Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ženy v médiích 1 Analýza přítomnosti žen v médiích leden 2002 – duben 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ženy v médiích 1 Analýza přítomnosti žen v médiích leden 2002 – duben 2003."— Transkript prezentace:

1 Ženy v médiích 1 Analýza přítomnosti žen v médiích leden 2002 – duben 2003

2 Ženy v médiích 2 Analýza přítomnosti žen v médiích ČRo1 - Radiožurnál: Ozvěny dne (7:00, 12:00, 18:00) ČT1: Zprávy (9:00, 12:00, 16:00, 18:00, 22:00), Události, Události ve světě, Události, komentáře Události v kultuře, Jihomoravský večerník, Večerník z Čech, Report, Regiony, Týden v regionech ČT2: BOS, Ekonomický týdeník, Týden ve světě Prima: Zpravodajský deník (19:00), Minuty regionu, K věci Nova: Televizní noviny (19:30), Právě teď Deníky: HN, Právo, LN, MF DNES Období: leden 2002 - duben 2003 Pro: Gender Studies Realizace: InnoVatio - Media Tenor Marek Prorok U Tiskárny 9 702 00 Ostrava Tel/fax: 59-6116468 Stav: 19.6.2003

3 Ženy v médiích 3 Metodologický úvod1 Hitparáda žen v médiích, tematická struktura, podíl žen a mužů 2 Ženy a muži v politice 3 Vizuální prezentace žen a mužů v televizním zpravodajství 4 Mezinárodní kontext 5 Základní zjištění analýzy 6

4 Ženy v médiích 4 Cílem analýzy je posoudit variabilitu, relevanci a vyváženost zpravodajství o ženách Cílem této analýzy je posoudit variabilitu, relevanci a vyváženost zpravodajství o ženách Projekt vychází z databáze kontinuální analýzy médií, kterou InnoVatio v ČR provozuje od dubna 1996. Pro potřeby této analýzy bylo analyzováno období leden 2002 – duben 2003, není-li na jednotlivých stránkách uvedeno jinak. Analýza vyhodnocuje několik zásadních aspektů zpravodajství o ženách a mužích v médiích: •podíl citovaných žen a mužů v jednotlivých médiích a typech médií •strukturu „ženských“ a „mužských“ témat •strukturu původců zpráv a komentářů dle pohlaví autora •podíl příspěvků o ženách v čase •analýzu zpravodajství o ženách-političkách a mužích-politicích •analýzu prostotu, který poskytují politické strany ženám a mužům •vizuální prezentaci žen-političek v televizním zpravodajství •roli žen v televizním zpravodajství •mezinárodní srovnání podílu žen a mužů ve zpravodajství

5 Ženy v médiích 5 K metodologii a historii tohoto projektu Tato analýza byla zpracována z dat pořízených v rámci projektu kontinuální analýzy masmédií s prokázaným vlivem na formování veřejného mínění – Media Tenor. Data byla pořízena před formulací hypotéz společností Gender Studies, a proto nebylo možné odpovědět na všechny otázky (například jaká je věková struktura popisovaných mužů a žen? Které reportáže jsou v televizi připraveny novináři a které novinářkami? Jaká je funkce a jaká je role mužských a ženských protagonistů zpravodajství? Jsou muži a ženy představeny akademickým titulem? Projekt „Ženy v médiích“ byl předložen k podpoře také České televizi, jakožto média, které má kvalitu v popisu práce a logicky si tedy klade otázky, zda způsob prezentace žen a mužů je korektní, kde existují deficity a kde existují příležitosti. Od měsíce června 2003 se realizuje za finanční spoluúčasti České televize, Gender Studies a InnoVatia rozšířena analýza způsobu informování o ženách v mediálním zpravodajství tak, aby bylo možné zodpovědět i na výše položené otázky. Metodologie výzkumného projektu byla inspirována podobným projektem „Wer spricht im Fernsehen?“ realizovaným v letech 1997 – 2000.

