Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střídavý proud. Grafické znázornění střídavého napětí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střídavý proud. Grafické znázornění střídavého napětí."— Transkript prezentace:

1 Střídavý proud

2 Grafické znázornění střídavého napětí

3 Střídavé napětí Okamžitá hodnota střídavého napětí U m ………amplituda střídavého napětí ω.............úhlová rychlost T………...perioda f…………frekvence

4 Střídavý proud Otáčením závitu v magnetickém poli vzniká v obvodu střídavý proud Doba jedné otočky se nazývá perioda, má značku T a jednotku s (sekunda). Počet period za sekundu se nazývá frekvence (kmitočet), má značku f a jednotku Hz (hertz). Mezi periodou a frekvencí platí jednoduché vztahy T = 1 / f a f = 1 / T. Střídavý proud, který vzniká v elektrickém obvodu připojeném ke zdroji střídavého napětí, můžeme považovat za druh elektrického kmitání

5 Generátor střídavého napětí = alternátor Princip: v homogenním magnetickém poli mezi póly magnetu se otáčí cívka v podobě obdélníkového závitu. Konce cívky jsou spojeny s dvojicí vodivých kroužků, kterých se dotýkají pružné kovové kontakty. U skutečného alternátoru je cívka v klidu (stator) a otáčí se magnet (rotor)

6 Generátor střídavého napětí Obr.

7 Obvod střídavého proudu s rezistorem Napětí Proud v obvodu

8 Obvod střídavého proudu s rezistorem Veličina je amplituda střídavého proudu Celkový odpor obvodu střídavého proudu nazýváme rezistance

9 Fáze veličina, která určuje hodnotu napětí a proudu v obvodu v počátečním okamžiku Vyjadřuje se jako úhel buď ve stupních nebo v radiánech. Fázový rozdíl = fázový posun =hodnota rozdílu mezi počáteční fází napětí a počáteční fází proudu (může být kladný nebo záporný) Značí se

10 Průběh fce sin

11 Fázový posun Napětí vzhledem k proudu bude mít kladnou hodnotu v případě, že napětí předbíhá proud Největší fázový posun, který může v obvodech nastat je což odpovídá

12 Fázový posun v o bvodu střídavého proudu s rezistorem V obvodu střídavého proudu s odporem fázový rozdíl nevzniká

13 Měření okamžitých hodnot střídavého napětí a proudu Měřící přístroje na střídavý proud jsou konstruovány tak,že ručička ukazuje na stupnici jedinou hodnotu, která je v určitém vztahu k amplitudě měřené veličiny – efektivní hodnota střídavého napětí a proudu

14 Obvod střídavého proudu s cívkou Vlastnost cívky je určena indukčností L

15 Induktance Střídavý proud procházející vinutím cívky vytváří měnící se magnetické pole. To způsobuje, že se v cívce indukuje napětí, které má podle Lenzova zákona opačnou polaritu než zdroj napětí. Proto proud v obvodu nabývá amplitudy později než napětí. Působení cívky na střídavý proud charakterizuje veličina induktance – značí se X L

16 Induktance Napětí indukované v cívce závisí na její indukčnosti a na rychlosti, kterou se mění střídavý proud – tedy na frekvenci střídavého proudu Cívka o indukčnosti L má v obvodu střídavého proudu induktanci X L = 2. .f.L nebo X L = .L Jednotkou induktance je ohm

17 Fázový posun mezi napětím a proudem v obvodu střídavého proudu s cívkou Napětí předbíhá proud Nastává kladný fázový posun  V jednoduchém obvodu s cívkou je  +   +  rad

