Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Instituce EU bodies/index_cs.htm.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Instituce EU bodies/index_cs.htm."— Transkript prezentace:

1 Instituce EU http://europa.eu/about-eu/institutions- bodies/index_cs.htm

2 Instituce Evropská komise (EK, Komise) –Kabinet Rada (Rada ministrů nebo Rada EU) Evropský parlament (EP, Parlament) Evropský soudní dvůr (ESD, Soudní dvůr)

3 Instituce poradní, jmenované Radou: Výbor regionů Hospodářský a sociální výbor Evropský účetní dvůr EUROSTAT - servisní instituce (Evropská statistická služba) Evropský ombudsman Evropská centrální banka (nejmladší instituce)

4

5 Evropská komise - Eauropean Commission Kolegium komisařů a jejich aparát, jejichž společným úkolem je profesionální obrana evropských zájmů (vláda). To provádí tvorbou a předkládáním návrhů evropského práva. Pětiletý mandát. Komisaři jsou původně významnými politickými anebo akademickými představiteli svého státu. Po svém jmenování nesmí přijímat nebo žádat instrukce odnikud a musí se řídit jen potřebami EU jako celku.

6 Evropská komise Předseda EK - José Manuel Durão Barroso (Portugalsko). Komise se schází jednou týdně, rozhodnutí schvaluje prostou většinou. V průběhu let se vyvinuly dvě zvláštní procedury: zmocňovací procedura - člen Komise je zmocněn samostatně rozhodnout o konkrétní, technické věci, oběhová (písemná) procedura - návrhy, o kterých panuje předpokládaná obecná shoda, se písemně dávají na vědomí jednotlivým službám a kabinetům komisařů; nejsou-li do určité doby předloženy námitky ani připomínky, považuje se návrh za schválený.

7 Administrativní aparát Komise 37 oddělení s vymezenou působností (generální ředitelství). Zajišťují její každodenní agendu. Celkem má Komise přibližně 24 000 zaměstnanců, z nichž přibližně 15% tvoří překladatelská a tlumočnická služba.

8

9

10

11 Kabinet Je zázemím komisaře - několik (cca 6) jím vybraných evropských či národních úředníků. Jejich úkolem je připravovat komisaři podklady pro jednání kolegia EK a předjednávat různé návrhy předkládané kolegiu a zajišťovat kontakty komisaře uvnitř aparátu i navenek.

12

13 Zákonodárný monopol EK Nejvýznamnější pravomocí EK je monopol zákonodárné iniciativy. Všechny právní akty musí být navrženy Komisí. Impuls může přijít odkudkoliv. Návrh textu však musí zpracovat a předložit EK. Kolegium komisařů tyto návrhy schvaluje většinou svých hlasů a startuje tak vlastní zákonodárný proces.

14 Rada (Rada ministrů, Rada EU), the Council Nejdůležitějším rozhodovacím orgánem ES. Každý, kdo v Radě jedná, je zástupcem určitého členského státu a jeho zájmy také hájí. Pracuje na několika úrovních (Rada, Coreper, pracovní skupiny) a v několika resortních složeních. Na nejvyšší úrovni zasedají ministři členských zemí odpovídající za danou oblast (zahraniční věci, finance, sociální věci, doprava, zemědělství atd.). Rada má 27 členů. Scházejí se k pravidelným schůzkám několikrát do roka podle resortní příslušnosti.

15 Aparát Rady Po administrativní stránce je aparátem stálý Sekretariát Rady.

16 Hlasování v Radě Počet hlasů každého členského státu stanoví Smlouvy (primární právo). Smlouvy dále vymezují případy, ve kterých je při hlasování vyžadována prostá většina, kvalifikovaná většina nebo jednomyslnost. Od r. 2015 budou platit pravidla dle Lisabonské smlouvy. Všechny akty týkající se jednotného trhu a společných politik jsou rozhodovány kvalifikovanou většinou. Citlivé otázky daní, sociálního zabezpečení, volného pohybu osob, financování regionálního rozvoje nebo uzavírání mezinárodních smluv jsou ponechány jednomyslnému souhlasu všech.

17 Hlasování v Radě do r. 2014 V případě jednomyslnosti má každý člen jeden hlas a pro schválení návrhu stačí, když žádný stát není proti. Při hlasování kvalifikovanou většinou je vše složitější, protože hlasy jsou váženy, aby více odpovídaly počtu obyvatel jednotlivých zemí.

18 Hlasování v Radě od r. 2015 KV Jediný způsob hlasování KV (zrušeno PV a jednomyslnost)

19 Výbor stálých představitelů (COREPER – „malá Rada“) je tvořen vedoucími stálých misí členských států (v hodnosti velvyslanců) při EU v Bruselu a jejich zástupci. Sídlí v Bruselu trvale. Scházejí se daleko častěji než ministři a jejich úkolem je předjednávat a pokud možno vyřešit všechny otázky a návrhy předkládané na zasedání ministrů.

