Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Petr Víšek „SOCIÁLNÍ POLITIKA ROK 2020 - 2030, VIZE, PREDIKCE, RIZIKA, OČEKÁVÁNÍ“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Petr Víšek „SOCIÁLNÍ POLITIKA ROK 2020 - 2030, VIZE, PREDIKCE, RIZIKA, OČEKÁVÁNÍ“"— Transkript prezentace:

1 Ing. Petr Víšek „SOCIÁLNÍ POLITIKA ROK 2020 - 2030, VIZE, PREDIKCE, RIZIKA, OČEKÁVÁNÍ“

2 Malé představení •Vysoká škola ekonomická v Praze 1968 •Poslanec a člen předsednictva ČNR 1968-1970 •Magistrát hl.m.Prahy do r. 1972 •Federální min., práce a soc. věcí do r.1992 •Ministerstvo práce a soc. věcí ČNR do r. 2007 •Ředitel Socioklubu o.s. 1995 - 2010 •Ředitel Národního centra soc. studií,o.p.s. •Vrchní ministerský rada v.v. od. r. 2007

3 Minulost, současnost a budoucnost •První světová válka trvala 4 roky, druhá 6 let a změnily svět. •Období socialistického experimentu trvalo 40 let •Máme za sebou 22 let nového společenského a ekonomického uspořádání •Já mám před sebou prostor 18 let k naplnění obsahu prezentace – tedy do roku 2030 •Otázka zní: Kdo jsme, co jsme dokázali, odkud a kam kráčíme ?

4 Studie z roku 2000 •V roce 2000 jsem vypracoval pro VÚSP příspěvek „Výzvy pro sociální politiku do roku 2020“. •Odtud moje odvaha obdobného tématu se ujmout.

5 Sociální politika – spolutvůrce a zrcadlo reality •Sociální politika – programová aktivita zaměřená na vyrovnání nechtěných rozdílů v sociální pozici a šancích lidí •Sociální jevy, situace, vývoj politika – prst na tepu života •Na jedné straně smělé plány- na druhé vylidňování vesnice, sebevraždy, psychická onemocnění, alkoholismus, chudoby a soc. vyloučení,soc. závislost, nezaměstnanost, •Příklady město L., město R- strojírny

6 Jaké byly.výzvy pro sociální politiku v roce 1990. •transparentní sociální politika. Výsledek - zrušení povinné valorizace ŽM znamená nástup do postupné ztráty reálné hodnoty všech dávek,opuštění principu • •aby došlo ke snížení nadměrných rovnostářských v pojistných systémech. Tehdy poměr minimálního a max. důchodu 1 ku 4, dnes 1 ku 1,6. zhoršení • •aby došlo ke snížení hodnoty podpory rodin, resp. snížení podílu sociálních příjmů na celkových příjmech rodin s dětmi.. z 3,0 na 1, % HDP. Snižovat umíme (F 5,8 %), • •aby na místo plošného vyplácení dávek, byly prostředky koncentrovány adresně k cílovým ohroženým skupinám. Máme nejúspěšnější systém v Evropě, současně nejlevnější, jedna ze zemí s nejmenším počtem chudých,oproti všem tvrzením

7 •V roce 1990 byl zrušen (federální zákon) monopol státu na provozování sociálních aktivit v oblasti sociálních služeb a vytvořeny podmínky pro podporu nestátního sektoru. Dodnes nedořešeno financování Všechny kroky v sociální politice byly orientovány do principu sociální ochrany a vycházely strategie „záchranné sociální sítě„ tj. ochrany lidského činitele, to poškodilo střední příjmové vrstvy. Nedošlo k naplnění sociálních aspirací střední příjmové vrstvy obyvatel, dokonce došlo k oslabení vyšší střední příjmové vrstvy a posílení obou nižších úrovní. Důsledkem tohoto stavu je určitá politická nerozhodnost této nejpočetnější skupiny obyvatel. Kdo dosud stávkoval ?

