Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ERASMUS MUNDUS & TEMPUS INFODAY 18.3.2009 / Brno / Eurocentrum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ERASMUS MUNDUS & TEMPUS INFODAY 18.3.2009 / Brno / Eurocentrum."— Transkript prezentace:

1 ERASMUS MUNDUS & TEMPUS INFODAY 18.3.2009 / Brno / Eurocentrum

2 ERASMUS MUNDUS II Tereza Babková / 18.3.2009 / Brno / Eurocentrum

3 3 ERASMUS MUNDUS  program pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi  centralizovaný program - aktivity přímo řízené Evropskou komisí prostřednictvím Výkonné agentury EACEA  Erasmus Mundus I: 2004 - 2008 / 230 mil €  External Cooperation Windows: od 2006  Erasmus Mundus II: 2009 - 2013 / téměř 1 mld €

4 4

5 5 ERASMUS MUNDUS 2004-2008  Akce 1 podpora kvalitních společných evropských magisterských programů (umožnit mimoevropským studentům studovat na několika kvalitních evropských VŠ)  Akce 2 stipendia pro talentované studenty a akademické pracovníky ze třetích zemí  Akce 3 posílení spolupráce s VŠ ve třetích zemích, vč. mobility evropských studentů a akademiků do těchto zemí  Akce 4 projekty zaměřené na zvýšení atraktivity a zviditelnění evropského vysokoškolského vzdělávání

6 6 Výsledky 230 mil € (+ 70 mil € na „windows“ stipendia z rozpočtu na vnější spolupráci Evropské komise)  103 magisterských programů Erasmus Mundus (zapojeno 468 evropských VŠ)  47 partnerství s 134 mimoevropskými VŠ  4 842 stipendií pro mimoevropské studenty  1 121 stipendií pro mimoevropské akademiky  54 projektů zvyšování atraktivity

7 7 Výsledky / Akce 1 / Koordinátoři DE 12 FR 27 ES 12 BE11

8 8 Výsledky / Akce 1 / Partneři DE 54 FR 66 ES 61 UK 42

9 9 Výsledky / Akce 2 / Studenti …… 5% 16% 14% 9% 55% 1%

10 10 Výsledky / Akce 2 / VŠ pracovníci …… 24% 18% 10% 33% 5%

11 11 Výsledky / Akce 3 / Partneři …… 22 US 13 BR 13 ZA 20 CN 16 AU

12 12 Zapojení České republiky Erasmus Mundus 2004-2008 Společné magisterské programy PartnerstvíProjekty zvyšování atraktivity CZ podané561127 Evropské země podané 3 2133701 357 CZ schválené9 ČVUT, UK, UP, VŠE 55 UK, ČZU, MU, UTB, NAEP Evropské země schválené 468231264

13 13 Zapojení NAEP  projekt v rámci Akce 4  Building capacities of East-Central Europe national agencies to promote higher education outside the EU  NAEP, SAIA, DAAD, CampusFrance, Balassi Institute www.highereducationpromotion.eu

14 14 EXTERNAL COOPERATION WINDOWS  od roku 2006 iniciativa EuropeAid Cooperation Office realizovaná EACEA  podpora mezinárodní spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi z Evropy a z vybraných třetích zemí (windows) prostřednictvím organizace a realizace mobilit studentů, výzkumných a akademických pracovníků  důraz na mobilitu ze třetích zemí do Evropy

15 15 Výsledky  2 výzvy  zapojeno 286 evropských VŠ a 315 mimoevropských VŠ  5 733 mobilit ze třetích zemí do Evropy  1 290 mobilit z Evropy do třetích zemí

16 16 Zapojení České republiky Výzva 2006 Celkem vybráno 9 partnerství Výzva 2007 Celkem vybráno 24 partnerství Sýrie, Libanon, Jordánsko / MU Rusko / ČZU Kyrgystán, Tádžikistán, Uzbekistán / MUKyrgystán, Tádžikistán, Uzbekistán, Turkmenistán / MU 2x Brazílie / ČVUT

