Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„SOCIÁLNÍ POLITIKA ROK , VIZE, PREDIKCE, RIZIKA, OČEKÁVÁNÍ“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„SOCIÁLNÍ POLITIKA ROK , VIZE, PREDIKCE, RIZIKA, OČEKÁVÁNÍ“"— Transkript prezentace:

1 „SOCIÁLNÍ POLITIKA ROK 2020 - 2030, VIZE, PREDIKCE, RIZIKA, OČEKÁVÁNÍ“
Ing. Petr Víšek

2 Malé představení Vysoká škola ekonomická v Praze 1968
Poslanec a člen předsednictva ČNR Magistrát hl.m.Prahy do r. 1972 Federální min., práce a soc. věcí do r.1992 Ministerstvo práce a soc. věcí ČNR do r. 2007 Ředitel Socioklubu o.s Ředitel Národního centra soc. studií,o.p.s. Vrchní ministerský rada v.v. od. r. 2007

3 Minulost, současnost a budoucnost
První světová válka trvala 4 roky, druhá 6 let a změnily svět. Období socialistického experimentu trvalo 40 let Máme za sebou 22 let nového společenského a ekonomického uspořádání Já mám před sebou prostor 18 let k naplnění obsahu prezentace – tedy do roku 2030 Otázka zní: Kdo jsme, co jsme dokázali, odkud a kam kráčíme ?

4 Studie z roku 2000 V roce 2000 jsem vypracoval pro VÚSP příspěvek „Výzvy pro sociální politiku do roku 2020“. Odtud moje odvaha obdobného tématu se ujmout.

5 Sociální politika – spolutvůrce a zrcadlo reality
Sociální politika – programová aktivita zaměřená na vyrovnání nechtěných rozdílů v sociální pozici a šancích lidí Sociální jevy, situace, vývoj politika – prst na tepu života Na jedné straně smělé plány- na druhé vylidňování vesnice, sebevraždy, psychická onemocnění, alkoholismus, chudoby a soc. vyloučení,soc. závislost, nezaměstnanost, Příklady město L., město R- strojírny

6 Jaké byly .výzvy pro sociální politiku v roce 1990.
transparentní sociální politika. Výsledek - zrušení povinné valorizace ŽM znamená nástup do postupné  ztráty reálné hodnoty všech dávek,opuštění principu aby došlo ke snížení nadměrných rovnostářských v pojistných systémech. Tehdy poměr minimálního a max. důchodu 1 ku 4, dnes 1 ku 1,6. zhoršení aby došlo ke snížení hodnoty podpory rodin, resp. snížení podílu sociálních příjmů na celkových příjmech rodin s dětmi.. z 3,0 na 1, % HDP. Snižovat umíme (F 5,8 %), aby na místo plošného vyplácení dávek, byly prostředky koncentrovány adresně k cílovým ohroženým skupinám. Máme nejúspěšnější systém v Evropě, současně nejlevnější, jedna ze zemí s nejmenším počtem chudých,oproti všem tvrzením

7 V roce 1990 byl zrušen (federální zákon) monopol státu na provozování sociálních aktivit v oblasti sociálních služeb a vytvořeny podmínky pro podporu nestátního sektoru. Dodnes nedořešeno financování Všechny kroky v sociální politice byly orientovány do principu sociální ochrany a vycházely strategie „záchranné sociální sítě„ tj. ochrany lidského činitele, to poškodilo střední příjmové vrstvy. Nedošlo k naplnění sociálních aspirací střední příjmové vrstvy obyvatel, dokonce došlo k oslabení vyšší střední příjmové vrstvy a posílení obou nižších úrovní. Důsledkem tohoto stavu je určitá politická nerozhodnost této nejpočetnější skupiny obyvatel. Kdo dosud stávkoval ? 7

8 V práci z roku 2000 jsem předpověděl, že nespokojenosti a napětí napříč příjmovým a sociálním spektrem mohou najít průsečík ve volání po silném státu, po silné ruce, po pořádku a k podpoře krajních politických radikálních poloh s dalekosáhlými důsledky, a to s rizikem značné podpory jdoucí přes hranice příjmového a sociálního rozdělení.

