Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Databázové systémy Úvod. Organizační záležitosti  Povinnosti Klasifikovaný zápočet  napsat zápočtovou písemku(> 40% bodů)  uskuteční se 10. týden semestru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Databázové systémy Úvod. Organizační záležitosti  Povinnosti Klasifikovaný zápočet  napsat zápočtovou písemku(> 40% bodů)  uskuteční se 10. týden semestru."— Transkript prezentace:

1 Databázové systémy Úvod

2 Organizační záležitosti  Povinnosti Klasifikovaný zápočet  napsat zápočtovou písemku(> 40% bodů)  uskuteční se 10. týden semestru  bude pouze jeden opravný termín !! (tj. celkem 2)  odevzdat samostatný projekt  účast na cvičeních 70%, resp. 3 absence se tolerují  kdo nesplní - nemá nárok na klasifikovaný zápočet!  mail:

3 Doporučená literatura PROKOPOVÁ Zdenka: Databázové systémy MySQL+PHP, FAI UTB Zlín. Pokorný, Halaška: Databázové systémy, skripta FEL ČVUT, 2003 Rebecca M. Riordan: Vytváříme relační databázové aplikace, Computer Press, 2000 Larry Ullman: PHP a MySQL, Computer Press, Brno, 2004

4 Ostatní zdroje  prezentace na univerzitním serveru  Google – univerzální zdroj  stránky o různých SŘBD MySQL (dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/) MS SQL Server (www.asp.net/learn/sql-videos/) Oracle(infolab.stanford.edu/~ullman/fcdb/oracle/or- nonstandard.html) Firebird (www.firebirdnews.org/docs/fb2min_cz.html) a mnoho dalších...

5 Proč používat databázové systémy?  Možnost sdílení dat  Znovuvyužitelnost dat  Snížení objemu dat (odstranění redundance)  Unifikované rozhraní a jazyk(y) definice dat a manipulace s daty  Integrita a ochrana dat  Řízená správa dat  Transakční zpracování  Paralelní přístup více uživatelů

6 Intuitivní vymezení pojmu „databáze“ Co je to databáze? - registr (papírová agenda) v elektronické podobě, v podobě perzistentních dat

7 Typická podoba odpovídající databáze

8 Databázový systém  Databáze (data) je logicky uspořádaná (integrovaná) kolekce navzájem souvisejících dat. data jsou uchovávána společně s popisy, známými jako metadata (také schéma databáze).  Systém řízení báze dat - SŘBD je obecný softwarový systém, který řídí sdílený přístup k databázi, a poskytuje mechanizmy pomáhající zajistit bezpečnost a integritu uložených dat  Administrátor (správce DB systému)

9 Databázový systém DB systém tvoří:  technické prostředky  data - DB  programové vybavení – SŘBD – Systém řízení báze dat  příp. správce DBS, uživatele DBS… DBS = DB+SŘBD

10 SŘBD - Systém Řízení Báze Dat  programová vrstva řešící operace nad DB  odstínění uživatele (aplikace) od technických detailů  operace typu vytvoření DB souboru,... Název vznikl přeložením původního termínu DBMS -DataBase Management System. Mezi SŘBD patří takové programy jako: Oracle, MS SQL Server, MySQL, Sybase, Informix, Progress. Převážná většina dnes používaných SŘBD při uspořádání údajů v databázi vychází z relačního modelu dat.

11 Základní pojmy Objekty dat - člověk, předmět, událost, místo, pojem… Atributy dat - charakteristiky (vlastnosti), popisující entitu - (např. jméno, příjmení, stav, plat, hmotnost). Hodnota dat - skutečná hodnota obsažená v každém prvku dat. Obor hodnot - popisuje typ dat. Základní datové typy: text, číslo, datum, logická hodnota (ano/ne). Databáze - soubor dat, který slouží pro popis reálného světa (např. evidence knihovny, sklad chemikálií, evidence studentů). Entita - prvek reálného světa (např. člověk, stroj, vyučovaný předmět, město…).

