Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální otázky a problémy průmyslově právní ochrany v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální otázky a problémy průmyslově právní ochrany v ČR"— Transkript prezentace:

1 Aktuální otázky a problémy průmyslově právní ochrany v ČR
Karel Čada Aktuální otázky a problémy průmyslově právní ochrany v ČR Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví Zlín, 4.listopad Karel Čada

2 Obecné zásady nového občanského zákoníku
Karel Čada Úvod Obecné zásady nového občanského zákoníku Změny v některých zákonech o průmyslovém vlastnictví Obchodní tajemství Licence a nový občanský zákoník Oceňování majetkových práv

3 Obecné zásady nového občanského zákoníku (1)
Karel Čada Obecné zásady nového občanského zákoníku (1) Ustanovení § 1 odst. 2 Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona. Zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo práva týkající se osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Ustanovení § 2 odst. 2 Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce. Ustanovení § 5 odst. 1 Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži. 50/181 3

4 Obecné zásady nového občanského zákoníku (2)
Karel Čada Obecné zásady nového občanského zákoníku (2) Ustanovení § 10 odst. 1 Nelze-li právní případ rozhodnout na základě výslovného ustanovení, posoudí se podle ustanovení, které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejbližšího. Ustanovení § 10 odst. 2 Není-li takového ustanovení, posoudí se právní případ podle principů spravedlnosti a zásad, na nichž spočívá tento zákon, tak, aby se dospělo se zřetelem k zvyklosti soukromého života a s přihlédnutím k stavu právní nauky i ustálené rozhodovací praxi k dobrému uspořádání práv a povinností. Ustanovení § 13 Každý kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích. Byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky. 50/181 4

5 Díl 2 - Rozdělení věcí Ustanovení § 496 – věci hmotné a nehmotné
Karel Čada Díl 2 - Rozdělení věcí Ustanovení § 496 – věci hmotné a nehmotné (1) Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu. (2) Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty. Ustanovení § 504 – Obchodní tajemství Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. 50/181 5

6 Obchodní tajemství – stávající právní úprava
Karel Čada Obchodní tajemství – stávající právní úprava Ustanovení § 17 a následující obchodního zákoníku Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje

7 Obchodní tajemství – stávající právní úprava
Karel Čada Obchodní tajemství – stávající právní úprava Podnikatel provozující podnik, na který se obchodní tajemství vztahuje, má výlučné právo tímto tajemstvím nakládat, zejména udělit svolení k jeho užití a stanovit podmínky takového užití. Právo k obchodnímu tajemství trvá, pokud trvají skutečnosti uvedené v ustanovení § 17. Proti porušení nebo ohrožení práva na obchodní tajemství přísluší podnikateli právní ochrana jako při nekalé soutěži.

8 Obchodní tajemství – stávající právní úprava
Karel Čada Obchodní tajemství – stávající právní úprava Ustanovení § 51 obchodního zákoníku Porušení obchodního tajemství je jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které může být využito v soutěži a o němž se dověděl: a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným (například z technických předloh, návodů, výkresů, modelů, vzorů) na základě jeho pracovního vztahu k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě na základě výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán, b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu

9 Obchodní tajemství – stávající právní úprava
Karel Čada Obchodní tajemství – stávající právní úprava Ustanovení § 53 obchodního zákoníku – právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži Osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, mohou se proti rušiteli domáhat, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále mohou požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

10 Obchodní tajemství – podle nové právní úpravy
Karel Čada Obchodní tajemství – podle nové právní úpravy Skutečnosti konkurenčně významné konkurenční pozice – nový pojmový znak obchodního tajemství zdůrazňuje aktuální schopnost zapojit se do soutěže vylučuje skutečnosti všeobecné povahy nejasná pozice dřívějších, přechodně neaktuálních poznatků

11 Obchodní tajemství – podle nové právní úpravy
Karel Čada Obchodní tajemství – podle nové právní úpravy Skutečnosti určitelné se schopností být konkrétně vyjádřeny přibližuje tento pojem k know-how (úprava EU – tajné, podstatné a vhodnou formou identifikovatelné) identifikovatelné – možné ověřit požadavek tajnosti a podstatnosti

