Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

22/08/20141 Události (1) Členy třídy umožňující objektu nebo třídě reagovat na zprávy (události) Program může definovat metody, které mají za úkol zpracovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "22/08/20141 Události (1) Členy třídy umožňující objektu nebo třídě reagovat na zprávy (události) Program může definovat metody, které mají za úkol zpracovat."— Transkript prezentace:

1 22/08/20141 Události (1) Členy třídy umožňující objektu nebo třídě reagovat na zprávy (události) Program může definovat metody, které mají za úkol zpracovat příchozí zprávy, např.: –stisknutí klávesy –stisknutí tlačítka myši –pohyb myši –apod. Metoda realizující zpracování (obsluhu) zprá- vy (reagující na zprávu) se označuje jako tzv. event handler (obslužná metoda)

2 22/08/20142 Události (2) Parametry obslužné metody musí odpovídat definici prototypu funkce, která se nazývá delegát (delegate, zástupce) Definice: –delegáta se provádí pomocí delegate –události pomocí klíčového slova event Metod obsluhujících události může být více a jejich návratovým typem je typ void Odkaz na obslužnou metodu se: –do události vkládá pomocí operátoru += –z události odebírá pomocí operátoru -=

3 22/08/20143 Částečné třídy (1) Jazyk C# dovoluje rozdělit zdrojový kód tří- dy do více samostatných souborů Používáno velmi často při tvorbě aplikací vy- užívajících rozhraní Windows Forms nebo Windows Presentation Foundation (WPF): –část zdrojového kódu třídy, kterou programátor může ručně upravovat, je uložena v souboru od- děleném od kódu, který generuje přímo Visual Studio Jestliže je třída rozdělena do více souborů, musí jednotlivé části třídy (v každém soubo- ru) být označeny klíčovým slovem partial

4 22/08/20144 Částečné třídy (2) Příklad (uloženo např. v souboru Prog1.cs ): partial class Ctverec { private int strana; public Ctverec(int pocatecniStrana) { strana = pocatecniStrana; } public int GetStrana() { return strana; } }

5 22/08/20145 Částečné třídy (3) Příklad (uloženo např. v souboru Prog2.cs ): partial class Ctverec { public int UrciObsah() { return strana*strana; } public int UrciObvod() { return 4*strana; } }

6 22/08/20146 Windows Forms Rozhraní pro programování grafických apli- kací Součást MS.NET Framework Poskytuje sadu tříd umožňujících přístup ke standardním ovládacím prvkům operačního systému MS Windows (okno, tlačítko, menu, editační prvek atd.) Aplikace psané pomocí Windows Forms jsou událostmi řízené

7 22/08/20147 Hierarchie tříd Object MarshalByRefObject Component Control ScrollableControl ContainerControl Form ButtonBase Button CheckBox RadioButton Label TextBoxBase TextBox ListControl ComboBox ListBox ScrollBar StatusBar 1 1 4 4 PictureBox ToolBar 3 3 Menu ContextMenu Application MessageBox MainMenu MenuItem 2 2 Graphics

8 22/08/20148 Třída Application (1) Definována ve jmenném prostoru: System.Windows.Forms Poskytuje metody, vlastnosti a události umož- ňující řídit běh aplikace Všechny členy třídy Application jsou sta- tické Poznámka: –třída Application je definována s modifikáto- rem sealed  není možné definovat třídu, která by byla jejím potomkem

9 22/08/20149 Třída Application (2) Vlastnosti: –ExecutablePath : vrací název souboru (včetně cesty), který spustil ap- likaci –OpenForms : vrací kolekci otevřených formulářů, které aplikace vlastní –StartupPath : vrací cestu k souboru, který spustil aplikaci (bez jmé- na souboru)

10 22/08/201410 Třída Application (3) Metody: –Restart : ukončí aplikaci a provede její opětovné spuštění –Run : zahájí standardní cyklus očekávající příchod zprávy (události) je-li jejím parametrem formulář (okno), pak se pro- vede jeho zobrazení a metoda Run nevrátí řízení, do- kud daný formulář není uzavřen typicky používána pro zobrazení hlavního okna apli- kace

11 22/08/201411 Třída Control (1) Definována ve jmenném prostoru: System.Windows.Forms Základní třída pro ovládací prvky systému MS Windows (komponenty s vizuální repre- zentací), např.: –formuláře (okna) –tlačítka –editační pole –rolovací lišty Implementuje základní podporu pro odpoví- dající objekty

