Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První kapitola knihy Genesis

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První kapitola knihy Genesis"— Transkript prezentace:

1 První kapitola knihy Genesis
2013 Marek Vácha

2 Genesis 1  1,1Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 1,2 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. 1,3 I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo. 1,4 Viděl že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. 1,5 Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. 1,6 I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod! 1,7 Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. 1,8 Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro den druhý. 1,9 řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak. 1,10 Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.

3 1,11 Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!" A stalo se tak. 1,12 Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. 1,13 Byl večer a bylo jitro, den třetí. 1,14 I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. 1,15 Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak.

4 1,16 Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. 1,17 Bůh je umístil na nebeskou klenbu aby svítila nad zemí, 1,18 aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.    1,19 Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.

5 1,20 I řekl Bůh: "Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!" 1,21 I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl že to je dobré. 1,22 A Bůh jim požehnal: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi." 1,23 Byl večer a bylo jitro, den pátý. 1,24 I řekl Bůh: "Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!" A stalo se tak.

6 1,25 Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré. 1,26 I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi." 1,27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. 1,28 A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."

7 1,29 Bůh také řekl: "Hle,dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. 1,30 Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak. 1,31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.

8 Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy
 Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. 2,2 Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. 2,3 A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. 2,4 Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny.

9 Gen 1,1–2,4a jeruzalémská bible

10 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná, tma halila propast, Boží vítr vířil nad vodami. Bůh řekl: „Budiž světlo,“ a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo „den“ a tmu „noc“. Byl večer a bylo jitro: první den. Bůh řekl: „Ať je obloha uprostřed vod a odděluje jedny vody od druhých,“ a stalo se tak. Bůh udělal oblohu oddělující vody, jež jsou pod oblohou, od vod, jež jsou nad oblohou, a Bůh nazval oblohu „nebe“. Byl večer a bylo jitro: druhý den.

11 Bůh řekl: „Ať se vody, jež jsou pod oblohou, slijí v jedinou spoustu a ať se ukáže souš,“ a stalo se tak. Bůh nazval souš „země“ a onu spoustu vod „moře“, a Bůh viděl, že je to dobré. Bůh řekl: „Ať se země zazelená zelení, bylinami nesoucími semena a ovocnými stromy dávajícími na zemi podle svých druhů plody se semeny,“ a stalo se tak. Země vydala zeleň: byliny nesoucí semena podle svých druhů a stromy dávající podle svých druhů plody se semeny, a Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo jitro: třetí den.

12 Bůh řekl: „Ať jsou svítilny na nebeské obloze, aby oddělovaly den a noc: ať slouží za znamení jak pro svátky, tak pro dny i roky; ať jsou svítilny na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi,“ a stalo se tak. Bůh udělal dvě hlavní svítilny: velkou svítilnu jako vládkyni dne a malou svítilnu jako vládkyni noci a hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou oblohu, aby osvětlovaly zemi, aby vládly dnu a noci, aby oddělovaly světlo a tmu, a Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo jitro: čtvrtý den.

13 Bůh řekl: „Ať se vody zahemží hemžením živých tvorů a ať ptáci létají nad zemí blízko nebeské oblohy,“ a stalo se tak. Bůh stvořil velké mořské hady a všechny živé tvory, kteří se hýbají a kteří se hemží ve vodách podle jejich druhu, a všechny opeřence podle jejich druhu, a Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: „Buďte plodní, rozmnožujte se, zaplňte mořské vody a ptáci ať se rozmnožují na zemi.“ Byl večer a bylo jitro: pátý den.

14 Bůh řekl: Ať země vydá živé tvory podle jejich druhu: dobytek, drobné živočichy, divoká zvířata podle jejich druhu,“ a stalo se tak. Bůh udělal divoká zvířata podle jejich druhu, dobytek podle jeho druhu i všechny drobné zemní živočichy podle jejich druhu, a Bůh viděl, že je to dobré. Bůh řekl: „Učiňme člověka ke svému obrazu, aby se nám podobal, a oni ať vládnou mořským rybám, nebeským ptákům, dobytku, všem divokým zvířatům a všem drobným živočichům, kteří se plazí po zemi.“ Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k Božímu obrazu jej stvořil, stvořil jej jako muže a ženu. Bůh jim požehnal a řekl jim: „Buďte plodní, rozmnožujte se, naplňte zemi a podrobte si ji; vládněte mořským rybám, nebeským ptákům a všem živým tvorům, kteří se pohybují po zemi.“ Bůh řekl: „Dávám vám všechny byliny nesoucí semena na veškerém povrchu země a všechny stromy, jež mají plody nesoucí semena; to bude vaše potrava. Všem divokým zvířatům, všem nebeským ptákům, všemu, co se plazí po zemi a co má v sobě život, dávám za potravu všechnu zeleň rostlin,“ a stalo se tak. Bůh viděl vše, co učinil, a bylo to velmi dobré. Byl večer a bylo jitro: šestý den.

