Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ERASMUS MUNDUS & TEMPUS INFODAY 18.3.2009 / Brno / Eurocentrum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ERASMUS MUNDUS & TEMPUS INFODAY 18.3.2009 / Brno / Eurocentrum."— Transkript prezentace:

1 ERASMUS MUNDUS & TEMPUS INFODAY / Brno / Eurocentrum

2 ERASMUS MUNDUS II Tereza Babková / / Brno / Eurocentrum

3 3 ERASMUS MUNDUS  program pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi  centralizovaný program - aktivity přímo řízené Evropskou komisí prostřednictvím Výkonné agentury EACEA  Erasmus Mundus I: / 230 mil €  External Cooperation Windows: od 2006  Erasmus Mundus II: / téměř 1 mld €

4 4

5 5 ERASMUS MUNDUS  Akce 1 podpora kvalitních společných evropských magisterských programů (umožnit mimoevropským studentům studovat na několika kvalitních evropských VŠ)  Akce 2 stipendia pro talentované studenty a akademické pracovníky ze třetích zemí  Akce 3 posílení spolupráce s VŠ ve třetích zemích, vč. mobility evropských studentů a akademiků do těchto zemí  Akce 4 projekty zaměřené na zvýšení atraktivity a zviditelnění evropského vysokoškolského vzdělávání

6 6 Výsledky 230 mil € (+ 70 mil € na „windows“ stipendia z rozpočtu na vnější spolupráci Evropské komise)  103 magisterských programů Erasmus Mundus (zapojeno 468 evropských VŠ)  47 partnerství s 134 mimoevropskými VŠ  stipendií pro mimoevropské studenty  stipendií pro mimoevropské akademiky  54 projektů zvyšování atraktivity

7 7 Výsledky / Akce 1 / Koordinátoři DE 12 FR 27 ES 12 BE11

8 8 Výsledky / Akce 1 / Partneři DE 54 FR 66 ES 61 UK 42

9 9 Výsledky / Akce 2 / Studenti …… 5% 16% 14% 9% 55% 1%

10 10 Výsledky / Akce 2 / VŠ pracovníci …… 24% 18% 10% 33% 5%

11 11 Výsledky / Akce 3 / Partneři …… 22 US 13 BR 13 ZA 20 CN 16 AU

12 12 Zapojení České republiky Erasmus Mundus Společné magisterské programy PartnerstvíProjekty zvyšování atraktivity CZ podané Evropské země podané CZ schválené9 ČVUT, UK, UP, VŠE 55 UK, ČZU, MU, UTB, NAEP Evropské země schválené

13 13 Zapojení NAEP  projekt v rámci Akce 4  Building capacities of East-Central Europe national agencies to promote higher education outside the EU  NAEP, SAIA, DAAD, CampusFrance, Balassi Institute

14 14 EXTERNAL COOPERATION WINDOWS  od roku 2006 iniciativa EuropeAid Cooperation Office realizovaná EACEA  podpora mezinárodní spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi z Evropy a z vybraných třetích zemí (windows) prostřednictvím organizace a realizace mobilit studentů, výzkumných a akademických pracovníků  důraz na mobilitu ze třetích zemí do Evropy

15 15 Výsledky  2 výzvy  zapojeno 286 evropských VŠ a 315 mimoevropských VŠ  mobilit ze třetích zemí do Evropy  mobilit z Evropy do třetích zemí

16 16 Zapojení České republiky Výzva 2006 Celkem vybráno 9 partnerství Výzva 2007 Celkem vybráno 24 partnerství Sýrie, Libanon, Jordánsko / MU Rusko / ČZU Kyrgystán, Tádžikistán, Uzbekistán / MUKyrgystán, Tádžikistán, Uzbekistán, Turkmenistán / MU 2x Brazílie / ČVUT

17 17 ERASMUS MUNDUS  podpora kvality evropského vysokoškolského vzdělávání  rozšíření a zlepšení profesních vyhlídek mladých lidí  podpora mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi v souladu s cíli vnějšími politiky EU (příspěvek k udržitelnému rozvoji vysokoškolského vzdělávání v těchto zemích)

18 18 Pozornost stále zaměřena na …  společné programy zahrnující povinnou mobilitu  partnerství pro spolupráci typu External Cooperation Windows  atraktivní stipendia pro studenty a akademické pracovníky  jednoduchý finanční management založený na paušálních částkách  decentralizovaný management stipendií  propagace evropského VŠ vzdělávání

19 19 Rozšíření záběru o …  integrace External Cooperation Windows  zahrnutí společných doktorských programů  stipendia pro evropské studenty  zahrnutí mimoevropských VŠ do implementace společných programů  konkrétní podpora pro národní agentury

