Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HODNOCENÍ KVALITY, BEZPEČNOSTI A ÚČINNOSTI – MRL, OL HODNOCENÍ KVALITY, BEZPEČNOSTI A ÚČINNOSTI – MRL, OL MVDr. Věra BILLOVÁ Ústav pro S SS Státní K KK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HODNOCENÍ KVALITY, BEZPEČNOSTI A ÚČINNOSTI – MRL, OL HODNOCENÍ KVALITY, BEZPEČNOSTI A ÚČINNOSTI – MRL, OL MVDr. Věra BILLOVÁ Ústav pro S SS Státní K KK."— Transkript prezentace:

1 HODNOCENÍ KVALITY, BEZPEČNOSTI A ÚČINNOSTI – MRL, OL HODNOCENÍ KVALITY, BEZPEČNOSTI A ÚČINNOSTI – MRL, OL MVDr. Věra BILLOVÁ Ústav pro S SS Státní K KK Kontrolu Veterinárních B BB Biopreparátů a L LL Léčiv

2 BEZPEČNOST VET. LÉČIV Veterinární léčiva (VL) musí být bezpečná:  pro léčená zvířata,  pro uživatele (veterinární lékaře, chovatele),  pro konzumenty živočišných produktů (VL určená pro potravinová zvířata).

3 REGISTRAČNÍ ŘÍZENÍ  veterinární LP určený pro aplikaci zvířatům, jejichž maso nebo produkty jsou určeny pro lidskou spotřebu, obsahuje léčivou látku nebo látky schopné farmakologického působení, které nejsou uvedeny ve zvláštním právním předpisu a nemají stanoven maximální limit reziduí v souladu s tímto zvláštním právním předpisem,  u veterinárního LP určeného pro aplikaci zvířatům, jejichž maso nebo produkty jsou určeny pro lidskou spotřebu, nebyla stanovena přiměřená ochranná lhůta. Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv zamítne žádost v případě, že se v průběhu registračního řízení prokáže, že:

4 VETERINÁRNÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY Žadatel o registraci veterinárního léčiva určeného pro potravinová zvířata předkládá:  návrh ochranné lhůty, tedy doby nezbytné mezi posledním podáním veterinárního přípravku zvířatům za normálních podmínek jeho používání a získáváním potravin z takovýchto zvířat tak, aby bylo zaručeno, že tyto potraviny neobsahují rezidua v množstvích přesahujících stanovené maximální limity reziduí (a to včetně rutinních analytických metod);  v případě přípravků, které obsahují nové léčivé látky, které nejsou uvedeny ve vyhlášce č. 106/2002 Sb., se předkládají kopie dokumentů předkládané příslušným orgánům Evropského společenství.

5 REZIDUA VETERINÁRNÍCH LÉČIV (XENOBIOTIKA) REZIDUA VETERINÁRNÍCH LÉČIV (XENOBIOTIKA)  Principy hodnocení bezpečnosti potravinových aditiv a kontaminantů potravy  Vydána JECFA (JOINT FAO/WHO Expert Committee on Food Aditives  Následek distribuce léčiva do tkání a orgánů po aplikaci zvířeti Základem hodnocení bezpečnosti reziduí jsou předpisy vycházející ze směrnice:

6 NEBEZPEČÍ REZIDUÍ  Toxikologické  Mikrobiologické – ovlivnění střevní mikroflóry člověka, možnost přenosu rezistence  Imunopatologické Potenciální nebezpečí reziduí veterinárních léčiv pro člověka jako konzumenta živočišných potravin:

7 STUDIE TOXICITY  Původní látky (léčiva)  Rezidua ve formě původní substance nebo metabolitu (relay toxicita) Musí postihnout toxicitu:

8 STUDIE TOXICITY Cíl toxikologických studií:  stanovení obecné toxicity (kvalitativní aspekt),  stanovení NOEL (kvantitativní aspekt),  NOEL = No Observable Effect Level = nejvyšší netoxická dávka. Druhy toxicity  Jednorázová aplikace (akutní toxicita)  Toxicita po opakované orální dávce (min. 90 dnů)  Definuje toxický efekt po opakované dávce, příp. kumulativní expozici substancí nebo jejími metabolity  Tolerance u cílových zvířat