17 17 ERASMUS MUNDUS 2009-2013  podpora kvality evropského vysokoškolského vzdělávání  rozšíření a zlepšení profesních vyhlídek mladých lidí  podpora mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi v souladu s cíli vnějšími politiky EU (příspěvek k udržitelnému rozvoji vysokoškolského vzdělávání v těchto zemích)

18 18 Pozornost stále zaměřena na …  společné programy zahrnující povinnou mobilitu  partnerství pro spolupráci typu External Cooperation Windows  atraktivní stipendia pro studenty a akademické pracovníky  jednoduchý finanční management založený na paušálních částkách  decentralizovaný management stipendií  propagace evropského VŠ vzdělávání

19 19 Rozšíření záběru o …  integrace External Cooperation Windows  zahrnutí společných doktorských programů  stipendia pro evropské studenty  zahrnutí mimoevropských VŠ do implementace společných programů  konkrétní podpora pro národní agentury

20 20 Aktivity

21 21 Erasmus Mundus 2004-2008 Erasmus Mundus 2009-2013

22 22 Akce 1 Společné programy  posílit spolupráci mezi VŠ institucemi v Evropě a ve třetích zemích  podpořit společné programy vysoké kvality a připravovat vysoce kvalifikované lidské zdroje Akce 1A / magisterské programy Akce 1B / doktorské programy  společně nabízí evropské a příp. mimoevropské VŠ  povinná mobilita  udělení double/multiple/joint degree  systém stipendií pro studenty a VŠ pracovníky

23 23 Akce 2Partnerství  pokračování External Cooperation Windows  široká partnerství mezi VŠ v Evropě a ve třetích zemích daných aktuální výzvou  posílení spolupráce prostřednictvím programu mobility studentů a akademických pracovníků  systém spolupráce obdoba Erasmus plus přenos know- how  stipendia různé délky pro všechny úrovně studia, mobilita se neváže ke specifickým programům  zohlednění priorit třetích zemí

24 24 Akce 3Propagace evropského vysokoškolského vzdělávání  projekty zaměřené na zvýšení přitažlivosti, image, zviditelnění a přístupnosti evropského VŠ vzdělávání (2009 / žádná výzva)  granty pro národní agentury (propagace programu, 2009 / omezená výzva)  podpora Erasmus Mundus Students and Alumni Association (www.em-a.eu)

25 25 Kdo se může zapojit  VŠ instituce  VŠ studenti  výzkumní pracovníci, akademičtí pracovníci, pracovníci ve VŠ vzdělávání  jiné veřejné nebo soukromé subjekty působící v oblasti VŠ vzdělávání, podniky, výzkumná střediska …

26 26 Financování  Akce 1 a 3: 493 690 000 € rozpočet EU pro oblast vzdělávání  Akce 2: cca 460 000 000 € z různých nástrojů vnější spolupráce

27 27 Na koho se obrátit  Evropská komise  politika, definice programu, priority… Education and Culture (DG EAC): Akce 1 a 3 EuropeAid Cooperation Office (DG AIDCO): Akce 2  Výkonná agentura EACEA  implementace programu, management projektového cyklu, statistiky, výzvy… Unit P4: Erasmus Mundus and External Cooperation Unit  Národní agentury  informace, diseminace, podíl na hodnocení, asistence, hledání partnerů …  Erasmus Mundus Students and Alumni Association  networking, propagace

28 28 Jak se zapojit  na základě aktuálních výzev k předkládání návrhů projektů  dokumenty: text výzvy + příručka pro žadatele  aktuálně: výzva v rámci Akce 1

29 29 Je třeba vzít v úvahu …  evropská pravidla daná aktuální výzvou  pravidla v rámci partnerství  pravidla, zázemí, možnosti a zkušenosti VŠ  připravenost na mezinárodní studenty  národní legislativa  …

