Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mechanická práce srdce. Systola – práce pístu vytlačí pod tlakem p tepový objem ΔV  Potenciální, statická práce W p = p ΔV p = h ρ g  Kinetická práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mechanická práce srdce. Systola – práce pístu vytlačí pod tlakem p tepový objem ΔV  Potenciální, statická práce W p = p ΔV p = h ρ g  Kinetická práce."— Transkript prezentace:

1 Mechanická práce srdce

2 Systola – práce pístu vytlačí pod tlakem p tepový objem ΔV  Potenciální, statická práce W p = p ΔV p = h ρ g  Kinetická práce W k = ½ ρ v 2 ΔV  Celková mechanická práce srdce W = W p + W k  Zlepšení kvality života

3 U člověka Levá komora W p = 0,93 J W k = 0,009 J 100 : 1 Pravá komora W = 0,19 J (20 %) Celková práce srdce W = 1,13 J Při frekvenci 70 tepů za min. výkon P = 1,3 W

4  Mechanický výkon srdce P = 1,3 W představuje pouze 1/10  9/10 výkonu je nutných k udržení svalového tonu !!! Celkový výkon srdce 13 W, což je 13 % klidového výkonu organismu člověka

5 PLYNY ideální plyn zanedbává velikost a interakce molekul (dokonale stlačitelný) stavová rovnice p V = n R T van der Waalsova stavová rovnice reálného plynu (p + n 2 a/V 2 ). (V – n b) = n R T

6 Daltonův zákon Tlak směsi plynů se rovná součtu parciálních tlaků jeho složek p = ∑p i = p 1 + p 2 + ……… p n Parciální tlak plynu ve směsi plynů je takový tlak, který by měl plyn, pokud by zaujal daný objem sám.

7 Děje v plynech z I. termodynamické věty platí Q = ΔU + p ΔV izochorický děj V = k => ΔV = 0 Q = ΔU izobarický děj p = k Q = ΔU + p ΔV izotermický děj T = k => ΔU = 0 Q = p ΔV adiabatický děj Q = 0 ΔU = - p ΔV

8 BIOFYZIKA DÝCHÁNÍ Množství plynu rozpuštěného v kapalině je závislé na parciálním tlaku plynu v plynné fázi nad kapalinou. Tento princip zajišťuje difuzi plynů z plicních alveol do krve.

9 Henryho zákon Rozpustnost plynů v kapalinách V p ------ = α. p i V k V p objem plynu rozpuštěného v objemu kapaliny V k α Henryho absorpční koeficient p i parciální tlak plynu α nepřímo úměrně závislý na t

10 Rychlost difuze plynů dm ------ = -D. S. Δp i dt dm/dt diferenciál hmoty podle času Δp i gradient parciálních tlaků D difuzní koeficient S plocha α. Δp i D = ---------- √ M M molekulová hmotnost α absorpční koeficient D CO ----------- = 20,8 pro krev při 37 o C D O 2 2

11 CO 2 je v krvi 20x rozpustnější než O 2 a 46x než N 2 O 2 98,6 % vázán na hemoglobin 1,4 % fyzikálně rozpuštěn CO 2 94 % chemicky vázán HCO 3 - CO 3 2- 6 % fyzikálně rozpuštěn N 2 inertní plyn 100 % fyzikálně rozpuštěn

12 Evaze kesonová nemoc (nemoc potápěčů) plynová embolie uvolněním bublinek dusíku v krvi

13 Výšková (horská) nemoc při běžném barometrickém tlaku p i O 2 = 21,3 kPa v nadmořské výšce 4 000 m p i O 2 = 13,3 kPa hypoxie aklimatizace

14 SKUPENSKÉ STAVY HMOTY JSOU DÁNY: vzdáleností atomů (molekul) silovými interakcemi energií neuspořádaného pohybu jsou závislé na teplotě a tlaku

