Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SQL Další dotazy a pohledy Databázové systémy. Některé SQL příkazy mohou mít v sobě obsaženy další kompletní příkazy SELECT. Využijeme je tam, kde potřebujeme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SQL Další dotazy a pohledy Databázové systémy. Některé SQL příkazy mohou mít v sobě obsaženy další kompletní příkazy SELECT. Využijeme je tam, kde potřebujeme."— Transkript prezentace:

1 SQL Další dotazy a pohledy Databázové systémy

2 Některé SQL příkazy mohou mít v sobě obsaženy další kompletní příkazy SELECT. Využijeme je tam, kde potřebujeme nejprve zjistit nějakou informaci a v závislosti na ní pak informace další. Mohou se vyskytovat (SQL 86): - v příkazech SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE - v klauzulích WHERE a HAVING vnějšího příkazu. Pravidla: •Vnořený dotaz je vždy uzavřen mezi závorkami. •Vnořený dotaz je ve výrazu vždy na pravé straně. •Vnořený dotaz musí vracet vždy pouze jeden sloupec (výraz). •V případě, že používáme srovnávací operátory, musí vnořený dotaz vracet právě jeden řádek. Výjimkou jsou množinové operátory. Vnořené dotazy - poddotazy

3 Množinové operátory (kvantifikátory)  predikát příslušnosti do množiny vyraz1 IN (dotaz)  jednoduchý existenční kvantifikátor EXISTS (dotaz) - testující prázdnost  rozšířené kvantifikátory  existenční vyraz1 = | <> | | = ANY (dotaz)  platí, že alespoň jeden prvek/řádek z dotaz-u splňuje daný srovnávací predikát aplikovaný na vyraz1  všeobecný vyraz1 = | <> | | = ALL (dotaz)  platí, že všechny prvky/řádky z dotaz-u splňují daný srovnávací predikát aplikovaný na vyraz1

4 Příklad: Vypište seznam rodných čísel všech klientů, kteří mají nadprůměrný stav na účtu. Pomocí jednoduchých SQL dotazů, tento výsledek obdržíme ve dvou krocích. Nejprve si zjistíme, jaký je průměrný stav na účtech (použijeme agregační funkci AVG): Jednoduché vnořené dotazy SELECT AVG(stav) FROM Ucet; Tento dotaz nám vrátí např. číslo 47000. Toto číslo si zapamatujeme a použijeme jej v konstrukci následujícího dotazu: SELECT r_cislo, c_uctu FROM Ucet WHERE stav > 47000;

5 Za jednoduchý vnořený dotaz budeme považovat vnořený příkaz SELECT vracející nám jednu hodnotu. Jednoduché vnořené dotazy Vnořeným SELECT-em se nám vyhodnotí Vypočtená_hodnota na jednu hodnotu a máme tedy podmínku zapsanou v pořádku. Vnořený SELECT se vyhodnotí pouze jednou, hodnotu si SQL server "zapamatuje" a s ní pak porovnává všechny ostatní hodnoty v tabulce. V jednoduchých vnořených dotazech – poddotazech, budou obdobným způsobem fungovat i další agregační funkce. SELECT r_cislo, c_uctu FROM Ucet WHERE stav > (SELECT AVG(stav) FROM Ucet);

6 Operátory - IN, ANY (SOME), ALL Vnořování dotazů nám rozšiřuje klasickou množinu relačních operátorů o operátory další, které se aplikují z levé strany na sloupec a z pravé strany na vnořený dotaz vracející více hodnot. IN - slouží pro jednoduché porovnání, zdali se hodnota sloupce vlevo vyskytuje mezi hodnotami vrácenými vnořeným dotazem. Kdybychom např. chtěli čísla účtů,na kterých proběhly transakce v letech 2005 až 2008, mohli bychom takový dotaz pomocí operátoru IN zapsat takto: Poddotazy vracející více hodnot SELECT c_uctu,YEAR(datum) rok FROM ucet WHERE YEAR(datum) IN (2005,2006,2007,2008);