15 Tak byly dokončeny nebe i země se všemi svými zástupy
Tak byly dokončeny nebe i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne skončil Bůh dílo, které učinil, a sedmého dne odpočinul po všem díle, které učinil. Bůh požehnal sedmému dni a posvětil jej, neboť v něm odpočinul po veškerém díle stvoření. Takové byly dějiny nebe a země při stvoření. Gen 1,1–2,4a.

16 Kass, L. R. , (2006) The Beginning of Wisdom
Kass, L.R., (2006) The Beginning of Wisdom. The University of Chicago Press. Chicago, London. Sacks, R.D., (2001) Commentary on the Book of Genesis, Chapter 1. in Yaffe, M.D., (ed.) Judaism and Environmental Ethics. Lexington books, Lanham, p Sacks, J., (2009) Genesis: The Book of Beginnings. Covenant and Coversation. Maggid Books and The Orthodox Union. New Milford, USA, London, Jerusalem. Walton, J., (2009) The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate. InterVarsity Press, Downers Grove, Il, USA.

17 Kniha Genesis není uvedeno jméno autora kniha nemá titul není datována
„Slova Amose, jenž byl jedním z pastýřů z Tekoje. Vidění, které měl o Izraeli v době judského krále Oziáše a v době izraelského krále, Joašova syna Jeroboama, dva roky před zemětřesením. (Amos 1,1) (Sacks, R.D., (2001) Commentary on the Book of Genesis, Chapter 1. in Yaffe, M.D., (ed.) Judaism and Environmental Ethics. Lexington books, Lanham, p )

18 Kniha Genesis není uveden ani zdůrazněn božský, inspirovaný původ knihy jako celku, i když je zde uvedeno mnoho božských výroků text se pravděpodobně opírá o mnohem starší prameny, písemné či tradované ústně (Sacks, R.D., (2001) Commentary on the Book of Genesis, Chapter 1. in Yaffe, M.D., (ed.) Judaism and Environmental Ethics. Lexington books, Lanham, p )

19 Kniha Genesis kniha Genesis je spíše filosofie zapsaná vědomě nefilosofickýcm způsobem filosofie zná pravdu jako systém Genesis zná pravdu jako příběh život každého člověka je komentářem k Thoře

20 Slovo co je opravdu kreativní, není ani věda nebo technologie per se, nýbrž slovo co vyčleňuje Homo sapiens z ostatních zvířat je schopnost mluvit Bůh stvořil člověka z prachu země a člověk se stal živým tvorem and man became ruah meallelah, a speaking spirit stvoření začíná kreativním slovem, ideou, vizí, snem tak jako Bůh tvoří svět přírody slovem, tak i my tvoříme lidský svět slovem

21 1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi
na počátku čeho? pravidla hebrejské syntaxe by žádala uvedení na počátku čeho je zde creatio ex nihilo? (tohle by Židé spíše vyloučili.) Creatio ex nihilo je doloženo až z 2 Mak, 7,28 nebo pustota a prázdnota existovala před stvořením? svět ale má začátek: stvoření není bezčasový mýtus je možno také přeložit: „Na počátku, když Bůh stvořil nebe a zemi, byla země...“ vyprávění začíná až veršem 2, první verš je nadpis „nebe“ a „zemi“ – svět má duální charakter (Řekové by možná řekli jen „kosmos“)

22 1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi
na počátku čeho? času všeho Boží kreativní aktivity ani nebe – vnešená nebeská klenba se slunce, měsícem a hvězdami – ani země, plodná, hemžící se životem, nejsou bohové náš svět není výsledkem sexuální (nebo válečné) aktivity bohů a bohyň.

