Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vymírání hmyzu v Čechách a na Moravě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vymírání hmyzu v Čechách a na Moravě"— Transkript prezentace:

1 Vymírání hmyzu v Čechách a na Moravě
Analýza Červené knihy bezobratlých ČR Čížek L., Konvička M., Fric Z., Beneš J. Červený seznam ohrožených druhů České republiky Bezobratlí JAN FARKAČ, DAVID KRÁL & MARTIN ŠKORPÍK 2005

2 Vymírání hmyzu v ČR V ČR cca 25 – 30 000 druhů hmyzu
„Oficiálně“ EX 626 druhů Jenže: mnoho skupin chybí např. většina blanokřídlých – nejpočetnější skupiny) ne všechny skupiny udělány stejně

3 Vymírání hmyzu v ČR Efekt prozkoumanosti
- vymření častěji udáváno v populárních skupinách

4 Vymírání hmyzu v ČR Efekt „dědkovitosti“
– starší autoři udávají méně vymřelých, ale více ohrožených druhů

5 Vymírání hmyzu v ČR a Bavorsku

6 Vymírání hmyzu v Německu

7 Vymírání hmyzu v ČR Motýli – nejlépe prozkoumaná skupina
Vymřely hlavně druhy nelesních až holých a vysoce heterogenních stanovišť Vymřely hlavně druhy suchých stanovišť Nejvíce vymřelo nížinných druhů

8 Vymírání hmyzu v ČR „Rozumně“ prozkoumané skupiny:
Kolik a jakých druhů skutečně vymřelo? Paraziti „Rozumně“ prozkoumané skupiny: Paraziti Paraziti Paraziti Paraziti Paraziti

9 Vymírání hmyzu v ČR Jaké druhy vymírají? holá půda a nelesní biotopy
dravé a saprobiontní

10 Vymírání hmyzu v ČR Jaké druhy vymírají? nížinné suchomilné

11 Vymírání hmyzu v ČR Srovnání 4 skupin (Saltatoria, vosy, včely, denní motýli) ze 4 srovnatelně velkých území motýli nejsou žádnou výjimkou území srovnatelná s ČR ztratily okolo 10% hmyzích druhů většina nezpracovaných druhů jsou parazitoidi a paraziti, zvláště rizikové trofické kategorie

12 Vymírání hmyzu v ČR 10% ztrát jsou až 3000 druhů!!! Přestože:
v ČR pracují sta až tisíce profesionálních ochranářů v ČR má ochrana přírody nejméně půl století tradice dnes se vynakládá nejvíce prostředků asi 15% rozlohy ČR je chráněno veřejnost se o ochranu přírody zajímá Co za to může? útlum pastvy zalesňování ochrana přírody preferuje lesy zaměřená na kytky (=entomologové málo aktivní) rezervace malé, nevhodný management A co s tím? přiznat zásadní problém vzdělat ochranáře i veřejnost (les NENÍ jediná příroda) začít restaurace biotopů – extinkční dluh

13 A které jsou na řadě teď? Vymírání hmyzu v ČR Jaké druhy nám vymřely?
Druhy závislé na holé půdě a nelesních biotopech A které jsou na řadě teď?

14 Vymírání hmyzu v ČR Vyhynulé nelesní druhy doplatily na změnu hospodaření (=intenzifikace zemědělství) V lesích – také zásadní změny hospodaření –intenzifikace dnes jediná ekonomická fce lesa – prům. zpracovatelné dřevo Strom – dlouhověký organizmus, změny se projevují pomaleji = velký extinkční dluh tvorů závislých na stromech

15 Plantáž – umělá struktura i druhové složení
Co je to přirozený les? Plantáž – umělá struktura i druhové složení Polopřirozený – struktura i/nebo druhové složení blíže přirozenému stavu Téměř přirozený –struktura i druhové složení téměř odpovídá přirozenému stavu (vzásadě klimax) Přirozený –struktura i druhové složení shodné s původním stavem, neovlivněno člověkem Slovní ekvilibristika, záleží na tom, jak rozumíme slovům „původní“ a „přirozený“