20 20 Aktivity

21 21 Erasmus Mundus Erasmus Mundus

22 22 Akce 1 Společné programy  posílit spolupráci mezi VŠ institucemi v Evropě a ve třetích zemích  podpořit společné programy vysoké kvality a připravovat vysoce kvalifikované lidské zdroje Akce 1A / magisterské programy Akce 1B / doktorské programy  společně nabízí evropské a příp. mimoevropské VŠ  povinná mobilita  udělení double/multiple/joint degree  systém stipendií pro studenty a VŠ pracovníky

23 23 Akce 2Partnerství  pokračování External Cooperation Windows  široká partnerství mezi VŠ v Evropě a ve třetích zemích daných aktuální výzvou  posílení spolupráce prostřednictvím programu mobility studentů a akademických pracovníků  systém spolupráce obdoba Erasmus plus přenos know- how  stipendia různé délky pro všechny úrovně studia, mobilita se neváže ke specifickým programům  zohlednění priorit třetích zemí

24 24 Akce 3Propagace evropského vysokoškolského vzdělávání  projekty zaměřené na zvýšení přitažlivosti, image, zviditelnění a přístupnosti evropského VŠ vzdělávání (2009 / žádná výzva)  granty pro národní agentury (propagace programu, 2009 / omezená výzva)  podpora Erasmus Mundus Students and Alumni Association (www.em-a.eu)

25 25 Kdo se může zapojit  VŠ instituce  VŠ studenti  výzkumní pracovníci, akademičtí pracovníci, pracovníci ve VŠ vzdělávání  jiné veřejné nebo soukromé subjekty působící v oblasti VŠ vzdělávání, podniky, výzkumná střediska …

26 26 Financování  Akce 1 a 3: € rozpočet EU pro oblast vzdělávání  Akce 2: cca € z různých nástrojů vnější spolupráce

27 27 Na koho se obrátit  Evropská komise  politika, definice programu, priority… Education and Culture (DG EAC): Akce 1 a 3 EuropeAid Cooperation Office (DG AIDCO): Akce 2  Výkonná agentura EACEA  implementace programu, management projektového cyklu, statistiky, výzvy… Unit P4: Erasmus Mundus and External Cooperation Unit  Národní agentury  informace, diseminace, podíl na hodnocení, asistence, hledání partnerů …  Erasmus Mundus Students and Alumni Association  networking, propagace

28 28 Jak se zapojit  na základě aktuálních výzev k předkládání návrhů projektů  dokumenty: text výzvy + příručka pro žadatele  aktuálně: výzva v rámci Akce 1

29 29 Je třeba vzít v úvahu …  evropská pravidla daná aktuální výzvou  pravidla v rámci partnerství  pravidla, zázemí, možnosti a zkušenosti VŠ  připravenost na mezinárodní studenty  národní legislativa  …

30 VÝZVY 2009 V RÁMCI ERASMUS MUNDUS II

31 AKCE 1 SPOLEČNÉ PROGRAMY

32 32 Cíl aktuální výzvy  nadále podporovat společné magisterské programy vysoké kvality  nově podporovat společné doktorské programy  nově udělit stipendia i evropským studentům a umožnit mimoevropským VŠ být členy konsorcia  jakýkoli obor, nestanoveny priority, od 2010/11  cílem:  nejméně 15 nových návrhů magisterských programů a až 36 návrhů na obnovení  10 nových návrhů doktorských programů

33 33 Společné aspekty programů  nabízeny konsorciem VŠ institucí  založeny na smlouvě v rámci konsorcia  plně integrované  zahrnutí povinné mobility  akreditované v zemích konsorcia  plně rozvinuté v době podání žádosti a připravené fungovat po dobu min. 5 let od 2010/11  určené studentům z celého světa  účast na systému stipendií

34 34 Společné aspekty programů  udělení double/multiple/joint degree  podpora mimoevropských studentů při vyřizování víz atd.  jazykové kurzy  zázemí pro studenty  podpis dohody se studentem  opatření na přilákání talentovaných uchazečů  poplatky za studium: konsorcia stanoví samy, dle národních legislativ, transparentní, mohou být odlišné pro evropské a mimoevropské studenty

35 35 Specifika magisterských programů Délka: 1-2 akademické roky ( ECTS) Konsorcium:  minimální pořadavek: VŠ ze 3 různých oprávněných evropských* zemí (min. 1 z EU)  koordinátor: evropská VŠ  partneři: evropské i mimoevropské VŠ  asociovaní partneři * EU, EHS/ESVO, Turecko, západní Balkán, Švýcarsko (předpokladem je uzavřená dohoda o účasti v programu)

36 36 Specifika magisterských programů  všichni partneři musí být v pozici, že mohou být hostitelskou VŠ pro účely mobility  jedna mobilita studenta musí odpovídat min.:  15 ECTS nebo 1 trimestr (mimoevropský student)  20 ECTS (1leté) nebo 30 ECTS (evropský student)  mobilita do partnerské mimoevropské země:  mimoevropský držitel stipendia max. na trimestr, nesmí jít o zemi původu  evropský držitel stipendia min. na 2 měsíce až polovinu magisterského programu