6 Ženy v médiích 6 Soubor kritérií, podle kterých InnoVatio posuzuje kvalitu zpravodajství Variabilita Variabilita tematická Variabilita původců; subjektů; názorů; regionů… Vyváženost/nepředpojatost Adekvátní prostor pro zainteresované subjekty Vyvážené hodnocení subjektů Relevance Relevance témat Výběrem témat média určují agendu Faktická správnost Ověřené zdroje Konkrétnost informací Čtyři základní kvalitativní standardy zpravodajství

7 Ženy v médiích 7 Slovníček pojmů 1/2 Báze počet pasáží/výpovědí/článků/televizních příspěvků/médií které byly zahrnuty do analýzy Forma jaká byla stylová forma příspěvku o subjektu či tématu - zpráva se vstupem, zpráva korespondenta, čtená zpráva, rozhovor... Hlavní téma téma, kterého se týkala převážná část příspěvku Kódování, kódovací kniha standardizovaný postup získávání informací. Metodika je jednoznačně definovaná tzv. Kódovací knihou. Pro jednotlivé klienty je možné vytvářet odlišné metodiky v závislosti na sledovaných cílech spolupráce. Období časové období, které bylo analyzováno Obsahová analýza systematické shrnutí obsahu a formy zpravodajství. Příspěvky nejsou interpretovány subjektivně, ale kódovány kontrolovatelným způsobem dle předem dané metodiky Kontext určuje, zda informace o subjektu je představena v pozitivním či negativním světle v závislosti na širších souvislostech (neurčuje tedy, jak je subjekt hodnocen, ale jakou povahu mají skutečnosti, s nimiž je spojován). Hovoříme o skrytém hodnocení, protože kontext má významný vliv na formování příznivého, či nepříznivého obrazu sledovaného subjektu. Negativní tendence s negativní tendencí byly kódovány ty pasáže, ve kterých původce sdělení vyjadřoval nesouhlas s popisovaným subjektem nebo použil jednoznačně negativních výrazů Neutrální tendence ani negativní ani pozitivní, případně není tendence jednoznačně určitelná

8 Ženy v médiích 8 Slovníček pojmů 2/2 Pozitivní tendence s pozitivní tendencí byly kódovány ty pasáže, ve kterých původce sdělení vyjadřoval souhlas s popisovaným subjektem nebo použil jednoznačně pozitivních výrazů Pasáž část příspěvku, která je ohraničena subjektem a tematizací Příspěvek článek, ucelený televizní, nebo rozhlasový příspěvek Subjekt o kom/o čem nás zajímají informace? subjektem může být firma, politická strana, osoba, město atp. Tematizace aspekt, o kterém se ve výpovědi hovoří. V jednom příspěvku může být kódováno více tematizací. Pro každou tematizaci je kódována tendence hodnocení sledovaného subjektu. Umístění příspěvku příspěvky z úvodních částí relací zpravidla referují o tom nejpodstatnějším. Podle tohoto klíče lze posoudit i závažnost zpravodajství Výpověď každá zmínka sledovaného subjektu nebo o sledovaném subjektu (u politiků ohraničena subjektem, tematizací, tendencí a autorem)

9 Ženy v médiích 9 Metodologický úvod1 Hitparáda žen v médiích, tematická struktura, podíl žen a mužů 2 Ženy a muži v politice 3 Vizuální prezentace žen a mužů v televizním zpravodajství 4 Mezinárodní kontext 5 Základní zjištění analýzy 6