9  Vývojová toxicita  Vývojová toxicita (embryotoxicita, teratogenita)  Vliv na pregnantní samice, vznik malformací během fetálního vývoje; velké malformace vznikají, působí-li teratogen během organogeneze.  Mutagenita  Poškození na úrovni DNK (genotoxicita látek).  Testy:  test na genovou mutaci u bakterií (NE v případě antimikrob. látek, které mohou být toxické pro bakteriální kmeny),  in vitro test na chromozomální poškození savčích buněk,  in vivo test na chromozomální poškození haematopoetických buněk hlodavců. STUDIE TOXICITY

10  Karcinogenita  Determinace karcinogenního potenciálu.  Imunotoxicita  Imunotoxicita a alergizující potenciál  V případě, že studie chronické toxicity prokáží působení změn ve velikosti či hmotnosti lymfoidních orgánů nebo histologické změny v lymfoidních tkáních, kostní dřeni nebo periferních lymfocytech.  Neurotoxicita  Neurotoxicita (organofosfáty, pyrethroidy) STUDIE TOXICITY

11 MIKROBIOLOGICKÁ TOLERANCE  selekce rezistentních bakterií ve střevní mikroflóře konzumenta,  změna složení střevní mikroflóry,  potenciální efekt na mikroorganismy při technologickém zpracování. - u léčivých přípravků s antibakteriálním účinkem Nebezpečí reziduí antibiotik v potravinách živočišného původu:

12 STUDIE FARMAKOKINETIKY  Absorbce (způsob aplikace, p.o., p.c., inj., long acting, intramamm.)  Distribuce (fyziologie organismu zvířete)  Biotransformace (metabolismus, eliminace)  Exkrece (renální, biliární)  Deplece reziduí (radiometrické metody) Po aplikaci léčiva ve finální formě a v maximální doporučené dávce.

13 Maximální množství reziduí, které může být denně přijímáno v potravě člověka bez zdravého rizika. ADI = NOEL (mg/kg ž.hm.)  standardní váha člověka (kg) safety factor Př.: Na základě výsledků toxicity po opakované dávce valnemulinu je NOEL 8 mg/kg/den. ADI = 8  60 = 4,8 mg/den 100 mikrobiologický NOEL: ADI = 2,7 mg/den ACCEPTABLE DAILY INTAKE (ADI)

14 SAFETY FACTOR (SF)  látky s teratogenním účinkem hodnota 1 000,  nejsou-li výsledky chronické toxicity SF > 100 nebo 200,  jsou-li známy údaje z chronické toxicity, pak SF = 100,  jsou-li známy výsledky humánních testů SF =10. Hodnota, která snižuje riziko reziduí pro člověka při extrapolaci výsledků toxicity ze zvířat na člověka. Snižuje hodnotu NOEL 10 – 1 000x dle těchto kritérií:

15 SAFE CONCENTRATION (SC) Denní dávka živočišných potravin je:  500 g masa (300 g svaloviny, 100 g jater, 50 g ledvin, 50 g tuku),  1 500 g mléka,  100 g vajec,  20 g medu. bezpečná koncentrace (ppm) = ADI gramy spotřebované/den

16 TESTACE REZIDUÍ v poživatelných tkáních a živočišných produktech  sval (sval + kůže/ pro ryby)  tuk (kůže + tuk/ pro prasata a drůbež)  játra  ledviny  vejce  mléko  med

17 MAXIMUM RESIDUE LIMITS  Tolerovaná bezpečná hladina reziduí stanovená pro jednotlivé druhy zvířat, jejich tkáně a orgány, příp. produkty (vejce, mléko, med).  MRLs jsou stanoveny tak, aby celkové množství reziduí denně konzumovaných živočišných potravin nepřesáhlo ADI.  Jsou stanoveny na základě studií předložených EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products).

18 MAXIMUM RESIDUE LIMITS  Jsou stanoveny na základě údajů:  toxikologických dat,  studií metabolismu,  deplece reziduí v poživatelných tkáních.  Jsou pravidelně uveřejňovány v Official Journal of the European Communities, nařízení EU 2377/90 a vyhlášce č. 106/2002 Sb. ČR.  Jsou podkladem stanovení ochranných lhůt za podmínek správné veterinární praxe.  Jsou flexibilní, aby byly v souladu s novými vědeckými poznatky.

19 DEPLECE REZIDUÍ  Radiologické metody – pro determinaci:  vztahu léčivo-reziduum  původní substance, metabolitů, celkových reziduí,  marker reziduum  cílové tkáně.  Rutinní analytické metody (HPLC, GP, MS) determinují:  množství reziduí v jednotlivých tkáních, v cílovém orgánu, v místě vpichu,  LOQ a LOD (validace metody).  Indikuje, zda jsou rezidua, a pokud ano, jak dlouho po aplikaci léčiva jsou přítomny v poživatelných tkáních a produktech.

