Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."— Transkript prezentace:

1 Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Restaurátorské a zdobné techniky Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_02 Název DUMu: Význam zachování kulturních a historických památek, odpovědnost restaurátora Pro obor vzdělávání: 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva Předmět: Uměleckořemeslné zpracování dřeva Ročník: 4 Autor: Bc. Václav Jakubčík Datum: 10. 01. 2013

2 Střední škola Oselce Asociace muzeí a galerií ČR Vědoma si nezbytnosti zajistit účinnou ochranu komplexní hodnoty muzejních sbírkových předmětů a v této souvislosti významu nezávislého, kvalifikovaného a osobně odpovědného výkonu profese muzejního konzervátora – restaurátora pro stav a uchovávání sbírek a uchovávání přírodního a kulturního dědictví společnosti, vydává tento

3 Střední škola Oselce DOKUMENT O PROFESI KONZERVÁTORA A RESTAURÁTORA ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ České Republiky

4 Střední škola Oselce 5. Muzeum a postavení konzervátora - restaurátora 5.1. Muzea získávají, odborně uchovávají, zpracovávají a prezentují vybrané přírodniny a lidské výtvory, které jsou součástí přírodního a kulturního dědictví národa. Svou činností napomínají k pochopení minulých a současných dějů a přispívají k dalšímu rozvoji společnosti. Aby mohla muzea naplnit základní funkci danou zákonem, musí zajistit určitou ochranu sbírek.

5 Střední škola Oselce 5. Muzeum a postavení konzervátora - restaurátora 5.2. Muzeum musí pečlivě monitorovat stav sbírek a sledovat, zda předměty nevyžadují kvalifikovaný zásah. Při této činnosti aktivně spolupracují jako rovnocenní partneři kurátoři, konzervátoři - restaurátoři a další odborníci. Základním cílem této spolupráce je maximální zachování komplexní hodnoty předmětu.

6 Střední škola Oselce 5. Muzeum a postavení konzervátora - restaurátora 5.3. Konzervátoři - restaurátoři se musí podílet na všech činnostech muzea, které se týkají muzejních sbírkových předmětů. Musí spolu rozhodovat o podmínkách, za jakých budou sbírky deponovány, prezentovány, transportovány nebo studovány, protože zachování dobrého fyzického stavu předmětu je základní podmínkou všech těchto činností.

7 Střední škola Oselce 5. Muzeum a postavení konzervátora - restaurátora 5.4. Instituce, která nedisponuje specializovaným pracovištěm pro ochranu sbírek, musí mít k dispozici alespoň pracovníka, který je vzdělán v oblasti preventivní konzervace a je schopen identifikovat a do jisté míry i minimalizovat hrozící shody na sbírkovém fondu.

8 Střední škola Oselce 5. Muzeum a postavení konzervátora - restaurátora 5.5. Provádění jakéhokoliv zásahu na muzejním sbírkovém předmětu musí být svěřeno pouze konzervátorovi - restaurátorovi.

9 Střední škola Oselce 5. Muzeum a postavení konzervátora - restaurátora 5.6. Konzervátor - restaurátor musí být jmenovitě uváděn jako spoluautor při prezentaci předmětu a zveřejňování výsledků jejich studia.

10 Střední škola Oselce 5. Muzeum a postavení konzervátora - restaurátora 5.7. Odmítne-li externí pracovník respektovat zásady tohoto dokumentu, nedoporučuje se, aby s ním muzeum dále spolupracovalo při činnostech souvisejících s ochranou sbírek.

11 Střední škola Oselce 5. Muzeum a postavení konzervátora - restaurátora 5.8. Konzervátor - restaurátor by měl usilovat o hlubší porozumění a pochopení smyslu a cílů své profese. Jedině tak je možné, aby společnost i příbuzně profese docenili přínos muzejní konzervace a restaurování.

12 Střední škola Oselce Vysvětlení pojmů Autenticita – je ve středoevropském kontextu jednou ze zásadních kvalit komplexní hodnoty muzejního sbírkového předmětu odrážející se prostřednictvím jeho hmoty. Autenticita spočívá v míře dochovaných původních znaků vázaných na muzejní sbírkový předmět, které dokumentují skutečnou roli předmětu v minulosti. V jiných kulturních okruzích se však může vnímání autenticity významně lišit.

13 Střední škola Oselce Vysvětlení pojmů Celistvost-integrita předmětu je soubor materiálových, technických a estetických hodnot, které spolu historicky souvisejí. Nevztahuje se pouze na stav předmětu, kdy se začal používat nebo působit, ale součást integrity předmětu tvoří také stopy související se jeho používání či poškození a následné úpravy významné z hlediska historie a života lidské společnosti.

14 Střední škola Oselce Vysvětlení pojmů Kolegové – jsou interní i externí konzervátoři i restaurátoři, kurátoři a další odborníci, kteří mohou být nápomocni při zásahu.