10 Ženy v médiích 10 Základní zjištění analýzy  Nejcitovanějšími a nejpopisovanějšími ženami v českých médiích ve sledovaném období byly Hana Marvanová, Marie Součková a Petra Buzková  Ženy byly nejčastěji citovány nebo popisovány v pořadu České televize Události v kultuře a nejméně často v Událostech ve světě  Ve zpravodajských pořadech České televize získaly ženy ABSOLUTNĚ nejvíce pasáží, RELATIVNĚ nejvíce se ženám věnovala Nova  Televizní noviny o ženách informují téměř třikrát více než Události v souvislosti s kriminálními činy  Nejčastěji byly ženy citovány a popisovány v souvislosti s tématy školství, zdravotnictví, společnost, kultura a nehody (povodně)  Ženy-političky jsou ve všech typech médií hodnoceny s menším podílem explicitně negativních výpovědí než muži  Ženy-političky jsou o 6% méně často než muži popisovány v souvislosti se svými politickými postoji  Ženy-političky se o svých politických protivnících a spojencích vyjadřují s menší mírou negativity než muži-politici, výjimkou byla H. Marvanova  Nejsilnější politické strany vytvářejí jen minimum prostoru pro ženy  V českém televizním a deníkovém zpravodajství získaly ženy v prvním čtvrtletí roku 2003 více prostoru než v médiích USA, UK a Německa

11 Ženy v médiích 11 Nejvíce příspěvků bylo analyzováno v Hospodářských novinách. Celkem bylo v denících analyzováno 81.156 příspěvků Počet do analýzy zahrnutých příspěvků - deníky Do analýzy byly zahrnuty všechny příspěvky na prvních stranách deníků, všechny příspěvky ve zpravodajské a komentované části deníků, pakliže měly vztah k ČR. V televizním a rozhlasovém zpravodajství byly analyzovány všechny příspěvky, ať již se vztahem nebo bez vztahu k ČR. Do analýzy nebyly zahrnuty kulturní rubriky, komerční přílohy, rubriky typu spotřebitelský test, sportování stránky. Pro každý příspěvek je sledováno hlavní téma, stylová forma, umístění na stránce, autor příspěvku, vztažná oblast a přítomnost protagonistů (osob a organizací). Detailně jsou sledovány výpovědi o politických stranách, vybraných politicích, podnicích, hospodářské situaci ČR a ústavních orgánech ČR. Pro každou detailní výpověď je sledován „subjekt“, „téma“, „tendence/kontext hodnocení“, „původce hodnocení“ případně další informace. Jednotlivé atributy se vybírají z předem definovaných hodnot. Média: deníky, Období: leden 2002 - duben 2003

12 Ženy v médiích 12 Analyzováno bylo 91.455 televizních příspěvků a 19.444 rozhlasových příspěvků Počet do analýzy zahrnutých příspěvků - TVPočet do analýzy zahrnutých příspěvků - rozhlas Média: TV relace, Období: leden 2002 - duben 2003Média: rozhlasové relace, Období: leden 2002 - duben 2003

13 Ženy v médiích 13 Ačkoliv je žen ve společnosti přibližně 50%, ve sněmovně jsou zastoupeny jen 17%. Podíl mužů a žen v senátu a PS – srovnání s podílem mužů a žen v konkrétním jmenném seznamu projektu Media Tenor VARIABILITA V kódovací knize projektu „Media Tenor“ v ČR bylo ke dni 1.1.2003 celkem 2.144 konkrétních českých nebo zahraničních osob. Tyto osoby jsou definovány jménem, příslušnosti k organizaci, pohlavím, případně dalšími atributy (národnost, věk …) Osoby, které nejsou v konkrétním jmenném seznamu, jsou kódovány jako „jiné osoby“ s tím, že v průběhu kódování analytici rozlišují pohlaví, příslušnost k etnické skupině, příslušnost k politické straně nebo organizaci. Tak je možné zakódovat veškeré protagonisty zpravodajství a komentářů, ať již domácí nebo zahraniční. Platí přitom omezení, že popisovaná nebo citovaná osoba musela být v příspěvku přítomna na prostoru alespoň 5-ti řádků standardizovaného sloupce v tištěných médiích nebo na prostoru tří vteřin v rozhlasovém nebo televizním zpravodajství.