15 PLYNY molekuly představují 1 % objemu kohezní síly se neuplatňují stálý neuspořádaný pohyb to vše brání shlukování nezachovávají tvar a objem vyplňují beze zbytku prostor, který je jim vymezen definovány stavovými veličinami p, V, T, ρ, n

16 KAPALINA Molekuly se prakticky dotýkají vnitřní kohezní síly - disperzní u nepolárních molekul - dipólové u polárních molekul zachovávají objem, nezachovávají tvar – potenciální energie interakcí je větší než kinetická energie neuspořádaného pohybu molekuly konají nepravidelné kmitavé pohyby kolem pozvolna se měnících rovnovážných poloh

17 Fázová rozhraní povrchová energie, napětí W F ------ = σ = ----- S l adsorpce – na rozhraní dvou fází se zvyšuje koncentrace částic rozpuštěné látky proti koncentraci v roztoku tenzidy – interakce mezi molekulami rozpouštědla jsou silnější než mezi rozpouštědlem a tenzidem - proti shromažďování na povrchu působí koncentrační gradient - snižují povrchové napětí

18 PEVNÁ LÁTKA částice kmitají kolem stálých rovnovážných poloh zachovává tvar i objem geometrická uspořádanost – krystalová mřážka míra pevnosti interakci – teplota tání směrová závislost fyzikálních vlastností - nezávislé IZOTROPNÍ - směrově závislé ANIZOTROPNÍ

19 PLAZMA extrémní teploty a tlaky elektromagnetické interakce mezi jádrem atomu a elektrony jsou menší než kinetická energie elektronů supravodivost ve vesmíru nejběžnější skupenství

20 PŘECHODOVÉ STAVY HMOTY tekuté (kapalné) krystaly – intermediární stav mezi kapalinou a pevnou látkou tři fáze podle vlastností částic: - NEMATICKÁ shodná orientace - SMEKTICKÁ orientace + uspořádanost - CHOLESTERICKÁ orientace, uspořádanost, periodicita vrstev

21 TEKUTÉ KRYSTALY nematická shodná orientace smektická orientace + uspořádanost cholesterická orientace, uspořádanost, periodicita vrstev

22 FYZIKÁLNÍ SYSTÉM interakce s okolím otevřený uzavřený izolovaný podle složení homogenní heterogenní (více fází) dvoufázové - disperze disperzum je rozloženo v dispergens monodisperzní systémy - všechny částice stejně velké polydisperzní systémy – různá velikost částic

23 FÁZE část systému, která má ve všech bodech stejné fyzikální a některé chemické vlastnosti. fázová rozhraní povrchová energie povrchové filmy adsorpce kapilární jevy elektrické vlastnosti - micely SKUPENSTVÍ JE FÁZÍM NADŘAZENO

24 SLOŽKA KONKRÉTNÍ CHEMICKÉ INDIVIDUUM

25 DISPERZE HRUBÉ > 1000 nm krev, mléko suspenze emulze žádná gravitační pole neprůhledné KOLOIDNÍ 1000 – 1 nm plazma disperze makromolekul osmoza malá difuze pomalá sedimentace ultracentrifuga průhlednost opalescence ANALYTICKÉ < 1 nm < 1 nm roztoky pravé neelektrolytůiontovévelkárychláneexistuječiré

26 DISPERGENS DISPERZUM HRUBÁ KOLOIDNÍ DISPERZE DISPERZE PLYN KAPALINA MLHA AEROSOL PEVNÁ LÁTKA DÝM AEROSOL KAPALINA PLYN PĚNA PĚNA KAPALINA EMULZE LYOSOL PEVNÁ LÁTKA SUSPENZE LYOSOL PEVNÁ L. PLYN TUHÁ PĚNA TUHÁ PĚNA KAPALINA TUHÁ PĚNA TUHÁ PĚNA PEVNÁ LÁTKA TUHÁ SMĚS TUHÝ SOL


Stáhnout ppt "Mechanická práce srdce. Systola – práce pístu vytlačí pod tlakem p tepový objem ΔV  Potenciální, statická práce W p = p ΔV p = h ρ g  Kinetická práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google