12 Obchodní tajemství – podle nové právní úpravy
Karel Čada Obchodní tajemství – podle nové právní úpravy Skutečnosti ocenitelné ocenitelné v. mající alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu skutečnosti, jejichž vyzrazení je způsobilé se jakkoli dotknout hospodářských výsledků podnikatele lze předpokládat jisté omezení proti stávající právní úpravě

13 Obchodní tajemství – podle nové právní úpravy
Karel Čada Obchodní tajemství – podle nové právní úpravy Skutečnosti v příslušných kruzích běžně nedostupné stávající pojmový znak obchodního tajemství nejde o skutečnosti, které by nebyly vůbec nebo všem konkurentům známy známy určitému, třeba i širokému okruhu osob, jež je dalšímu, dostatečně velkému okruhu osob tají

14 Obchodní tajemství – podle nové právní úpravy
Karel Čada Obchodní tajemství – podle nové právní úpravy Skutečnosti, kde vlastník zajišťuje odpovídajícím způsobem jejich utajení projev vůle vlastníka a skutečné zajištění utajení teorie zájmu a teorie vůle nejsou známy veřejnosti ani osobám, které jsou s ohledem na svoji profesi povolány, aby představovaly odbornou veřejnost ztráta utajení: každá osoba bez porušení předpisů se obvyklou cestou může seznámit

15 Obchodní tajemství – podle nové právní úpravy
Karel Čada Obchodní tajemství – podle nové právní úpravy Ochrana proti porušení obchodního tajemství dvojkolejnost právní úpravy obchodního tajemství (§ 17 a §51 obchodního zákoníku) byla zachována (§ 504 a 2985 nového občanského zákoníku) prostředky ochrany jsou ve stávající právní úpravě shodné (výslovně uvádí § 20 obchodního zákoníku) žádné podobné ustanovení nový občanský zákoník nemá – důvodová zpráva uvádí, že pro ochranu obchodního tajemství nejsou zvláštní pravidla potřebná, neboť dostačují ustanovení o ochraně vlastnictví a o nekalé soutěži to naznačuje, že ochrana obchodního tajemství podle ustanovení § 504 a § 2985 občanského zákoníku nebude nyní stejná

16 Změny v některých zákonech o průmyslovém vlastnictví (1)
Karel Čada Změny v některých zákonech o průmyslovém vlastnictví (1) Zákon č.303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva ČÁST ČTVRTÁ – zákon číslo 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích – v § 69 se vkládá nový 2. odstavec. ČÁST ŠESTÁ – zákon číslo 529/1991 Sb., o ochraně topografií – v § 16 se vkládá nový 3. odstavec. ČÁST JEDENÁCTÁ – zákon číslo 478/1992 Sb., o užitných vzorech – v § 20 se vkládá nový 3. odstavec. ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ – zákon číslo 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů – v § 39 se vkládá nový 3. odstavec. ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ – zákon číslo 441/2003 Sb., o ochranných známkách – v § 44 se vkládá nový 5. odstavec. Poznámka spornosti podle občanského zákoníku se může týkat jen záznamu v rejstříku, jímž se vyznačuje nakládání s daným předmětem jako předmětem vlastnictví 50/181

17 Změny v některých zákonech o průmyslovém vlastnictví (2)
Karel Čada Změny v některých zákonech o průmyslovém vlastnictví (2) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku se může týkat jen záznamu v rejstříku, jímž se vyznačuje nakládání s daným předmětem jako předmětem vlastnictví. Ustanovení § 986 nového občanského zákoníku Kdo tvrdí, že je ve svém právu dotčen zápisem provedeným do veřejného seznamu bez právního důvodu ve prospěch jiného, může se domáhat výmazu takového zápisu a žádat, aby to bylo ve veřejném seznamu poznamenáno. Orgán, který veřejný seznam vede, vymaže poznámku spornosti zápisu, nedoloží-li žadatel ani do dvou měsíců od doručení žádosti, že své právo uplatnil u soudu.

