Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obyvatelstvo V roce 2012 (30.9.) žilo v ČR 10,5 mil.obyvatel (15. místo v Evropě). To s rozlohou 78 867 km2 řadí republiku mezi středně zalidněné země.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obyvatelstvo V roce 2012 (30.9.) žilo v ČR 10,5 mil.obyvatel (15. místo v Evropě). To s rozlohou 78 867 km2 řadí republiku mezi středně zalidněné země."— Transkript prezentace:

1 Obyvatelstvo V roce 2012 (30.9.) žilo v ČR 10,5 mil.obyvatel (15. místo v Evropě). To s rozlohou 78 867 km2 řadí republiku mezi středně zalidněné země (129 ob/km2). Obyvatel přirozenou měnou ubývá (vymíráme, úbytek - 0,1%) a populace stárne (v produktivním věku lidí ubývá, v důchodovém přibývá)

2 PODÍL ČECHŮ V EU25 ČESKO 2,2%

3 •POPULAČNÍ VÝVOJ OD R.1945POPULAČNÍ VÝVOJ OD R.1945 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_cr

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Nejhustěji jsou osídleny nížiny a průmyslové oblasti, nejméně horské pohraniční oblasti. 74,5% obyv.žije ve městech. Nejvíce občanů se hlásí k české národnosti, dále Moravské, Slezské a Rómské, z cizinců je nejvíc Ukrajinců, Slováků, Vietnamců, Rusů, Poláků a Němců Nejrozšířenější náboženství je katolické (27% obyvatelstva), většina obyvatel je bez vyznání

19 URBANIZACE ČR 74,5%

20 Roční míra růstu podílu městského obyvatelstva 2000-2005 0,12%

21 ČESKO 129 ob./km2

22

23 Počet cizinců v ČR v roce 2011

24 Podíl národností v českých zemích od r.1921

25 Struktura obyvatel podle dosaženého vzdělání

26 Sídla Počátky osídlení sahají do pravěku (starší doba kamenná) –v úrodných a klimaticky výhodných oblastech nížin podél velkých řek byly zakládány pravěké osady – prostorově nesouvislé osídlení (lov zvěře, rybolov, zemědělství a dobytkářství, hlavní dopravní trasy) - Keltové, Germáni (Markomané, Kvádové) - od 6.st. příchod Slovanů - postupně osídlovány i podhorské a horské krajiny nejprve domácím obyvatelstvem

27 ve 13.st. kolonizace zejm. pohraničí německým obyvatelstvem (spontánně i na pozvání panovníků a církevních hodnostářů) Základ sídelní sítě vytvořen ve 13. a 14.st., kdy byla založena většina dnešních měst (na křižovatkách obchodních cest, v místech těžby surovin - Jihlava, Kutná Hora, Znojmo...). Celkově však v předindustriálním období převládala venkovská sídla

28 V důsledku průmyslové revoluce došlo v 18.a 19.st. k silné urbanizaci Významnou úlohu přitom sehrál rozvoj železniční sítě a blízkost surovinové základny moderních prům. odvětvích (černé a hnědé uhlí, hutnictví, strojírenství...) a blízkost vyspělých průmyslových oblastí (Prusko, Slezsko)

29 rozvoj měst - se zpracovatelským průmyslem - Praha, Brno, Plzeň, Liberec, Ústí n.L.,..... -v blízkosti surovin, hutěmi a chem.průmyslem -Ostrava, Kladno, Karviná, Orlová, Frýdek-Místek, nově vybudovaný Havířov, Most, Chomutov, Teplice

30 na důležitých železnič.tratích - Přerov, Pardubice, Brno... aktivitami významných osobností - Zlín, Hradec Králové... úpadek měst nezapojených do nových trendů - Jihlava, Kutná Hora, Jáchymov, Jinřichův Hradec, Opava, Chrudim, Písek

31 Po 2.sv.válce rozsáhlá výstavba panelových sídlišť na okrajích průmyslových center a snaha o decentralizaci průmyslu (Vsetín, Valašské Meziříčí, Žďár n.S....), která měla pozastavit odliv obyvatel z neperspektivních oblastí (Vysočina, Jižní Čechy, Moravsko-Slovenské pohraničí) tento trend jen zpomalilo

32 Vývoj vnitřní migrace po r.1989 urbanizace v Česku již 15 let stagnuje (75%) nově se uplatňuje suburbanizace – stěhování obyvatel z měst na předměstí (vyšší kvalita života a zdravější životní prostředí - spíše trendem střední a vyšší vrstvy obyvatel)suburbanizace