12 22/08/201412 Třída Control (2) Vlastnosti: –BackColor : udává barvu pozadí ovládacího prvku –BackgroundImage : specifikuje obrázek zobrazený na pozadí ovládacího prvku (*.gif, *.jpg, *.bmp, *.wmf, *.png) –ClientSize : udává velikost (výšku a šířku) klientské části ovláda- cího prvku –ContextMenuStrip : určuje kontextové menu zobrazené když uživatel stiskne pravé tlačítko myši

13 22/08/201413 Třída Control (3) –Cursor : určuje kurzor myši, který bude nad ovládacím prv- kem použitý –Enabled : udává, zda je ovládací prvek aktivní nebo nikoliv (grayed) –Focused : zjišťuje, zda má ovládací prvek vstupní zaměření (focus) –Font : specifikuje font textu použitého v ovládacím prvku –ForeColor : určuje barvu popředí ovládacího prvku (např. u tla- čítka se jedná o barvu textu) –Handle : vrací popisovač (handle) daného ovládacího prvku

14 22/08/201414 Třída Control (4) –Height : výška ovládacího prvku –Left : x-ová souřadnice levého horního rohu ovládacího prvku –Location : souřadnice levého horního rohu ovládacího prvku –Name : jedinečné jméno ovládacího prvku –Size : výška a šířka ovládacího prvku –TabIndex : určuje pořadí komponenty, ve kterém při stisku klá- vesy TAB získává vstupní zaměření (focus)

15 22/08/201415 Třída Control (5) –TabStop : určuje, zda uživatel může ovládací prvek vybrat po- mocí klávesy TAB –Text : specifikuje text (titulek) ovládacího prvku –Top : y-ová souřadnice levého horního rohu ovládacího prvku –Visible : udává, zda je (není) ovládací prvek viditelný –Width : šířka ovládacího prvku Metody: –Focus : nastavuje ovládacímu prvku vstupní zaměření (focus)

16 22/08/201416 Třída Control (5) –Hide : skryje ovládací prvek ekvivalentní nastavení vlastnosti Visible na hod- notu false –Invalidate : dává požadavek na překreslení ovládacího prvku –Refresh : vynucuje překreslení ovládacího prvku (ekvivalentní vyvolání metod Invalidate + Update ) –Show : učiní ovládací prvek viditelný ekvivalentní nastavení vlastnosti Visible na hod- notu true

17 22/08/201417 Třída Control (6) –Update : provede překreslení ovládacího prvku (pouze pokud byl předtím dán požadavek pomocí Invalidate ) Události: –Click : dojde k ní při klepnutí primárním (levým) tlačítkem na ovládací prvek –DoubleClick : dojde k ní při double-clicku primárním (levým) tla- čítkem myši na ovládací prvek –Enter : dojde k ní v době, kdy je ovládací prvek aktivován

18 22/08/201418 Třída Control (7) –KeyPress : dojde k ní při stisku klávesy a je poslána ovládacímu prvku mající vstupní zaměření (focus) je vyvolána pouze v případě, že se jedná o klávesu reprezentující znak pro klávesy, které nereprezentují znak je zapotřebí provést obsluhu události KeyDown, popř. KeyUp –Leave : nastává v okamžiku, kdy vstupní zaměření opouští ovládací prvek –MouseDown : dojde k ní když kurzor myši je nad ovládacím prv- kem a je proveden stisk některého tlačítka myši

19 22/08/201419 Třída Control (7) –MouseMove : dojde k ní při pohnutí myší nad ovládacím prvkem –MouseUp : dojde k ní když kurzor myši je nad ovládacím prvkem a je provedeno uvolnění stisknutého tlačítka myši –Paint : dojde k ní v době, kdy je ovládací prvek překreslo- ván –Resize : nastává v okamžiku, kdy se u ovládacího prvku mění jeho velikost –TextChanged : dojde k ní při změně textu ovládacího prvku

20 22/08/201420 Třída Form (1) Definována ve jmenném prostoru: System.Windows.Forms Reprezentuje standardní okna (formuláře) aplikace Třída Form může být využita pro vytvoření a správu např.: –hlavního okna aplikace –dialogových oken –oken pro aplikace MDI (Multiple Document Interface)