18 Změny v některých zákonech o průmyslovém vlastnictví (3)
Karel Čada Změny v některých zákonech o průmyslovém vlastnictví (3) ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ – změna zákona o ochranných známkách Za § 18 se vkládá nový § 18a o spoluvlastnictví ochranné známky Přísluší-li práva k téže ochranné známce několika osobám (dále jen spoluvlastnictví), řídí se vztahy mezi nimi předpisy o spoluvlastnictví Pokud není spoluvlastníky dohodnuto jinak, má právo užívat ochrannou známku každý z jejích spoluvlastníků K platnému uzavření licenční smlouvy je třeba, není-li dohodnuto jinak, souhlasu všech spoluvlastníků. Každý ze spoluvlastníků je oprávněn uplatňovat nároky z porušení práv z ochranné známky samostatně K převodu ochranné známky je zapotřebí souhlasu všech spoluvlastníků. Spoluvlastník je oprávněn bez souhlasu ostatních převést svůj podíl jen na některého ze spoluvlastníků. Na třetí osobu může převést svůj podíl jen v případě, že žádný ze spoluvlastníků nepřijme ve lhůtě 1 měsíce písemnou nabídku převodu

19 Karel Čada Změny v některých zákonech souvisejících s průmyslovým vlastnictvím (1) Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ – zákon číslo 151/1997 Sb., o oceňování majetku V § 2 se na konci odstavce 1 Doplňuje věta. Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. 50/181

20 Karel Čada Změny v některých zákonech souvisejících s průmyslovým vlastnictvím (2) 2. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce. (2) Mimořádnou cenou se rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimořádné okolnosti trhu, osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby. (3) Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena, je cena zjištěná. 21. V § 17 odst. 1 se na konci první věty doplňují slova. Majetková práva, která jsou obsahem průmyslových práv a práv na označení nebo vyplývající z jejich užití, a výrobně technické a obchodní poznatky (know-how), majetková práva, která jsou obsahem práv souvisejících s právem autorským, s výjimkou práv výkonných umělců, a majetková práva pořizovatele databází, se oceňují výnosovým způsobem, a to jako součet diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů vyplývajících z užívání těchto práv ode dne ocenění. S možností zohlednění míry zastarání. 50/181 20

21 Smlouva o dílo nehmotné povahy – stávající úprava
Karel Čada Smlouva o dílo nehmotné povahy – stávající úprava podle ustanovení § 556 a násl. obchodního zákoníku smlouva o nehmotné dílo – dispozitivní právní úprava zhotovitel a jeho subdodavatelé právo nakládání s nehmotným výsledkem Výsledek není chráněn právem z průmyslového vlastnictví Výsledek je chráněn právem z průmyslového vlastnictví

22 Smlouva o dílo nehmotné povahy – stávající úprava
Karel Čada Smlouva o dílo nehmotné povahy – stávající úprava Výsledek není chráněn právem z průmyslového vlastnictví Zhotovitel: oprávněn poskytnout i jiným osobám, není-li stanoveno jinak ALE: nesmí být v rozporu se zájmy objednatele Cenové aspekty, důsledky porušení smlouvy, pozdější průmyslově právní ochrana

23 Smlouva o dílo nehmotné povahy – stávající stav
Karel Čada Smlouva o dílo nehmotné povahy – stávající stav Výsledek je chráněn právem z průmyslového vlastnictví (obchodní zákoník předpokládá, že takové právo svědčí zhotoviteli, který čerpá prémii za řešení na úrovni schopné právní ochrany) Objednatel – může použít pouze k účelu smlouvy Jinak – vyžaduje souhlas zhotovitele Zhotovitel – může užít bez omezení – má monopolní právo