14 Ženy v médiích 14 Metodologický úvod1 Hitparáda žen v médiích, tematická struktura, podíl žen a mužů 2 Ženy a muži v politice 3 Vizuální prezentace žen a mužů v televizním zpravodajství 4 Mezinárodní kontext 5 Základní zjištění analýzy 6

15 Ženy v médiích 15 Tiskové mluvčí policejního prezídia B. Kosinová a ministerstva vnitra G. Bártíková se do první desítky dostaly díky televiznímu zpravodajství Hitparáda žen v médiích – Top Ten Média: deníky, televize, Radiožurnál Období: leden 2002 - duben 2003 Analyzovány jsou primárně osobnosti politické a státní sféry V denících nejsou analyzovány „soudničky“, což ovlivňuje prostor pro policejní mluvčí VARIABILITA

16 Ženy v médiích 16 Tisková mluvčí Českých drah Zdenka Celá byla relativně nejcitovanější a nejpopisovanější ve zpravodajských pořadech Radiožurnálu Hitparáda žen v médiích – 11. - 20. místo Média: deníky, televize, Radiožurnál Období: leden 2002 - duben 2003 VARIABILITA

17 Ženy v médiích 17 Ženy byly nejčastěji citovány nebo popisovány v pořadu České televize Události v kultuře a nejméně často v Událostech ve světě Pořady s největším podílem žen Média: deníky, televize, Radiožurnál Období: leden 2002 - duben 2003 Pořady s nejmenším podílem žen VARIABILITA

18 Ženy v médiích 18 Ve zpravodajských pořadech České televize získaly ženy ABSOLUTNĚ nejvíce pasáží, RELATIVNĚ nejvíce se ženám věnovala Nova Média: deníky, televize, Radiožurnál Období: leden 2002 - duben 2003 Počet a podíl citovaných a popisovaných žen VARIABILITA

19 Ženy v médiích 19 Televizní noviny o ženách informují dvakrát více než Události v souvislosti s kriminálními činy Média: televizní zpravodajství Období: leden 2002 - duben 2003 Příspěvky o ženách v Televizních novinách Příspěvky o ženách v Událostech RELEVANCE

20 Ženy v médiích 20 Z denního tisku byly ženy nejvariabilněji prezentovány v Lidových novinách, z elektronického zpravodajství v Událostech ČT1 Média: deníky, televize, Radiožurnál Období: leden 2002 - duben 2003 Variabilita žen v denním tisku Variabilita žen v elektronickém zpravodajství Z důvodů zachování výpovědní hodnoty používají grafy odlišná měřítka VARIABILITA

21 Ženy v médiích 21 O prostituci nejčastěji informoval Zpravodajský deník, o rovnoprávnosti žen MF DNES Média: deníky, televize, Radiožurnál Období: leden 2002 - duben 2003 Příspěvky o prostituci Příspěvky o rovnoprávnosti žen Z důvodů zachování výpovědní hodnoty používají grafy odlišná měřítka RELEVANCE

22 Ženy v médiích 22 Ženy a muži jako autoři reportáží a komentářů Pro každý příspěvek v denících je sledován také autor příspěvku. V zásadě mohou nastat tyto situace: - pod příspěvkem je podepsán jede nebo více autorů jménem – v takovém případě se vybírá ze jmenného seznamu autorů, pohlaví autorů je známo a explicitně vyplývá z podoby jména. Každý autor je klasifikován samostatně -pod příspěvkem je zkratka autora – v takovém případě není možné pohlaví autora klasifikovat (byť v řadě případů je možné zkratku přiřadit konkrétnímu novináři/konkrétní novinářce). Nicméně metodologie nepočítá s tím, že by se zaznamenávaly skutečnosti, které nejsou explicitní. -pod příspěvkem je jiný zdroj (například ČTK, AP) a pohlaví autora příspěvku není možné zjistit Až do června 2003 nebylo rozlišováno pohlaví autorů reportáží, které byly připraveny televizními nebo rozhlasovými stanicemi. I přes tyto limity poskytují následující grafy zajímavé výsledky.