9 Co bude dál ? Dále budu postupovat po jednotlivých sociálních problémech, jevech popř. skupinách: Děti a rodina Chudí a sociálně vyloučení Nezaměstnanost Romské menšiny Senioři Osídlení a územní rozvoj informační mystifikace lidí

10 Děti a rodina Dodnes nebyla koncipována státní rodinná politika. I v této oblasti se stát orientoval pouze na sociální ochranu a kompenzace.Mluví se jen o dávkách. Rodí se málo dětí Důsledky? populárně deklarované vymírání obyvatel (bude nahrazeno imigrací ? dostatečný počet mladých lidí vstupujících na trh práce s novými dovednostmi, se schopnostmi zvládat nové technologie vytváří významný rozvojový stimul technologie se rozvíjejí  rychleji než jakou má příchod nově vzdělaných generací a vyžaduje, aby se v průběhu života generace znovu kvalifikovaly, nebo se vystaví riziku nezaměstnatelnosti

11 Děti a rodina Výzkumné práce ukazují, že hlavním problémem českých rodin není nedostatek peněz ústící do pocitu chudoby. Česká rodina zřejmě potřebuje: jistotu bydlení, kvalitní školní přípravy, zabezpečení volného času, ochrany dětí a mládeže před negativními jevy, sociální služby v případě krizových situací apod. Rodiny potřebují dlouhodobou stabilitu a ne tanečky okolo dávek na základě doporučení manželek ministrů práce

12 Děti a rodina Česko patří k zemím s nejmenším výskytem chudoby. Nicméně 1. 75 % rodin má nižší než průměrný příjem 2. Nejvíce jsou chudobou ohroženy děti. 3. Česká rodina žije bez rezerv finančních, bytových časových a dalších a je při zhoršení podmínek (nemoc, výdaje) ohrožena propadem do chudoby. 4. Rodiny omezují výdaje na zbytné účely (kultura, volný čas, sport !)

13 Děti a rodina Sociální vylučování
Pojem socka pro osobu , která se neobléká“správně“, též tramvaj Školní uniformy- celosvětová zkušenost se u nás nehodí Trapná úspora zrušením pastelkovného, nebo další signál či provokace

14 Děti a rodina Přes dočasný nárůst porodnosti se zvyšuje generační dluh
nesystémové pokusy sladit rodinný život a zaměstnání chybí generální státní strategie chybí odborná diskuse,návrhy na destrukci,na zkoušku a pod.

15 Chudí a sociálně vyloučení
Došlo k dehonestaci chudoby (socka) Chudoba jako projev osobního selhání a lenosti . Chudých je málo a nechodí volit, nikoho de facto nezajímají. Ale můžeme z nich vytlouci politický kapitál. Chudí – Romové – alibi pro vládu- Chudí jsou hlavně oni – vy se k nim hlásíte?

16 Komplikovanost moderního života – mnozí nestačí
kdo je vinen ? Útoky pravice Zabíjení bezdomovců jako okraj Souběh etnického a sociálního napětí Nutno čekávat nárůst problémů

17 Nezaměstnanost 25 mil. nezaměstnaných v Evropě
Nejkritičtější nezaměstnanost mládeže Práce není a nebude systémová neprovázanost sféry vzdělávání a přípravy na povolání s potřebami trhu práce. Polská zkušenost

18 jaká práce? Zboží levné, služby drahé, Čína, Indie
největší evr. papírna 200 zaměstnanců, zástěry kanalizace v H Také se ukazuje, že mnozí zaměstnavatelé dávají při posuzování kvalifikace potencionálních zaměstnanců přednost prokazatelným dovednostem získaným jakýmkoliv způsobem (počítač, jazyky, asertivita, sociální dovednosti atd.) před formálními doklady o stupni dosaženého vzdělání i od vzdělávacích ústavů zvučných jmen.