37 37 Stipendia v rámci magisterských programů Studenti:  ukončený první stupeň VŠ vzdělávání  podávají žádost přímo konsorciu (max. 3)  stipendia kategorie A: pro mimoevropské studenty, kteří v evropských zemích nemají trvalý pobyt ani v nich v uplynulých 5 letech nepracovali nebo nestudovali po dobu celkově delší než 12 měsíců  stipendia kategorie B: pro ostatní studenty  v rámci jednoho programu max. 2 držitelé stipendia stejné národnosti

38 38 Stipendia v rámci magisterských programů VŠ pracovníci:  krátkodobá (2 týdny - 3 měsíce)  aktivní účast v magisterském programu (výuka, výzkum, vědecká práce...)  pro mimoevropské VŠ pracovníky  na partnerské evropské VŠ  pro evropské VŠ pracovníky  na partnerské mimoevropské VŠ  v rámci jednoho programu každý držitel stipendia jiné národnosti

39 39 Stipendia Studenti:  kategorie A: od € (1-letý program) do € (2-letý program)  kategorie B: od € (1-letý program, bez mobility do mimoevropské země) do € (2-letý program, s mobilitou do mimoevropské země) VŠ pracovníci:  od € (2 týdny) do € (3 měsíce)

40 40 Specifika doktorských programů Délka: max. 4 roky Konsorcium:  minimální pořadavek: VŠ ze 3 různých oprávněných evropských* zemí (min. 1 z EU)  koordinátor: evropská VŠ i výzkumná organizace, pokud může udělovat doktorský titul  partneři: evropské i mimoevropské organizace, které se podílí na implementaci programu  asociovaní partneři * EU, EHS/ESVO, Turecko, západní Balkán, Švýcarsko (předpokladem je uzavřená dohoda o účasti v programu)

41 41 Specifika doktorských programů  délka mobility za účelem školení/výzkumu: min. 6 měsíců  min. 2/3 programu se musí odehrát v Evropě  mobilita do partnerské mimoevropské země:  mimoevropský držitel stipendia max. 1 semestr  evropský držitel stipendia max. 1 rok

42 42 Stipendia v rámci doktorských programů Doktorandi:  podávají žádost přímo konsorciu (max. 3)  stipendia kategorie A: pro mimoevropské studenty, kteří v evropských zemích nemají trvalý pobyt ani v nich v uplynulých 5 letech nepracovali nebo nestudovali po dobu celkově delší než 12 měsíců *  stipendia kategorie B: pro ostatní studenti  na dobu max. 3 let, v rámci jednoho programu max. 2 držitelé stipendia stejné národnosti * netýká se absolventů magisterských programů EM

43 43 Stipendia Částky na 3 roky:  od € (evropský stipendista, bez mimoevropské mobility, v oboru nezahrnujícím laboratorní práci, bez zaměstnanecké smlouvy) do € (mimoevropský stipendista, v oboru zahrnujícím laboratorní práci, zaměstnanecká smlouva)

44 44 Výběrová procedura  formální kontrola a hodnocení způsobilosti (termín, náležitosti žádosti, způsobilost partnerství a aktivit...)  hodnocení kvality projektu (akademická kvalita, integrovanost programu, složení a zkušenosti konsorcia, management programu, opatření na zviditelnění a udržitelnost, zázemí pro studenty, zajištění kvality a evaluace)  hodnotí nezávislí experti vybraní na základě veřejné výzvy  výběr stipendistů provede konsorcium

45 45 Finanční podmínky  5 letá rámcová smlouva jako podklad pro udělení ročních grantových smluv, které budou zahrnovat finanční podporu konsorciím a přidělený počet stipendií  magisterské programy/rok: - paušální částka € studentských stipendií stipendia pro mimoevropské VŠ pracovníky a stejný počet pro evropské  doktorské programy/rok: - paušální částka € stipendií

46 46 Časový plán KonsorciumKdyVýkonná agentura Podání žádostikonec dubna rok 2009 květen až červen 2009Hodnocení a výběr začátek července 2009Sdělení výsledku Propagace programu, přijem žádostí o stipendium od mimoevropských studentů červenec 2009 až leden 2010 Podpis rámcové dohody Konference schválených programů Listopad 2009Organizace konference Sdělení počtu stipendií Zaslání návrhu stipendií kategorie A společně s dohodou konsorcia Konec ledna 2010Kontrola

