Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk.  Organizace OSN pro výchovu, v ě du a kulturu  vzniklo r. 1945  sídlí v Pa ř í ž i  má 195 č lenských zemí  zabývá se č inností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk.  Organizace OSN pro výchovu, v ě du a kulturu  vzniklo r. 1945  sídlí v Pa ř í ž i  má 195 č lenských zemí  zabývá se č inností."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk

2  Organizace OSN pro výchovu, v ě du a kulturu  vzniklo r. 1945  sídlí v Pa ř í ž i  má 195 č lenských zemí  zabývá se č inností v p ě ti hlavních oborech: vzd ě lání, p ř írodní v ě dy, sociální a humanitní v ě dy, kultura a komunikace a informace  3 hlavní orgány - Generální konference, Výkonná rada, Sekretariát  cílem je zachování kulturního d ě dictví, boj proti negramotnosti a rozvoj vzd ě lanosti  nejr ů zn ě jší kulturní a p ř írodní památky po celém sv ě t ě organizace p ř ijala na tzv. seznam sv ě tového d ě dictví - v roce 2013 bylo na seznamu 981 polo ž ek, Č esko má na tomto seznamu celkem 12 památek

3

4 historické centrum Prahy, historické centrum Č eského Krumlova, historické centrum Tel č e, vesnická památková rezervace v Holašovicích, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené ho ř e, Lednicko- valtický areál, historické centrum Kutné Hory s kostelem sv. Barbory a s chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, t ř ebí č ská ž idovská č tvr ť a bazilika svatého Prokopa, zámek v Litomyšli, sloup Nejsv ě t ě jší Trojice v Olomouci, zámek s p ř ilehlými zahradami v Krom ěř í ž i, vila Tugendhat v Brn ě

5  D ě tský fond Organizace spojených národ ů  sv ě tová organizace, která se celosv ě tov ě zabývá ochranou a zlepšováním ž ivotních podmínek d ě tí a podporou jejich všestranného rozvoje  organizace byla zalo ž ena v roce 1946 jako reakce na utrpení d ě tí ve II. sv ě tové válce  sídlí v New Yorku, má sedm regionálních kancelá ř í a zastoupení ve 158 zemích sv ě ta  v 37 vysp ě lých zemích, v č etn ě Č eské republiky, existují tzv. národní výbory pro UNICEF, které mají za úkol popularizaci práv d ě tí a získávání finan č ních prost ř edk ů pro č innosti UNICEF v rozvojových zemích  ř ídí ho Výkonná rada, která má 36 č len ů - Afrika má rezervováno 8 k ř esel, Asie 7 zástupc ů, východní Evropa 4 zástupce, Latinská Amerika a Karibik 5 k ř esel, západní Evropa a další státy 12 zástupc ů

6  Sv ě tová zdravotnická organizace  zalo ž ena r. 1948 (7. 4. - Sv ě tový den zdraví)  sídlí v Ž enev ě  orgány - Sv ě tové zdravotnické shromá ž d ě ní, Výkonná rada a sekretariát  má 193 č lenských stát ů  jejím cílem je boj se sv ě tov ě rozší ř enými chorobami (HIV, AIDS, malárie), poskytování humanitární pomoci posti ž eným oblastem, koordinace zdravotnického výzkumu, provádí celosv ě tové kampan ě (nap ř. na zvýšení konzumace zeleniny nebo na sní ž ení konzumace tabáku)

7  Mezinárodní m ě nový fond  mezinárodní organizace p ř idru ž ená k OSN - klade si za cíl usnad ň ovat mezinárodní m ě novou spolupráci, podporovat stabilitu sm ě nných kurz ů a prost ř ednictvím p ů j č ek podporovat státy, je ž za ž ívají hospodá ř ské potí ž e  byl zalo ž en r. 1944 a v sou č asnosti má188 č lenských stát ů  hlavní sídlo se nachází ve Washingtonu D.C.  orgány – Sbor guvernér ů, Vnit ř ní výbor, Výkonný výbor, Výbor pro rozvoj, Generální ř editel