23 Ženy v médiích 23 Nejvíce prostoru ženám – novinářkám poskytuje redakce MFD Variabilita novinářek – počet různých autorek příspěvků ženského pohlaví v denících VARIABILITA

24 Ženy v médiích 24 Relativně největší podíl příspěvků od novinářek byl zaznamenán v deníku MF DNES. V Právu se novinářky prosazují nejintenzivněji na první straně Podíl mužů a žen jako autorů příspěvků VARIABILITA Podíl mužů a žen jako autorů příspěvků – pouze první a druhé strany Báze: příspěvky označené autorem, jehož pohlaví je rozpoznatelné (tedy nikoliv agenturní zpravodajství a příspěvky označené zkratkou). Byli-li pod příspěvkem podepsán více než jeden autor, bylo pohlaví zjišťováno pro každého zvlášť. Období: leden 2002 – duben 2003

25 Ženy v médiích 25 Informacím o stranické oblasti, mezinárodních událostech a problematice armády a NATO se věnují novináři z více než 80% O čem píší novináři a o čem novinářky? VARIABILITA a Novinářky, které se nejčastěji věnují tématům z kategorie „hospodářská politika“ Michaela Rulíšková, LN Lenka Zlámalová, MFD Martina Patočková, MFD Jana Havligerová, HN Zdena Balcerová, HN Julie Hrstková, HN

26 Ženy v médiích 26 Devadesát procent komentářů bylo napsáno komentátory. Tři nejproduktivnější komentátorky napsaly 60% „ženských“ komentářů Stylová forma VARIABILITA Báze: všechny analyzované příspěvky v denících. Období: leden 2002 – duben 2003 Nejfrekventovanější komentátorky Jana Bendová, MFD Patricie Polanská, HN Petruška Šustrová, LN Tři nejfrekventovanější komentátorky napsaly více než 60% ženských komentářů. 60% komentářů napsalo 24 nejfrekventovanějších komentátorů. Disproporce je zcela zjevná. Média zprostředkovávají mužské hodnocení skutečnosti.

27 Ženy v médiích 27 Absolutně nejvíce komentářů napsaných ženou bylo zaznamenáno v MFD. Naopak Právo zprostředkovává v komentářích téměř výlučně pouze mužský pohled na svět Počet komentářů podle pohlaví autora VARIABILITA a Podíl komentářů podle pohlaví autora

28 Ženy v médiích 28 Ženy komentátorky se relativně více věnují společenským tématům, sociální politice a problematice školství Témata komentářů - žen VARIABILITA Báze: všechny analyzované komentáře deníků Období: leden 2002 – duben 2003 Témata komentářů - mužů

29 Ženy v médiích 29 Kategorie témat Každému analyzovanému příspěvku je kromě základních identifikačních aspektů (médium, datum média, číslo strany/pořadí příspěvku) přiřazeno jedno hlavní téma. Hlavní témata jsou vybírána z předem definovaného seznamu, který k datu analýzy obsahoval 550 položek. Méně frekventovaná témata (která nemají svou vlastní kolonku) nejsou řazena do paušální kategorie „jiné téma“, nýbrž do strukturovanějšího seznamu typu „kultura - jiné téma“, „justice - jiné téma“ atp. Grafy obsahují pouze nejčastěji popisované kategorie. Zde je pro úplnost jejich kompletní seznam: Stát, státní správa; Stranické záležitosti; Justice; Vnitřní bezpečnost, kriminalita; Okresní a komunální politika; Mezinárodní události; Obrana, armáda, NATO; Česká politika ve vztahu k EU; Hospodářská politika; Hospodářský život; Společenská, sociální politika; Společnost, lidé; Zdravotnictví; Zemědělství; Energetická politika; Politika ochrany životního prostředí; Příroda, živ. prostředí; Školství, věda, výzkum; Dopravní politika, doprava; Historie; Církev, náboženství; Umění, kultura; Sport; Média; Nehody, neštěstí; Kuriozity; Globalizace

30 Ženy v médiích 30 Nejčastěji byly ženy citovány a popisovány v souvislosti s tématy školství, zdravotnictví, společnost, kultura a nehody (povodně) Média: deníky, televize, Radiožurnál Období: leden 2002 - duben 2003 Témata příspěvků podle podílu žen a mužů RELEVANCE