24 Dílo s nehmotným výsledkem podle nového občanského zákoníku
Karel Čada Dílo s nehmotným výsledkem podle nového občanského zákoníku § 2633 Výsledek činnosti je předmětem práva z průmyslového vlastnictví Zhotovitel může poskytnout jiným osobám než objednateli, bylo-li tak ujednáno Není-li výslovný zákaz poskytnutí, je k tomu zhotovitel oprávněn, není-li to v rozporu se zájmy objednatele Je důležité sjednat zda-li sám zhotovitel může hospodářsky využívat § 2634 Má se za to, že jej zhotovitel poskytl objednateli k účelu plynoucímu ze smlouvy Účel smlouvy ale ze smlouvy často neplyne

25 Pojem licence k předmětům nehmotné povahy
Karel Čada Pojem licence k předmětům nehmotné povahy Výjimečné povolení k jistým výkonům živnostenským, udílené zpravidla na určitý čas politickými úřady (ku prodeji střelného prachu, tabáku, k podomnímu sběru hadrů a odpadků, k provozování kočovného brusičství...). V právu patentovém – dovolení k využitkování vynálezu, jež majitel patentu jiným osobám za náhradu uděluje. (Ottův slovník naučný, díl. 15, 1900). V současně době ve smyslu ustanovení § 2853 nového občanského zákoníku: Oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví

26 Licence k předmětům průmyslového vlastnictví podle obchodního zákoníku
Karel Čada Licence k předmětům průmyslového vlastnictví podle obchodního zákoníku - podle § 508 – 515 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. - povinná písemná forma - určení rozsahu oprávnění a území pro výkon práv - zápis do rejstříku - povinnost nabyvatele k výkonu práva - udržování práva v platnosti - nepřípustnost poskytovat sublicence - povinnost poskytnutí podkladů pro výkon práva - utajování podkladů - ochrana výkonu práva - jednoroční výpověď

27 Licenční smlouvy podle autorského zákona
Karel Čada Licenční smlouvy podle autorského zákona Zákon číslo 121/2000 Sb. Autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít k jednotlivým nebo všem způsobům užití v rozsahu omezeném nebo neomezeném (množství, místo, čas) Nabyvatel se zavazuje k poskytnutí odměny a je povinen licenci využívat Odměna – ve smlouvě musí být stanovena její výše nebo způsob určení Výhradní licence – nesmí poskytnout třetím osobám, ani sám využívat

28 Licenční smlouvy podle autorského zákona
Karel Čada Zákon číslo 121/2000 Sb. Zaměstnanecké dílo Není-li stanoveno jinak zaměstnavatel vykonává majetková práva k dílu, které vytvořil zaměstnanec ke splnění svých povinností Dílo vytvořené na objednávku Objednatel jej může užít pouze k účelu plynoucímu ze smlouvy. Nad tento rámec pouze na základě licenční smlouvy. Není-li sjednáno jinak autor dílo vytvořené na objednávku může užít a poskytnout licenci jinému, není-li to v rozporu se zájmy objednatele Licenční smlouvy podle autorského zákona

29 Licenční smlouvy a nový občanský zákoník
Karel Čada Licenční smlouvy a nový občanský zákoník Zákon číslo 89/2012 Sb. Důvodová zpráva – Ustanovení o licencích k předmětům průmyslového vlastnictví a ustanovení o licencích k předmětům chráněným autorským právem představují speciální právní úpravu a obecná ustanovení o licencích v současné právní úpravě chybí. Nový občanský zákoník obě speciální právní úpravy spojuje do jediného institutu, přičemž současně respektuje zvláštnosti licence k předmětům chráněným autorským právem. § 2358 Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu. Písemná forma: a) poskytuje-li se licence výhradní b) má-li být licence zapsána do příslušného veřejného seznamu

30 Licenční smlouvy a nový občanský zákoník
Karel Čada Licenční smlouvy a nový občanský zákoník Zákon číslo 89/2012 Sb. § 2359 Nabyvatel není povinen licenci využít, ledaže trvání práva závisí na jeho výkonu. Poskytovatel udržuje po dobu trvání licence právo, vyžaduje-li to jeho povaha. § 2360 Je-li ujednána výhradní licence, poskytovatel nemá právo poskytnout tutéž licenci třetí osobě po dobu, co výhradní licence trvá. Není-li výslovně ujednán opak, zdrží se i poskytovatel výkonu práva, ke kterému udělil výhradní licenci. Poskytne-li poskytovatel za trvání výhradní licence nabyvatele bez jeho souhlasu uděleného v písemné formě licenci třetí osobě, licence nevznikne. Byla-li však nevýhradní licence poskytnuta před poskytnutím výhradní licence, zůstává zachována.

