Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická politika- státní energetická koncepce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická politika- státní energetická koncepce"— Transkript prezentace:

1 Energetická politika- státní energetická koncepce
přednáška Ing. Foltýn David PhD studium, FEL ČVUT

2 Osnova: PEZ- uhlí, jádro, plyn Dosluhování stávajících elektráren
Výhledy po roce 2035 Česko versus Evropské souvislosti- spotřeba el.energie Konec těžby uhlí v ČR do roku 2035 Dostavba JE Temelín OZE: postačí výstavba OZE na pokrytí růstu spotřeby nebo je nutnost dostavět Temelín? 6. Emisní limity- povolenky 7. Závěr 8. Literatura

3 PEZ- uhlí, jádro Dosluhování stávajících elektráren
4 retrofity (ETU, EPR, EPC, ELE) do 2013, další retrofity do 2020 (Mělník II, Tisová I, II) Výhledy po roce 2035 (konec těžby uhlí?), dle British Petroleum zásoby uhlí na 200let (podíl uhelných ve světě 44%, ČR 50%) Dostavba JE Temelín Skupina ČEZ- jedna z 10-ti největších energetických uskupení v Evropě- výroba, distribuce, obchod (většinový podíl v SČE, SME, STE, VČE, ZČE Těžba uhlí- černého na Ostravsku, hnědého v Podkrušnohoří (k dispozici 8,2 mld.tun geologických, ale stanovený limit na 1,18 mld.tun a dalších 870 mil.tun pouze při racionálním přehodnocení územně ekologických limitů (usnesení vlády č.211 ke státní energetické koncepci z března 2004)

4 4 retrofity (ETU, EPR, EPC, ELE)
ETU II (nyní 4x200, plán 4x 200MW) - v současnosti se pracuje na bl.D (bl.C dokončen), pokračování na bl.A,B EPR II (nyní 5x200, plán 4x 200MW), výstavba EPC (nyní 5x200, plán 3x200+ výstavba nového paroplynového zdroje 660MW), výstavba ELE (nyní 3x110, plán 1x110+ výstavba nového zdroje s kritickými parametry 660MW), výstavba

5 Obr. 1- Mapa uhelných elektráren

6 Obr. 2

7 Obr. 3

8 2. Česko versus Evropské souvislosti
Závislost EU na dovozech PEZ (očekává se trvalý růst z dnešních 50% na 70% do roku 2050 a na 80% do roku 2050) Bezpečnostní riziko- země původu Dopravní trasy Země původu Blokace výstavbě energetických celků- rozpad profesionálních projekčních týmů

9 4 pilíře energetické politiky EU
Vytvoření efektivního vnitřního energetického trhu s cílem nepodlomit celkovou konkurenceschopnost evropských ekonomik efektivní propojení přenosových sítí a budování nových sítí zejména ve směru sever- jih podpora výzkumu a využití nízkouhlíkatých energetických technologií úspory a zvýšení energetické účinnosti při vytápění, při využívaní el.spotřebičů, v oblasti přepravy energií a v nákladní i osobní dopravě, podpora OZE

10 výroba tepla v největších elnách EPR, ETU, EME, ETI, EPC, EHO, ECHV, ELE
Světoví výrobci elektrárenských zařízení Alstom, Siemens a General Electric předvídají uhelným elnám větší budoucnost oproti plynným z důvodu zdražení a obav o bezpečnost dodávek (turbíny uhelné 40%, plynové 20-30%)

11 Obr. 4- Energetická náročnost

12 Propojení soustav západní a východní Evropy v roce 2004 (připojení sítě Ukrajiny a Ruska nelze očekávat před rokem 2010)

13 Obr. 5

14 4. Dostavba JE Temelín Krytí nedostatku elektrické energie po roce 2015 Vyšší bezpečnost 2 bloky 1064 nebo 1700 MW Společnost ČEZ podala žádost o provedení EIA na MŽP (studie pro posouzení případné dostavby zveřejněny na webu ČEZ) Dostavba vede ke snižování závislosti ČR na plynu a ropě ze zahraničí, pomůže udržet energetickou bezpečnost státu a doplní optimální energetický mix.

15 Výroba elektřiny v JE Temelín má oproti jiným zdrojům nejnižší náklady.
Kompletace JE Temelín přinese pracovní příležitosti českým zaměstnancům, obchodní příležitosti tuzemským dodavatelům,investice do rozvoje regionu,umožní udržet v ČR vysokou lidskou kvalifikaci v high-tech oboru. Jaderné elektrárny mají pozitivní vliv na životní prostředí, protože oproti uhelným či plynovým neemitují CO2 Ve světě je dostatečná zásoba uranu od množství dodavatelů, nehrozí závislost na potencionálně rizikových zemích.

