pravé vnější spojení
Vytvořte seznam všech editorů doplněný o informaci který z vydavatelů sídlí ve stejném městě. select V.vyd_nazev, E.ed_prijmeni, E.ed_jmeno, E.poziceEd, E.tel, E.mesto from vydavatele V RIGHT OUTER join editori E on V.mesto= E.mesto

17 Příklad: Plné vnější spojení
select V.vyd_nazev, E.ed_prijmeni, E.ed_jmeno, E.poziceEd, E.tel, E.mesto from vydavatele V FULL OUTER join editori E on V.mesto= E.mesto

18 Příklad: Vnější spojeni vs. poddotaz
Který titul nebyl dosud objednán? select titul_id from tituly where titul_id not in (select titul_id from radekObjednavky) Alternativně: select T.titul_id, nazev, RO.titul_id from tituly T LEFT OUTER JOIN radekObjednavky RO on T.titul_id = RO.titul_id where RO.titul_id IS NULL

19 Poddotazy Poddotazy představují dotazy vložené dovnitř jiného dotazu, vkládat lze teoreticky do libovolné hloubky. Poddotaz může vrátit jednu hodnotu, kterou lze porovnat s jinou hodnotou v rámci WHERE. Poddotaz může vrátit relaci, kterou lze různě použít v rámci klauzule WHERE. Poddotaz se může použít v rámci klauzule FROM stejně jako každá jiná relace. Poddotazy mohou být použity i v příkazech INSERT, UPDATE, and DELETE. Poddotazy požíváme často v dotazech, které závisí na výsledku jiného dotazu.

20 Vnořený a souvztažný poddotaz
Poddotazy můžeme psát jako vnořené nebo souvztažné (korelované). Vnořený poddotaz se při vykonávání vnějšího dotazu vykoná pouze jednou. Souvztažný poddotaz se při provádění vnějšího dotazu vykoná jednou pro každý navrácený řádek vnějšího dotazu.

21 Příklad: Vnořený poddotaz
Kterých titulů se prodalo více než je průměr a o kolik? SELECT titul_id, nazev, prodanoKs, prodanoKs - (select avg(prodanoKs) from tituly) AS rozdil FROM tituly WHERE prodanoKs > (SELECT avg(prodanoKs) FROM tituly)

22 Příklad: Vnořený poddotaz – více úrovní
Kteří autoři participovali na titulech z oblasti psychologie (typ = ‘psychology’)? Uveďte jméno a příjmení autorů. select au_jmeno, au_prijmeni from autori where au_id in (select au_id from autor_titul where titul_id in (select titul_id from tituly where typ='psychology'))

23 Pravidla pro použití vnořených poddotazů
Poddotaz, který vrací jednu hodnotu, můžeme ve vnějším dotazu zapsat kdekoli na místě výrazu. Do klauzule WHERE můžeme poddotaz zapsat s vhodným operátorem porovnání. V případě, že poddotaz vrací celý sloupec hodnot, můžeme využít operátory IN – na testování příslušnosti k množině hodnot, ALL – na testování, zda všechny hodnoty vrácené poddotazem splňují danou podmínku, ANY – na testování, zda alespoň jedna hodnota vrácená poddotazem splňuje danou podmínku.

24 Souvztažné poddotazy U souvztažného poddotazu využívá vnitřní dotaz (poddotaz) také informace z vnějšího dotazu, takže se musí provádět zvlášť pro každý jednotlivý řádek vnějšího dotazu. Souvztažné poddotazy se často dají přeformulovat do tvaru spojení tabulek. U operace spojení tabulek dokáže optimalizátor dotazů SQL serveru správně rozhodnout o nejefektivnější realizaci dotazu, takže dotaz se spojenými tabulkami je vhodnější než souvztažný poddotaz.

25 Operátory EXISTS a NOT EXISTS
Pomocí operátorů EXISTS a NOT EXISTS lze snadno omezit výslednou množinu vnějšího dotazu jen na ty řádky, které vyhovují podmínce poddotazu. Jako výsledek tyto operátory produkují pouze true/false True právě tehdy, když existuje alespoň jeden řádek v tabulce, kterou vrátí poddotaz. False právě tehdy, když poddotaz vrátí prázdnou tabulku. Protože EXISTS testuje pouze existenci řádků ve výsledné tabulce poddotazu, výsledek poddotazu může obsahovat libovolný počet sloupců. Vhodné je použití * jako zástupného symbolu.

26 Příklad: Použití EXISTS
Máme najít vydavatele, kteří vydávají tituly typu ‘business’ select distinct vyd_nazev from vydavatele where exists (select * from tituly where tituly.vyd_id = vydavatele.vyd_id and tituly.typ = 'business')


Stáhnout ppt "YDASYS1 Ing. Monika Šimková."

Podobné prezentace


Reklamy Google