33

34 Rozrůstání měst zapříčinil vznik aglomerací (vzájemně blízkých a funkčně propujených sídel, kde jedno dominuje) : - největší Ostravská, Brněnská, Pražská...Zlínská, Olomoucká...největší OstravskáBrněnská Pražská

35 Podíl obyvatel v aglomeracích a jejich jádrech

36

37 Vymezení venkovského prostoru

38 Index vývoje počtu obyv. 1991-2008

39 Intenzita bytové výstavby 1997- 2008

40 Pohyb obyv. podle krajů 1991-2000

41 Pražská aglomerace •Vyhláška č. 561/2006 Sb. do ní zahrnuje tyto města a obce: Hlavní město Praha + 20 obcíHlavní město Praha •Takto vymezená aglomerace má rozlohu 772,3 km² a 1 346 321 obyvatel k 1. 1. 2012. Samotné hlavní město Praha pak má rozlohu 496 km² (64 % celé aglomerace) a 1 241 664 obyvatel (92 % celé aglomerace) k 1. 1. 2012

42 Ostravská aglomerace •Vyhláška č. 561/2006 Sb. do ní zahrnuje tyto města a obce: Ostrava, Bohumín, Doubrava, Havířov, Karviná, Orlová, Petřvald a Rychvald.OstravaBohumínDoubrava HavířovKarvináOrlováPetřvaldRychvald •Takto vymezená aglomerace má rozlohu 248,1 km² a 505 362 obyvatel k 1. 1. 2012. Samotné město Ostrava pak má rozlohu 214,23 km² (86 % celé aglomerace) a 299 622 obyvatel (59 % celé aglomerace) k 1. 1. 2012

43 Brněnská aglomerace •Vyhláška č. 561/2006 Sb. do ní zahrnuje tyto města a obce: Brno, Adamov, Bílovice nad Svitavou, Kuřim, Lelekovice,Česká, Modřice, Ostopovice, Podolí, Popůvky, Rozdrojovice, Řícmanice, Šlapanice a Troubsko.BrnoAdamovBílovice nad SvitavouKuřimLelekoviceČeskáModřice OstopovicePodolíPopůvkyRozdrojovice ŘícmaniceŠlapaniceTroubsko •Takto vymezená aglomerace má rozlohu 328,1 km² a 420 338 obyvatel k 1. 1. 2012. Samotné město Brno pak má rozlohu 230,22 km² (70 % celé aglomerace) a 378 965 obyvatel (90 % celé aglomerace) k 1. 1. 2012

44 Sídelní struktura obcí v číslech •Sídelní struktura České republiky se vyznačuje značnou roztříštěností •Typický je velký počet relativně malých obcí

45 •V roce 2009 bylo v ČR celkem 6 249 obcí. •Nejvíce lidí žije v Praze 1,23 mil.(15%) •dále pak v městech od 20 000 do 49 999 ob (1,2 mil.ob = 15%). •5 stotisícových měst (Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc) soustřeďuje celkem 1,05 mil ob.(13%).

46 •Průměrná velikost obce v ČR =1 635 ob. •Mediánová velikost obce 382 ob. (tzn.1/2 obcí má velikost menší než 382 ob.)

47 Velikost obcí a podíl obyvatel •obce do 1000 ob. – 80%=17,2% popul. •obce do 2000 ob. – 90%=26,1% popul. •obce s více než 10 000 ob. – 2,1%= 54,2% popul. •obce s 2000 -9 999 ob. – 7,9%=19,7% popul. •obce více než 100 000 ob. (5) =20,8% popul.

48 Podíl obyvatelstva ve velikostních skupinách obcí podle krajů v r. 2001

49 Vývoj počtu obyvatel ve velikostních skupinách obcí podle krajů v letech 1991-2001

50 Vývoj počtu ZSJ podle velikostních skupin v letech 1980-2001

51 Funkce sídel •venkovská sídla –převažující zemědělská funkce (ovlivňovala i ráz venkovské zástavby – hospodářská stavení) ustupuje fci obytné (za prací do měst dojíždí až 80% obyvatel vesnic do velikosti 2000 ob.) –od 60 let 20.st výrazně narůstal rekreační význam vesnic (chatařství a chalupářství) –obnova a rozrůstání vesnic na okrajích velkých měst (suburbanizace)

52 •města –budována jako střediska řemeslnné výroby a obchodu –funkce obranná (vojenská) – městské hradby, zrušeny a rozrůstání měst (průmysl.revoluce) –průmyslová funkce (výhodou napojení na dopravní síť – železnice, splavné toky) dnes ustupuje fci –služeb –centra územní srpávy

