Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém včasné intervence ve Svitavách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém včasné intervence ve Svitavách"— Transkript prezentace:

1 Systém včasné intervence ve Svitavách
Prezentace k semináři: Hodnocení systému péče o ohrožené děti a systém včasné intervence v PS PČR dne Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy Foto: Doc. Jindřich Štreit, Erich Stündl

2 Co je Systém včasné intervence ?
Co je Systém včasné intervence ? Systém včasné intervence je způsob práce a komunikace v oblasti prevence kriminality a sociálně-právní ochrany dětí a mládeže, jehož prostřednictvím vykonávají sociální, zdravotní a školské orgány, probační úředníci, Policie ČR, městská policie a nestátní organizace systematickou a nepřetržitou práci s kriminálně rizikovými dětmi a jejich rodinami. SVI je včasná intervence při delikventním jednání, včasná pomoc dětem, které se opakovaně dostávají do sítě orgánů činných v trestním řízení, a jejich rodinám. Jedná se o efektivní řešení konfliktních situací způsobených delikventním chováním, prevenci páchání další trestné činnosti, odklon od případné kriminální kariéry, snaha o satisfakci oběti apod.

3 Informační systém jako hlavní nástroj komunikace
Informační systém jako hlavní nástroj komunikace propojení všech institucí působících na poli prevence kriminality, sociální prevence a sociální patologie ve Svitavách, propojení složek v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni, pilotní projekty – Ostrava, Svitavy, Hradec Králové, Náchod, Šumperk, Mělník a Nový Jičín, Svitavy - doplnění pilotního projektu o poskytování údajů ze systému SVI orgánům činným v trestním řízení a systémové poskytování informací tzv. externími subjekty do systému SVI, možnost rozšíření do dalších měst a vznik jednotného datového skladu (MV ČR nebo MPSV ČR).

4 Hlavní cíle projektu SVI ve Svitavách:
Cílem SVI je prostřednictvím technického propojení institucí zabývajících se trestnou činností dětí a mládeže a oblastí sociálně právní ochrany dětí: zkvalitnit celkovou úroveň spolupráce všech zainteresovaných institucí, minimalizovat páchání další trestné činnosti, zlepšovat efektivitu ukládaných opatření - urychlit a zefektivnit veškeré postupy i metody práce a využívat beze zbytku všech legislativních nástrojů přijatých pro oblast trestné činnosti dětí a mládeže a sociálně-právní ochrany dětí. Věnovat se s maximální intenzitou období před spácháním provinění (činu jinak trestného), kdy existuje řada signálů o problematickém chování nebo prostředí v okolí dítěte.

5 Hlavní záměry projektu SVI:
Zajištění maximální možné informovanosti všech subjektů zabývajících se oblastí trestné činnosti dětí a mládeže v co nejkratším čase o: nezletilých i mladistvých pachatelích trestné činnosti, uložení a průběhu přijatých výchovných, ochranných či trestních opatření, dětech, které jsou v péči orgánů sociálně-právní ochrany. Vytvoření podmínek pro možnost efektivním, rychlým a bezpečným způsobem oznámit do systému SVI: podezření na týrání nebo zneužívání dětí, další okolnosti nezbytné pro činnost těchto orgánů.

6 Participující subjekty a uživatelé systému:
Participující subjekty a uživatelé systému: Odbor prevence kriminality MV ČR MPSV ČR, ÚOOÚ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy, primárně oddělení sociální prevence a sociálně-právní ochrany, druhotně oddělení dávek sociální péče PČR OŘ Svitavy, prostřednictvím SKPV i OOP ČR Svitavy Městská policie Svitavy Středisko probační a mediační služby ve Svitavách Okresní státní zastupitelství ve Svitavách Okresní soud ve Svitavách Školská zařízení ve správním obvodu Svitavy Zdravotnická zařízení, primárně dětští a dorostoví lékaři ve Svitavách a okolí Pedagogicko-psychologická poradna, středisko psychologické pomoci Nestátní nonprofitní organizace

7 Schéma propojení subjektů SVI Svitavy:
Externí subjekty: úplné základní školy (obvod) střední školy (Svitavy) Nemocnice ve Svitavách pediatři SPP, Krizové centrum, Pedagogicko-psych. poradna