8 •V práci z roku 2000 jsem předpověděl, že nespokojenosti a napětí napříč příjmovým a sociálním spektrem mohou najít průsečík ve volání po silném státu, po silné ruce, po pořádku a k podpoře krajních politických radikálních poloh s dalekosáhlými důsledky, a to s rizikem značné podpory jdoucí přes hranice příjmového a sociálního rozdělení.

9 Co bude dál ? •Dále budu postupovat po jednotlivých sociálních problémech, jevech popř. skupinách: •Děti a rodina •Chudí a sociálně vyloučení •Nezaměstnanost •Romské menšiny •Senioři •Osídlení a územní rozvoj •informační mystifikace lidí

10 Děti a rodina •Dodnes nebyla koncipována státní rodinná politika. I v této oblasti se stát orientoval pouze na sociální ochranu a kompenzace.Mluví se jen o dávkách. Rodí se málo dětí •Důsledky? •populárně deklarované vymírání obyvatel (bude nahrazeno imigrací ? •dostatečný počet mladých lidí vstupujících na trh práce s novými dovednostmi, se schopnostmi zvládat nové technologie vytváří významný rozvojový stimul •technologie se rozvíjejí rychleji než jakou má příchod nově vzdělaných generací a vyžaduje, aby se v průběhu života generace znovu kvalifikovaly, nebo se vystaví riziku nezaměstnatelnosti •

11 Děti a rodina •Výzkumné práce ukazují, že hlavním problémem českých rodin není nedostatek peněz ústící do pocitu chudoby. Česká rodina zřejmě potřebuje: •jistotu bydlení, kvalitní školní přípravy, zabezpečení volného času, ochrany dětí a mládeže před negativními jevy, sociální služby v případě krizových situací apod. •Rodiny potřebují dlouhodobou stabilitu a ne tanečky okolo dávek na základě doporučení manželek ministrů práce •

12 Děti a rodina •Česko patří k zemím s nejmenším výskytem chudoby. Nicméně •1. 75 % rodin má nižší než průměrný příjem •2. Nejvíce jsou chudobou ohroženy děti. •3. Česká rodina žije bez rezerv finančních, bytových časových a dalších a je při zhoršení podmínek (nemoc, výdaje) ohrožena propadem do chudoby. •4. Rodiny omezují výdaje na zbytné účely (kultura, volný čas, sport !)

13 Děti a rodina •Sociální vylučování •Pojem socka pro osobu, která se neobléká“správně“, též tramvaj •Školní uniformy- celosvětová zkušenost se u nás nehodí •Trapná úspora zrušením pastelkovného, nebo další signál či provokace

14 Děti a rodina •Přes dočasný nárůst porodnosti se zvyšuje generační dluh •nesystémové pokusy sladit rodinný život a zaměstnání •chybí generální státní strategie •chybí odborná diskuse,návrhy na destrukci,na zkoušku a pod.

15 Chudí a sociálně vyloučení •Došlo k dehonestaci chudoby (socka) •Chudoba jako projev osobního selhání a lenosti. • Chudých je málo a nechodí volit, nikoho de facto nezajímají. Ale můžeme z nich vytlouci politický kapitál. Chudí – Romové – alibi pro vládu- Chudí jsou hlavně oni – vy se k nim hlásíte?

16 •Komplikovanost moderního života – mnozí nestačí •kdo je vinen ? •Útoky pravice •Zabíjení bezdomovců jako okraj •Souběh etnického a sociálního napětí •Nutno čekávat nárůst problémů

17 Nezaměstnanost •25 mil. nezaměstnaných v Evropě •Nejkritičtější nezaměstnanost mládeže •Práce není a nebude •systémová neprovázanost sféry vzdělávání a přípravy na povolání s potřebami trhu práce. •Polská zkušenost

18 •jaká práce? Zboží levné, služby drahé, Čína, Indie •největší evr. papírna 200 zaměstnanců, zástěry •kanalizace v H •Také se ukazuje, že mnozí zaměstnavatelé dávají při posuzování kvalifikace potencionálních zaměstnanců přednost prokazatelným dovednostem získaným jakýmkoliv způsobem (počítač, jazyky, asertivita, sociální dovednosti atd.) před formálními doklady o stupni dosaženého vzdělání i od vzdělávacích ústavů zvučných jmen.