31 Licenční smlouvy a nový občanský zákoník
Karel Čada Licenční smlouvy a nový občanský zákoník Zákon číslo 89/2012 Sb. § 2361 Není-li výslovně ujednána výhradní licence, platí, že se jedná o nevýhradní licenci. § 2363 Nabyvatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti, jen bylo-li to ujednáno v licenční smlouvě. § 2365 Byl-li převeden závod nebo jeho část, která tvoří jeho samostatnou složku, souhlas poskytovatele k převedení licence se vyžaduje, jen bylo-li to zvláště ujednáno.

32 Licenční smlouvy a nový občanský zákoník
Karel Čada Licenční smlouvy a nový občanský zákoník Zákon číslo 89/2012 Sb. § 2366 1. Není-li ujednána výše odměny nebo způsob jejího určení, je smlouva přesto platná, pokud Z jednání stran o uzavření smlouvy vyplývá jejich vůle uzavřít úplatnou smlouvu i bez určení výše odměny. V takovém případě nabyvatel poskytovateli zaplatí odměnu ve výši, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za obdobných smluvních podmínek a pro takové právo, nebo Strany ve smlouvě ujednají, že se licence poskytuje bezúplatně.

33 Licenční smlouvy a nový občanský zákoník
Karel Čada Licenční smlouvy a nový občanský zákoník Zákon číslo 89/2012 Sb. § 2366 2. Je-li výše odměny ujednána v závislosti na výnosech z využití licence, umožní nabyvatel poskytovateli kontrolu příslušných účetních záznamů nebo jiné dokumentace ke zjištění skutečné výše odměny. Poskytne-li takto nabyvatel poskytovateli informace označené nabyvatelem jako důvěrné, nesmí je poskytovatel prozradit třetí osobě ani je použít pro své potřeby v rozporu s účelem, ke kterému mu byly poskytnuty.

34 Licenční smlouvy a nový občanský zákoník
Karel Čada Licenční smlouvy a nový občanský zákoník Zákon číslo 89/2012 Sb. § 2368 Nabyvatel utají před třetími osobami podklady a sdělení, jichž se mu od poskytovatele dostalo, ledaže ze smlouvy nebo povahy podkladů a sdělení vyplývá, že poskytovatel nemá na jejich utajení zájem. Za třetí osobu se nepovažuje zaměstnanec ani ten, kdo se na podnikání podnikatele účastní, byl-li podnikatelem zavázán k mlčenlivosti. Po zániku licence nabyvatel poskytnuté podklady vrátí a sdělení utají do doby, kdy se stanou obecně známými. § 2370 Je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nabývá výpověď účinnosti uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž výpověď došla druhé straně.

35 Licenční smlouvy a nový občanský zákoník
Karel Čada Licenční smlouvy a nový občanský zákoník Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem § 2371 Smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to určitým způsobem nebo všemi způsoby užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném. § 2374 Není-li odměna za poskytnutí licence ujednána v závislosti na výnosech z využití licence a je-li tak nízká, že je ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu předmětu licence pro dosažení takového zisku, má autor právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Tohoto práva se nemůže vzdát. Výši dodatečné odměny určí soud a přihlédne k aspektům, které jsou příkladmo v tomto ustanovení uvedeny.

36 Děkuji za pozornost a přeji hezký den…
Karel Čada Děkuji za pozornost a přeji hezký den…


Stáhnout ppt "Aktuální otázky a problémy průmyslově právní ochrany v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google