20 PŘEDPISY PRO HODNOCENÍ REZIDUÍ Stanoví:  počet vzorků vyšetřených tkání, zvířata obou pohlaví, různé věkové kategorie,  cílový orgán,  v případě nulové ochranné lhůty:  počet velkých zvířat 6 ks, 6-12 hod po poslední aplikaci,  počet laktujících 8 ks za 12 hod (1 dojení),  počet ks drůbeže 6 za 6 hod po léčbě,  vejce hodnotit za 12 dní (rezidua ve žloutku),

21  stanovení délky ochranné lhůty:  nejméně 3 časové intervaly,  počet zvířat 4 ks velkých zvířat, 6 ks drůbeže, 10 ks ryb, 8 ks laktujících.

22 REZIDUA V MÍSTĚ VPICHU CVMP byl doporučen následující postup: pro léčiva, kde je cílovou tkání sval, stanoví národní autority OL na základě MRL pro sval. OL je založena na depleci reziduí pod MRL v místě vpichu. Není-li sval cílovou tkání, OL je stanovena tak, aby zabezpečila, že ADI není překročen při běžně konzumovaném množství potravin (300 g svalu).

23 Výsledek hodnocení bezpečnosti veterinárního léčiva je zařazení do Annexů nařízení EU 2377/90, resp. české vyhlášky (viz. dále).

24 V ČR od dubna r. 2002 vstoupila v platnost

25 NAŘÍZENÍ EU Č. 2377/90, RESP. VYHLÁŠKA Č. 106/2002 Sb.  Annex I  Annex I - substance, pro které byly stanoveny definitivní MRLs.  Annex III  Annex III - substance pro které byly stanoveny pouze dočasné MRLs s určitým expiračním datem; to znamená, že v době hodnocení těchto substancí zbývalo dořešit některé požadavky CVMP (většinou se jedná o validaci analytických metod apod.), po dořešení je substance přesunuta do Annexu I, resp. Annexu IV.

26  Annex II  Annex II – obsahuje substance, které byly po zhodnocení shledány jako bezpečné pro konzumenta a není pro ně nutno stanovit MRLs s ohledem na zdraví konzumenta.  Annex IV  Annex IV - bezpečnost a reziduální zhodnocení mohou resultovat i závěr, že nelze stanovit limit, pod kterým tato rezidua byla uvažována jako bezpečná pro konzumenta; takový výsledek pak vede k doporučení zařadit do Annexu IV tohoto nařízení. To znamená, že substance je zakázaná pro použití u potravinových zvířat. NAŘÍZENÍ EU Č. 2377/90, RESP. VYHLÁŠKA Č. 106/2002 Sb.

27 KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ DO ANNEXU II  Dle článku 3 tohoto nařízení u takové substance s ohledem na zdraví lidí není nezbytné stanovit MRL.  Substance vyhovující následujícím kritériím:  substance endogenního původu,  substance je běžným komponentem stravy lidí,  substance je obecně známá jako bezpečná pro člověka.  Substance vyhovující těmto způsobům použití:  individuální použití u malého počtu zvířat,  u zvířat, kde se nepředpokládá porážka ihned po léčbě.

28  Substance vyhovující kriteriím zařazení do Annexu II na základě vlastností:  nepatrná nebo chybějící absorbce z gastrointestinálního traktu nebo z místa lokální aplikace (kůže, oči),  substance, která je rychle detoxikována a exkretována. Do Annexu II nemohou být zařazeny substance s druhově specifickým způsobem použití (PI).

29 Další závěry CVMP mohou vést k doporučení, že substance není zařazena do žádného z těchto Annexů, protože nebyla poskytnuta dostatečná data. Výsledek je v tomto případě stejný jako zařazení do Annexu IV, tzn. taková substance nemůže být autorizována pro použití u potravinových zvířat v EU. Stejné je to se substancemi, kde žádosti byly vyřazeny z odsouhlasovacího protokolu pro nedodání požadovaných informací.

