Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Katechumenát Aleš Opatrný KTF UK v Praze. 2 Katechumenát rozdělený do stupňů je zásadním ale ne jediným prvkem iniciace: - má starobylý původ - byl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Katechumenát Aleš Opatrný KTF UK v Praze. 2 Katechumenát rozdělený do stupňů je zásadním ale ne jediným prvkem iniciace: - má starobylý původ - byl."— Transkript prezentace:

1 1 Katechumenát Aleš Opatrný KTF UK v Praze

2 2 Katechumenát rozdělený do stupňů je zásadním ale ne jediným prvkem iniciace: - má starobylý původ - byl obnoven po půldruhém tisíciletí na 2. vatikánském koncilu - je podstatným vodítkem pro dnešní katechezi a pastoraci

3 3 Proč iniciace? Nesamozřejmost křesťanské existence - existují různé „tvary“ křesťanství:  „kulturní„ (rodinná příslušnost);  „morální“ ale necírkevní křesťanství (chci žít čestně a slušně);  vědomý a vytrvalý život z víry;  snaha o nadprůměr, až perfekcionismus.

4 4 Východisko iniciace: Vycházíme z předpokladu, že být křesťanem není povinnost, ale je to povolání a obdarování, kterého se konkrétnímu člověku v určitém čase (kairos!) z Božího úradku dostává a na něž je třeba odpovědět.

5 5 Jak iniciace? Uskutečněná nebo inspirovaná katechumenátem, rozděleným do stupňů. Jde o proces, který vrcholí udělením iniciačních svátostí

6 6 Iniciace může být:  „kompletní iniciace“ – uvedení do křesťanského života cestou katechumenátu (křest - biřm. - euchar);  „postupná iniciace“ – křest malého dítěte – eucharistie - biřmování, (+katecheze);  „dodatečná (quasi)iniciace“ – práce s dospělými, kteří byli jako děti pokřtěni, ale nebyli uvedeni do víry a životní praxe dospělých křesťanů.

7 7 Subjekt iniciace  Subjektem iniciace je Bůh sám.  On uvádí iniciovaného do vztahu se sebou samým.  Přijetí tohoto postoje je pro doprovázející úkonem víry!  Pochopení této skutečnosti je „testem“ chápání podstaty iniciace.

8 8 Iniciovaná osoba  Má právo a povinnost svobodného rozhodování pro cestu iniciace a její etapy.  Má právo na neporozumění, omyly, protesty, „zdržení na cestě“.  Jejím úkolem je obrácení, vyrůstjící z víry. Jakkoliv je nutná socializace iniciované osoby, není ještě vírou.

9 9 Katechumenát jako proces  Je součástí iniciace – tedy procesu.  Nejede jen o poznání, ale o proměnu života.  Tato proměna není možná bez setkání s Bohem.  V tomto procesu je důležitá duchovní intervence církevního společenství.

10 10 Katechumenát jako stav  Katechumen už určitým způsobem „patří k církvi“.  Není to jen „vzdělávaný žák“,ale subjekt modliteb.  Smysl a význam liturgického!  Přijetí do katechumenátu je určitou předjímkou vstupu do církve.

11 11 Kdo se na něm podílí  Biskup  Farář (kněz, jáhen, pověřená osoba)  Členové katechumenátní skupiny (katechumeni i pokřtění).  Ručitel – kmotr (doprovázející osoba)  Farnost  I dosavadní (nekřesťanské) okolí

12 12 Zásadní prvky katechumenátu I.  (Prekatechumenát), přijetí do katech.  Vlastní katechumenát: • Výuka (credo, morálka,uvádění do Písma, zácvik do modlitby, dialogické doprovázení na cestě víry, uvádění do (reálného!) společenství církve • Modlitby za katechumena

13 13 Zásadní prvky katechumenátu II.  Přijetí mezi čekatele křtu (vyvolené)  Skrutinia - prosby za čekatele křtu a exorcismy  Svěřování pokladu církve  Mazání olejem katechumenů  Obřad Efeta  Udělení tří iniciačních svátostí

14 14 A potom?  Mystagogie  Zácvik do trvalé kající praxe křesťana  Prvá zklamání  Možné ochladnutí prvotního nadšení  Někdy dočasné či dlouhodobé „ztracení“  Důležitost dlouhodobého doprovázení (nikoliv odkládání biřmování !), které už není „připravováním se“.