23 beginning-before-the-beginning: temnota a vodní chaos

24 1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi
říct, že svět byl stvořen znamená, že svět nepochází sám ze sebe, nýbrž že vychází z vůle a plánu který je mimo něj – ať už si člověk konceptualizuje závislost na takové transcendentní „příčině“ jakýmkoli způsobem naopak v pohledu moderní vědy, svět se „udělal“ a stále se tvoří „sám sebou“. (Jonas, H., (2001) Contemporary Problems in Ethics from a Jewish Perspective in Yaffe, M.D., (ed.) Judaisms and Environmental Ethics. Lexington Books. Lanham. p. 251)

25 pojem „nebe“ je dočasně opuštěn, díváme se na zemi
2 Země byla pustá a prázdná, tma halila propast, Boží vítr vířil nad vodami. pojem „nebe“ je dočasně opuštěn, díváme se na zemi nad vodami se něco děje: je možno přeložit „Boží vítr“ nebo „duch Boží“ ruach = „vítr" nebo „dech" v každém případě něco oddělené od vod začalo pohyb stvoření

26 3 Bůh řekl: „Budiž světlo,“ a bylo světlo.
zde začíná stvoření ve vlastním slova smyslu každý den stvoření začne větou „A Bůh řekl“ navíc bude věta „A Bůh řekl“ ještě uprostřed třetího dne a uprostřed šestého dne světlo je Boží stvoření, tma nikoli v hebrejštině dovoluje gramatika, aby před a po slově „a“ byla stejná fráze zatímco angličtina musí mít „let there be“ a „there was“ a čeština „budiž“ a „bylo“ v hebrejštině se všechno děje přesně tak, jak Bůh řekl při stvoření světla nebyl užit žádný materiál, jen slovo samotné

27 4a Bůh viděl, že světlo je dobré
těžko říct, co znamená slovo „dobré“ není to tak, že by Bůh rozhodl, že světlo je dobré ani Bůh světlo nenazval dobré jen viděl, že světlo je dobré možná že "good" is a reference to being functional, not a matter of moral goodness. Walton, J., (2009) The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate. InterVarsity Press, Downers Grove, Il, USA.

28 4b a Bůh oddělil světlo od tmy
světlo je Boží stvoření, tma nikoli světlo bylo nějak smícháno s temnotou, a Bůh musí obojí oddělit „oddělit“ je charakteristické pro první, druhý a čtvrtý den svět je tvořen oddělitelnými, poznatelnými částmi, je proto poznatelný a důvěryhodný

29 5a Bůh nazval světlo „den“ a tmu „noc“.
světlo a tma dostávají jména! Věci pojmenované Bohem světlo a tma obloha souš a spousta vod Jména dané Bohem den a noc (1,5) nebe (1,8) země a moře (1,10)

30 The first creation story and the second
Gen 1 - 2, 3 Gen 2, male and female are created together man is made directly in the image of God (1,27) things are said to be good male and female are created sequentially, man first man is made of earthly dust and divine breath (2,7) there is a tree of knowledge of good and bad, nothing is said to be good, and one thing - man´s aloneness - is said by the Lord God to be "not good"

31 5a Bůh nazval světlo „den“ a tmu „noc“.
světlo, tma, klenba, spousta vod, souš mohou být vnímány jako nekonečné, beztvaré avšak přichází konec dne, moře se setká se zemí, klenba se zastaví na horizontu jména dávají věcem definitivní tvar

32 5b Byl večer a bylo jitro: první den
tato fráze se objeví celkem 6x intuitivně bychom očekávali „byla noc a byl den“ proč evening and morning? navzdory oddělení přijdou chvíle, kdy se světlo a tma spolu znovu smísí v „zemi nikoho“ evening a morning nepatří ani velkému světlu, ani malému (František Černín)

33 6 Bůh řekl: Ať je obloha uprostřed vod a odděluje jedny vody od druhých“ a stalo se tak.
„klenba“ je pevná kopule, která zadržuje horní vody – jejími otvory se budou řinout vody potopy „klenba“ je původně kus kovu, která kovář vykovává do tenkého listu nedefinovatelného tvaru pojmenováním (1,8) dostává tvar, ohraničení