8  nevládní organizace na ochranu lidských práv  zalo ž il ji roku 1961 britský právník Peter Benenson  vyty č ila si zásadu nestrannosti a objektivnosti, nezávislosti na jakékoli vlád ě, politické ideologii, ekonomickém zájmu č i nábo ž enství  v sou č asné dob ě má hnutí 3 milióny č len ů, sponzor ů a pravidelných p ř isp ě vatel ů z více ne ž 150 zemí a region ů sv ě ta  základní témata a kampan ě, na kterých pracuje - osvobození všech v ě z ňů sv ě domí, stop mu č ení, stop násilí na ž enách, kontrola obchodu se zbran ě mi, zrušení trestu smrti, ukon č ení mimosoudních poprav a násilných „zmizení“, ukon č ení praxe d ě tských voják ů, ochrana obránc ů lidských práv, dodr ž ování práv uprchlík ů, mezinárodní spravedlnost (ukon č ení beztrestnosti), svoboda slova na Internetu

9  humanitární hnutí v podob ě mezinárodní neziskové organizace  zabývá se poskytováním humanitární pomoci a léka ř ské pé č e v oblastech, kde je to pot ř eba (p ř írodní katastrofy, vále č né konflikty, boj s chudobou)  p ů sobí v 189 státech sv ě ta s hlavním sídlem ve švýcarské Ž enev ě  byl zalo ž en v r. 1863 Henry Dunantem  v Č esku p ů sobí Č eský č ervený k ř í ž, byl zalo ž en roku 1868  pracuje podle sedmi zásad: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná slu ž ba, jednota, univerzálnost

10  Organizace zemí vyvá ž ejících ropu  sdru ž uje 12 zemí exportujících ropu – Al ž írsko, Angola, Ekvádor, Irák, Írán, Katar, Kuvajt, Libye, Nigérie, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Venezuela  koordinuje ekonomickou politiku č lenských zemí, a to zejména v oblasti vyjednávání s ropnými spole č nostmi ohledn ě objemu produkce a cen ropy  zalo ž ena r. 1960  sídlo je ve Vídni

11  Organizace pro hospodá ř skou spolupráci a rozvoj  mezivládní organizace 34 ekonomicky nejrozvinut ě jších stát ů na sv ě t ě ( Č esko od r. 1995), které p ř ijaly principy demokracie a tr ž ní ekonomiky  koordinuje ekonomickou a sociáln ě -politickou spolupráci č lenských zemí, zprost ř edkovává nové investice, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu  cílem je napomáhat k dalšímu ekonomickému rozvoji, potla č ení nezam ě stnanosti, stabilizace a rozvoj mezinárodních finan č ních trh ů  sídlem je Pa ř í ž, vznik 1961

12  sdru ž ení osmi nejvysp ě lejších stát ů sv ě ta - Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, N ě mecko, Rusko, Spojené království a USA  vzniklo r. 1975 (jako G6, od r. 1977 G7 – Kanada, od r. 1997 G8 – Rusko)  neformální sdru ž ení - nemá ž ádnou vnit ř ní strukturu č i hierarchii, nemá ani stálý sekretariát nebo kancelá ř e jednotlivých č len ů  jednotlivé zem ě se k 1. lednu pravideln ě st ř ídají v p ř edsednictví - p ř edsedající zem ě je zodpov ě dná za plánování a po ř ádání ř ady ministerských setkání vrcholících výro č ním summitem, který se koná v ě tšinou v č ervnu  na jednotlivých ministerských setkáních se probírají zále ž itosti spole č ného zájmu i globálního významu a zahrnují témata jako zdraví, uplat ň ování zákona, práce, ekonomický a sociální rozvoj, energetika, ž ivotní prost ř edí, zahrani č ní zále ž itosti, právo, terorismus nebo obchod