47 47 Časový plán KonsorciumKdyVýkonná agentura Konec února 2010Potvrzení stipendií kategorie A Informuje držitele stipendií kategorie A a asistuje studentům s vízy Březen 2010Zasílá delegacím Evropské komise seznam stipendistů Zasílá návrh stipendií kategorie B Konec května 2010 Červen 2010Podpis roční grantové dohody, první platba Program může být zahájenOd července 2010

48 48 Podání žádosti  30. dubna 2009  žádost zasílá koordinátor zase celé konsorcium Výkonné agentuře poštou (ne faxem nebo em)  příručka pro žadatele a formulář žádosti na: programmes/doc72_en.htm

49 AKCE 2 PARTNERSTVÍ

50 50 Cíl výzvy 2009  posílení spolupráce mezi VŠ institucemi v EU a ve třetích zemích prostřednictvím programu mobility, který přináší studentům a akademickým pracovníkům výměny za účelem studia, výuky, školení a výzkumu  možnost spolupráce, vzájemného obohacení, přenosu know-how a dobré praxe, zlepšení dovedností a kvalifikace VŠ pracovníků ve třetích zemích, jazyková, kulturní a vzdělávací zkušenost pro studenty…  všechny úrovně VŠ vzdělávání a oblasti vzdělávání  propojení s rozvojovými prioritami třetích zemí

51 51 Geografické oblasti („okna“)  Jižní Středomoří, východní Evropa a Rusko  Jemen, Irák, Írán  Středoasijské republiky  Západní Balkán  Regionální Asie, Indie, Čína  Regionální Latinská Amerika, Brazílie, Argentina  pokrytí z různých finančních nástrojů vnější spolupráce: ENPI, DCI, IPA

52 52 Partnerství  min. 5 evropských VŠ (min. 3 EU) a min. 1 VŠ z každé třetí země dle daného lotu; max. 20 partnerů  koordinátor: evropská VŠ s EUC  partner: evropská VŠ s EUC a VŠ uznaná ve třetí zemi  asociovaní partneři  způsobilé země: EU, kandidátské země (Chorvatsko, Turecko), Island, Norsko, Lichtenštejnsko, třetí země z daných geografických oblastí

53 53 Rozpočet  celková orientační částka k dispozici: 163,5 mil €  pokryje: mobilit a 43 partnerství  partnerství Geografická oblast („okno“) Orientační celková částka Předpokládaný počet projektů Jižní Středomoří, východní Evropa a Rusko 29 mil €8 Jemen, Irák, Írán3 mil €1 Středoasijské republiky5 mil €2 Západní Balkán8,5 mil €2 Regionální Asie20 mil €4 Indie19 mil €4 Čína26 mil €5 Brazílie9,3 mil €3 Argentina2,1 mil €1 Regionální Latinská Amerika41,6 mil €13

54 54 Způsobilé činnosti  organizace individuální mobility VŠ studentů a akademických pracovníků  zavedení individuální mobility  pro studenty všech úrovní studia (1 sem. až 3 ak. roky)  pro akademické pracovníky za účelem vyučování, praktické odborné přípravy a výzkumu (1 až 3 měsíce)  studenti ze třetích zemí: min. 70% mobilit  studenti a VŠ pracovníci z Evropy: max. 30% mobilit

55 55 Specifické požadavky Výzva (příručka pro žadatele) může stanovit specifické požadavky pro danou geografickou oblast, např.:  složení partnerství (počet partnerů, prioritní provincie)  délka projektu  rozpočet  min. počet mobilit  typ mobilit  oblasti studia (dle potřeb regionu/země)

56 56 Časový plán  termín pro podávání žádostí:  rozhodnutí o přidělení grantu: květen 2009  max. délka projektu: 48 měsíců*  aktivity (vč. přípravných): *  mobility musí začít nejpozději: * u některých geografických oblastí kratší délka projektu

57 57 Výběrová procedura  formální kontrola (termín, náležitosti žádosti)  hodnocení výběrových kritérií (finanční a provozní kapacita, způsobilost)  hodnocení kvality projektu (provozní kapacita a zkušenosti žadatele a partnerů, vhodnost činností s ohledem na cíl výzvy, metodika řízení partnerství a realizace činností v oblasti mobility, udržitelnost)  výběr stipendistů provede partnerství

58 58 Grant  příspěvek  smlouvu podepisuje koordinátor s Výkonnou agenturou  na organizaci mobilit: € / partner (paušál)  na zavedení mobilit: stanovené částky na cestovné, pobytové náklady, pojištění a příp. poplatky za studium

59 59 Podání žádosti  13. března 2009  žádost zasílá koordinátor zase celé partnerství Výkonné agentuře poštou a em  příručka pro žadatele, formulář žádosti s přílohami, faq a přehledy VŠ (držitelé EUC a VŠ ze třetích zemí):


Stáhnout ppt "ERASMUS MUNDUS & TEMPUS INFODAY 18.3.2009 / Brno / Eurocentrum."

Podobné prezentace


Reklamy Google