15 Střední škola Oselce Vysvětlení pojmů Komplexní hodnota muzejního sbírkového předmětu – vyjadřuje jeho kvalitu jako nositele souboru všech autentických informací, emocionálních a racionálních, které je možno dnes či v budoucnu identifikovat. Jako taková je hlavním předmětem ochrany. Součástí komplexní hodnoty je i výpovědní hodnota předmětu. Její rozpoznání však závisí na schopnostech zainteresované osoby.

16 Střední škola Oselce Vysvětlení pojmů Muzeolog – je absolvent vysokoškolského studia muzeologie

17 Střední škola Oselce Vysvětlení pojmů Muzejní sbírkový předmět – je přírodnina nebo lidský výtvor, který je součástí muzejní sbírky a je zapsán v Centrální evidenci sbírek (CES).

18 Střední škola Oselce Vysvětlení pojmů Muzeum – je pro účely tohoto kodexu každá organizace, která spravuje muzejní sbírkové předměty zapsané v CES a je institucionálním členem AMG ČR

19 Střední škola Oselce Vysvětlení pojmů Konzervace – zahrnuje péči o muzejní sbírkový předmět za účelem zachování jeho komplexní hodnoty.

20 Střední škola Oselce Vysvětlení pojmů Konzervace preventivní – usiluje o zpomalení degradace a zabránění poškození muzejního sbírkového předmětu systém pravidelných kontrol a nepřímých opatření, tj. zejména optimalizací podmínek při uložení a prezentování a minimalizaci všech rizikových faktorů.

21 Střední škola Oselce Konzervace preventivní Jde o péči trvalou a v současné době se jedná o jedinou metodiku, která důsledně ochraňuje komplexní hodnotu muzejního sbírkového předmětu. Preventivní konzervací se snižují zmíněná rizika a zpomaluje se při tom zhoršování stavu celých sbírkových fondů.

22 Střední škola Oselce Konzervace preventivní Je mimořádně účinným a hospodářským prostředkem, jak uchránit kvalitu kolekcí, jednotlivin v nich a jak snížit nutnost intervenčních zásahů do předmětu na minimum. Při práci konzervátora - restaurátora musí být preventivní konzervace upřednostňována.

23 Střední škola Oselce Vysvětlení pojmů Konzervace sanační – spočívá v ochraně hmoty a konstrukce muzejního sbírkového předmětu pomocí systému přímých zásahů stabilizujících jeho fyzický stav. Při práci musí být upřednostňovány technologie, které minimálně narušují komplexní hodnotu muzejního sbírkového předmětu.

24 Střední škola Oselce Vysvětlení pojmů Restaurování – je činnost, která obnovuje celistvost-integritu předmětu na určitém známém stupni jeho historického vývoje. Hlavním důvodem je dosažení srozumitelnosti předmětu. V určité míře tak dochází k obnovení dřívější estetické, technické, hudební aj. funkčnosti - účinnosti předmětu.

25 Střední škola Oselce Vysvětlení pojmů Restaurování zahrnuje nejen doplňování chybějících či silně poškozených prvků, ale také odstranění těch prvků, které srozumitelnost nebo funkčnost-účinnost předmětu snižují. Při restaurování dochází ke změně komplexní hodnoty muzejního sbírkového předmětu.

26 Střední škola Oselce Vysvětlení pojmů Výpovědní hodnota – je část komplexní hodnoty, která je v současnosti poznatelná.

27 Střední škola Oselce Vysvětlení pojmů Zainteresované osoby – jsou všichni, kdo mají odůvodněný zájem o muzejní sbírkový předmět, o informace týkající se zásahu a o závěry z něj plynoucí.

28 Střední škola Oselce Vysvětlení pojmů Zásah – je pojem, pod který lze zahrnout všechna opatření prováděná při profesionální ochraně muzejních sbírkových předmětů. Patří sem nejen sanační konzervace a restaurování, ale i opatření v oblasti preventivní konzervace a průzkum předmětu. Legitimním zásahem je i naprostá rezignace na jakoukoliv práci s muzejním sbírkovým předmětem, za předpokladu, že by tento zásah neprospěl.

29 Střední škola Oselce Zásah Jak je budu vyhodnocovat v jeho průběhu? Je možné namísto intervence do předmětu upravit režim užívání i okolní prostředí? Je zamýšlený zásah tím nejlepším využitím zdrojů (čas, lidé, vybavení, peníze a materiály) a je obhajitelný?

30 Střední škola Oselce Zásah Je třeba přizpůsobit zavedené způsoby zásahu nebo je nutné vyvinout nové? Jak můj zásah ovlivní případné budoucí zásahy?

31 Střední škola Oselce Zdroj materiálů: ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ, České Republiky. Restaurátorský kodex Dokument o profesi konzervátora-restaurátora AMG ČR [online]. [cit. 18.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.restaurovani- kv.cz/index.php?view=article&catid=34:o-firm&id=50:o- firm&format=pdf&option=com_content&Itemid=57http://www.restaurovani- kv.cz/index.php?view=article&catid=34:o-firm&id=50:o- firm&format=pdf&option=com_content&Itemid=57 Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google