18 Fázový posun mezi napětím a proudem v obvodu střídavého proudu s cívkou

19 Obvod střídavého proudu s kondenzátorem Kondenzátor má kapacitu C

20 Kapacitance Kondenzátor se střídavým proudem periodicky nabíjí a vybíjí. Tento nabíjecí a vybíjecí proud je tolikrát větší kolikrát je větší kapacita kondenzátoru. Kondenzátor klade střídavému proudu tolikrát menší odpor, kolikrát je kapacita kondenzátoru větší. Působení kondenzátoru na střídavý proud charakterizuje veličina kapacitance – značí se X C

21 Kapacitance Vliv na střídavý proud má tedy kapacita kondenzátoru a frekvence střídavého proudu Kondenzátor o kapacitě C má v obvodu střídavého proudu kapacitanci X C = 1/(2. .f.C) nebo X C = 1/( .C) Jednotkou kapacitance je ohm

22 Fázový posun mezi napětím a proudem v obvodu střídavého proudu s kondenzátorem Kondenzátor se musí nejdříve nabít a potom je na něm napětí Napětí se zpožďuje za proudem Nastává záporný fázový posun  V jednoduchém obvodu s kondenzátorem je  -   -  rad

23 Fázový posun mezi napětím a proudem v obvodu střídavého proudu s kondenzátorem

24 Př.

25 Výkon střídavého proudu P = U.I U……………..efektivní hodnota napětí I………………efektivní hodnota proudu jednotka…….Watt Uvedený vztah platí pouze pro obvod s odporem, v němž nevzniká fázový posun napětí a proudu

26 Obvod s kondenzátorem a cívkou Dochází k přeměně energie střídavého proudu na energii magnetického pole cívky popř. energii elektrického pole kondenzátoru. Část energie střídavého proudu při periodických přeměnách energie neužitečně přechází ze zdroje do spotřebiče a obráceně ze spotřebiče do zdroje

27 Účiník Účinnost přeměny energie střídavého proudu ve spotřebiči ovlivňuje fázový posun φ mezi napětím a proudem v obvodu. Výkon střídavého proudu označujeme jako činný výkon a platí pro něj vztah cos φ je účiník účiník nabývá hodnot od 0 do 1 Činný výkon koná užitečnou práci Činný výkon se měří wattmetrem ve Wattech

28 Účiník Udává účinnost přenosu energie ze zdroje střídavého proudu do obvodu střídavého proudu – do spotřebiče Má-li spotřebič pouze odpor, potom φ = 0, potom cos φ = 1 a výkon střídavého proudu je největší V obvodu s cívkou nebo kondenzátorem je popřípadě a činný výkon je nulový

29 Energie střídavého proudu se v případě malého účiníku mění jen v malé míře v užitečnou práci a zbývající část energie se bez užitku přenáší od zdroje ke spotřebiči a zpět

30 Zdánlivý výkon Největší možný výkon střídavého proudu

31 Trojfázová soustava  Přenos energie více vodiči  Tři vodiče – fázové vodiče  Čtvrtý vodič – nulovací vodič  Přenášejí se tři navzájem fázovém posunutá střídavá napětí (v elektrické síti – 6 vodičů)

32 Alternátor = zdroj trojfázového střídavého proudu

33 Alternátor Stator soustava cívek osy cívek svírají 120°, takže napětí indukovaná v jednotlivých cívkách jsou fázově posunutá o jeden konec tvoří fázový vodič L 1, L 2,L 3 druhý konec je připojen do společného uzlu, se kterým je spojen nulovací vodič (uzemněn)

34 Alternátor Součet okamžitých hodnot jednotlivých napětí je v libovolném okamžiku rovný nule

35 Alternátor Rotor – otáčivý elektromagnet rotor je opatřen dvěma vodivými kroužky, kterými se přivádí stejnosměrný proud ze samostatného zdroje - budič

36 c Spojení do hvězdy Spojení do trojúhelníku

37 Spojení spotřebičů Řada spotřebičů konstruovaných na větší výkon např. elektromotory) se připojuje současně ke všem fázovým vodičům. Jejich elektrický obvod (např. elektromotoru) má tři stejné části, zapojené buď do hvězdy nebo do trojúhelníka Při spojení do hvězdy jsou jednotlivé spotřebiče připojeny k fázovému napětí 230 V a při spojení do trojúhelníka jsou připojeny k napětí sdruženému 400 V. Proto je výkon spotřebiče při tomto zapojení větší.