12 Struktura databáze - množina datových prvků, které požadovaným způsobem popisují sledovaný objekt. Perzistentní data – data s dobou života překračující běh aplikačního programu i vypnutí počítače. Integrita dat – správnost dat z hlediska splnění omezení (tzv.integritních omezení), která existují v reálném světě. Příklad: Účet musí mít vlastníka, rodné číslo musí splňovat podmínku dělitelnosti 11, zadaná pobočka musí existovat,... Konzistence dat – nerozpornost dat - dojde-li k porušení konzistence, říkáme, že data jsou nekonzistentní.

13 Pohledy na data Jedním z důležitých úkolů DBS je poskytnout uživatelům abstraktní pohled na data - jsou skryty detaily uložení a správy dat. Základní úrovně abstrakce dat :  Fyzická (interní) úroveň - popisuje data, jak jsou skutečně uložena.  Konceptuální (logická) úroveň – popisuje jaká data jsou skutečně uložená v databázi a jaké vztahy mezi nimi existují  Úroveň pohledů (externí) - popisuje, jaká data vidí jednotliví uživatele, tj. obecně pouze část databáze, která představuje data reprezentující objekty reálného světa, viditelná jednotlivými uživateli

14 Datové modely Datový model - souhrn pravidel pro reprezentaci logické organizace dat v databázi. Lze je rozdělit do dvou skupin: a)logické modely - popisují data na úrovni konceptuální a pohledů. - modely založené na záznamech (hierarchický, síťový, relační…) - modely založené na objektech (E-R model,...) b)modely fyzických dat - popisují data na fyzické úrovni, postihují aspekty implementace.

15 Základní principy:  Data jsou organizována do stromové struktury.  Vzájemný vztah mezi záznamy je typu rodič/potomek. Hierarchický model dat Nalezení dat v hierarchické databázi vyžaduje navigaci přes záznamy směrem dolů (potomek), nahoru (rodič) a do strany (další potomek). Nevýhody hierarchického modelu : - v některých případech nepřirozená organizace dat, - složité operace vkládání a rušení záznamů.

16 Základní principy:  Je v podstatě zobecněním hierarchického modelu dat.  Doplňuje ho o mnohonásobné vztahy - jsou označovány jako C-množiny (neboli Sets). Síťový model dat Nevýhody síťového modelu : - nepružnost, - obtížná změna struktury.

17 Relační DB model dnes nejrozšířenější: Oracle, MS SQL Server, MySQL, Informix, Access, dBase Základní principy:  Data mají pravidelnou strukturu a ukládají se v tabulkách  Vztahy mezi daty se realizují pomocí operací relační algebry Relační model dat Navržen v 70. letech E. F. Coddem - založen na matematickém pojmu relačních množin

18 Nové oblasti aplikací:  Návrhové DB  Multimediální DB  Znalostní DB Základní principy:  Objektové databáze vychází z objektu jako základního stavebního prvku.  Objekt popisuje danou oblast problému.  Každý objekt má svůj jednoznačný identifikátor, pomocí kterého je možné jej rozpoznat. Objektově orientované databáze návrh standardu (definiční jazyk ODL…).

19 Téměř všechny současné komerční databázové systémy jsou relační (případně objektově-relační). Dle způsobu ukládání dat a vazeb mezi nimi:  Předrelační hierarchické – IMS Síťové - IDMS  Relační : s architekturou typu „mainframe“ - 2.pol. 70 let s architekturou typu „PC file-server – dBASE, FoxBase… s architekturou klient-server – Oracle, MS SQL, Informix…  Postrelační – objektově orientované – ObjectStore, Jasmine, Gemstone… Objektově-relační – Oracle 8.x, OSMOS, UniSQL/X … Typy databázových systémů

20 Kategorie jazyků pro tvorbu DB aplikací:  Obecné procedurální jazyky (3GL) rozšířené o prostředky přístupu k datům, např. Pascal, Cobol, Basic, jazyk C  Specifické procedurální jazyky (4GL) mohou být použity pouze v určitém SŘBD, např. jazyk dBase  Dotazovací jazyky standardní metoda přístupu k databázím, např. jazyk SQL (Structured Query Language)  Ostatní jazyky např. objektově orientované C++, Turbo Pascal, Visual Basic nebo jazyky maker, jazyk QBE26


Stáhnout ppt "Databázové systémy Úvod. Organizační záležitosti  Povinnosti Klasifikovaný zápočet  napsat zápočtovou písemku(> 40% bodů)  uskuteční se 10. týden semestru."

Podobné prezentace


Reklamy Google