Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21.3.2005© M. Špála 2003 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jak napsat původní článek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21.3.2005© M. Špála 2003 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jak napsat původní článek."— Transkript prezentace:

1 21.3.2005© M. Špála 2003 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jak napsat původní článek pro lékařský časopis? -------------------------------------------------------------------------------------- Milan Š p á l a Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta – Ústav vědeckých informací dříve Ústav patologické fyziologie Bakalářské studium 2. roč. „Ergoterapie“ - 1. lékařská fakulta UK – letní sem. 2004-2005 Předmět: „Základy vědecké práce“ úspěšně

2 21.3.2005© M. Špála 2003 2 Upozornění Téma této prezentace, koncipované původně pro postgraduální doktorandská studia, tedy až po skončení pregraduálních lékařských studií, která vy teprve začínáte, může mít i pro vás zásadní význam. Protože nepochyb- ně záhy se dostanete do situace, kdy si bu- dete mít na seminář připravit k zadanému tématu krátký referát, mohou vám následujcí „screeny“ usnadnit tuto práci.

3 21.3.2005© M. Špála 2003 3 1 Nejprve musíte vědět, do jakého časopisu bude článek psát 3 Zvážíte zda váš „materiál“ je přimě- řený požadavkům redakce 2 Velmi pečlivě prostudujete pokyny pro autory Jak vzniká článek – I. etapa - Příprava

4 21.3.2005© M. Špála 2003 4 4 Napíšete první náčrt (draft) a necháte hodiny až dny „vyzrát“ 6 Definitivně přepíšete, zkontrolujete a odešlete do redakce 5Pročtete draft (re-read) a přepíšete (re-write), dáte posoudit (review) (tento krok se může opakovat) Jak vzniká článek – II. etapa - Psaní

5 21.3.2005© M. Špála 2003 5 7 Očekáváte zprávu editora vycházející z názorů recenzentů (peer reviewers) 9Rukopis je zamítnut Začtene znova! 8 Případně (po 8 týdnech) pošlete dotaz, event. urgenci (po 12 týdnech) nebo práci odvoláte Jak vzniká článek – III. etapa - Vyčkávání

6 21.3.2005© M. Špála 2003 6 10 Rukopis dle připomínek doplniíte, upravíte a opět rychle odešlete 12 Teď se rukopis „vyrábí“, čekáte na korektury jež provede ultra statim! 11 Pokud byl rukopis přijat rovnou beze změn, jste šťastný autor! Jak vzniká článek – IV. etapa - Dokončení

7 21.3.2005© M. Špála 2003 7 13 Opatříte si separátky (reprinty) a 5ks uložíte jako železnou rezervu do archivu, kde už máte duplikáty toho, co jste zaslali do redakce 14 Ohlásíte k evidenci svůj článek všu- de, kde je to třeba Jak vzniká článek – V. etapa - Využití 15 Okamžite odpovídate na dotazy čte- nářů a sledujete ohlasy (citování)

8 21.3.2005© M. Špála 2003 8 17 Poučení z případných chyb podle ústních i tištěných komentářů 18 Velmi decentní aktivita stylu public relation, aby článek byl „na očích“, ve výjimečných případech i press release Jak vzniká článek – VI. etapa Rychlý návrat do vědecké práce 16 Poděkování a zaslání článku všem, kdož vám jakkoliv pomáhali

9 21.3.2005© M. Špála 2003 9 ?

10 21.3.2005© M. Špála 2003 10 Přišli před ním a neuspěli Z ramen tohoto velikána nyní uvidí další dále, než on sám ‚ If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants ' Used by, although probably not originated by, Sir Isaac Newton (1642 - 1727), in a letter to his rival Robert Hooke, in 1676 - cited in The Oxford Dictionary of Quotations (2003) Nezapomínej ve vědě na pokoru! Buďte vděčni svým předchůd- cům! Aspoň je citujte!