19 Předpověď K. Marxe o vývoji výrobních sil, ráno rybář odpoledne literární kritik Nezaměstnanost bude třeba chápat jako objektivní ekonomický fenomén, nad nímž je zbytečné vyslovovat expresivní hodnocení. Fr-3 zločiny Je zřejmé, že v budoucnosti dojde ke změnám chápání a pojetí práce. „Tvoji práci ekonomika tohoto města, státu, kontinentu nepotřebuje“

20 Znovu se vzdělej, odstěhuj se, nebo ber dávky.
231 let po zrušení nevolnictví bude třeba hledat nový civilizační model – nebude práce, za práci bude považováno více typů aktivit, jako je péče v domácnosti, dobrovolnická práce a pod. Dojde k variabilizaci pracovních vztahů a tato variabilizace povede ke snížení sociálního bezpečí daného dosud bismarckovským pojištěním. Náhrada social. security – social. flexiurity

21 Zaměstnanost – lidé Více jak polovina občanů Evropské unie si myslí, že věnuje více energie své práci než svému volnému času a rodině. Polovina Evropanů považuje svoji práci za stresující, u zkrácených pracovních úvazků je to pětina. Více než pětina Evropanů se vrací domů naprosto unavených, neschopných žádné další namáhavé činnosti. Každý pátý prodělal psychické onemocnění. (město L a R) To asi není dobře, kriteriem štěstí, zdraví a radosti je zdraví, štěstí a radost a ne růst HDP

22 Romské komunity Kritický problém sociální nestability zejm. regionální
Studie Gabal+Víšek pro vládu Media ukazují problémy, kdo ukazuje úspěchy? Nevládky nás hanobí v cizině, aby dostaly peníze. kanadský byznis reakce Romů a resortů

23 Nesměšovat tři dimenze: sociální, ekonomickou a lidsko právní
Na chudobě se vydělává (i města to dělají) Zcela nová dimenze a zde ji prezentují poprvé. Generační revolta. Staré generace se rovnávají s minulostí na Slovensku, mladé generace se svými vrstevníky.

24 Dtto pařížská revolta mladých.
Staří se chtějí podílet na řešení – mladí ukazovali zvednutý ukazovák. Středoškoláci a učňové považují soužití s Romy za největší spol. problém. Vědí něco co my nevíme ? Naplnění všech předpokladů etnických konfliktů

25 Naplnění všech předpokladů etnických konfliktů
Odsouzeníhodný čin příslušníka minority Očekávatelná podpora alespoň části společnosti na straně útočníků Zhoršená možnost identifikace účastníků (uniformy, kapuce, šátky)

26 40 % vězňů,(bagatelní tč) 50 % dětí v úst. péči také z byt
40 % vězňů,(bagatelní tč) 50 % dětí v úst.péči také z byt.důvodů -Německoa Bojíme se analýzy Jako 4 milionová komunita 16 mld. ročně 60 let řešíme důsledky něčeho, co se stalo v rodině do 3-4 let věku dítěte Jazyk-organizovanost- řád

27 Romské menšiny Chybí politická vůle řešit poznaný problém adekvátním programem, stát je odpovědný ale nemá v ruce nástroje, přenesl je obce

28 Senioři Toužený cíl lidstva – prodloužit věk- se chápe jako hrozba.
Jako by se prodlužovalo stáří Teorie harmoniky – všechny životní etapy se prodlužují 30 % dětí odklad šk. docházky 18 let málo pro kvalifikaci 23 let - ale bez praxe manželství a dětí po 30 ( dříve 20 a 24) mamahotel pro mladé muže neochota se osamostatnit, nést odpovědnost první zaměstnavatelé jako přestupní stanice