34 Bůh začíná sdílet aktivitu stvoření s dalšími věcmi
7 Bůh udělal oblohu oddělující vody, jež jsou pod oblohou, od vod, jež jsou nad oblohou. Bůh začíná sdílet aktivitu stvoření s dalšími věcmi klenba bude chránit svět, který má být stvořen od nynějška dál bude Bůh sdílet a předávat stvořitelskou aktivitu s ostatními, a jejich úsilí naplnit Boží příkazy budou významnou částí příběhu neexistuje žádný významný rozdíl mezi oběma typy vod: rozbouřené moře a přívalové lijáky jsou připomínkou prvotního chaosu, navzdory tomu, že jim Bůh dává jména a vymezuje jim hranice

35 8 a Bůh nazval oblohu „nebe“. Byl večer a bylo jitro: druhý den.
první den je nazván „one day“, místo „first day“ dny totiž mají měřit čas, první den je tedy mírou času. Před prvním dnem nebylo jak čas měřit

36 9 Bůh řekl: „Ať se vody, jež jsou pod oblohou, slijí v jedinou spoustu a ať se ukáže souš,“ a stalo se tak. i v primordiálním stavu pevnina existovala, avšak byla skryta pod primordiálními vodami první dojem ze stvoření může být herakleitovský dojem, že vše je v pohybu, vše plyne nicméně pevnost existuje, ale musí se stát zjevnou slovem Stvořitele

37 10 Bůh nazval souš „země“ a onu spoustu vod „moře“, a Bůh viděl, že je to dobré.

38 hebrejský text: let the earth grass grass
11a Bůh řekl: „Ať se země zazelená zelení, bylinami nesoucími semena a ovocnými stromy dávajícími na zemi podle svých druhů plody se semeny,“ hebrejský text: let the earth grass grass ovšem ve verši 12 se dočteme že the earth sent forth grass! česky „ať se země zazelená“ a „Země vydala zeleň“ hebrejská verze zní stejně křečovitě jako anglická nebo česká co tedy vlastně chtěl Bůh po zemi? země to možná věděla tak málo jako my země snad musela najít svůj vlastní způsob, jak odpovědět na Boží příkaz ovšem, jak uvidíme dále, Bůh viděl, že je to dobré

39 bytosti přebírají aktivitu tvoření
11a Bůh řekl: „Ať se země zazelená zelení, bylinami nesoucími semena a ovocnými stromy dávajícími na zemi podle svých druhů plody se semeny,“ možná chce Bůh po svých tvorech nejvyšší, avšak je spokojen s nejvyšším možným bytosti přebírají aktivitu tvoření byliny budou nést semena, ze kterých vyrostou nové byliny stromy budou mít plody se semeny, ze kterých vyrostou nové stromy

40 11a Bůh řekl: „Ať se země zazelená zelení, bylinami nesoucími semena a ovocnými stromy dávajícími na zemi podle svých druhů plody se semeny,“ vyjádření, že rostliny a žviočichové jsou utvořeni „podle svého druhu“ ukazuje, že v přírodě je řád, který je člověk zavázán respektovat

41 12 Země vydala zeleň: byliny nesoucí semena podle svých druhů a stromy dávající podle svých druhů plody se semeny, a Bůh viděl, že je to dobré. fráze „a Bůh viděl, že je to dobré“ se objevuje v každém ze šesti dnů, s výjimkou druhého dne, ovšem třetí a šestý den se objevuje hned dvakrát

42 den 3 souš včetně rostlin den 4 světla den 5 ptáci a ryby
den 1 světlo den 2 nebe a voda den 3 souš včetně rostlin den 4 světla den 5 ptáci a ryby den 6 pozemská zvířata a člověk Ve dnech 4,5,6 jsou tedy zaplňovány prostory, které vznikly ve dnech 1,2,3.

43 12 Země vydala zeleň: byliny nesoucí semena podle svých druhů a stromy dávající podle svých druhů plody se semeny, a Bůh viděl, že je to dobré. fráze „a Bůh viděl, že je to dobré“ se objevuje v každém ze šesti dnů, s výjimkou druhého dne, ovšem třetí a šestý den se objevuje hned dvakrát jednoduché a elegantní vysvětlení by bylo, že ani Bůh nebyl schopen dokončit moře, pokud ještě není souš limity moře jsou totiž stejné jako limity souše problém je toliko problémem topologie když byly nakonec hotovy jak moře tak i souš, Bůh viděl, že je to dobré nic není „dobré“ pokud to ještě není hotové – Bůh není nakloněn ke kompromisům

44 13 Byl večer a bylo jitro: třetí den.

