Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní obeznámení s jazykem SQL Datab á zov é syst é my.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní obeznámení s jazykem SQL Datab á zov é syst é my."— Transkript prezentace:

1 Základní obeznámení s jazykem SQL Datab á zov é syst é my

2 Úvod  Structured Query Language  standardní jazyk pro přístup k relačním databázím  původně snaha o co nejpřirozenější formulace DB požadavků (např. příkaz SELECT je to v podstatě „věta“ – proto je tak složitý)  je zároveň jazykem pro  definici dat (DDL)  vytváření/modifikace schémat, resp. tabulek  manipulaci s daty (DML)  dotazování  vkládání, aktualizace, mazání dat  definici integritních omezení  moduly (programovací jazyk)  řízení transakcí  atd.

3 Historie 70-ta léta – vznikl z výzkumného projektu o relačních databázích vedeného v firmou IBM - Sequel 1986 – byl přijat jako oficiální standard ANSI (označován SQL/86) 1989 – integritní dodatek (označován SQL/89) 1992 – opravená verze označována jako SQL/92 - je standardem dodnes. – další standardy X_OPEN SQL (Unix), SAA-SQL (IBM) 1996 – dodatek pro uložené moduly 1999 – poslední sada dokumentů SQL/99  objektově-relační rozšíření  typy STRING, BOOLEAN, REF, ARRAY, typy pro full-text, obrázky, prostorová data,  triggery, role, programovací jazyk, regulární výrazy, rekurzivní dotazy, atd... 2003 – další rozšíření, např. XML management, autočísla, std. sekvence, nicméně zmizel např. typ BIT

4 Dotazy v SQL  dotaz v SQL vs. kalkuly a algebra  příkaz SELECT sdílí prvky obou aparátů  rozšířený DRK (práce se sloupci, kvantifikátory, agregační funkce)  algebra (některé operace – projekce, selekce, spojení, kart.součin, množinové operace)  na rozdíl od striktní formulace relačního modelu jsou povoleny duplikátní řádky a nulové hodnoty atributů  validátor syntaxe pro SQL 92, 1999, 2003  umožnuje zkontrolovat dotaz (nebo jiný SQL příkaz) podle normy  http://developer.mimer.com/validator/index.htm

5 SQL patři do kategorie tzv. deklarativních programovacích jazyků - kód jazyka SQL nepíšeme v žádném samostatném programu, ale vkládáme jej do jiného programovacího jazyka, který je již procedurální. Se samotným jazykem SQL můžeme pracovat pouze v případě, že se terminálem připojíme na SQL server a na příkazový řádek zadáváme přímo příkazy jazyka SQL. Pro řešení problémů různých syntaxi SQL (používaných před zavedením standardu), Microsoft formalizoval CLI – Common Language Interface pro pracovní stanice a oznámil, že jeho produkty by měli používat toto rozhraní – nazývá ho ODBC – Open Databaze Connectivity.

6 Kontexty použití jazyka SQL přímý (direct) SQL hostitelská verze (embedded) SQL jazyk modulů Hlavní kategorie příkazů • definice dat a pohledů (DDL – Data Definition Language) • manipulace s daty (DML – Data Manipulation Language) - pro přímý SQL - pro hostitelskou verzi • autorizace (řízení přístupových práv) • integrita dat • řízení transakcí

7 Dotazy v SQL  pro vysvětlení použijeme syntaxi SQL 86 pomocí diagramů  orientovaný graf - automat rozpoznávající SQL  rozlišování termů v diagramu  malá písmena, podtržení – podvýraz v rámci dané konstrukce  velká písmena – klíčové slovo SQL  malá písmena, kurzíva – jméno (tabulky/sloupce/...)  místo atribut/doména, relace budeme používat označení sloupec, tabulka

8 CREATE TABLE – základní konstrukce  vytvoření schématu a prázdné tabulky (pokud již není tabulka s daným jménem založena)  tabulka má definovány jednak sloupce (atributy a související atributová IO) a jednak tabulková IO

9 CREATE TABLE – definice sloupce  každý sloupec má vždy přiřazen jednak datový typ (data_type)  nepovinně je možno specifikovat  implicitní hodnotu v nově vytvořeném záznamu (DEFAULT NULL | value)  sloupcové integritní omezení