16 Technologie Pro dostavbu JE Temelín přichází do úvahy několik variant nejmodernějších technologických zařízení. Všechny zvažované možnosti patří mezi inovované projekty nazývané jako III.generace, popř. jako III.+generace.

17 Vliv JE na životní prostředí
Nejčastěji diskutovaným vlivem JE je radiační zátěž obyvatelstva a vliv na životní prostředí v jejím okolí. Pro objektivní posouzení vlivu JE na okolí je třeba si uvědomit, že radioaktivita a ionizující záření není specifikem JE.

18 Bezpečnost Bezpečnost JE kontinuálně sleduje řada institucí, jako např. Mezinárodní agentura pro jadernou energii se sídlem ve Vídni (MAAE), nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Důležité systémy jsou několikanásobně- dnes většinou čtyřnásobně zálohovány. Úniku radioaktivních látek do okolí brání 5 fyzických bariér- matrice paliva, pokrytí palivových proutků (tj.zirkonových trubiček), ocelové komponenty primárního okruhu s reaktorem, kontejment (ocelová ochranná obálka celého primárního okruhu) a betonová budova reaktoru. Všechny bariéry jsou on-line monitorovány a pravidelně testovány.

19 Radioaktivní odpady a jejich ukládání v ČR
Z hlediska objemu tvoří největší část radioaktivních odpadů z provozu českých jaderných elektráren odpady nízkoaktivní a středněaktivní. Svou radioaktivitu ztratí za několik set let. Kapacita úložiště radioaktivních odpadů, které provozuje SÚRAO v areálu JE Dukovany (55000 m3) je dostatečná pro provoz obou českých jaderných elektráren na celou dobu jejich životnosti.

20 5. OZE Otázka: postačí výstavba OZE na pokrytí růstu spotřeby nebo je nutnost dostavět Temelín? Podíl energie z OZE (91 PJ) na primárních energetických zdrojích (1910 PJ) v roce ,77% závazek do roku 2020 z Evropské komise pro Česko dosáhnout podílu 13%

21 Obr. 1- Návrh směrnice o podílu OZE

22

23 V řadě uhelných elen se spaluje s uhlím i biomasa
V řadě uhelných elen se spaluje s uhlím i biomasa. Nejdéle v elně Hodonín. Následovaly spalovací zkoušky u fluidních kotlů v Tisové, Poříčí a Ledvicích. V roce 2004 byla biomasa zkušebně spalována v elně Chvaletice. Zkoušky prokázaly, že je možné spoluspalovat biomasu ve fluidních kotlích přibližně na úrovni 20% tepelného obsahu směsi. Celkem spalování biomasy dosáhlo v roce 2005 v elnách ČEZ 115 337 MWh.

24 Obr. 10- Primární energie z OZE- výhled do roku 2050

25 Tab.1- Očekávaný vývoj výroby elektřiny z OZE k roku 2030
TWh 2005 2010 2015 2020 2025 2030 vodní 2,38 2,14 2,24 2,43 2,46 2,48 větrná 0,02 0,60 1,75 2,55 4,02 4,71 biomasa 0,73 1,62 3,31 5,26 6,80 8,02 geotermální 0,00 0,13 0,48 0,94 1,58 sluneční 0,15 0,50 0,98 2,73 5,67 celkem 3,13 4,51 7,93 11,70 16,94 22,46

26 6. Emisní limity- povolenky
podle Kjótského protokolu by měla ČR do roku 2012 snížit oproti roku 1990 emise CO2 o 8%. Zatímco snížení emise SO2 představuje významné zvýšení provozních nákladů, protože se zvýší vlastní spotřeba elektrické energie, (finanční náklady vyplývají i ze spotřeby vápence), snížení emise NOx přináší kromě ekologických pozitivních efektů také snížení tzv.komínové ztráty a tedy zvýšení účinnosti kotle

27 Obr. 8

28 V letech bylo instalováno 28 odsiřovacích jednotek a 7 fluidních kotlů, došlo k rekonstrukci odlučovačů popílku a modernizaci řídících systémů

29 7. Závěr Pokračovat v obnově stávajících uhelných elektráren a zajišťovat zvyšování účinnosti Podporovat dostavbu JE Temelín Vedle zákona o podpoře výroby elektřiny OZE přijmout legislativu pro výrobu tepla z OZE bez státního rozpočtu Zjednodušit povolovací proces pro OZE dle směrnice 2001/77/ES Zahájit účinnou ekologickou daňovou reformu Podpořit výzkum a vývoj na fotovoltaiku a geotermální energii. Vést informační kampaň

30 8. Literatura: Časopis Energetika; číslo 7/ 2008; ročník 58;
novinky z internetu; Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu; verze k oponentuře; ; informace z webu skupiny ČEZ.


Stáhnout ppt "Energetická politika- státní energetická koncepce"

Podobné prezentace


Reklamy Google