8 Základní definice činností v rámci SVI:
Tým pro mládež navrhuje dlouhodobé postupy prostřednictvím konkrétních programů, projektů a opatření Tým pro mládež konzultace postupů ve vztahu k jednotlivcům i skupinám Včasná intervence Tým pro mládež OSPOD intervenuje ve prospěch klienta a rodiny ve spolupráci s dalšími subjekty PMS, odborní specialisté, neziskovky apod. OSPOD na žádost OČVTŘ a PMS Výměna informací OSPOD v IS SVI Třídění, zpracování, archivace Zpracování informací Systém Ověřování informací OSPOD Všemi dostupnými prostředky MP Prostřednictvím IS SVI Poskytování informací MP Externí subjekty Externí subjekty prostřednictvím IS SVI Policie ČR Policie ČR Automaticky Prostřednictvím IS PČR Problém 8

9

10 Dílčí vyhodnocení přínosů IS SVI:
Stav před využitím SVI: Papírová forma všech dokumentů Špatná přehlednost Komunikace pomocí klasické pošty Nekompletní podklady, nízká vzájemná informovanost Zdlouhavost zpracování, nemožnost automatických statistických výstupů Absence informací o průběhu, realizaci a vyhodnocení výchovných, ochranných a trestních opatření Stav po nasazení SVI: Elektronická podoba prostředí SVI i dílčích dokumentů ostatních subjektů Vzájemné propojení všech uživatelů pomocí elektronické pošty Vysoká informovanost – okamžitá aktualizace zadaných údajů pro všechny uživatele, maximum možných podkladů ke každému případu Jednoduché a přehledné prostředí Přehledný průběh nápravně výchovného programu

11 Dílčí vyhodnocení přínosů SVI:
Na místní úrovni měl projekt SVI tyto dopady: Významně poklesla trestná činnost dětí a mládeže ve městě i v regionu. Sledování vývoje trestné činnosti na relativně malém území s celkově nízkým počtem „skutků“ i pachatelů je problematické. Zásadních vlivů, které mohou mít za následek prudké výkyvy v tom či onom směru je více. Shora uvedené tvrzení však dokládá níže uvedená tabulka, která dokumentuje vývoj „trestné činnosti“ v předmětné skupině dětí a mladistvých v regionu Svitavska. Důvodem nárůstu „TČ“ je odhalování latentní kriminality v oblasti nelegálních návykových látek 11

12 Dílčí vyhodnocení přínosů SVI:
Kromě poklesu provinění u mladistvých a činů jinak trestných u dětí významně poklesl i počet pachatelů v obou sledovaných skupinách. Současně narostl v posledních třech letech počet zjištěných výchovných problémů, které prošetřoval OSPOD. Je velmi pravděpodobné, že zásadní vliv má právě projekt SVI, který dává především školským zařízením možnost iniciovat vzájemnou spolupráci s OSPOD i v případech, kdy by tak za jiných okolností školská zařízení neučinila. Počet výchovných problémů, který toto tvrzení dokládá, odpovídá nejen počtu hlášení vložených do vlastní aplikace SVI, ale také kontaktů školských zařízení mimo aplikaci, kdy se školy při řešení výchovných problémů obracejí přímo na jednotlivé pracovníky OSPOD nebo na koordinátora (prevence kriminality a protidrogové prevence při MěÚ Svitavy). Z tabulky na následující straně je patrné, že ačkoliv klesá počet provinění u mladistvých (respektive činů jinak trestných u dětí), roste (téměř o polovinu) celkový počet úkonů OSPOD. Z tabulky je zjevné, že neroste počet ochranných ani trestních opatření. Daří se využívat výchovných opatření, velmi často v rovině těch mírnějších. 12

13 Dílčí vyhodnocení přínosů SVI:
2004 2005 2006 Přestupky (děti i mladiství) 19 20 24 Výchovné problémy (děti / mladiství) 28 / 19 51 / 14 42 / 49 Dohledy 3 / 11 7 / 9 1 / 7 Výchovná opatření nevykazováno 0 / 0 5 / 0 Předběžná opatření 2 / 2 1 / 0 Návrh na ústavní výchovu 4 / 3 Celkem počet sledovaných úkonů 85 108 130 13