29 Nenaplňuje se se aspekt prodloužení pracovní aktivity
Nezaměstnaní jsou mladí a předdůchodci Zkušenost Evropy- zvýšení hranice - snížení průměrného reálného věku odchodu Předčasné důchody a invalidita nejsou řešení jen cesta z krize – není práce

30 Vývoj osídlení 6420 obcí, vnitrostátní pohraničí Město L. Prof. Musil,
Nutno vyvážit čistě ekonomický aspekt územního  rozvoje, všude žijí lidé a chce aby tam žili? nebo jen chalupáři ? život pro mladé na venkově, kroužky, dvě auta, doprava, všichni do měst ?co s venkovem ? na jedné straně hodnotíme počet obcí jako národní dědictví 6240 na druhé rušíme nemocnice, pošty, školy ekonomické šílenství, školy, nemocnice pošty, to činí území obytným

31 Pozice státu v oblasti přenesené a samostatné působnosti
EU nezná samosprávu, stát je povinen garantovat a nemá k tomu nástroje . Regionální všeobecnou správu jsme zrušili před vstupem do EU. Po 10 letech přípravy odděleného modelu návrat zpět.

32 Zranitelnost naší civilizace
Civilizace je závislá na prostředí. (mapa) Ohrožena řadou významných rizik, které mají celoplanetární, kontinentální nebo lokální dimenzi. Nevysvětlené mizení včelstev ohrožuje 30 % produkce potravin., Lokální ohrožení může způsobit sucho (a následný nedostatek pitné vody) nebo devastující povodně či extrémní spad sněhu, který by inhiboval dopravu a tedy i ekonomiku a zásobování obyvatel, a to na dlouhou dobu. Jde o trvalou udržitelnost a přežití

33 Je třeba se zamyslet nad zvýšením odolnosti obyvatel i pro případ krátkodobých pohrom. V některých evropských zemích (zpravidla zemí s válečnou zkušeností) jsou občané vedeni k tomu, aby byli několik dnů soběstační, pokud jde o potraviny a vodu, popř. energie (paliva vč. pohonných hmot) tak aby se záchranné akce mohly zaměřit nejprve na technické otázky, dopravu apod. Možná se budeme lépe a jinak dívat na potravinovou soběstačnost, na zdroje uhlí, ale i na zdroje palivového dříví, na tuzemské ovocnářství, na potencionálně významný potravinový zdroj rybníkářství a na další jako je porodnost či zdravotní stav obyvatel.

34 Umožní to také lépe pochopit význam skutečnosti, že je naše území střechou Evropy pokud je o sladkou vodu a povede k pochopení nutnosti totálně zvyšovat schopnost zadržení vody. Příští války se povedou o vodu. Je patrné že v takových situacích bude třeba mobilizovat i sociální politiku. Vláda to musí umět vysvětlit

35 Budoucnost Legislativní proces trvá tři roky.
Zkušenost praví, že musíte v koncepční věcí do vlády do konce volebního roku. Jinak se to nestačí. V posledním pololetí před volbami „není slušné“ přijímat koncepční změny. Ledaže máte většinu a můžete si dělat co chcete a předkládat i koncepční řešení cestou poslaneckých návrhů apod.

36 role resortů rozpor mezi vysokou úrovní poznání a kvalitou rozhodování politikaření, nesmyslná a zbytečná řešení, balamucení lidí mld, 500 mil.divalo v P. 80 mil pastelkovné,důchodová reforma denně

37 Ale zjevný rozvoj měst i venkova nové střechy,omítky,okna,zateplení
oživení tradic venkova aktivitami mladých stěhování seniorů na venkov satelity dálnice zmenšují zem lib/pha

38 každý žijeme tři životy
budoucnost svých rodičů a předků vlastní současnost minulost svých dětí musíme se s tím pokusit vyrovnat

39 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "„SOCIÁLNÍ POLITIKA ROK , VIZE, PREDIKCE, RIZIKA, OČEKÁVÁNÍ“"

Podobné prezentace


Reklamy Google