16 PLANTÁŽ (forest plantation)
Co není přirozený les? PLANTÁŽ (forest plantation) Porost -stejnověký -jednoetážový - hustý (vysoké zakmenění) -jednodruhový (monokultura) Cílový tvar většiny lesních porostů u nás Biodiverzita = 0 Intenzivní lesnictví = zemědělství

17 Přirozený vs. nepřirozený les
Les nepřirozený – plantáž apod. – máme jasno Les přirozený – prales? Lužní pralesy u soutoku Dyje a Moravy -vysoká diverzita dřevin -více etážové a různověké spousta mrtvého dřeva vysoká biodiverzita JENŽE - Slovanské osídlení kosti dropa aj., pylové analýzy v roce 800 n.l. neexistovaly původně otevřená krajina lesostep

18 Přirozený vs. nepřirozený les
Pralesy nížin Doubravy např. Ranšpurk Cahnov -Soutok dříve -vysoký podíl dubu, jilmu dnes dub nezmlazuje převládá jasan, habr - mizení biodiverzity

19 Přirozený vs. nepřirozený les
Pralesy středních a vyšších poloh Buko-jedlové např. Mionší dříve -vysoké zastoupení jedle dnes jedle nezmlazuje převládá buk - mizení biodiverzity

20 Změny v bezzásahových lesích
Pralesy v ČR – lesy s přirozenou skladbou dřevin - bez přímých zásahů člověka - delší čas pod ochranou, můžeme sledovat vývoj porostů Dochází k jasné změně ve složení porostů - mizí hlavní dřeviny - dub, jedle neschopné zmlazovat ve stínu - nastupují jiné - habr, jasan, buk ve stínu zmlazují výborně -zvyšuje se zakmenění (=větší zástin) oproti historickým hodnotám Zarůstají nám pralesy?!

21 Změny v bezzásahových lesích
??Mají nám tyto změny vadit, nebo ne?? Nemají, protože: – jde přece o pralesy, tam človek nemá co zasahovat - les se vrací do původního stavu, nakonec vznikne krásný a bohatý klimax -sledujeme přirozené přírodní procesy, dub ani jedle nevyhynou, prostě počkejme, co se stane

22 Změny v bezzásahových lesích
??Mají nám tyto změny vadit, nebo ne?? Mají, a tedy je třeba proti nim zasáhnout, protože: - s houstnutím (zarůstáním) lesa a změnou složení dřevin mizí velké procento “lesní“ biodiverzity = vymírají nám živočišné a rostlinné druhy „klimax“, „prales“, „původní les“, „přirozený proces“ = mentální konstrukce, lidské „výmysly“, mění se s vývojem vědních disciplín X druhy - na naší mysli (téměř) nezávisle existující entity

23 Co nepřežije v bezzásahových lesích
Motýli – hnědásek osikový okáč jílkový ale i jasoň dymnivkový a desítky dalších druhů potřebují světliny, rozvolněné lesy, ranná sukcesní stadia lesů v hustém lese přežijí vlastně jen batolci a okáč pýrový

24 Co nepřežije v bezzásahových lesích
Xylofágní hmyz – tesařík obrovský - páchník hnědý - krasec Eurythyrea quercus většina tesaříků a krasců potřebuje osluněné dřevo, často větších průměrů = nežijí v korunách a v „pralesích“ nejsou dub a jilm hostí více druhů než habr a jasan (a mnohem více specialistů)

25 Co nepřežije v bezzásahových lesích
Nejde jen o hmyz mandelík hajní lelek lesní

26 Co nepřežije v bezzásahových lesích
Otázka: Byl-li na našem území téměř všude hustý prales, kde žili všichni tihle živočichové??? Odpověď: Buď tu nebyli (ale oni byli), nebo tu alespoň místy nebyl hustý prales, jaký dnes najdeme v bezzásahových rezervacích

27 Jak udělat z hustého lesa řídký?
Před příchodem člověka: katastrofy - oheň, škůdci – frekvence neznámá býložravci -teorie pastevní savany (Vera 2000) Příchod člověka moc nezměnil: oheň – pračlověk zřejmě lovil ohněm - v Evropě se neví, ale spíš ano, indiáni, Aboriginies, Papuanci i Afričani vypalovali o 106 pastva – vyměnil pratura za kravku, kozy, ouce, prasata páslo se všude klučení – spíš menší dřevo na otop, velké stromy těžko zpracovat pařezina – stromy obrůstají z pařezů pollarding (ořezávání) – hlavaté vrby – taky pařez, ale vysoký Střední les – pařezina s výstavky (vzrostlé stromy)