14 Dílčí vyhodnocení přínosů SVI:
Vznikla přehledná, úplná a systémově založená evidence OSPOD. MěÚ Svitavy před realizací projektu nedisponoval žádným počítačovým prostředím pro orgány OSPOD. Realizací projektu došlo k vytvoření přehledného prostředí, které významně usnadňuje orientaci v rámci dané problematiky. V tomto ohledu bylo dosaženo i dalších sekundárních přínosů, jako je například významné zvýšení počítačových dovedností jednotlivých pracovníků OSPOD a současně zkvalitnění jejich technického vybavení. Do budoucna bude využito bezpochyby při řadě dalších projektů v předmětné oblasti. Současně město Svitavy získalo na realizaci projektu významné prostředky ze státního rozpočtu. Konkrétně se jednalo o částku 1,1 mil Kč. Významně se zvýšila prestiž některých institucí, zejména OSPOD a PMS. Realizací projektu SVI skutečně došlo ke zvýšení prestiže těchto orgánů ve vztahu k laické i odborné veřejnosti. Svoji důležitost tato skutečnost sehrává zejména v kontextu s nejrůznějšími tlaky na pokles státních úředníků. Ve vztahu k odborné veřejnosti došlo vlivem projektu k významnému posílení postavení těchto pomáhajících institucí. U Střediska PMS ve Svitavách došlo i k navýšení počtu pracovníků o jednoho probačního úředníka (z 2 na 3). U OSPOD při MěÚ Svitavy pracuje stálý počet 4 pracovníků. 14

15 Dílčí vyhodnocení přínosů SVI:
Významně se zkvalitnila celková spolupráce všech institucí v předmětné oblasti. Tento přínos je splněním základního předpokladu pro naplňování cílů projektu v dalších letech. Na místní úrovni došlo vytvořením shora uvedených Týmů pro mládež a nejrůznějších formálních i neformálních pracovních skupin (KPPK, Komise pro sociálně-právní ochranu apod.) k institucionálnímu přiblížení všech do projektu zapojených institucí, ale také k navázání a prohloubení osobních vztahů mezi zástupci jednotlivých institucí. Vzniklo takřka „rodinné“ prostředí, které vytváří předpoklady pro využívání všech dostupných opatření ve prospěch klientů a jejich rodin. V rámci projektu byla navázána nebo významně prohloubena spolupráce s řadou dalších institucí (školami a školskými zařízeními, lékaři a zdravotnickými zařízeními, úřadem práce apod.). Zahájeny byly významné kroky v odkrývání latentní kriminality (zejména ve spojení s omamnými a psychotropními látkami). 15

16 Dílčí vyhodnocení přínosů SVI:
Vytvořily se předpoklady pro další (navazující) programy a projekty v předmětné oblasti včetně lepších podmínek pro jejich finanční, materiální, organizační i personální zajištění. Pomocí projektu SVI došlo k navýšení prostředků z rozpočtu města Svitavy na preventivní programy a projekty v předmětné oblasti. Kromě již existujících programů byl vytvořen nový grantový program, jehož cíle jsou vedeny snahou o zapojení ještě většího počtu dětí do volnočasových aktivit. Byly navýšeny finanční prostředky na úhradu mezd pracovníkům s mládeží (trenérům, vedoucím sborů, kroužků, oddílů apod. v oblasti sportu, kultury a využití volného času dětí a mládeže - v současnosti ve výši 750 tis Kč ročně) a také jednorázových finančních odměn (100 tis Kč ročně) pro realizátory projektů v oblasti delikventní mládeže. Byly navázány kontakty s občanskými sdruženími, která se postupně zapojují do řešení problematiky ve městě a regionu (OS Květná Zahrada, OS Laxus, OS KLUS a OS Bonanza). 16

17 Rozvoj a budoucnost projektu SVI:
Rozvoj projektu ve Svitavách: Možné dobudování systému v rámci okresu Svitavy Rozšíření uživatelů na PČR Svitavy, na Okresním státním zastupitelství ve Svitavách a na Okresním soudě ve Svitavách Rozvoj systému v dalších letech: Předání zkušeností s realizací, zaváděním a provozem systému dalším městům realizujícím KSP, případně dalším zájemcům Implementace poznatků dalších uživatelů obdobných aplikací – v rámci společné pracovní skupiny Dlouhodobý záměr na vytvoření jednotného datového skladu na MV ČR (MPSV ČR) Společný systém akreditovaného vzdělávání účastníků projektu - ve spolupráci s univerzitami Import údajů PČR, statistické výstupy, metodika apod. Využití aplikace jako nástroje pro práci „Sociálních úřadů“ ?

18 Děkujeme za pozornost Za realizátory projektu: Erich Stündl


Stáhnout ppt "Systém včasné intervence ve Svitavách"

Podobné prezentace


Reklamy Google