Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHEMIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHEMIE"— Transkript prezentace:

1 CHEMIE http://homen.vsb.cz/~val15 http://rccv.vsb.cz/iTutor

2  Ve všech skupenstvích látky tvořeny atomy, molekulami, ionty  Charakteristika (vzdálenost zákl. částic, rychlost pohybu, velikost soudružných sil, stupeň uspořádanosti)  Skupenské přeměny (nemění se chemická podstata látek)  Fázový diagram Skupenské stavy látek

3 Velikost soudružných sil Stupeň uspořádanosti uspořádaný neuspořádaný maláplyny střednítekuté krystalykapaliny velkákrystalické látkyamorfní látky Skupenské stavy látek

4 Skupenské přeměny solid - pevné skupenstvígas - plynné skupenství liquid-kapalné skupenstvíaqua - vodný roztok tání pevné kapalné plynné tání vypařování pevné plynné sublimacetání pevné kapalné plynné tuhnutí kondenzace

5 Skupenské přeměny

6  Skupenské teplo, entalpie  H (p = konst.)  Přeměna s  l  g: teplo se spotřebuje (  H tání,  H vypařování,  H sublimace >0)  Opačný přechod s  l  g : teplo se uvolní (  H kondenzační,  H tuhnutí,  H desublimace >0)  Skupenská tepla dvou opačných přeměn jsou až na znaménka stejná  H tání = -  H tuhnutí

7 Fázový diagram jednosložkové soustavy

8 2 3 1

9 1 3 4 5 2 p= konst.

10 Fázový diagram jednosložkové soustavy 1 3 4 5 2 6

11 1 2 3 4 5 T= konst.

12 Fázový diagram jednosložkové soustavy

13

14  Vzdálenost částic: velká  Rychlost pohybu částic: velká  Velikost sil: malá  Dobře stlačitelné  Nemají vlastní tvar, objem, hladinu  Rovnoměrně vyplní jakýkoliv prostor Plynné skupenství

15  Stavové veličiny: termodynamická teplota, tlak, objem  Plynové zákony (Boylův-Mariottův, Gay-Lussacův, Charlesův)  Stavová rovnice ideálního plynu  Van der Waalsova rovnice (reálný plyn)

16 Boylův-Mariottův zákon  Popisuje izotermický děj  Teplota je konstantní  Grafickým znázorněním je rovnoosá hyperbola p·V = konst.

17 Gay-Lussacův zákon  Popisuje izobarický děj  Tlak je konstantní  Grafickým znázorněním v pV diagramu je přímka rovnoběžná s osou V V / T = konst.

18 Charlesův zákon  Popisuje izochorický děj  Objem je konstantní  Grafickým znázorněním v pV diagramu je přímka rovnoběžná s osou p p / T = konst.

19 Zákony ideálního plynu p·V / T = konst. V / T = konst. p / T = konst. p·V = konst. Izotermický děj Izobarický děj Izochorický děj (T = konstantní) (p = konstantní) (V = konstantní)

20 Stavová rovnice ideálního plynu p·V / T = konst. p·V = R·T pro 1 mol p 0 ·V m / T 0 = R = 8,314 za n.p.

21 Stavová rovnice ideálního plynu p·V = n·R·T látkové množství [mol] termodynamická teplota [Kelvin] plynová konstanta [8,314 Pa m 3 mol -1 K -1 ] objem [m 3 ] tlak [Pascal]

22 Termodynamická teplota T[K] = (t[  C] + 273,15) Evropa S. Amerika Francie

23  Vzdálenost částic: malá  Rychlost pohybu částic: středně velká  Velikost sil: středně velká  Špatně stlačitelné  Mají objem, povrchové napětí, viskozitu  Nemají vlastní tvar  Izotropní Charakteristika-kapaliny

24 Kapalné skupenství  Přechod mezi plynným a tuhým skupenstvím  V blízkosti teploty tuhnutí – podobnost s pevnými l.  V blízkosti teploty varu – podobnost s plynými l.  Dynamická rovnováha kapalina-pára  Nasycená pára a její tenze

25  Vzdálenost částic: velmi malá  Rychlost pohybu částic: pouze vibrační pohyb  Velikost sil: velká  Velmi špatně stlačitelné  Mají vlastní tvar a objem  Krystalické, amorfní (skla, strusky, vosky) Charakteristika-pevné látky

26 Krystalografické soustavy kubická tetragonální hexagonální trigonální monoklinická triklinická rhombická diamant, měď.. grafit TiO 2 - rutil křemen, korund kaolinit síra sádrovec

27 Nejtěsnější uspořádání koulí v rovině

28 Nejtěsnější uspořádání vrstev kubické plošně centrované hexagonální

29 Dva typy dutin tetraedrické mezery oktaedrické mezery

30 kubická plošně centrovaná hexagonální kubická prostorově centrovaná Ca, Sr, Fe (  ), Co, Ni,Rh, Pd, Ir, Pt, Cu, Ag, Au, Al, Pb Be, Mg, Y, La, Ti, Zr, Hf, Re, Ru, Os, Zn, Cd, většina lanthan. Li, Na, K, Rb, Cs, Ba, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Fe (  ) Přehled krystalových struktur kovů

31

32 Jevy spojenené s krystalovou strukturou  Polymorfie – schopnost látek krystalovat v různých krystalografických soustavách (v závislosti na vnějších podmínkách)  Alotropie – týž jev u prvků  Izomorfie – vzájemné zastupování atomů, iontů a jejich skupin v krystalových mřížkách minerálů (směsné krystaly)


Stáhnout ppt "CHEMIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google