30 VÝZVY 2009 V RÁMCI ERASMUS MUNDUS II

31 AKCE 1 SPOLEČNÉ PROGRAMY

32 32 Cíl aktuální výzvy  nadále podporovat společné magisterské programy vysoké kvality  nově podporovat společné doktorské programy  nově udělit stipendia i evropským studentům a umožnit mimoevropským VŠ být členy konsorcia  jakýkoli obor, nestanoveny priority, od 2010/11  cílem:  nejméně 15 nových návrhů magisterských programů a až 36 návrhů na obnovení  10 nových návrhů doktorských programů

33 33 Společné aspekty programů  nabízeny konsorciem VŠ institucí  založeny na smlouvě v rámci konsorcia  plně integrované  zahrnutí povinné mobility  akreditované v zemích konsorcia  plně rozvinuté v době podání žádosti a připravené fungovat po dobu min. 5 let od 2010/11  určené studentům z celého světa  účast na systému stipendií

34 34 Společné aspekty programů  udělení double/multiple/joint degree  podpora mimoevropských studentů při vyřizování víz atd.  jazykové kurzy  zázemí pro studenty  podpis dohody se studentem  opatření na přilákání talentovaných uchazečů  poplatky za studium: konsorcia stanoví samy, dle národních legislativ, transparentní, mohou být odlišné pro evropské a mimoevropské studenty

35 35 Specifika magisterských programů Délka: 1-2 akademické roky (60-120 ECTS) Konsorcium:  minimální pořadavek: VŠ ze 3 různých oprávněných evropských* zemí (min. 1 z EU)  koordinátor: evropská VŠ  partneři: evropské i mimoevropské VŠ  asociovaní partneři * EU, EHS/ESVO, Turecko, západní Balkán, Švýcarsko (předpokladem je uzavřená dohoda o účasti v programu)

36 36 Specifika magisterských programů  všichni partneři musí být v pozici, že mohou být hostitelskou VŠ pro účely mobility  jedna mobilita studenta musí odpovídat min.:  15 ECTS nebo 1 trimestr (mimoevropský student)  20 ECTS (1leté) nebo 30 ECTS (evropský student)  mobilita do partnerské mimoevropské země:  mimoevropský držitel stipendia max. na trimestr, nesmí jít o zemi původu  evropský držitel stipendia min. na 2 měsíce až polovinu magisterského programu

37 37 Stipendia v rámci magisterských programů Studenti:  ukončený první stupeň VŠ vzdělávání  podávají žádost přímo konsorciu (max. 3)  stipendia kategorie A: pro mimoevropské studenty, kteří v evropských zemích nemají trvalý pobyt ani v nich v uplynulých 5 letech nepracovali nebo nestudovali po dobu celkově delší než 12 měsíců  stipendia kategorie B: pro ostatní studenty  v rámci jednoho programu max. 2 držitelé stipendia stejné národnosti

38 38 Stipendia v rámci magisterských programů VŠ pracovníci:  krátkodobá (2 týdny - 3 měsíce)  aktivní účast v magisterském programu (výuka, výzkum, vědecká práce...)  pro mimoevropské VŠ pracovníky  na partnerské evropské VŠ  pro evropské VŠ pracovníky  na partnerské mimoevropské VŠ  v rámci jednoho programu každý držitel stipendia jiné národnosti

39 39 Stipendia Studenti:  kategorie A: od 24 000 € (1-letý program) do 48 000 € (2-letý program)  kategorie B: od 10 000 € (1-letý program, bez mobility do mimoevropské země) do 23 000 € (2-letý program, s mobilitou do mimoevropské země) VŠ pracovníci:  od 2 400 € (2 týdny) do 14 800 € (3 měsíce)

40 40 Specifika doktorských programů Délka: max. 4 roky Konsorcium:  minimální pořadavek: VŠ ze 3 různých oprávněných evropských* zemí (min. 1 z EU)  koordinátor: evropská VŠ i výzkumná organizace, pokud může udělovat doktorský titul  partneři: evropské i mimoevropské organizace, které se podílí na implementaci programu  asociovaní partneři * EU, EHS/ESVO, Turecko, západní Balkán, Švýcarsko (předpokladem je uzavřená dohoda o účasti v programu)