11 21.3.2005© M. Špála 2003 11 Toto je vlastně smyslem vaší práce: Information is nothing if not shared Toto je smutný by-product „vědní politiky“: Publish not to communicate, but to be cited Jen takto lze přežít ve vědě profesionálů: Publish or perish Měj na paměti od počátku své vědecké kariéry

12 21.3.2005© M. Špála 2003 12

13 21.3.2005© M. Špála 2003 13 TEXT. LITERATURA - REFERENCE TITULNÍ STRÁNKA Abstrakt Poznámky; Tabulky; Grafy; Schémata; Fotografie. PRŮVODNÍ DOPIS - PROHLÁŠENÍ (původnost, copyright, konflikt zájmů) Hlavní součásti odborného rukopisu manuscript → → typescript

14 21.3.2005© M. Špála 2003 14 Cesty rukopis článku od autora až po tiskárnu a opět zpět Pracoviště Laboratoř Pracovní tým Kolegové a přátelé Zázemí: technnické, administra- tivní, duchovní, Autor Spolupracov- níci (poděkování) Knihovnicko- informační prostředí Redakční rada Editor - Redaktor Knihovny čtenáři Recenzent Peer reviewer DTP - Tiskárna Polygrafie Vydavatel Knihkupci Distributoři Databázoví producenti

15 21.3.2005© M. Špála 2003 15 1.Titulní stránka (Title page) - název práce, stručný a přesný, vystihující v základní úplnosti hlavní obsah článku (např. typ studie, použití experimentálních zvířat, věková kategorie nemocných, průběh onemocnění); přesná formulace názvu článku vlastně rozhoduje o tom a má zásadní význam, zda upoutá pozornost čtenáře časopisu již při prohlížení jeho obsahu nebo při vyhledávání informací v bibliografické databázi;

16 21.3.2005© M. Špála 2003 16 - grantová či jiná podpora (viz také 8. Poděkování), nesmí se na tuto poznámku zapomenout, protože článek bývá přikládán k závěrečné zprávě o grantu a je významným dokladem pro grantovou agenturu o využití poskytnutých peněz.

17 21.3.2005© M. Špála 2003 17 2. Souhrn (Abstract, Summary, Synopsis, Résumé), má poskytnout stručnou, ale přesnou a konkrétní informaci o celé práci, bývá přejímám v nezměněné formě i pro databáze, a má proto zásadní význam pro případnou citační odezvu článku. Rozsah bývá omezen (např. na 200-300 slov). Je vhodné používat krátkých vět bez velkých detailů (ovšem nikoliv telegrafického stylu), bez odkazů (referencí), tabulek, grafů a zkratek.

18 21.3.2005© M. Špála 2003 18 Dnes se již převážně používá abstrakt, a to ve své „strukturované“ formě, a nikoliv souhrn, protože abstrakt uvádí, byť ve velmi stručné podobě, obsah všech částí práce, jak jsou dále popsány v odstavcích 3.1 – 3.4: - přehled tématiky a cíl studie, - obecný popis použitých metod, - nejzávažnější dosažené výsledky, a jejich interpretace, - zdůraznění (statistické) významnosti výsledků, - obecné závěry event. doporučení.

19 21.3.2005© M. Špála 2003 19 7. Literatura (References) -soupis všech publikací (referencí) citovaných v práci a upravených podle pokynů redakce a zvyklostí oboru, umístěná téměř vždy na konci článku, a nikoliv pod čarou, jak bývá zvykem v humanitních oborech. -při výběru publikací použít jen ty, které autor skutečně četl, jsou striktně relevantní k tématu a pokrývají literaturu v dosažitelné míře až do doby ukončení rukopisu.

20 21.3.2005© M. Špála 2003 20

21 21.3.2005© M. Špála 2003 21

22 21.3.2005© M. Špála 2003 22

23 21.3.2005© M. Špála 2003 23

24 21.3.2005© M. Špála 2003 24

25 21.3.2005© M. Špála 2003 25

26 21.3.2005© M. Špála 2003 26 http://www.quintpub.com/journals/ohpd/authorguide.htmlhttp://www.quintpub.com/journals/ohpd/authorguide.html (16.4.2003) Oral Health & Preventive Dentistry

27 21.3.2005© M. Špála 2003 27 http://www.revespcardiol.org/eng/normas.htm (16.4.2003) Revista Española de Cardiología (Rev Esp Cardiol)

