Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21.3.2005© M. Špála 2003 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jak napsat původní článek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21.3.2005© M. Špála 2003 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jak napsat původní článek."— Transkript prezentace:

1 © M. Špála Jak napsat původní článek pro lékařský časopis? Milan Š p á l a Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta – Ústav vědeckých informací dříve Ústav patologické fyziologie Bakalářské studium 2. roč. „Ergoterapie“ - 1. lékařská fakulta UK – letní sem Předmět: „Základy vědecké práce“ úspěšně

2 © M. Špála Upozornění Téma této prezentace, koncipované původně pro postgraduální doktorandská studia, tedy až po skončení pregraduálních lékařských studií, která vy teprve začínáte, může mít i pro vás zásadní význam. Protože nepochyb- ně záhy se dostanete do situace, kdy si bu- dete mít na seminář připravit k zadanému tématu krátký referát, mohou vám následujcí „screeny“ usnadnit tuto práci.

3 © M. Špála Nejprve musíte vědět, do jakého časopisu bude článek psát 3 Zvážíte zda váš „materiál“ je přimě- řený požadavkům redakce 2 Velmi pečlivě prostudujete pokyny pro autory Jak vzniká článek – I. etapa - Příprava

4 © M. Špála Napíšete první náčrt (draft) a necháte hodiny až dny „vyzrát“ 6 Definitivně přepíšete, zkontrolujete a odešlete do redakce 5Pročtete draft (re-read) a přepíšete (re-write), dáte posoudit (review) (tento krok se může opakovat) Jak vzniká článek – II. etapa - Psaní

5 © M. Špála Očekáváte zprávu editora vycházející z názorů recenzentů (peer reviewers) 9Rukopis je zamítnut Začtene znova! 8 Případně (po 8 týdnech) pošlete dotaz, event. urgenci (po 12 týdnech) nebo práci odvoláte Jak vzniká článek – III. etapa - Vyčkávání

6 © M. Špála Rukopis dle připomínek doplniíte, upravíte a opět rychle odešlete 12 Teď se rukopis „vyrábí“, čekáte na korektury jež provede ultra statim! 11 Pokud byl rukopis přijat rovnou beze změn, jste šťastný autor! Jak vzniká článek – IV. etapa - Dokončení

7 © M. Špála Opatříte si separátky (reprinty) a 5ks uložíte jako železnou rezervu do archivu, kde už máte duplikáty toho, co jste zaslali do redakce 14 Ohlásíte k evidenci svůj článek všu- de, kde je to třeba Jak vzniká článek – V. etapa - Využití 15 Okamžite odpovídate na dotazy čte- nářů a sledujete ohlasy (citování)

8 © M. Špála Poučení z případných chyb podle ústních i tištěných komentářů 18 Velmi decentní aktivita stylu public relation, aby článek byl „na očích“, ve výjimečných případech i press release Jak vzniká článek – VI. etapa Rychlý návrat do vědecké práce 16 Poděkování a zaslání článku všem, kdož vám jakkoliv pomáhali

9 © M. Špála ?

10 © M. Špála Přišli před ním a neuspěli Z ramen tohoto velikána nyní uvidí další dále, než on sám ‚ If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants ' Used by, although probably not originated by, Sir Isaac Newton ( ), in a letter to his rival Robert Hooke, in cited in The Oxford Dictionary of Quotations (2003) Nezapomínej ve vědě na pokoru! Buďte vděčni svým předchůd- cům! Aspoň je citujte!

11 © M. Špála Toto je vlastně smyslem vaší práce: Information is nothing if not shared Toto je smutný by-product „vědní politiky“: Publish not to communicate, but to be cited Jen takto lze přežít ve vědě profesionálů: Publish or perish Měj na paměti od počátku své vědecké kariéry

12 © M. Špála

13 © M. Špála TEXT. LITERATURA - REFERENCE TITULNÍ STRÁNKA Abstrakt Poznámky; Tabulky; Grafy; Schémata; Fotografie. PRŮVODNÍ DOPIS - PROHLÁŠENÍ (původnost, copyright, konflikt zájmů) Hlavní součásti odborného rukopisu manuscript → → typescript

14 © M. Špála Cesty rukopis článku od autora až po tiskárnu a opět zpět Pracoviště Laboratoř Pracovní tým Kolegové a přátelé Zázemí: technnické, administra- tivní, duchovní, Autor Spolupracov- níci (poděkování) Knihovnicko- informační prostředí Redakční rada Editor - Redaktor Knihovny čtenáři Recenzent Peer reviewer DTP - Tiskárna Polygrafie Vydavatel Knihkupci Distributoři Databázoví producenti

15 © M. Špála Titulní stránka (Title page) - název práce, stručný a přesný, vystihující v základní úplnosti hlavní obsah článku (např. typ studie, použití experimentálních zvířat, věková kategorie nemocných, průběh onemocnění); přesná formulace názvu článku vlastně rozhoduje o tom a má zásadní význam, zda upoutá pozornost čtenáře časopisu již při prohlížení jeho obsahu nebo při vyhledávání informací v bibliografické databázi;

16 © M. Špála grantová či jiná podpora (viz také 8. Poděkování), nesmí se na tuto poznámku zapomenout, protože článek bývá přikládán k závěrečné zprávě o grantu a je významným dokladem pro grantovou agenturu o využití poskytnutých peněz.