45 nejedná se o vědecké funkce nýbrž o funkce orientované na člověka
14 Bůh řekl: „Ať jsou svítilny na nebeské obloze, aby oddělovaly den a noc: ať slouží za znamení jak pro svátky, tak pro dny i roky; nejedná se o vědecké funkce nýbrž o funkce orientované na člověka Walton, J., (2009) The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate. InterVarsity Press, Downers Grove, Il, USA.

46 slunce a měsíc nejsou jedinými zdroji světla
15 ať jsou svítilny na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi,“ a stalo se tak. zjevný problém tohoto verše je dotaz, jak zde mohlo být světlo již první den, pokud slunce a měsíc jsou stvořeny až čtvrtý den slunce a měsíc nejsou jedinými zdroji světla jsou dokonce stvořeny až po zelených rostlinách slunce a měsíc tedy nejsou zdrojem onoho velkého daru světla, uctívaný a zbožšťovaný okolními národy hvězdy jsou redukovány na služebníky, kteří nám toliko říkají, jaké je období roku

47 slunce je společný jmenovatel všech zvláštností:
16 Bůh udělal dvě hlavní svítilny: velkou svítilnu jako vládkyni dne a malou svítilnu jako vládkyni noci a hvězdy. slunce je společný jmenovatel všech zvláštností: světlo bez slunce dny jako jednotky času bez slunce země a vegetace bez slunce tato zřejmá degradace slunce nás vede k podezření, že autor nás chce naučit něco jiného než jen co přišlo dřív a co později, že sekvence tvorů nemusí vyjadřovat úsilí sdělit historický nebo časový příběh

48 18 aby vládly dnu a noci, aby oddělovaly světlo a tmu, a Bůh viděl, že je to dobré.

49 19 Byl večer a bylo jitro: čtvrtý den.
v 1,1 stvořil Bůh nebe a zemi – a poté se pozornost přesunula na dění na zemi obloha či nebe hrají mnohem méně důležitou roli Bůh sice „sestupuje dolů“, ale nebesa mu nepatří o nic méně než země nebe bude jednoznačně domovem andělů (Gen 21,17; 22,11; 22, 17) (i když pozor na Jákobův sen) teprve v Jákobově snu v Gen 28 bude Bůh asociován s nebem

50 19 Byl večer a bylo jitro: čtvrtý den.
tento nedůraz na nebe bude zvýšen faktem, že slunce a měsíc jsou jen dvě velká světla, která ani nedostávají jména ani slunce, ani měsíc snad původně nemají vládnout když Izraelité žádají krále, Samuel je zděšen, neboť v jeho očích je jediným králem Bůh možná i zde se jedná o kompromis mezi Božími ambicemi lidskými možnostmi

51 19 Byl večer a bylo jitro: čtvrtý den.
prvních jedenáct kapitol knihy Genesis tak můžeme chápat jako kosmického protihráče ke knize Soudců ani slunce ani měsíc neměly původně vládnout, řád měly mít původně všechny věci v sobě a neměl být přiřazen či nařízen nějak zvenku stvoření světa nepočítalo s lidskými žádostmi kniha Soudců směřuje ke stále větší neudržitelnosti původního stavu... ...a musí nastat království

52 19 Byl večer a bylo jitro: čtvrtý den.
instituci království ovšem pochopíme jen jako nezbytnost k původnímu snu tedy cosi jako plán B království je vynálezem člověka, nikoli Boha království je kompromisem mezi Boží aspirací a lidskými potřebami

53 „swarm swarms“ = zahemží hemžením
20 Bůh řekl: „Ať se vody zahemží hemžením živých tvorů a ať ptáci létají nad zemí blízko nebeské oblohy,“ a stalo se tak. „swarm swarms“ = zahemží hemžením fyling fowl is more literally flying fliers další verš začne „Bůh stvořil“ – vody samy o sobě nejsou schopny vytvořit ryby water is not the kind of things which can produce fish. Although God´s atempt to share the activity of Creation with other beings failed, He was both willing and able to make up for the deficiency by merely creating them Himself