41 41 Specifika doktorských programů  délka mobility za účelem školení/výzkumu: min. 6 měsíců  min. 2/3 programu se musí odehrát v Evropě  mobilita do partnerské mimoevropské země:  mimoevropský držitel stipendia max. 1 semestr  evropský držitel stipendia max. 1 rok

42 42 Stipendia v rámci doktorských programů Doktorandi:  podávají žádost přímo konsorciu (max. 3)  stipendia kategorie A: pro mimoevropské studenty, kteří v evropských zemích nemají trvalý pobyt ani v nich v uplynulých 5 letech nepracovali nebo nestudovali po dobu celkově delší než 12 měsíců *  stipendia kategorie B: pro ostatní studenti  na dobu max. 3 let, v rámci jednoho programu max. 2 držitelé stipendia stejné národnosti * netýká se absolventů magisterských programů EM

43 43 Stipendia Částky na 3 roky:  od 61 000 € (evropský stipendista, bez mimoevropské mobility, v oboru nezahrnujícím laboratorní práci, bez zaměstnanecké smlouvy) do 129 900 € (mimoevropský stipendista, v oboru zahrnujícím laboratorní práci, zaměstnanecká smlouva)

44 44 Výběrová procedura  formální kontrola a hodnocení způsobilosti (termín, náležitosti žádosti, způsobilost partnerství a aktivit...)  hodnocení kvality projektu (akademická kvalita, integrovanost programu, složení a zkušenosti konsorcia, management programu, opatření na zviditelnění a udržitelnost, zázemí pro studenty, zajištění kvality a evaluace)  hodnotí nezávislí experti vybraní na základě veřejné výzvy  výběr stipendistů provede konsorcium

45 45 Finanční podmínky  5 letá rámcová smlouva jako podklad pro udělení ročních grantových smluv, které budou zahrnovat finanční podporu konsorciím a přidělený počet stipendií  magisterské programy/rok: - paušální částka 30 000 € - 7-17 studentských stipendií - 3-4 stipendia pro mimoevropské VŠ pracovníky a stejný počet pro evropské  doktorské programy/rok: - paušální částka 50 000 € - 6-10 stipendií

46 46 Časový plán KonsorciumKdyVýkonná agentura Podání žádostikonec dubna rok 2009 květen až červen 2009Hodnocení a výběr začátek července 2009Sdělení výsledku Propagace programu, přijem žádostí o stipendium od mimoevropských studentů červenec 2009 až leden 2010 Podpis rámcové dohody Konference schválených programů Listopad 2009Organizace konference Sdělení počtu stipendií Zaslání návrhu stipendií kategorie A společně s dohodou konsorcia Konec ledna 2010Kontrola

47 47 Časový plán KonsorciumKdyVýkonná agentura Konec února 2010Potvrzení stipendií kategorie A Informuje držitele stipendií kategorie A a asistuje studentům s vízy Březen 2010Zasílá delegacím Evropské komise seznam stipendistů Zasílá návrh stipendií kategorie B Konec května 2010 Červen 2010Podpis roční grantové dohody, první platba Program může být zahájenOd července 2010

48 48 Podání žádosti  30. dubna 2009  žádost zasílá koordinátor zase celé konsorcium Výkonné agentuře poštou (ne faxem nebo emailem)  příručka pro žadatele a formulář žádosti na: http://ec.europa.eu/education/external-relation- programmes/doc72_en.htm

49 AKCE 2 PARTNERSTVÍ

50 50 Cíl výzvy 2009  posílení spolupráce mezi VŠ institucemi v EU a ve třetích zemích prostřednictvím programu mobility, který přináší studentům a akademickým pracovníkům výměny za účelem studia, výuky, školení a výzkumu  možnost spolupráce, vzájemného obohacení, přenosu know-how a dobré praxe, zlepšení dovedností a kvalifikace VŠ pracovníků ve třetích zemích, jazyková, kulturní a vzdělávací zkušenost pro studenty…  všechny úrovně VŠ vzdělávání a oblasti vzdělávání  propojení s rozvojovými prioritami třetích zemí