19 •Předpověď K. Marxe o vývoji výrobních sil, ráno rybář odpoledne literární kritik Nezaměstnanost bude třeba chápat jako objektivní ekonomický fenomén, nad nímž je zbytečné vyslovovat expresivní hodnocení. Fr-3 zločiny •Je zřejmé, že v budoucnosti dojde ke změnám chápání a pojetí práce. „Tvoji práci ekonomika tohoto města, státu, kontinentu nepotřebuje“

20 •Znovu se vzdělej, odstěhuj se, nebo ber dávky. •231 let po zrušení nevolnictví bude třeba hledat nový civilizační model – •nebude práce, za práci bude považováno více typů aktivit, jako je péče v domácnosti, dobrovolnická práce a pod. • Dojde k variabilizaci pracovních vztahů a tato variabilizace povede ke snížení sociálního bezpečí daného dosud bismarckovským pojištěním. Náhrada social. security – social. flexiurity

21 Zaměstnanost – lidé •Více jak polovina občanů Evropské unie si myslí, že věnuje více energie své práci než svému volnému času a rodině. • Polovina Evropanů považuje svoji práci za stresující, u zkrácených pracovních úvazků je to pětina. •Více než pětina Evropanů se vrací domů naprosto unavených, neschopných žádné další namáhavé činnosti. •Každý pátý prodělal psychické onemocnění. (město L a R) •To asi není dobře, kriteriem štěstí, zdraví a radosti je zdraví, štěstí a radost a ne růst HDP •

22 Romské komunity •Kritický problém sociální nestability zejm. regionální •Studie Gabal+Víšek pro vládu www.gac.cz •Media ukazují problémy, kdo ukazuje úspěchy? Nevládky nás hanobí v cizině, aby dostaly peníze. •kanadský byznis •reakce Romů a resortů

23 •Nesměšovat tři dimenze: sociální, ekonomickou a lidsko právní •Na chudobě se vydělává (i města to dělají) •Zcela nová dimenze a zde ji prezentují poprvé. Generační revolta. Staré generace se rovnávají s minulostí na Slovensku, mladé generace se svými vrstevníky.

24 •Dtto pařížská revolta mladých. •Staří se chtějí podílet na řešení – mladí ukazovali zvednutý ukazovák. •Středoškoláci a učňové považují soužití s Romy za největší spol. problém. Vědí něco co my nevíme ? •Naplnění všech předpokladů etnických konfliktů

25 •Odsouzeníhodný čin příslušníka minority •Očekávatelná podpora alespoň části společnosti na straně útočníků •Zhoršená možnost identifikace účastníků (uniformy, kapuce, šátky)

26 •40 % vězňů,(bagatelní tč) 50 % dětí v úst.péči také z byt.důvodů -Německoa •Bojíme se analýzy •Jako 4 milionová komunita •16 mld. ročně •60 let řešíme důsledky něčeho, co se stalo v rodině do 3-4 let věku dítěte •Jazyk-organizovanost- řád

27 Romské menšiny •Chybí politická vůle řešit poznaný problém adekvátním programem, stát je odpovědný ale nemá v ruce nástroje, •přenesl je obce

28 Senioři •Toužený cíl lidstva – prodloužit věk- se chápe jako hrozba. •Jako by se prodlužovalo stáří •Teorie harmoniky – všechny životní etapy se prodlužují •30 % dětí odklad šk. docházky •18 let málo pro kvalifikaci •23 let - ale bez praxe •manželství a dětí po 30 ( dříve 20 a 24) •mamahotel pro mladé muže •neochota se osamostatnit, nést odpovědnost •první zaměstnavatelé jako přestupní stanice