54 nemluví se ani o obrech ani o elektromagnetických vlnách
21 Bůh stvořil velké mořské hady a všechny živé tvory, kteří se hýbají a kteří se hemží ve vodách podle jejich druhu, a všechny opeřence podle jejich druhu, a Bůh viděl, že je to dobré. mluví se zde pouze o tvorech, se kterými můžeme mít denodenní zkušenost na rozdíl od pohanských mytologií a moderní vědy se tedy mluví pouze o věcech a tvorech denní zkušenosti nemluví se ani o obrech ani o elektromagnetických vlnách s velkými mořskými hady snad měli zkušenost námořníci – a tito patřili do Božího stvoření bez nějakého mimořádného významu ovšem všechny tyto věci běžné zkušenosti mají inteligentního Stvořitele

55 22 Bůh jim požehnal a řekl: „Buďte plodní, rozmnožujte se, zaplňte mořské vody a ptáci ať se rozmnožují na zemi.“

56 The creatures of the second three days each depend upon and exploit the corresponding creatures of the first three days, as, for example, the land animals and man depend upon the earth and its fruitful vegetation. Kass, L.R., (2001) Santified eating. in Yaffe, M.D., (ed.) Judaism and Environmental Ethics. Lexington books, Lanham, p. 388

57 Days three and Six have, in parallel, double creations, giving them preeminence in their respective triads. Day Three: first, the earth or dry land; and second, the plants, put forth by the earth. Day Six: first, the land animals; second, man

58 the second three days bring creature that all have locomotion: the heavenly bodies, the fish and fowl, the land animals and man all move nor of the creatures of the first three days can move

59 23 Byl večer a bylo jitro: pátý den.
od pátého dne dál byl uveden zcela nový slovník tvorové byli created (stvořeni) rather than made (uděláni) ve verši 22 dostali obyvatelé moře požehnání! – na rozdíl od všeho, co bylo do této chvíle stvořeno poprvé se ovšem fráze „a stalo se tak“ v textu neobjeví v první polovině šestého dne se věci vrátí do normálu zvířata budou udělány (made) a neobdrží požehnání

60 23 Byl večer a bylo jitro: pátý den.
pouze člověk bude created (stvořen), obdrží požehnání, a stane se tak jak to vysvětlit? obyvatelé moře se nepohybují po jednorozměrné dráze, jako slunce nebo měsíc ani po dvourozměrném povrchu země, jako živočichové lidé a ryby sdílejí možnost různých směrů – dráha jejich pohybu není označena při stvoření dráha musí být objevena, a proto se člověk může mýlit – a proto potřebuje požehnání

61 podruhé Bůh žádá zemi, aby participovala na stvoření
24 Bůh řekl: Ať země vydá živé tvory podle jejich druhu: dobytek, drobné živočichy, divoká zvířata podle jejich druhu,“ a stalo se tak. podruhé Bůh žádá zemi, aby participovala na stvoření Bůh ovšem požívá termín send forth (vydá), tedy stejné sloveso, které bylo užito pro odpověď země ve verši 12 při tvorbě zelených rostlin Bůh oficiálně rozeznává, že světu je nemožno dosáhnout jednoty, kterou žádá na počátku druhý plán tedy žádá zemi, aby činila, čeho je schopna

62 zdá se, že země není schopna ničeho a díla se musí ujmout Bůh
25 Bůh udělal divoká zvířata podle jejich druhu, dobytek podle jeho druhu i všechny drobné zemní živočichy podle jejich druhu, a Bůh viděl, že je to dobré. zdá se, že země není schopna ničeho a díla se musí ujmout Bůh vznik živočichů se sice odehrává bez problémů, ale pouhé slovo zřejmě nestačí do tohoto místa jsme viděli pohyb od nejlepšího k nejlepšímu možnému od této chvíle bude toto úkolem člověka, který zanedlouho vznikne

63 „Učiňme“ – ke komu Bůh vlastně mluvil?
26 Bůh řekl: „Učiňme člověka ke svému obrazu, aby se nám podobal, a oni ať vládnou mořským rybám, nebeským ptákům, dobytku, všem divokým zvířatům a všem drobným živočichům, kteří se plazí po zemi.“ „Učiňme“ – ke komu Bůh vlastně mluvil? možná že k andělům možná je to jen plural majestaticus nebo k tvorům, kteří již byli stvořeni, k rybám, ptákům a živočichům – souhlasíte, aby byl člověk stvořen? yes, if humanity respect us  