28 21.3.2005© M. Špála 2003 28 Zásady pro psaní seznamu referencí (na konci článku) podle Vancouverského systému Zkracovat názvy periodik Neuvádět abstracta (résumé) přednášek a posterů Neuvádět osobní sdělení (personal communication) Uvádět poznámku in press u dosud neuveřejněných prací. Souhlas autorů nutný. Neuveřejněná pozorování uváděná v textu neuvádět v literatuře. Souhlas autorů nutný. Ověřit všechny reference s originálními články

29 21.3.2005© M. Špála 2003 29 Jak uvádět (odkazovat, citovat) v textu reference ze soupisu literatury na konci článku 1 Systém „autor-rok (datum)“, Harvard 2 Systém alfanumerický (upravený Harvard) 3 Systém číselný pořadový sekvenční, Vancouvre

30 21.3.2005© M. Špála 2003 30 8. Poděkování (Acknowledgement) - vyjadřuje účast na prováděné studii a přípravě článku, která však nenaplňuje míru pro spoluautorství, je třeba mít od dotyčné osoby písemný souhlas s poděkování, uváděným v článku, - lze poděkovat i grantovým agenturám, sponzorům, donátorům, zvláště pak z řad firem, jež poskytly pří- stroje, chemikálie a p., ale pozor, aby se nejednalo o „konflikt zájmů“, kdy by autor „odměnou“ za materiální či finanční podporu od firem, zatajoval nebo pozmě- ňoval výsledky, jež by zájmy firmy mohly „poškozovat“. - v případě poděkování za "cenné rady“ je opět třeba se předem s danou osobou dohodnout, zda s uvedením jména souhlasí.

31 21.3.2005© M. Špála 2003 31 9. Poznámka (Note, Endnote i Footnote) - sdělení čtenáři, obvykle technického rázu, které však nepatří do textu, např. přednesení části výsledků na sjezdu nebo věnování práce k životnímu jubileu.

32 21.3.2005© M. Špála 2003 32 Definice recenzovaného (peer-reviewed) časopisu Recenzovaný časopis je takový, v němž většina publikovaných článků je podrobena recenzi (review) odborníky (peers), kteří nejsou součástí redakčních spolupracovníků. Počet a druh rukopisů zaslaných k recenzi, počet recenzentů (reviewers), recenzní postupy a využívání recentnských názorů se může měnit, a proto by měl každý časopis veřejně přiznat své zásady v instrukcích pro autory ku prospěchu čtenářů i potenciálních autorů.

33 21.3.2005© M. Špála 2003 33 -------------------------------------------------------- O odborném jazyce a stylu

34 21.3.2005© M. Špála 2003 34 Charakteristické zvláštnosti odborného stylu v písemné komunikaci Styly: 1- prostě sdělovací,2- publicistický, 3- umělecký, 3- odborný V odborném stylu jde o sdělení závažnější, speciálnější než např. ve stylu prostě sdělovacím. Při vědecké čin- nosti je nutná schopnost abstraktně myslet, zobecňovat poznatky a vyvozovat závěry. Proto nejvíc záleží na přesnosti, jednoznačnosti, maxi- mální objektivnosti, výrazové sevřenosti, úspornosti vy- jadřování. Odborný jazyk je neexpresivní. Termín zaujímá mimořádné postavení, je ustálený, nezávislý na kontextu, nemá nežádoucí modalitu ani expresivitu. [ Hořká M, 1998]

35 21.3.2005© M. Špála 2003 35 Děkuji za pozornost !

36 21.3.2005© M. Špála 2003 36 Kontakt: Doc. MUDr. Milan Š p á l a, CSc., Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav vědeckých informací (ÚVI),  U nemocnice 4, 128 52 P r a h a 2  224 965 670 @-mail milan.spala@lf1.cuni.cz homepage www.lf1.cuni.cz/~mispa

37 21.3.2005© M. Špála 2003 37 Ω


Stáhnout ppt "21.3.2005© M. Špála 2003 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jak napsat původní článek."

Podobné prezentace


Reklamy Google