29 •Nenaplňuje se se aspekt prodloužení pracovní aktivity •Nezaměstnaní jsou mladí a předdůchodci •Zkušenost Evropy- zvýšení hranice - snížení průměrného reálného věku odchodu •Předčasné důchody a invalidita nejsou řešení jen cesta z krize – není práce

30 Vývoj osídlení •6420 obcí, vnitrostátní pohraničí •Město L. Prof. Musil, •Nutno vyvážit čistě ekonomický aspekt územního rozvoje, všude žijí lidé a chce aby tam žili? nebo jen chalupáři ? •život pro mladé na venkově, kroužky, dvě auta, doprava, všichni do měst ?co s venkovem ? •na jedné straně hodnotíme počet obcí jako národní dědictví 6240 na druhé rušíme nemocnice, pošty, školy •ekonomické šílenství, školy, nemocnice pošty, to činí území obytným

31 •Pozice státu v oblasti přenesené a samostatné působnosti •EU nezná samosprávu, stát je povinen garantovat a nemá k tomu nástroje. •Regionální všeobecnou správu jsme zrušili před vstupem do EU. Po 10 letech přípravy odděleného modelu návrat zpět.

32 Zranitelnost naší civilizace •Civilizace je závislá na prostředí. (mapa) • Ohrožena řadou významných rizik, které mají celoplanetární, kontinentální nebo lokální dimenzi. Nevysvětlené mizení včelstev ohrožuje 30 % produkce potravin., •Lokální ohrožení může způsobit sucho (a následný nedostatek pitné vody) nebo devastující povodně či extrémní spad sněhu, který by inhiboval dopravu a tedy i ekonomiku a zásobování obyvatel, a to na dlouhou dobu. •Jde o trvalou udržitelnost a přežití

33 •Je třeba se zamyslet nad zvýšením odolnosti obyvatel i pro případ krátkodobých pohrom. V některých evropských zemích (zpravidla zemí s válečnou zkušeností) jsou občané vedeni k tomu, aby byli několik dnů soběstační, pokud jde o potraviny a vodu, popř. energie (paliva vč. pohonných hmot) tak aby se záchranné akce mohly zaměřit nejprve na technické otázky, dopravu apod. •Možná se budeme lépe a jinak dívat na potravinovou soběstačnost, na zdroje uhlí, ale i na zdroje palivového dříví, na tuzemské ovocnářství, na potencionálně významný potravinový zdroj rybníkářství a na další jako je porodnost či zdravotní stav obyvatel.

34 •Umožní to také lépe pochopit význam skutečnosti, že je naše území střechou Evropy pokud je o sladkou vodu a povede k pochopení nutnosti totálně zvyšovat schopnost zadržení vody. Příští války se povedou o vodu. Je patrné že v takových situacích bude třeba mobilizovat i sociální politiku. •Vláda to musí umět vysvětlit

35 Budoucnost •Legislativní proces trvá tři roky. •Zkušenost praví, že musíte v koncepční věcí do vlády do konce volebního roku. Jinak se to nestačí. V posledním pololetí před volbami „není slušné“ přijímat koncepční změny. •Ledaže máte většinu a můžete si dělat co chcete a předkládat i koncepční řešení cestou poslaneckých návrhů apod.

36 •role resortů •rozpor mezi vysokou úrovní poznání a kvalitou rozhodování •politikaření, nesmyslná a zbytečná řešení, •balamucení lidí - 17mld, 500 mil.divalo v P. 80 mil pastelkovné,důchodová reforma denně

37 Ale •zjevný rozvoj měst i venkova •nové střechy,omítky,okna,zateplení •oživení tradic venkova aktivitami mladých •stěhování seniorů na venkov •satelity •dálnice zmenšují zem lib/pha

38 •každý žijeme tři životy •budoucnost svých rodičů a předků •vlastní současnost •minulost svých dětí •musíme se s tím pokusit vyrovnat

39 •Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Ing. Petr Víšek „SOCIÁLNÍ POLITIKA ROK 2020 - 2030, VIZE, PREDIKCE, RIZIKA, OČEKÁVÁNÍ“"

Podobné prezentace


Reklamy Google