30  nedostatek přípravků k léčbě těchto druhů zvířat: ovce, koně a zvláště kozy, králíci, krůty,  používání off-label use - nebezpečí pro konzumenta, není kontrola reziduí, x  ve prospěch extrapolace: statistické údaje zemí EU (1990-97) - spotřeba masa skotu, drůbeže a prasat = 94% celkové spotřeby masa v EU x maso ovcí a koz = pouze 2-4% c.s.m. v EU; existují regionální rozdíly. CVMP - posouzení celkem 748 substancí vs. vs. veterinární lékaři a dodržování zásad welfare: CVMP - ZKUŠENOSTI S MRLs (PLATNOST PŘÍSLUŠNÝCH NAŘÍZENÍ)

31 ADI  nezbytným základem pro stanovení MRLs je ADI odvozený ze safety údajů pro danou substanci,  extrapolace existujících MRLs na jiný druh zvířat - minoritní druh zvířat, další druhy ryb (fin fish) může být uskutečněna dle návodu CVMP. DOPORUČENÍ PRO EXTRAPOLACE Pro stanovení bezpečnosti reziduí a stanovení MRLs může být použit následující postup:

32 Species for which MRLs have been set Extrapolations to: Major ruminantAll ruminants Major ruminant milkAll ruminant milk Major monogastric mammal Extrapolation to all monogastric mammals Chicken and eggsPoultry and poultry eggs SalmonidaeAll fin fish Either a major ruminant or a major monogastric mammal Horses

33 ANNEX IV  Aristolochia spp. a preparáty z ní  Dapson  Dimetridazol  Chloramfenikol  Chloroform  Chlorpromazin  Kolchicin  Metronidazol  Nitrofurany včetně furazolidonu  Ronidazol

34 OCHRANNÁ LHŮTA  Je definována národními autoritami.  Je kalkulována tak, aby koncentrace marker residuum v cílové tkáni byla v souladu s MRL (na hladině nebo pod ní).  Je vždy uvedena v návodu k použití veterinárního přípravku.  Je stanovena pro každý druh hospodářských zvířat, kterým je určena.  Platí pro každou poživatelnou tkáň poraženého zvířete.  Je stanovena pro živočišné produkty. = doba od ukončení aplikace veterinárního léčiva, po kterou nesmí být získané potraviny a suroviny živočišného původu použity k výživě lidí.

35 STANOVENÍ OCHRANNÉ LHŮTY  Jednoduchá metoda (simplified approach) – zejména u starých substancí.  Statistická metoda (statistical approach) – výpočet OL pro každou poživatelnou tkáň; výsledná OL je stanovena dle tkáně s nejdelší deplecí. Aby byla možná harmonizace ochranných lhůt v EU, je CVMP navrhováno použití statistické metody – zvláště u nových substancí.

36 JEDNODUCHÁ METODA STANOVENÍ Ochranná lhůta je stanovena na základě hodnocení, kdy rezidua ve všech tkáních u všech sledovaných zvířat klesla pod hodnotu MRLs (včetně místa vpichu). Některé státy připojují ještě tzv. Safety period, to zvláště tehdy, existují-li rozdíly v depleci u jednotlivých zvířat nebo jsou-li jiné nedostatky ve studii reziduí.

37 STATISTICKÝ PŘÍSTUP K HODNOCENÍ OCHRANNÝCH LHŮT Volume 8 Předpokladem je studie reziduí uskutečněná dle Volume 8 (EU guidance documents for establishment of MRLs for residues of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin). CVMP považovala za nezbytné vyvinout harmonisovanou metodu pro výpočet ochranných lhůt pro maso, zvláště pro centralizovanou a decentralizovanou registraci u EU.

38 PROGRAM PRO VÝPOČET OCHRANNÝCH LHŮT PRO MASO Program samotný a instrukce k jeho použití jsou obsaženy v přiloženém zazipovaném souboru a jsou volně ke stažení na internetové stránce EMEA.

39 Zadávání údajů pro pozdější výpočet:

40 Finální výpočet a znázornění: Ochranná lhůta

41 PROGRAM PRO VÝPOČET OCHRANNÝCH LHŮT PRO MLÉKO Program samotný a instrukce k jeho použití jsou obsaženy v přiloženém zazipovaném souboru a jsou volně ke stažení na internetové stránce EMEA.

42 Finální výpočet a znázornění:


Stáhnout ppt "HODNOCENÍ KVALITY, BEZPEČNOSTI A ÚČINNOSTI – MRL, OL HODNOCENÍ KVALITY, BEZPEČNOSTI A ÚČINNOSTI – MRL, OL MVDr. Věra BILLOVÁ Ústav pro S SS Státní K KK."

Podobné prezentace


Reklamy Google