64 „obraz Boží“ je zřejmě záměrně mnohoznačný, nejasný
27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k Božímu obrazu jej stvořil, stvořil jej jako muže a ženu. „obraz Boží“ je zřejmě záměrně mnohoznačný, nejasný hebrejské slovo „Bůh“ je z morfologického úhlu pohledu plurál, i když je obvykle doprovázeno slovesem v singuláru zde následuje sloveso v plurálu „učiňme člověka“ podobně obraz je jednou „him“ a potom „them“ „...male and female he created them.“ ve verši 27 se ovšem již zdá, že Bůh stvořil jen jednu věc

65 problému bychom se vyhnuli, kdybychom uznali v Bohu určitou dualitu
27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k Božímu obrazu jej stvořil, stvořil jej jako muže a ženu. „obraz Boží“ se tak musí převést do dvou odlišných forem, do muže i do ženy problému bychom se vyhnuli, kdybychom uznali v Bohu určitou dualitu ...neboť vytvořil dva odlišné obrazy v pohanství jsou bohové a bohyně monoteismus nějak popírá všeobecně známý běh přírody co se týče plození, co je jednou z fundamentálních pravd přírody

66 27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k Božímu obrazu jej stvořil, stvořil jej jako muže a ženu.
and God created man in His own image, in the image of God He created him; male and female he created them. autor Gen 1 stojí před obtížným problémem: musí se vyhnout pohanství, které uctívá kameny a dřevo, ale je si vědom, že stvoření nějak vyžaduje mužský a ženský prvek, dualitu monoteismu de facto popírá tuto fundamentální pravdu pokud Bůh stvořil muže a ženu, je zřejmé že v Bohu nechybí nic co by bránilo stvoření celého světa

67 27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k Božímu obrazu jej stvořil, stvořil jej jako muže a ženu.
lidská důstojnost: lidské bytosti nejsou stvořeny jako služebníci bohů, nýbrž jako obraz Boha; jako jeho důvěrníci, nikoli jako ti co exploatují, či jako tyrani kteří by zneužívali svou moc nad přírodou. (Küng, H., (2007) The Beginning of All Things: Science and Religion. William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, UK 1365/2706)

68 to be fruitful and multiply = the Bible´s first positive commandment
28 Bůh jim požehnal a řekl jim: „Buďte plodní, rozmnožujte se, naplňte zemi a podrobte si ji; vládněte mořským rybám, nebeským ptákům a všem živým tvorům, kteří se pohybují po zemi.“ to be fruitful and multiply = the Bible´s first positive commandment frázi have dominion over je těžké porozumět snad tak, že člověk není jen posledním dílem stvoření, nýbrž i důvodem stvoření ovšem nelze tuto větu posuzovat environmentální optikou 21. století

69 28 Bůh jim požehnal a řekl jim: „Buďte plodní, rozmnožujte se, naplňte zemi a podrobte si ji; vládněte mořským rybám, nebeským ptákům a všem živým tvorům, kteří se pohybují po zemi.“ have dominion over - kabash ("exercise skilled mastery") (subdue it; rule) - very harsh word! = to bring into submission forced servitude to rape (!) "the highest heavens belong to the Lord, but the earth he has given to man." (Psalm 115,16) bringing order out of chaos of the world

70 29 .“ Bůh řekl: „Dávám vám všechny byliny nesoucí semena na veškerém povrchu země a všechny stromy, jež mají plody nesoucí semena; to bude vaše potrava. můžeme věci chápat tak, že až do chvíle po potopě je svět lidí vegetariánský

71 jednota stvoření je zdůrazněna
30 Všem divokým zvířatům, všem nebeským ptákům, všemu, co se plazí po zemi a co má v sobě život, dávám za potravu všechnu zeleň rostlin,“ a stalo se tak. jednota stvoření je zdůrazněna rostliny dávají potravu zvířatům i lidem vláda člověka nad zvířaty ovšem nutně neznamená, že by se člověk musel živit masem – to přijde až později

72 člověk má moc, která se podobá božské, ale má pamatovat, že je stále pouhým obrazem
člověk, který bude vždy v pokušení o sobě přemýšlet jako o bohu na zemi a pánem nad živočichy, si mám připomínat biblickým textem, že je stejně jako ostatní zvířata stvořeným tvorem, nikoli bohem.