7 ANY (nebo SOME) - určují, že relace se vztahuje na alespoň jednu z hodnot, kterou vrátí vnořený dotaz. Chceme-li seznam klientů, kteří mají na účtu víc než 40000: Poddotazy vracející více hodnot SELECT prijmeni,jmeno FROM Klient WHERE r_cislo = ANY (SELECT r_cislo FROM Ucet WHERE stav > 40000) Je to možné zapsat taky: To znamená, že je totožné použití IN a = ANY. SELECT prijmeni,jmeno FROM Klient WHERE r_cislo IN (SELECT r_cislo FROM Ucet WHERE stav > 40000)

8 ALL - aplikuje relaci na všechny hodnoty vrácené poddotazem. Chceme-li rodné čísla klientů, kteří mají největší počet účtů: Poddotazy vracející více hodnot SELECT r_cislo,COUNT(*) pocet FROM Ucet GROUP BY r_cislo HAVING počet >= ALL(SELECT COUNT(*)FROM Ucet GROUP BY r_cislo) SELECT c_uctu,pobocka FROM Ucet WHERE pobocka <>ALL (SELECT c_p FROM pobocka WHERE nazev LIKE " Zarami%") Nebo, chceme-li vypsat všechny účty vedené na jiných pobočkách než na Zarámí: V tomto případě platí, že je totožné NOT IN a <> ALL.

9 Tento operátor vrací pravdivostní hodnotu TRUE nebo FALSE na základě toho, zda vnořený SQL dotaz vrací nějakou hodnotu. EXISTS ( vnořený SQL dotaz ); Jestli vnořený SQL dotaz vrátí alespoň jeden řádek, operátor EXISTS nám vrátí TRUE. Poznámka: Vnořený SQL dotaz v argumentu operátoru EXISTS se vyhodnocuje zvlášť pro každý řádek. Chceme zkontrolovat, zdali každý klient vlastní nějaký účet tj. chceme seznam klientů, u kterých nemáme zadaný žádný účet: Operátor EXISTS SELECT jmeno,prijmeni FROM Klient WHERE NOT EXISTS(SELECT r_cislo FROM Ucet WHERE Klient.r_cislo=Ucet.r_cislo);

10 Vnořené dotazy  v SQL 86 bylo dovoleno jejich užití pouze v predikátech IN, ANY, ALL, EXISTS  standard SQL92 rozšiřuje možnost použití vnořených dotazů také v klauzuli FROM Dva druhy použití:  SELECT... FROM (dotaz) AS d1 WHERE...  umožňuje výběr přímo z výsledku jiného dotazu (místo tabulky)  poddotaz je pojmenován d1 a s tímto identifikátorem se pracuje v dalších klauzulích jako s identifikátorem tabulky  SELECT... FROM ((dotaz) AS d1 CROSS | NATURAL | INNER | OUTER | LEFT | RIGHT JOIN (dotaz) AS d2 ON (vyraz)  použití v libovolném spojení

11 Pro klienty vlastnící účet vrať počet všech účtů a jejich celkový stav. SELECT k.prijmeni,k.jmeno, d1.Pocet_uctu, d1.Stav_celkem FROM Klient k, (SELECT r_cislo, COUNT(*) Pocet_uctu, SUM(stav) Stav_celkem FROM ucet GROUP BY r_cislo) AS d1 WHERE k.r_cislo = d1.r_cislo; Příklad JmenoPrijmeniPočet_uctuStav_celkem PavelNováček175000.00 PetraNováková3117000.00

12 Dotazy s omezením výpisu  často chceme vrátit prvních n výsledků (podle uspořádání v ORDER BY)  pomalá verze (SQL 92)  SELECT … FROM tabulka AS t1 WHERE (SELECT COUNT(*) FROM tabulka AS t2 WHERE t1. ) < n;  rychlá verze (SQL 99 - Oracle, DB2)  SELECT … FROM ( SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY ASC | DESC) AS rownumber FROM tablename) WHERE rownumber <= n  další implementace  SELECT... FROM... ORDER BY ASC | DESC LIMIT n  MySQL, PostgreSQL  SELECT TOP n... FROM... ORDER BY ASC | DESC  MS SQL Server