38 Fázové a sdružené napětí Napětí mezi fázovým vodičem a nulovacím vodičem se nazývá fázové napětí. Napětí mezi libovolnými fázovými vodiči je sdružené napětí a jeho velikost je větší než fázové napětí

39 Asynchronní elektromotor Princip spočívá v působení magnetické síly na vodič, který se pohybuje v magnetickém poli Stator – soustava tří cívek, spojených např. do hvězdy a připojených k fázovým napětím. Cívkami procházejí proudy navzájem posunuté o 1/3 periody. Každá cívka vytváří proměnné magnetické pole – točivé magnetické pole

40 Asynchronní elektromotor

41  V elektromotorech se jako rotor používá zvláštní cívka na ocelovém jádře – kotva

42 Asynchronní elektromotor  Točivé magnetické pole statoru indukuje ve vinutí kotvy značné proudy, podle Lenzova zákona vznikají magnetické síly, které působí na vodiče kotvy a kotva se roztočí.  Rotor elektromotoru se točí s menší frekvencí než pole, protože by se jinak neindukovaly proudy ve vinutí kotvy – nedocházelo by ke změně magnetického pole  Rotor se tedy otáčí s menší frekvencí, tedy asynchronně – trojfázový asynchronní  Čím větší je zatížení motoru, tím pomaleji se rotor otáčí a indukované proudy se zvětšují a tím i magnetické síly působící na rotor

43 Skluz = rozdíl frekvence pole f p a frekvence rotoru f r vyjadřuje se v procentech V praxi bývá skluz při plném zatížení elektromotoru 2% - 5%

44 Transformátor Mění velikost střídavého napětí

45 Princip transformátoru Základní části: primární cívka C 1 – vstupní sekundární cívka C 2 – výstupní společné jádro Primární cívkou prochází střídavý proud, v jádře transformátoru vzniká proměnné magnetické pole, které způsobuje, že se v sekundární cívce indukuje střídavé napětí

46 Transformační poměr Napětí na jednom závitu U 0 Napětí na cívkách U 1 =N 1 U 0 a U 2 =N 2 U 0 N 1 …..... počet závitů primární cívky N 2 …..... počet závitů sekundární cívky Jestliže je N 1 > N 2, pak U 1 > U 2 a nastává transformace dolů Jestliže je N 1 < N 2, pak U 1 < U 2 a nastává transformace nahoru

47 Transformační poměr Rovnice transformátoru K je transformační poměr

48 Transformace proudů Proudy se transformují v obráceném transformačním poměru

49 Energetická přenosová soustava Základní přenosová síť - vysoké napětí 220 kV, 400 kV – pro přenos – snížení ztrát

50 Energetická přenosová soustava Na základní přenosovou síť navazuje vedení vysokého napětí 110 kV, které se transformuje na 22 kV pro přenos na menší vzdálenosti Přenosovou soustavu ukončují transformační stanice, ve kterých se získává trojfázové napětí 3x400V/230V, které se rozvádí ke spotřebitelům

51 Elektrotechnické normy a předpisy dělí elektrické napětí podle velikosti do následujících napěťových stupňů: Malé napětí, značka, mn, do 50 V Nízké napětí, značka, nn, 50 V až 1000 V Vysoké napětí, vn, 1000 V až 75 kV Velmi vysoké napětí, vvn 75 kV až 400 kV Zvláště vysoké napětí, zvn 400 kV až 800 kV Ultra vysoké napětí, uvn více než 800 kV


Stáhnout ppt "Střídavý proud. Grafické znázornění střídavého napětí."

Podobné prezentace


Reklamy Google