13  Sv ě tová obchodní organizace  zakládá pravidla mezinárodního obchodu prost ř ednictvím konsenzu mezi jeho č lenskými státy a ř eší mezinárodní obchodní spory mezi č lenskými státy  vznikla v r. 1995 jako nástupce Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) – ta vstoupila v platnost r. 1948 (hlavním d ů vodem vzniku bylo sní ž ení p ř eká ž ek v mezinárodním obchodu)  sídlem je Ž eneva  v sou č asné dob ě má 159 č len ů  ř ídícím orgánem je konference ministr ů, která se schází ka ž dé dva roky

14  Africká unie  nejrozsáhlejší projekt africké integrace (podobná jako EU v Evrop ě )  vznikla r. 1963 jako Organizace africké jednoty - 32 zakládajících zemí v Addis Abeb ě podepsalo Chartu OAU – r. 2002 byla organizace zrušena a nahrazena AU  má 54 č len ů – všechny africké státy krom ě Maroka  9 orgán ů - Shromá ž d ě ní hlav stát ů, Výkonný výbor, Panafrický parlament, Komise Africké unie (Africká komise), Soudní dv ů r, Komise stálých zástupc ů, zvláštní technické komise, Hospodá ř ská, sociální a kulturní rada, finan č ní instituce

15  regionální organizace arabských stát ů (je podobná Rad ě Evropy)  vznikla podepsáním Paktu Ligy arabských stát ů v r. 1945 v Káhi ř e sedmi arabskými státy (Egypt, Irák, Jemen, Jordánsko, Libanon, Saúdská Arábie, Sýrie)  sídlem je Káhira  má 22 č lenských stát ů  má za úkol zajistit a koordinovat spolupráci svých č len ů v oblastech politiky, ekonomiky, kultury a kolektivní bezpe č nosti  orgány - Arabská konference (nejvyšší orgán), Rada (slo ž ená ze zástupc ů č lenských stát ů ), Rada spole č né obrany, Poradní výbor, Hospodá ř ská rada a generální sekretariát (v č ele s generálním tajemníkem)

16  http://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO http://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO  http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdict v%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdict v%C3%AD  http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdict v%C3%AD_(%C4%8Cesko) http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdict v%C3%AD_(%C4%8Cesko)  http://cs.wikipedia.org/wiki/UNICEF http://cs.wikipedia.org/wiki/UNICEF  http://cs.wikipedia.org/wiki/WHO http://cs.wikipedia.org/wiki/WHO  http://cs.wikipedia.org/wiki/IMF http://cs.wikipedia.org/wiki/IMF  http://cs.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International http://cs.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%BD_k%C5%99% C3%AD%C5%BE http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%BD_k%C5%99% C3%AD%C5%BE  http://cs.wikipedia.org/wiki/OPEC http://cs.wikipedia.org/wiki/OPEC  http://cs.wikipedia.org/wiki/G7 http://cs.wikipedia.org/wiki/G7  http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_obchodn%C3 %AD_organizace http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_obchodn%C3 %AD_organizace  http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_africk%C3%A9_jednoty http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_africk%C3%A9_jednoty  http://cs.wikipedia.org/wiki/Africk%C3%A1_unie http://cs.wikipedia.org/wiki/Africk%C3%A1_unie  http://vlajky-statu.luksoft.cz/ostatni/vlajka_africke_unie.php http://vlajky-statu.luksoft.cz/ostatni/vlajka_africke_unie.php  http://cs.wikipedia.org/wiki/Liga_arabsk%C3%BDch_st%C3%A1t% C5%AF http://cs.wikipedia.org/wiki/Liga_arabsk%C3%BDch_st%C3%A1t% C5%AF


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk.  Organizace OSN pro výchovu, v ě du a kulturu  vzniklo r. 1945  sídlí v Pa ř í ž i  má 195 č lenských zemí  zabývá se č inností."

Podobné prezentace


Reklamy Google