10 CREATE TABLE – integritní omezení sloupce (lokální)  sloupcové IO umožňuje omezit množinu platných hodnot daného atributu v rámci záznamu (nového nebo modifikovaného)  pojmenované CREATE TABLE... (..., CONSTRAINT constraint...)  nepojmenované  5 typů omezení na platnou hodnotu atributu  NOT NULL – hodnota musí být nenulová  UNIQUE – hodnota musí být unikátní (v rámci všech řádků v tabulce)  PRIMARY KEY – definuje primární klíč (totéž jako NOT NULL + UNIQUE)  REFERENCES – definuje jednoatributový cizí klíč (oba atributy musí být kompatibilní)  CHECK – obecná podmínka  vyhodnotí se pouze na vkládaném řádku (řádcích)  při vyhodnocení podmínky na TRUE je hodnota atributu platná  při pokusu o aktualizaci řádků s neplatnou hodnotou atributu se aktualizace celého řádku neprovede

11 CREATE TABLE – integritní omezení tabulky (globální)  zobecnění atributových IO pro kombinace hodnot více sloupců  kromě NOT NULL, to má smysl pouze u jednotlivých atributů  UNIQUE – n-tice hodnot je unikátní  FOREIGN KEY – stejně jako REFERENCES u atributu  CHECK

12 Referenční integrita  při aktualizaci tabulky referující (ta, pro kterou je IO definováno) nebo referované může nastat porušení integrity cizích klíčů  pokus o vložení/aktualizaci záznamu s hodnotou cizího klíče, která se nevyskytuje v sloupci referované tabulky  pokus o smazání záznamu z referované tabulky, když pro mazanou hodnotu klíče existuje reference  při porušení integrity cizích klíčů může nastat:  hlášení chyby aktualizace, pokud není definována referenční akce (SQL 89)  vykonání referenční akce referential_action (SQL 92)  ON UPDATE, ON DELETE – podmínka spuštění akce  při modifikaci referované hodnoty nebo smazání řádku v referované tabulce  CASCADE – záznam s referující hodnotou se také smaže nebo aktualizuje novou hodnotou  SET NULL – hodnota dotčeného záznamu se nastaví na NULL  SET DEFAULT – hodnota dotčeného záznamu se nastaví na implicitní hodnotu definovanou v CREATE TABLE  NO ACTION – implicitní, neprovede se nic, resp. SŘBD ohlásí chybu, tj. chování v rámci SQL 89

13 Modifikátory  AUTO_INCREMENT – (automatické číslo) definuje datový typ pole, který při přidání nového záznamu do tabulky automaticky uloží jedinečné číslo o jedničku větší než předchozí. Nedovolí uložit už jednou použitou hodnotu, i když záznam s touto hodnotou byl již z databáze odstraněn. Modifikátor AUTO_INCREMENT lze použít pouze u polí s celočíselnými hodnotami.  ZEROFILL – používá se k zobrazení vedoucích nul u čísel, která jsou založena na šířce zobrazení, tj. vyžadují určitý počet číslic. Chceme-li číslo 23 zobrazit jako 000023, musíme pole deklarovat jako INT(6) ZEROFILL.  BINARY – umožňuje ukládání textových informací jako binárních řetězců. Řetězce uložené v binárním formátu rozlišují velikost písmen. To se projeví také na třídění těchto polí.  DEFAULT – umožňuje určit hodnotu pole, jehož hodnota nebude při uložení záznamu (řádku) známá. Výchozí hodnotou používanou v systému MySQL je NULL. Hodnota NULL je dosazována do všech prázdných polí, kromě polí typu ENUM.