51 51 Geografické oblasti („okna“)  Jižní Středomoří, východní Evropa a Rusko  Jemen, Irák, Írán  Středoasijské republiky  Západní Balkán  Regionální Asie, Indie, Čína  Regionální Latinská Amerika, Brazílie, Argentina  pokrytí z různých finančních nástrojů vnější spolupráce: ENPI, DCI, IPA

52 52 Partnerství  min. 5 evropských VŠ (min. 3 EU) a min. 1 VŠ z každé třetí země dle daného lotu; max. 20 partnerů  koordinátor: evropská VŠ s EUC  partner: evropská VŠ s EUC a VŠ uznaná ve třetí zemi  asociovaní partneři  způsobilé země: EU, kandidátské země (Chorvatsko, Turecko), Island, Norsko, Lichtenštejnsko, třetí země z daných geografických oblastí

53 53 Rozpočet  celková orientační částka k dispozici: 163,5 mil €  pokryje: 6 535 mobilit a 43 partnerství  partnerství Geografická oblast („okno“) Orientační celková částka Předpokládaný počet projektů Jižní Středomoří, východní Evropa a Rusko 29 mil €8 Jemen, Irák, Írán3 mil €1 Středoasijské republiky5 mil €2 Západní Balkán8,5 mil €2 Regionální Asie20 mil €4 Indie19 mil €4 Čína26 mil €5 Brazílie9,3 mil €3 Argentina2,1 mil €1 Regionální Latinská Amerika41,6 mil €13

54 54 Způsobilé činnosti  organizace individuální mobility VŠ studentů a akademických pracovníků  zavedení individuální mobility  pro studenty všech úrovní studia (1 sem. až 3 ak. roky)  pro akademické pracovníky za účelem vyučování, praktické odborné přípravy a výzkumu (1 až 3 měsíce)  studenti ze třetích zemí: min. 70% mobilit  studenti a VŠ pracovníci z Evropy: max. 30% mobilit

55 55 Specifické požadavky Výzva (příručka pro žadatele) může stanovit specifické požadavky pro danou geografickou oblast, např.:  složení partnerství (počet partnerů, prioritní provincie)  délka projektu  rozpočet  min. počet mobilit  typ mobilit  oblasti studia (dle potřeb regionu/země)

56 56 Časový plán  termín pro podávání žádostí: 13.3.2009  rozhodnutí o přidělení grantu: květen 2009  max. délka projektu: 48 měsíců*  aktivity (vč. přípravných): 15.7.2009-15.7.2013*  mobility musí začít nejpozději: 1.9.2010 * u některých geografických oblastí kratší délka projektu

57 57 Výběrová procedura  formální kontrola (termín, náležitosti žádosti)  hodnocení výběrových kritérií (finanční a provozní kapacita, způsobilost)  hodnocení kvality projektu (provozní kapacita a zkušenosti žadatele a partnerů, vhodnost činností s ohledem na cíl výzvy, metodika řízení partnerství a realizace činností v oblasti mobility, udržitelnost)  výběr stipendistů provede partnerství

58 58 Grant  příspěvek  smlouvu podepisuje koordinátor s Výkonnou agenturou  na organizaci mobilit: 10 000 € / partner (paušál)  na zavedení mobilit: stanovené částky na cestovné, pobytové náklady, pojištění a příp. poplatky za studium

59 59 Podání žádosti  13. března 2009  žádost zasílá koordinátor zase celé partnerství Výkonné agentuře poštou a emailem  příručka pro žadatele, formulář žádosti s přílohami, faq a přehledy VŠ (držitelé EUC a VŠ ze třetích zemí): http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm eacea-em-extcoop@ec.europa.eu


Stáhnout ppt "ERASMUS MUNDUS & TEMPUS INFODAY 18.3.2009 / Brno / Eurocentrum."

Podobné prezentace


Reklamy Google