20 Pracovní skupiny Nejnižší a nejtechničtější úrovní práce Rady jsou Pracovní skupiny. Jsou tvořeny odbornými úředníky národních ministerstev členských států a hledají shodu o věcném obsahu Komisí předkládaných návrhů. Je jich několik set a lze říci, že na úrovni pracovních skupin funguje Rada prakticky nepřetržitě.

21 Výsledek jednání v COREPER – bod „A“ Shoda v projednávané otázce, je poté zařazena na pořad jednání Rady jako bod „A“ /bez diskuze/ pouze k formálnímu odsouhlasení. Velvyslanci návrh již jen formálně schválí a předají ministrům, kteří ho bez dalšího jednání berou na vědomí jako přijatý.

22 Bod „B“ Skutečné jednání a někdy i politický „handl“ se mezi ministry a velvyslanci rozvíjí u bodů „B“ jednací agendy, na nichž se úředníci v pracovních skupinách neshodli. U některých směrnic ES se taková shoda hledala patnáct i více let a návrh putoval Radou nahoru a dolů, až někdy vylétl na stoly samotných hlav států a vlád zasedajících jako Summit.

23 Evropská rada - Summit EU Ve výjimečných případech zasedá Rada jako Evropská rada hlav států a vlád. Summit EU se schází podle potřeny několikrát do roka, není legislativním orgánem ES. Neschvaluje žádné právní akty tzv. sekundárního práva ES (např. směrnice, nařízení). Jejího hlasu je však třeba, mají-li být stanoveny směry další integrace a odstraněny překážky, s nimiž si ministři nevědí rady.

24 Předseda Evropské rady Evropské Radě nebude předsedat zástupce země, která drží rotující předsednictví, ale stálý Předseda (Prezident) Evropské rady, který bude volen na období dvou a půl roku členy Evropské rady a může být toutéž cestou odvolán. V Radě ministrů zahraničních věcí EU (GAERC General Affairs & External Relations Council ) předsednictví dostává Vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, což je nová funkce.

25 Summit EU rozhodl: Česko dostane požadovanou výjimku vloženo: 29. 10. 2009 18:59, autor: ČT24 Česko dostane výjimku z Listiny základních práv EU, kterou požadoval prezident Václav Klaus. Dohodl se na tom dvoudenní summit EU, který ve čtvrtek začal v Bruselu. Dojednání výjimky si dal Klaus jako podmínku k podpisu Lisabonské smlouvy a požadavky České republiky byly jedním z hlavních témat schůzky. Podle premiéra Jana Fischera nemá prezident Klaus s dojednaným textem výjimky problém. To potvrdil i prezidentův kancléř Jiří Weigl, který v reakci na výsledek jednání řekl, že Václav Klaus už nové podmínky k ratifikaci Lisabonu klást nebude. Jeho jediný požadavek byl splněn.

26 Evropský parlament Evropský parlament se skládá ze 736 poslanců zvolených ve 27 členských státech EU. Jsou voleni přímým hlasováním na dobu 5 let. Počet míst v Parlamentu se zpravidla přiděluje v poměru k počtu obyvatel dané země. Každý členský stát má pevný počet míst, nejvýše 99 a nejméně 5. L S: Dochází ke snížení maximálního počtu poslanců Evropského parlamentu pro jednu zemi na 96 (ze současných 99 - ztratí Německo) (min. 6) a k celkovému navýšení poslanců na 750.

27 Poslanci Oficiálně jsou poslanci EP rozděleni nikoli do národních, ale do politických klubů (frakcí) podle své politické příslušnosti. Je zde 7 politických skupin a nezávislí (lidovc i, socialisté, liberálové, zelení, konzervativci atd. – viz následující snímek). V parlamentu sedí podle frakcí. Poslanci současně pracují v parlamentních výborech.