21 22/08/201421 Třída Form (2) Vlastnosti: –AcceptButton : specifikuje tlačítko v okně, které je stisknuto v okam- žiku, kdy uživatel stiskne klávesu Enter –ActiveControl : nastavuje (zjišťuje), který ovládací prvek v okně bude mít (má) vstupní zaměření (focus) zděděno od třídy ContainerControl –ActiveForm : vrací aktuální (aktivní) formulář aplikace –ActiveMdiChild : vrací aktuální (aktivní) formulář v aplikaci MDI

22 22/08/201422 Třída Form (3) –CancelButton : specifikuje tlačítko v okně, které je stisknuto v okam- žiku, kdy uživatel stiskne klávesu Esc –ControlBox : specifikuje, zda-li má být v titulním proužku zobra- zená ikona se systémovým menu –FormBorderStyle : udává vzhled a chování okraje okna (např. Sizable FixedSingle, Fixed3D, FixedDialog ) –HelpButton : specifikuje, zda-li má být v titulním proužku zobra- zeno tlačítko pro nápovědu –Icon : specifikuje ikonu formuláře (okna) – *.ico

23 22/08/201423 Třída Form (4) –KeyPreview : určuje, zda má formulář přijímat stisknuté klávesy dříve než ovládací prvek mající vstupní zaměření (focus) –MainMenuStrip : specifikuje hlavní menu formuláře (okna) –MaximizeBox : specifikuje, zda-li má být v titulním proužku zobrazeno tlačítko pro maximalizaci –MinimizeBox : specifikuje, zda-li má být v titulním proužku zobrazeno tlačítko pro minimalizaci –StartPosition : určuje počáteční pozici okna (např. CenterScreen, Manual, WindowsDefaultLocation )

24 22/08/201424 Třída Form (5) –WindowState : udává stav okna ( Normal, Minimized, Maximized ) Metody: –Activate : aktivuje okno (předává mu vstupní zaměření) –Close : provede uzavření okna –LayoutMdi : uspořádá dceřiná okna aplikace MDI ( Cascade, TileHorizontal, TileVertical, ArrangeIcons ) –ShowDialog : zobrazí okno jako modální dialogové okno

25 22/08/201425 Třída Form (6) Události: –Activated : vzniká v době, kdy se formulář (okno) stává aktivním –Deactivate : vzniká při deaktivaci okna (ztrátě vstupního zaměření) –FormClose : nastává poté, kdy je formulář (okno) uzavřen –FormClosing : nastává v okamžiku, kdy se formulář (okno) uzavírá –Load : nastává před prvním zobrazením okna –Shown : nastane, když je okno poprvé zobrazeno

26 22/08/201426 Třída MessageBox (1) Definována ve jmenném prostoru: System.Windows.Forms Zobrazuje okno, které může obsahovat: –text –tlačítka –symboly (ikony) Pro zobrazení MessageBoxu se používá me- toda Show, která: –je definovaná 21 různými způsoby (overloading) –vrací hodnotu typu DialogResult vyjadřující, kterým tlačítkem byl MessageBox ukončen

27 22/08/201427 Třída MessageBox (2) Tlačítka jsou typu MessageBoxButtons, který definuje konstanty vyjadřující jaká tlačítka budou zobrazena ( OK, OKCancel, AbortRetryIgnore, YesNoCancel, YesNo, RetryCancel ) Ikony jsou typu MessageBoxIcon, který definuje následující konstanty: None, Hand, Question, Exclamation, Asterisk, Stop, Error, Warning, Information

28 22/08/201428 Třída Button Definována ve jmenném prostoru: System.Windows.Forms Reprezentuje tlačítko Vlastnosti: –DialogResult : určuje, zda (a jak) tlačítko uzavírá svůj modální rodi- čovský formulář hodnota DialogResult je vrácena metodou ShowDialog Metody: –PerformClick : simuluje uživatelský stisk klávesy

29 22/08/201429 Třída Label Definována ve jmenném prostoru: System.Windows.Forms Ovládací prvek dovolující zobrazit textovou informaci Vlastnosti: –Text : specifikuje zobrazený text Poznámka: –je-li zapotřebí zobrazit číselný údaj, pak je nez- bytné jej nejprve převést na řetězec (pomocí metody ToString nebo třídy Convert )


Stáhnout ppt "22/08/20141 Události (1) Členy třídy umožňující objektu nebo třídě reagovat na zprávy (události) Program může definovat metody, které mají za úkol zpracovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google