28 Tradiční formy hospodaření
Oheň – ideální, když chci zahubit křoví a nechat větší stromy (dříve kvůli lovu a pastvě) př. Rumunsko V Severní Americe běžně praktikovaný management CHÚ, u nás se ochranáři bojí, přitom tam rostou stejné stromy a žijí stejná zvířata Restaurace savany v Minnesote Dostanu velmi řídký les (=savanu), kde žije tesařík obrovský, nosorožík kapucínek, jasoň dymnivkový, mandelík ale i kobylka sága Ponecháno “přirozenému“ vývoji, vznikne husty les, kde nežije celkem nic Před Po - restaurovana savana Při – těžba, pak oheň

29 Tradiční formy hospodaření
Lesní pastva – vede k potlačení náletu, bují křoviny (trnité) nejlépe snad v kombinaci s občasným vypalováním (potlačuje křoví), vede ke vzniku tzv. parkové krajiny (parkland) -u nás dříve široce rozšířená, v době osvícenství zakázána -zákaz platí dodnes –pastevní les zůstal vlastne v oborách (tam zase často naopak trvale přezvěřeno, stavy zvěře kolísaly)

30 Tradiční formy hospodaření
Výmladkové hospodaření – pařezina -dříve široce rozšířené - dřevo na topení -výborná pro hmyz – ořezaný pařez nabízí živé i mrtvé dřevo, i osluněné, vznikají dutiny

31 Tradiční formy hospodaření
Výmladkové hospodaření – pollarding – ořezávání - dřevo na topení-výborná pro hmyz – ořezaný kmen nabízí živé i mrtvé dřevo, i osluněné, vznikají dutiny náhrada starých stromů v intenzivně využívané krajině – vrbovny pollarding snesou i jilmy, topoly, lípy a mnoho dalších stromů Páchník hnědý – v dutinách stromů, nejlépe osluněné, ohrožený Dutinu má málo stromů, ale ořezávané stromy téměř všechny

32 Tradiční formy hospodaření
Střední les – pařezina s výstavky -výhody pařeziny, ale i savany (osluněné starší stromy) ideální management pro chráněná území nemusí daňového poplatníka stát ani korunu (Bavorský příklad) - žije tam všechno (skoro)

33 Extinkční dluh v našich lesích
K vymření organizmu nedochází ihned po změně podmínek Prodleva – záleží na intenzitě změn a vlastnostech druhu přestane se množit – vymře rychle začne ubývat – vymře po delší době, ale stejně to má spočtené Ke změnám hospodaření došlo před lety stromy žijí staletí, změna může být vidět až po delší době mnohé druhy přežívají dočasně, v rámci ext. dluhu Příklad: Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) v osluněných dubech na pomezí živého a mrtvého dřeva dříve pařeziny nížin a pahorkatin v celé ČR dnes pouze JM a Třeboňsko Na Břeclavsku v obrovských starých dubech ( let) Tak velké stromy v lese nevyrostou Pozůstatek pastevního a středního lesa Dnes dožívají, ale není mladší generace

34 Extinkční dluh v našich lesích
Solitérní jilmy vazy (Ulmus laevis) na Břeclavsku – jediné útočiště těchto brouků: krasec Scintilatrix mirifica krasec Anthaxia hackeri krasec Anthaxia tuerki krasec Anthaxia deaurata plus těžiště výskytu dalších dvou jilmových specialistů Populace 4 druhů kriticky ohrožených brouků přežívá na méně než 20 stromech

35 Závěr Přirozený les – bez velkých býložravců a ohně nemůže existovat
Ikdyž člověk někde třeba 200let netěžil, les není přirozený Sledovat vývoj porostu v oplocených malých rezervacích – podobná zpozdilost jako nekosit louku, protože na ní rostou orchideje Oheň i pratura lze nahradit – pastva, výmladkové hospodaření Nejvyšší čas opustit koncept bezzásahovosti


Stáhnout ppt "Vymírání hmyzu v Čechách a na Moravě"

Podobné prezentace


Reklamy Google