53 •V současnosti nejdynamičtější rozvoj funkcí spojených se službami: –kulturní (multikina, divadla, muzea...) –zábavní (restaurace, kavárny, disco, sport. zápasy...) –obchodní (dnes vytěsněna na okraj měst) –zdravotní a sociální péče

54 jiné funkce –průmyslová (dnes vytěsněna na okraj měst) –státní správy, samosprávy –dopravní –rekreační Charakteristická je stupňovitost - čím větší sídlo, tím větší nabídka druhů služeb a vyšší počet zařízení a větší rozsah zázemí (spádové oblasti)

55 Urbanistické zóny měst •historická jádra – většinou domy z 16.- 18.st. s pozdně gotic., renesančními a barokními fasádamihistorická jádra •nová městská centra – vznikala s rozvojem průmyslu v blízkosti hist.jádranová městská centra (sídla bank, hotely, divadla, správní budovy, bydlení pro vyšší vrstvy – důraz na estetické hledisko – historizující slohy, secese) mnohdy předcházelo bourání starých měst.částí

56 •obytné zóny s různou kvalitou bydlení: –dělnické činžovní čtvrti X rodinné domy a vily s dostatkem zeleně pro vyšší střední třídu obyv.(Masarykova čtvrť.....) –v 50. letech se nedostatek bytů řešil rychlou výstavbou uniformních panelových sídlišť

57 –od 90 let min.st. vícepodlažní domy stavěny s ohledem na estetic.kritéria (Majdalenky,...) a hlavně rozvoj výstavby rodinných domů na okrajích měst a okolních vesnic -někde využítí chátrajících objektů a ploch (brownfields) uvnitř měst k novým funkcím (Vaňkovka, nová knihovna v Hradci Kr....) -sporná je výstavba nových průmyslových zón (Modřice...) a nákupních center na okrajích měst (staré se bourají nebo plní jinou fci – tržnice, sklady..)

58 TELČ

59

60

61

62

63

64 Staré Brno 1924

65 Helceletova ul. – bývalá německá úřednická čtvrť

66 původní německé domy na severní straně Všetičkovy ulice

67 funkciona lismus v Masaryko vě čtrti (kostel sv. Augustina z roku 1935)

68 činžovní dělnický dům

69 budování sídliště LESNÁ (Brno)

70 Novodobé paneláky –Líšeň, Molákova

71 Administrativní členění území ČR V roce 2009 bylo v ČR celkem 6 249 obcí. Nejvíce lidí žije v Praze 1,23 mil.(15%) dále pak v městech od 20 000 do 49 999 ob (1,2 mil.ob Olomouc) soustřeďuje celkem 1,05 mil ob.(13%). = 15%). 5 stotisícových měst (Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec,

72 10 největších měst ČR: Pokračuje snižování počtu obyvatelstva ve velmi malých obcích (do 200 ob.) – vymíráním, i v městech od 50- 100 tis. – suburbanizací. Naopak roste počet obyv. ve velkých vesnicích a malých městech. Praha1 233 211 Brno370 592 Ostrava307 767 Plzeň169 273 Liberec100 914 Olomouc100 373 Ústí nad Labem95 289 České Budějovice94 936 Hradec Králové94 497 Pardubice89 892 Havířov83 558

73 ČR je podle ústavy rozdělena na 14 krajů (vč.Prahy) - mezistupeň mezi vládou a obcemi s řadou pravomocí (řízení školství, zdravotnictví, kultury, silnice nižších tříd....) Okresy – jako článek státní správy zrušeny (některé speciální instituce však zachovány př.- soudy, hygienic.stanice, úřady práce...), slouží také jako územní jednotky pro statistické vyhodnocování obyv.

74 Obce s rozšířenou působností (205): nejnižší správní jednotky ČR se základními službami (finanční a stavební úřady, vydávání průkazů...) – nahradily většinu funkcí okresů

75 Tajenka vám prozradí, že největší rybník v České republice se jmenuje… (víceslovné odpovědi se píší bez mezer) 1. 2. největší město v ČR 2. Kraj ČR s největším počtem obyvatel 3. 51. nejlidnatější město v ČR 4. Stát s nejdelší hranicí s ČR 5. Řeka s největší plochou povodí v ČR 6. Největší jezero v ČR 7. Kraj ČR s nejmenším počtem obcí 8. Místo v ČR s nejvyšší naměřenou denní maximální teplotou vzduchu v roce


Stáhnout ppt "Obyvatelstvo V roce 2012 (30.9.) žilo v ČR 10,5 mil.obyvatel (15. místo v Evropě). To s rozlohou 78 867 km2 řadí republiku mezi středně zalidněné země."

Podobné prezentace


Reklamy Google