73 Závěrečné poznámky Bůh je stvořitelem nebe i země
Nebe i země jsou dobré Člověk je stvořen k Božímu obrazu Gen 1 podává silně antropocentrický obraz - člověk má výsadní postavení, jen on je stvořen k Božímu obrazu World is God´s place, but it is designed for us and we are in relationship with him.

74 Three Blessings the fish and fowl for fecundity
1,22: be fruitful and multiply man for fecundity and rule over other living things 1,28: have dominion the seventh day, not only blessed but separated, hallowed 2,3: made holy

75 Three Blessings for life for rule for holiness the natural
the political the sacred

76 Ex 30 a 31 instrukce k zhotovení svatyně paralela ke Gen 1
svět tvoří Bůh sám, svatyni lidé svatyně je obrazem chrámu, kterým je příroda

77 Konkordismus snaha smířit "současný stav vědy" s Gen 1 kritika:
nejde jen o to, vidět v textu něco navíc; jde o to, zcela změnit jeho smysl! věda jde stále vpřed, pokud smíříme dnešní stav vědy s Gen 1, co budeme dělat zítra?

78 první den Bůh učinil základ pro čas; druhý den pro počasí; třetí den pro potravu. Tyto tři velké funkce – čas, počasí a potrava – jsou základem života Poté, co je kosmos stvořen, krize povede Boha k znovunastolení prvotního neuspořádaného, nefunkčního stavu – přichází potopa. Gen 8,21-22: I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci: „Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý, už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil. Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země.“ Walton, J., (2009) The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate. InterVarsity Press, Downers Grove, Il, USA.

79 další poznámky

80 zde se rodí abrahámovský universalismus.
protože Bůh stvořil vše, je také Bohem všude, na všech místech. Poprvé je zde Bůh a náboženství de-teritorializováno. zde se rodí abrahámovský universalismus. Sacks, J., (2011) The Great Partnership. God, Science and the Search for Meaning. Hodder & Stoughton, London. p. 69

81 V židovském způsobu myšlení, a nejlepším dokladem toho je hebrejská Bible, je typické jak-tak. Největším izraelským králem je David, a je také cizoložník; Korach je největší rebel proti Bohu a Mojžíši, a jeho synové jsou považováni za tvůrce nejhezčích žalmů. V židovské bibli neexistuje černá a bílá, pouze škála nuancí šedé. Černá jako totálně špatná a bílá jako totálně dobrá neexistuje. Existuje lidstvo, které je relativní a pohybuje se v různých odstínech šedé a neexistuje buď-anebo, neboť to je jen u Boha. Mikuláš Kusánský, velký kardinál 15. století, říká dvěma slovy - Bůh je coincidentia oppositorum - splynutí všech protikladů, to, co Váš velký předchůdce Maharal, rabbi Löw z Prahy, v 16. století formuloval možná ještě lépe. Říká: protiklady v životě v podstatě neexistují, jen dva různé aspekty pravdy. Dokládá to krásným podobenstvím: Hebrejská Bible začíná slovem "Bereschit", prvním písmenem je Beth. Proč Bible nezačíná prvním písmenem Aleph, když by to bylo logické, proč zrovna Beth, které je druhé? A protože si třikrát přečte první stranu, vidí, že dvojka je klíč k celému světu: Bůh stvořil Zem založenou na párech. Začíná to světlem a tmou, nebem a zemí, sluncem a měsícem, pevninou a mořem, faunou a flórou. Proč ale vše spočívá v této dvojakosti, která je ve skutečnosti jednotou ve dvou? Protože každá druhá polovina nespočívá jen v kontrastu, ale pomáhá rozumět sobě samému. Nebyla by noc, pokud by nebyl den, moře, pokud by neohraničovalo pevninu, žena, která by skrze muže nebyla ženou. Frankl, V.E., Lapide, P., (2011) Bůh a člověk hledající smysl. Cesta, Brno, p.39-40

82 a přeji mnoho radosti z poznání
Děkuji za pozornost a přeji mnoho radosti z poznání Orko


Stáhnout ppt "První kapitola knihy Genesis"

Podobné prezentace


Reklamy Google