14 Vytvoření bázové tabulky - příkaz vytvoří novou, prázdnou tabulku s definovaným počtem sloupců a popis uloží do katalogu Integritní omezení jsou omezení kladená na hodnoty ve sloupcích tabulky, aby nedošlo k porušení integrity dat. CREATE TABLE název_tabulky (definice_sloupce, … [definice_integritních_omezení_tabulky] ); jméno_sloupce TYP [impl_hodnota] [integritní omezení_sloupce] Definice sloupce

15 Integritní omezení celé tabulky PRIMARY KEY (jm_sloupce, …) UNIQUE (jm_sloupce, …) FOREIGN KEY (jm_sloupce, …) REFERENCES tabulka [(jm_sloupce, …)] [událost ref_akce] CHECK (podmíněný_výraz) Integritní omezení sloupce NULL, resp NOT NULL CHECK (podmíněný_výraz) PRIMARY KEY UNIQUE FOREIGN KEY REFERENCES tabulka [(jm_sloupce)] [událost ref_akce] Referenční akce - CASCADE, SET DEFAULT, SET NULL

16 Příklad: Spořitelna – tabulky s globálními IO KLIENT: r_cislo jmeno prijmeni ulice mesto 601012/1224 Jan Nový Jánská 25Zlín 826111/5267 Petra Nováková Poštová 128Lešná 580506/4891 PavelNováček Nezvalova 697Zlín 795302/2459 Ivana Novotná Pod mlýnem 12Lukov UCET: POBOCKA: c_uctu stav r_cislopobockac_p nazevjmeni 4568517 42000 826111/526721 Nám. Míru 125000000 6585485 75000 580506/489112 Zarámí 3258000000 3256151 25000 826111/52671 TRANSAKCE: c_uctu c_transakcecastkadatum 65854851-210011.09.2007 45685171-456011.09.2007 658548521000012.09.2007

17 CREATE TABLE Klient (r_cislo VARCHAR(11) NOT NULL, jmeno VARCHAR(20) NOT NULL, prijmeni VARCHAR(30) NOT NULL, ulice VARCHAR(30) NOT NULL, mesto VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT pk PRIMARY KEY (r_cislo)); CREATE TABLE Pobocka (c_p INT NOT NULL, nazev VARCHAR(10), jmeni DECIMAL(10,2), CONSTRAINT pk PRIMARY KEY (c_p)); CREATE TABLE Ucet (c_uctu DECIMAL(7,0) NOT NULL, stav DECIMAL(10,2), r_cislo VARCHAR(11) NOT NULL, pobocka VARCHAR(20) NOT NULL, CONSTRAINT pk PRIMARY KEY (c_uctu), CONSTRAINT fk1 FOREIGN KEY (r_cislo) REFERENCES Klient, CONSTRAINT fk2 FOREIGN KEY (pobocka) REFERENCES Pobocka )

18 ALTER TABLE  změna definice schématu  atributy – přidání/odebrání atributu, změna DEFAULT hodnoty  IO – přidání/odebrání IO  pozor, v tabulce už mohou být data, která nedovolí změnit IO (např. zavést IO primární klíč) ALTER TABLE table-name... ADD [COLUMN] column-name column-definition... ADD constraint-definition... ALTER [COLUMN] column-name SET... ALTER [COLUMN] column-name DROP... DROP COLUMN column-name... DROP CONSTRAINT constraint-name

19 Změna struktury tabulky ALTER TABLE název_tabulky aktualizace; ALTER TABLE název_tabulky ADD COLUMN jméno_sloupce typ_sloupce [integritní omezení]; Modifikuje tabulku a změní informace v katalogu V případě, že v tabulce již nějaká data jsou, lze použít následující příkaz: Přidání sloupců do tabulky

20 Úprava definice sloupců ALTER TABLE název_tabulky CHANGE COLUMN staré_jméno_sloupce nové_jméno_sloupce typ_sloupce [integritní mezení]; ALTER TABLE název_tabulky DROP COLUMN jméno_sloupce [CASCADE] Základní příkaz: Mazání sloupců Máme-li nějaký sloupec, jehož hodnoty už opravdu nepotřebujeme, jednoduše jej smažeme následujícím příkazem:

21 Přejmenování sloupce První možnost je rychlejší a využijeme v ní již známý příkaz : Druhá možnost je obecnější je potřeba provést ji ve více krocích: ALTER TABLE název_tabulky CHANGE COLUMN staré_jméno_sloupce nové_jméno_sloupce typ_sloupce [integritní omezení]; ALTER TABLE název_tabulky ADD COLUMN jméno_sloupce typ_sloupce [integritní omezení]; UPDATE název_tabulky SET staré_jméno_sloupce = nové_jméno_sloupce; ALTER TABLE název_tabulky DROP staré_jméno_sloupce;