13 Pro sjednocení výsledků dotazů slouží klíčové slovo UNION, za kterým následuje další příkaz SELECT. Chceme seznam všech účtů, ke kterým mají práva Petra Nováková, nebo Pavel Nováček. a) bez použití skládání dotazů: Skládání dotazů - Sjednocení dotazů SELECT k.jmeno,k.prijmeni, p.ucet FROM Klient k, Prava_k_uctu p WHERE k.r_cislo = p.klient AND ( (jmeno = ' Petra' AND prijmeni = ' Nováková') OR (jmeno = ' Pavel' AND prijmeni = ' Nováček'));

14 Skládání dotazů - Sjednocení dotazů b) s pomocí sjednocení : SELECT k.jmeno,k.prijmeni, p.ucet FROM Klient k, Prava_k_uctu p WHERE k.r_cislo = p.klient AND jmeno = ' Petra' AND prijmeni = ' Nováková ' UNION SELECT k.jmeno,k.prijmeni, p.ucet FROM Klient k, Prava_k_uctu p WHERE k.r_cislo = p.klient AND jmeno = 'Pavel' AND prijmeni = 'Nováček';

15 Pro průnik se používá klíčové slovo INTERSECT. Chceme názvy všech předmětů, které navštěvuje Petra Nováková a zároveň Pavel Nováček (a možná také někdo další). a) bez použití průniku dotazů: Skládání dotazů - Průnik dotazů Takový dotaz je samozřejmě chybný. V žádném řádku pseudotabulky, která vznikne spojením uvedených tří tabulek, nemůže nastat situace, že by jméno bylo Petra a zároveň Pavel... SELECT k.jmeno,k.prijmeni, p.ucet FROM Klient k, Prava_k_uctu p WHERE k.r_cislo = p.klient AND ( (jmeno = ' Petra' AND prijmeni = ' Nováková') AND (jmeno = ' Pavel' AND prijmeni = ' Nováček'));

16 Skládání dotazů - Průnik dotazů )b) s použitím průniku dotazů : SELECT k.jmeno,k.prijmeni, p.ucet FROM Klient k, Prava_k_uctu p WHERE k.r_cislo = p.klient AND jmeno = ' Petra' AND prijmeni = ' Nováková ' INTERSECT SELECT k.jmeno,k.prijmeni, p.ucet FROM Klient k, Prava_k_uctu p WHERE k.r_cislo = p.klient AND jmeno = 'Pavel' AND prijmeni = 'Nováček';

17 SELECT p.ucet FROM Pravakuctu p WHERE p.klient IN (SELECT k.r_cislo FROM Klient k WHERE (k.jmeno = 'Petra' AND k.prijmeni = 'Nováková') OR(jmeno = 'Pavel' AND prijmeni = 'Nováček')) GROUP BY p.ucet HAVING COUNT(*)>1; Skládání dotazů - Průnik dotazů )c) tam, kde nefunguje INTERSECT:

18 Další příkazy SQL uzamkne jmenované tabulky pro čtení (READ), nebo zápis (WRITE) - po uzamknutí mají právo čtení, nebo zápisu v tabulce pouze ty příkazy, které se nachází mezi LOCK... UNLOCK. UNLOCK TABLES; - odemčení všech zamčených tabulek. Vytvoření dočasné tabulky LOCK TABLES nazev_tabulky READ, nazev_tabulky WRITE; CREATE TEMPORARY TABLE nazev_tabulky (nazev_sloupce datovy_typ,.. ); - takto vytvoříme dočasnou tabulku, která po uzavření spojení s databází zanikne. Uzamčení tabulky

