Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

•PLOŠTĚNCI Mgr. Iva Havlíková ZŠ Jenišovice VY_32_INOVACE_311.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "•PLOŠTĚNCI Mgr. Iva Havlíková ZŠ Jenišovice VY_32_INOVACE_311."— Transkript prezentace:

1 •PLOŠTĚNCI Mgr. Iva Havlíková ZŠ Jenišovice VY_32_INOVACE_311

2 Opakování  Mají žahavci vyvinutou hlavovou č ást t ě la? Pro č ?  Na jaké č ásti t ě la mají žahavci smyslové orgány?  Na jaké č ásti t ě la má smyslové orgány v ě tšina živo č ich ů ?

3 STAVBA TĚLA PLOŠTĚNKY  Nakreslete podle u č ebnice další soustavy hmatový lalok očka hlavová část 2.

4 tělo ploštěnců  Nacházíme na jejich t ě le n ě jakou symetrii?  M ů žeme na jejich t ě le popsat ur č itou t ě lní č ást, kterou nemají žahavci, ale naopak mají vyvinut ě jší živo č ichové?  T ě lo plošt ě nc ů je dvoustrann ě soum ě rné.  Z p ř ední č ásti t ě la se vyvinula hlavová č ást. 4.

5 Vnitřní ústrojí ploštěnců T ě lo plošt ě nc ů se skládá ze 3 vrstev:  Povrch t ě la kryje pokožka.  Pod ní se nachází svalová soustava, jež slouží k pohybu.  Vnit ř ní t ě lní vrstvou je st ě na slepé trávicí soustavy, která za č íná ústním otvorem na b ř išní stran ě t ě la. 6.

6 Nervová soustava  Jakým p ř ídavným jménem jsme ozna č ovali nervovou soustavu žahavc ů ?  Co myslíte, liší se nervová soustava plošt ě nc ů a žahavc ů ?  V č em a z jakého d ů vodu?  V t ě le plošt ě nc ů nacházíme provazcovitou nervovou soustavu.  V hlavové č ásti t ě la mají plošt ě nci nejv ě tší množství nervových bun ě k, tj. úst ř ední hlavovou uzlinu. 7.

7 Ploštěnka  Žije v č isté vod ě pod kameny v potocích a ř í č kách.  Je to obojetník – je zárove ň sami č kou i same č kem.  V p ř ípad ě poran ě ní jí doroste poškozená č ást t ě la (regenerace).  Ohrožuje ji zne č išt ě ní vod.  Druhy: plošt ě nka mlé č ná, plošt ě nka poto č ní. 8.

8 Tasemnice  Je vnit ř ní cizopasník č lov ě ka.  Žije v tenkém st ř ev ě.  M ěř í až 10 metr ů.  Do lidského t ě la se dostává v syrovém nebo málo uva ř eném mase jako boubel.  Obal boubele se rozpouští ú č inkem trávicích š ť áv.  Tasemnice p ř ijímá celým povrchem t ě la živiny v tenkém st ř ev ě hostitele.  Druhy: tasemnice bezbranná, tasemnice dlouho č lenná. 9.

9 Tasemnice bezbranná  Které orgánové soustavy tasemnice vzhledem ke svému zp ů sobu života pot ř ebuje? Které nikoliv?  Jak asi tasemnice č lov ě ku škodí?  Tasemnice uvnit ř svého t ě la nepot ř ebuje v ě tšinu orgánových soustav, proto tyto soustavy vymizely.  Pot ř ebuje pouze rozmnožovací soustavu, jež je naopak velmi dob ř e vyvinuta.  Tasemnice je podobn ě jako plošt ě nka obojetník.  Spolu se stolicí odcházejí i poslední t ě lní č lánky tasemnice, v nichž se nachází oplozená vají č ka.  Vají č ka se mohou p ř i hnojení dostat na trávu a odtud p ř i pastv ě do t ě la skotu a odsud ve špatn ě uva ř eném mase zp ě t do t ě la č lov ě ka. 10.

10 Opakování – popis těla ploštěnky 11.

11 Zdroje obrázků: Všechny uve ř ejn ě né odkazy Dostupné pod licencí Public domain na http://www.wikipedia.org.http://www.wikipedia.org  1. HAECKEL, Ernst. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haeckel_Platodes.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haeckel_Platodes.jpg  5. MEADOWS, Dwayne. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pseudoceros_imitatus.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pseudoceros_imitatus.jpg  9. LUDWIG, Hubert. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vorderende_unbewaffneter_Bandwurm-drawing.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vorderende_unbewaffneter_Bandwurm-drawing.jpg  10. PATHO. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taenia_LifeCycle.gif.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taenia_LifeCycle.gif Všechny uve ř ejn ě né odkazy. Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.wikimedia.org.http://www.wikimedia.org  2., 11. NEUDECKER, Andreas. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dugesia_schematic.svg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dugesia_schematic.svg  3. ALVARADO, Alejandro Sanchéz. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smed.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smed.jpg  4. ZICA, Mateus. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FlatwormZICA.png.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FlatwormZICA.png  6. VIZOSO, Dita. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macrostomum_lignano.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macrostomum_lignano.jpg  7. NEUDECKER, Andreas. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dugesia_Anatomy_schematic.svg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dugesia_Anatomy_schematic.svg  8. VÁZQUEZ, Eduard Solá. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dugesia_subtentaculata_1.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dugesia_subtentaculata_1.jpg


Stáhnout ppt "•PLOŠTĚNCI Mgr. Iva Havlíková ZŠ Jenišovice VY_32_INOVACE_311."

Podobné prezentace


Reklamy Google