22 DROP TABLE  DROP TABLE table  komplementární k příkazu CREATE TABLE table  smaže se jak obsah tabulky, tak i schéma tabulky  pokud chceme vymazat pouze obsah tabulky, použijeme příkaz DELETE FROM table Pokud provedeme příkaz DROP TABLE, tak přijdeme o všechna data, která v mazané tabulce byla uložena. Odstranění tabulky DROP TABLE název_tabulky;

23 Modifikace dat  SQL obsahuje kromě SELECT tři příkazy pro manipulaci s daty  INSERT INTO – vložení řádků  DELETE FROM – vymazání řádků  UPDATE – aktualizace hodnot v řádcích

24 INSERT INTO  vkládání řádku výčtem hodnot, dvě možnosti  INSERT INTO table VALUES (h1, h2, h3, h4)  INSERT INTO table (s1, s2, s4) VALUES (h1, h2, h4)  vkládání více řádků výčtem hodnot  INSERT INTO table VALUES (h11, h12, h13),(h21, h22, h23)  vkládání více řádků, jejichž hodnoty vzniknou jako výsledek dotazu  INSERT INTO tabulka | (výčet atributů) | (SELECT... FROM...)

25 INSERT INTO název_tabulky [(náz_sloupce]] zdroj Zdroje pro vkládaní dat: Řádek implicitních hodnot – z příkazu CREATE TABLE Řádek zadaných hodnot DEFAULT_VALUES VALUES (skalarní_výraz|NULL|DEFAULT,…) Výsledek poddotazu tabulkový_výraz

26 Příklad INSERT INTO Klient VALUES (‘601012/1224‘,‘Jan‘,‘Nový‘,‘Jánská 25‘,‘Zlín‘) INSERT INTO Klient (r_cislo, jmeno, prijmeni, ulice, mesto) VALUES (‘826111/5267‘,‘Petra‘,‘Nováková‘,‘Poštová 128‘,‘Lešná‘), (‘580506/4891‘,‘Pavel‘,‘Nováček‘,‘Nezvalova 697‘,‘Zlín‘)

27 UPDATE  aktualizace záznamů splňujících podmínku  hodnoty zvolených atributů vybraných záznamů jsou nastaveny na  NULL  hodnotu expression (např. konstanta)  výsledek dotazu

28 Aktualizace dat UPDATE název_tabulky SET sloupec = ’hodnota’; UPDATE název_tabulky SET sloupec1 = ’hodnota1’, sloupec2 = ’hodnota2’,…; UPDATE název_tabulky SET sloupec1 = ’hodnota1’ WHERE sloupec2 = ’hodnota2’; Použití klauzule WHERE: Pro změnu více hodnot se používá zápis:

29 Příklad UPDATE Klient SET jmeno = ‘Jakub’ WHERE r_cislo = ‘601012/1224’ UPDATE Ucet AS u SET stav = stav+ (SELECT castka FROM Transakce AS t WHERE u.c_uctu = t.c_uctu)

30 DELETE FROM  vymaže záznamy, které splňují podmínku  bez nadefinování podmínky vymaže všechny záznamy DELETE FROM název_tabulky WHERE sloupec = ’hodnota’;

31 Odstraňování dat POZOR! – po odstranění záznamu už není možné záznam obnovit. Je dobré mít data pro jistotu zálohovaná. Při odstraňování dat je nutné používat podmínku WHERE, jinak se může stát, že z tabulky odstraníte všechna data! Chcete-li zajistit větší bezpečnost před nechtěným odstraněním záznamů, můžete použít klauzuli LIMIT, která omezí počet odstraňovaných záznamů: DELETE FROM název_tabulky WHERE sloupec = ’hodnota’LIMIT 1;


Stáhnout ppt "Základní obeznámení s jazykem SQL Datab á zov é syst é my."

Podobné prezentace


Reklamy Google