19 Výstup do textov é ho souboru: TO OUTFILE SELECT * FROM Tabulka INTO OUTFILE " Soubor " ; Načtení dat z textového souboru: LOAD DATA INFILE Provede načtení řádků z textového souboru do tabulky, velkou rychlostí. Provede výpis výsledku do textového souboru "Soubor". Název souboru musí být textový řetězec (v uvozovkách). Prioritně se načte do aktivní databáze, ale lze zadefinovat i jinou databázi - databaze.tabulka; LOAD DATA INFILE 'data.txt' INTO TABLE tabulka;

20 Uživatelské proměnné - do proměnné "a" se uloží nějaká "hodnota", kterou si MySQL pamatuje do konce aktuálního spojení - (proměnnou nelze zatím použít úplně ve všech dotazech MySQL). - platí pro sloupce typu CHAR, VARCHAR a TEXT - fulltextový index slouží k rychlejšímu hledání dat v textových polích -hledání v takovýchto polích provádíme pomocí příkazů -MATCH a AGAINST. př.: SET @a=hodnota; SELECT @a:=hodnota; Index FULLTEXT SELECT * FROM tabulka WHERE MATCH(sloupec) AGAINST("hledana_hodnota");

21 Pohledy Pohled - VIEW- pojmenovaný dotaz, který lze využít jako tabulku  generuje se dynamicky, podle dat vypočtených v okamžiku použití  lze do něj vkládat, mazat data  CHECK OPTION zajistí, že po vložení/změně záznamu do pohledu bude tato změna „vidět“  alespoň v tomto pohledu  ve všech závislých pohledech

22 Pohledy Z bázových tabulek odvozené virtuální tabulky. CREATE VIEW jm_pohledu [(jm_sloupce, …)] AS tab_výraz [WITH CHECK OPTION] Vytvoření pohledu - uloží definici pohledu do systémového katalogu Sloupce musí mít jednoznačná jména. Př) Pohled pro klienty z pobočky Zarámí. CREATE VIEW Zarami AS SELECT K.* FROM Klient k, Ucet u, Pobocka p WHERE k.r_cislo=u.r_cislo AND u.pobocka=p.c_p AND p.nazev LIKE ' Zarámí%' WITH CHECK OPTION

23 DROP VIEW jm_pohledu [RESTRICT|CASCADE]; Odstranění pohledu Zruší informaci o pohledu ze systémového katalogu Př) Chceme vypsat všechny klienty ze Zlína, kteří mají účet vedený na pobočce Zarámí: Manipulace na pohledech SŘBD musí být schopen jednoznačně transformovat operace řádku pohledu na operace nad zdrojovými bázovými tabulkami SELECT * FROM Zarami WHERE mesto= 'Zlín' SELECT K.* FROM Klient k, Ucet u, Pobocka p WHERE k.r_cislo=u.r_cislo AND u.pobocka=p.c_p AND p.nazev LIKE ' Zarámí% AND mesto= 'Zlín' nebo bez využití pohledu

24 CREATE VIEW pocty (nazev,pocet) AS SELECT p.nazev,COUNT(*) FROM Ucet u JOIN Pobocka p ON u.pobocka=p.c_p GROUP BY pobocka; Pohledy s klauzulemi DISTINCT, GROUP BY, HAVING, s agregačními funkcemi a spojující několik tabulek umožňují jen čtení. Selektivní pohled CREATE VIEW Zlinsti AS SELECT * FROM Klient WHERE mesto=´Zlín´; Agregační pohled

25 Materializované pohledy Pohledy, u nichž je výsledek dotazu definujícího pohled skutečně fyzicky uložen v databázi a je zajištěna aktualizace obsahu. Důvod: Zvýšení efektivnosti, resp. omezený přístup k datům. Hlavní oblasti použití:  Datové sklady – sumarizační pohledy.  Distribuované databáze – replikace dat v uzlech.  Mobilní databáze – materializace pohledů používaných mobilními klienty.


Stáhnout ppt "SQL Další dotazy a pohledy Databázové systémy. Některé SQL příkazy mohou mít v sobě obsaženy další kompletní příkazy SELECT. Využijeme je tam, kde potřebujeme."

Podobné prezentace


Reklamy Google