15 15 Vznik katechumenátu  Křesťanství nejen jako přijetí víry v Ježíše Mesiáše ale jako změna života  Do církve vstupují především dospělí  Důraz na změnu života (v obdobích svobody)  Důraz na zakotvení v obci (v dobách pronásledování)

16 16 Zánik katechumenátu  Zabránění „křtu až před smrtí“  Dospělí pokřtěni, křtí se (jen) děti  Ještě nejsou zámořské misie  Evropa se jeví jak křesťanská

17 17 Obnovení katechumenátu  Misie v koloniích, křty dospělých  Křest dospělých Jako „nový problém“ na přelomu 19./20. stol. v zemích, kde křesťanství velmi zesláblo (Francie)  Intenzivní patristické studie v 1.pol. 20 století.

18 18 Současné důvody k obnovení:  Nárůst křtu dospělých v „křesťanských krajích“.  Reflexe potřeby inkulturace příchozích v církvi.  Větší důraz na ekleziální charakter křesťanské existence člověka.  Obnovení pozornosti k působení zla.

19 19 Další důvody k obnově a slavení  Jsou podobné těm, za nichž katechumenát vznikal. Kromě toho:  Menší role autoritativního podání, větší role zkušenosti a osobního rozhodnutí.  Vetší smysl i citlivost pro osobní důstojnost a svobodu člověka.

20 20 Procesy v nitru iniciovaného  Přijetí výzev k víře  Odhalení už existujících elementů víry ve vlastním životním příběhu  Obrácení ke Kristu  Rozhodnutí k nutným změnám života  Objevení zkušenosti modlitby  Postupná „reorganizace“ vztahů

21 21 Překážky k cestě iniciace:  Nevědomost, zanedbání.  Kultura života, utvářená křesťanstvím, je člověku neznámá, nepochopitelná.  Blokující předsudky (škola, rodina, sdělovací prostředky, četba beletrie)  Špatné zkušenosti s křesťany, které se člověku stanou obrazem celé církve.

22 22 Shrnutí: Iniciace představuje proces, který určitým tempem postupuje a:  člověk je v něm doprovázen,  jít musí po cestě iniciace osobně,  tempem, které je pro něho možné. Na cestě iniciace jsou určité milníky, vyznačené liturgickými akcemi, ale cíl je v podstatě eschatologický.

23 23 Několik užitečných připomenutí pro katechizující: - pro iniciaci jsou důležité biotopy víry, - podmínkou úspěšné iniciace je doprovázení ve víře; - liturgická mystagogie je zdrojem důležitého prohlubování iniciace; - iniciace má být získáním nové identity;

24 24 Pokračování: - je nutná elementarizace obsahů víry (ne vše najednou a v úplnosti); - žádoucí je zapojení vlastní biografie do procesu iniciace (korelace mezi zkušeností života a kérygmatem); (Dle biskupa Franze-Petra Tebartz van Elsta)

25 25 Literatura: • ALBERICH, T., DŘÍMAL, L., Katechetika. Portál, 2008. • Francouzská biskupská konference: O směřování katecheze v dnešní době. Kostelní Vydří, 2008. • KASPER, W., BIESINGER, A. KOTHGASSER A. (Hg.), Weil die Sakramente Zukunft haben. Neue Wege der Initiation in Gemeinden. Matthias Grűnewald Verlag, 2008. • Uvedení do křesťanského života, Sekretariát ČLK 1987.

26 26 KONEC


Stáhnout ppt "1 Katechumenát Aleš Opatrný KTF UK v Praze. 2 Katechumenát rozdělený do stupňů je zásadním ale ne jediným prvkem iniciace: - má starobylý původ - byl."

Podobné prezentace


Reklamy Google