31 Ženy v médiích 31 V červenci 2002 patřilo ženám absolutně nejvíce pasáží v souvislosti s politickým jednáním po volbách do poslanecké sněmovny Média: deníky, televize, Radiožurnál Období: leden 2002 - duben 2003 Podíl příspěvků o ženách v čase povolební jednání – H. Marvanová, P. Buzková, M. Součková VARIABILITA, RELEVANCE

32 Ženy v médiích 32 Ženy jsou v televizním zpravodajství relativně častěji než muži popisovány a citovány v souvislosti se stranickou pozicí Báze: 9.678 pasáží Média: televizní zpravodajství Období: leden 2002 - duben 2003 Báze: 856 pasáží Popisovaná společenská role politiků a političek v televizním zpravodajství  VARIABILITA, RELEVANCE

33 Ženy v médiích 33 Metodologický úvod1 Hitparáda žen v médiích, tematická struktura, podíl žen a mužů 2 Ženy a muži v politice 3 Vizuální prezentace žen a mužů v televizním zpravodajství 4 Mezinárodní kontext 5 Základní zjištění analýzy 6

34 Ženy v médiích 34 Ženy-političky jsou ve všech typech médií hodnoceny s menším podílem negativních výpovědí než muži Média: deníky, televize, Radiožurnál Období: leden 2002 - duben 2003 Mediální hodnocení političek a politiků - tendence deníky Radiožurnál televize muži ženy VYVÁŽENOST

35 Ženy v médiích 35 Kontext výpovědí o politicích a političkách byl vyvážený v případě negativity, muži však byli popisováni častěji v pozitivním kontextu Média: deníky, televize, Radiožurnál Období: červenec 2002 - duben 2003 Mediální hodnocení političek a politiků - kontext deníky Radiožurnál televize muži ženy VYVÁŽENOST

36 Ženy v médiích 36 Tematická struktura výpovědí Výpovědi o politicích a političkách je možné slučovat do kategorií: Politické postoje Informace o názorech na konkrétní politické oblasti (zdravotnictví, kultura, ekonomika…) Politické informace Informace o politických schopnostech a vlastnostech, o preferencích (výzkumy veřejného mínění) Stranická oblast Informace o vnitrostranické pozici a mezistranických vztazích Osobní informace Informace o osobních charakterových vlastnostech a záležitostech (například cesta na dovolenou) VYVÁŽENOST, RELEVANCE

37 Ženy v médiích 37 Ženy-političky jsou o 6% méně často než muži popisovány v souvislosti se svými politickými postoji Deníky, televize, Radiožurnál Leden 2002 - duben 2003 Tematická struktura výpovědí o mužích a ženách  VYVÁŽENOST, RELEVANCE

38 Ženy v médiích 38 Pro image žen bylo v posledním roce klíčové zejména zpravodajství o ministryních zdravotnictví a školství Tematická struktura výpovědí o mužích a ženách  Deníky, televize, Radiožurnál Leden 2002 - duben 2003 VYVÁŽENOST, RELEVANCE

39 Ženy v médiích 39 Nejsilnější politické strany vytvářejí jen minimum prostoru pro ženy Prostor pro ženy ve zpravodajství o jednotlivých stranách Média: deníky, televize, Radiožurnál Období: leden 2002 - duben 2003 VARIABILITA, RELEVANCE

40 Ženy v médiích 40 Ženy-političky se o svých politických protivnících a spojencích vyjadřují s menší mírou negativity než muži-politici, výjimkou byla H. Marvanova Hodnocení politiků a stran mužskými a ženskými původci  Deníky, televize, Radiožurnál Leden 2002 - duben 2003 VYVÁŽENOST, RELEVANCE

41 Ženy v médiích 41 Ženy měly v médiích o 6% výpovědí větší prostor pro vyjádření vlastních myšlenek než muži Deníky, televize, Radiožurnál Leden 2002 - duben 2003 Prostor pro vyjádření vlastními slovy  37%43% VYVÁŽENOST, RELEVANCE