17 © M. Špála Souhrn (Abstract, Summary, Synopsis, Résumé), má poskytnout stručnou, ale přesnou a konkrétní informaci o celé práci, bývá přejímám v nezměněné formě i pro databáze, a má proto zásadní význam pro případnou citační odezvu článku. Rozsah bývá omezen (např. na slov). Je vhodné používat krátkých vět bez velkých detailů (ovšem nikoliv telegrafického stylu), bez odkazů (referencí), tabulek, grafů a zkratek.

18 © M. Špála Dnes se již převážně používá abstrakt, a to ve své „strukturované“ formě, a nikoliv souhrn, protože abstrakt uvádí, byť ve velmi stručné podobě, obsah všech částí práce, jak jsou dále popsány v odstavcích 3.1 – 3.4: - přehled tématiky a cíl studie, - obecný popis použitých metod, - nejzávažnější dosažené výsledky, a jejich interpretace, - zdůraznění (statistické) významnosti výsledků, - obecné závěry event. doporučení.

19 © M. Špála Literatura (References) -soupis všech publikací (referencí) citovaných v práci a upravených podle pokynů redakce a zvyklostí oboru, umístěná téměř vždy na konci článku, a nikoliv pod čarou, jak bývá zvykem v humanitních oborech. -při výběru publikací použít jen ty, které autor skutečně četl, jsou striktně relevantní k tématu a pokrývají literaturu v dosažitelné míře až do doby ukončení rukopisu.

20 © M. Špála

21 © M. Špála

22 © M. Špála

23 © M. Špála

24 © M. Špála

25 © M. Špála

26 © M. Špála ( ) Oral Health & Preventive Dentistry

27 © M. Špála ( ) Revista Española de Cardiología (Rev Esp Cardiol)

28 © M. Špála Zásady pro psaní seznamu referencí (na konci článku) podle Vancouverského systému Zkracovat názvy periodik Neuvádět abstracta (résumé) přednášek a posterů Neuvádět osobní sdělení (personal communication) Uvádět poznámku in press u dosud neuveřejněných prací. Souhlas autorů nutný. Neuveřejněná pozorování uváděná v textu neuvádět v literatuře. Souhlas autorů nutný. Ověřit všechny reference s originálními články

29 © M. Špála Jak uvádět (odkazovat, citovat) v textu reference ze soupisu literatury na konci článku 1 Systém „autor-rok (datum)“, Harvard 2 Systém alfanumerický (upravený Harvard) 3 Systém číselný pořadový sekvenční, Vancouvre

30 © M. Špála Poděkování (Acknowledgement) - vyjadřuje účast na prováděné studii a přípravě článku, která však nenaplňuje míru pro spoluautorství, je třeba mít od dotyčné osoby písemný souhlas s poděkování, uváděným v článku, - lze poděkovat i grantovým agenturám, sponzorům, donátorům, zvláště pak z řad firem, jež poskytly pří- stroje, chemikálie a p., ale pozor, aby se nejednalo o „konflikt zájmů“, kdy by autor „odměnou“ za materiální či finanční podporu od firem, zatajoval nebo pozmě- ňoval výsledky, jež by zájmy firmy mohly „poškozovat“. - v případě poděkování za "cenné rady“ je opět třeba se předem s danou osobou dohodnout, zda s uvedením jména souhlasí.

31 © M. Špála Poznámka (Note, Endnote i Footnote) - sdělení čtenáři, obvykle technického rázu, které však nepatří do textu, např. přednesení části výsledků na sjezdu nebo věnování práce k životnímu jubileu.

32 © M. Špála Definice recenzovaného (peer-reviewed) časopisu Recenzovaný časopis je takový, v němž většina publikovaných článků je podrobena recenzi (review) odborníky (peers), kteří nejsou součástí redakčních spolupracovníků. Počet a druh rukopisů zaslaných k recenzi, počet recenzentů (reviewers), recenzní postupy a využívání recentnských názorů se může měnit, a proto by měl každý časopis veřejně přiznat své zásady v instrukcích pro autory ku prospěchu čtenářů i potenciálních autorů.

33 © M. Špála O odborném jazyce a stylu

34 © M. Špála Charakteristické zvláštnosti odborného stylu v písemné komunikaci Styly: 1- prostě sdělovací,2- publicistický, 3- umělecký, 3- odborný V odborném stylu jde o sdělení závažnější, speciálnější než např. ve stylu prostě sdělovacím. Při vědecké čin- nosti je nutná schopnost abstraktně myslet, zobecňovat poznatky a vyvozovat závěry. Proto nejvíc záleží na přesnosti, jednoznačnosti, maxi- mální objektivnosti, výrazové sevřenosti, úspornosti vy- jadřování. Odborný jazyk je neexpresivní. Termín zaujímá mimořádné postavení, je ustálený, nezávislý na kontextu, nemá nežádoucí modalitu ani expresivitu. [ Hořká M, 1998]

35 © M. Špála Děkuji za pozornost !

36 © M. Špála Kontakt: Doc. MUDr. Milan Š p á l a, CSc., Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav vědeckých informací (ÚVI),  U nemocnice 4, P r a h a 2  homepage

37 © M. Špála Ω


Stáhnout ppt "21.3.2005© M. Špála 2003 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jak napsat původní článek."

Podobné prezentace


Reklamy Google