28

29 Jednou měsíčně zasedají týden ve Štrasburgu. Jinak plenární zasedání v Bruselu. Výkonné funkce parlamentu plní generální sekretariát se sídlem v Lucemburku (okolo 3300 zaměstnanců). Parlament je uvnitř členěn do 20 problémově zaměřených výborů:

30 Parlamentní výbory Zahraniční záležitosti, bezpečnost, obranná politika Zemědělství a rozvoj venkova Rozpočet Hospodářství, měna a průmyslová politika Výzkum, technologický rozvoj a enegetika Vnější hospodářské vztahy Právo a občanské právo Sociální záležitosti a zaměstnanost Regionální politika

31 Parlamentní výbory Doprava, cestovní ruch Otázky životního prostředí, zdravotnictví a ochrana spotřebitele Kultura, mládež, vzdělávání a média Rozvoj a spolupráce Základní svobody a vnitřní záležitosti Kontrola rozpočtu Institucionální záležitosti Rybolov Jednací řád, ověřování mandátů, imunita Práva žen Petice

32 Výbory zpracovávají stanoviska a přijímají zprávy o legislativních návrzích. Každý poslanec pracuje v jednom výboru a ve druhém je náhradníkem. Každý pozměňovací návrh musí mít za sebou 37 poslanců nebo podporu frakce.

33 Rozvrh poslance 1 týden práce ve Výboru 1 týden práce ve frakci (polit. straně) 1 týden zasedání ve Štrasburgu 1 týden práce v regionech (doma)

34 Evropský soudní dvůr Sídlo v Lucemburku. Soudí výhradně podle práva ES. Soudní dvůr má po jednom soudci z každého členského státu. Jmenováni jsou na 6 let. Je zároveň ústavním, správním i civilním soudem, odvolací instancí, rozhodčím soudem i znalcem. Nejobsáhlejší skupinu sporů tzv. předběžná řízení. Tento typ řízení se fakticky odehrává na úrovni národních soudů, přičemž ESD k nim pouze připravuje stanoviska v dotčených bodech evropského práva.

35 Základem řízení je vypracování konkrétní analýzy daného problému. ESD poskytne výklad evropské legislativy a do samotného průběhu vyšetřování a vynesení rozsudku na národní úrovni nezasahuje. Procedurální podmínkou k zahájení řízení o předběžné otázce je žádost podaná soudem poslední instance daného státu a skutečnost, že vyjádření ESD je k vyhlášení rozsudku zcela nezbytné.

36 Národní soud podá předběžnou otázku – ESD odpovídá ANO či NE. Otázka by neměla být na něco, co už bylo rozhodnuto (seznam rozsudků ve věci …. cca 1000 rozsudků) – blízké precedenčnímu právu Anglo-saskému.

37 Evropský účetní dvůr Jeden auditor z každého členského státu. Hlavním úkolem EÚD je dohled nad efektivností vynakládaných finančních prostředků. Kontrolují příjmy a výdaje Společenství. Po každé roční uzávěrce podává výroční zprávu, která se zveřejňuje v Úředním listě.

38 Výbor regionů Nepodílí se na legislativním procesu. Je instituce poradní. Zastupují nejnižší správní úroveň – regiony.

39 Členové Výboru mají volební mandát od orgánů, které zastupují Francie24Řecko12 Itálie24Švédsko12 Německo24Dánsko9 VB24Finsko9 Polsko21Irsko9

40 Španělsko21Litva9 Rumunsko15Slovensko9 Belgie12Estonsko7 Bulharsko12Lotyšsko7 ČR12Slovinsko7 Maďarsko12Kypr6 Nizozemsko12Lucemburk6 Portugalsko12Malta5 Rakousko12Celkem 344

41 Hospodářský a sociální výbor Byl zřízen pro poskytování odborných stanovisek nutných k návrhům Komise. Jednotlivé zájmy jsou členěny na zaměstnance, zaměstnavatele a ostatní.

42 Evropská centrální banka Je nejmladší evropskou institucí. Evropská centrální banka - European Central Bank - byla zřízena v r. 1998 a funguje jako tvůrce nezávislé měnové politiky orientované na cenovou stabilitu. Správní rada Evropské centrální banky je složena z členů výkonné rady a z guvernérů centrálních bank jednotlivých členských států.

43 Evropská investiční banka EIB řídí ministři financí členských států, kteří tvoří Radu guvernérů banky. Banka poskytuje půjčky a dává záruky na financování investičních záměrů, které přispívají k rovnovážnému vývoji Společenství. Banka nesleduje ziskové cíle – úrokové sazby vyjadřují pouze náklady jejich zápůjček plus bankovní rozpětí 0,15 %. Jejím úkolem je prostřednictvím půjček a záruk financovat projekty zpravidla do výše 50 % projektových nákladů, které jsou v souladu s hospodářsko-politickými cíli Společenství.

44 Ombudsman Úkolem ombudsmana je chránit práva občanů EU a právnických osob před chybami a byrokratickou zvůlí všech orgánů EU. Je zmocněn přijímat stížnosti od kteréhokoli subjektu s bydlištěm či sídlem na území EU, které se týkají nepravostí a chyb v činnosti orgánů Společenství.


Stáhnout ppt "Instituce EU bodies/index_cs.htm."

Podobné prezentace


Reklamy Google