42 Ženy v médiích 42 Metodologický úvod1 Hitparáda žen v médiích, tematická struktura, podíl žen a mužů 2 Ženy a muži v politice 3 Vizuální prezentace žen a mužů v televizním zpravodajství 4 Mezinárodní kontext 5 Základní zjištění analýzy 6

43 Ženy v médiích 43 Vizuální prezentace politiků a političek nevykazuje odlišné trendy, ženy jsou relativně častěji prezentovány v klidném projevu a s úsměvem Vizuální prezentace mužů a žen v televizním zpravodajství Média: deníky, televize, Radiožurnál Období: leden 2002 - duben 2003 VARIABILITA, RELEVANCE Situace Popis

44 Ženy v médiích 44 Metodologický úvod1 Hitparáda žen v médiích, tematická struktura, podíl žen a mužů 2 Ženy a muži v politice 3 Vizuální prezentace žen a mužů v televizním zpravodajství 4 Mezinárodní kontext 5 Základní zjištění analýzy 6

45 Ženy v médiích 45 Britská média: Financial Times, Daily Telegraph, Times, Independent, Guardian, Daily Mail, Sun, Six o' Clock News (BBC 1), Nine o' Clock News (BBC 1), ITN Early Evening News, News at Ten (ITV), Independent on Sunday, Sunday Daily Telegraph, Sunday Times, Observer Americká média: Newsweek, Time, NY Times, USA Today, Los Angeles Times, Forbes, Fortune, Chicago Tribune, Washington Post, Business Week, Red Herring, Institutional Investor, Financial Times, WSJ, CNN: Moneyline Newshour, NBC Nightly News, ABC World News Tonight, CBS Evening News, Barron‘s Německá média: Welt, FAZ, SZ, FR, taz, Bild-Zeitung, Berliner Zeitung, SaZ, ARD, ZDF, RTL, PRO7, Focus, Spiegel, Zeit, Rheinischer Merkur, Stern, Fankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,Welt am Sonntag, Bild am Sonntag, Super Illu

46 Ženy v médiích 46 České televizní zpravodajství poskytuje ženám více prostoru, než srovnatelné zpravodajství zahraničních televizí Podíl mužů a žen ve zpravodajství televizí v jednotlivých zemích Období: červen 2002 – květen 2003, televizní zpravodajství Sledované relace: SRN:ARD Tagesthemen ZDF Heute Journal RTL Atkuell SAT.1 18.30 Tagesschau Heute Pro7 Nachrichten UK:Six o´clock News (BBC1) Nine o´clock News (BBC1) ITN Early News News at Ten ITV USA:NBC Nightly News ABC World News Today CBS Evening News Jižní Afrika:Afrikaans News (SABC) English News (SABC) E-TV News Zulu/Xhosa News Sotho News ČR:Deník (Prima) Televizní noviny (Nova) Události (ČT)

47 Ženy v médiích 47 V českém televizním a deníkovém zpravodajství získaly ženy v prvním čtvrtletí roku 2003 více prostoru než v médiích USA, UK a Německa Média: televizní zpravodajství, denní tisk Podíl citovaných a popisovaných žen a mužů – 1Q 2003 VARIABILITA

48 Ženy v médiích 48 České televizní zpravodajství popisovalo ženy o 7% více než televizní zpravodajství USA a Německa Média: televizní zpravodajství Podíl citovaných a popisovaných žen a mužů v televizi – 1Q 2003 VARIABILITA

49 Ženy v médiích 49 Podíl prostoru pro ženy v denním tisku byl vyrovnaný v médiích UK, Německa a České republiky. USA ženám věnovaly nejméně prostoru Média: denní tisk Podíl citovaných a popisovaných žen a mužů v denících – 1Q 2003 VARIABILITA


Stáhnout ppt "Ženy v médiích 1 Analýza přítomnosti žen v médiích leden 2002 – duben 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google