Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klub starostů a primátorů zvolených za ČSSD ustavující valná hromada

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klub starostů a primátorů zvolených za ČSSD ustavující valná hromada"— Transkript prezentace:

1 Klub starostů a primátorů zvolených za ČSSD ustavující valná hromada
Svaz měst a obcí ČR Praha, 19. listopadu 2011

2 O Svazu měst a obcí ČR http://www.smocr.cz
Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst. Nejprve mi ale dovolte říci pár slov o Svazu měst a obcí ČR. Svaz je národní asociací měst a obcí v České republice. Členství ve Svazu je v České republice, na rozdíl např. od Rakouska, dobrovolné a založené na svobodném rozhodnutí zastupitelstva obce. Ve Svazu není podstatné, z jaké politické strany přicházíte – potřeby obcí a měst jsou v mnohém velmi podobné a politické přesvědčení nehraje takovou roli. Svaz má již více než stoletou tradici – před čtyřmi lety jsme slavili sto let existence Svazu. Nicméně jak mnozí z vás zažili, tato historie byla přerušena nejprve druhou světovou válkou a poté komunistickým režimem. Od roku 1989 se začíná psát novodobá historie Svazu. Svaz sdružuje celkem 2508 členů z celkového počtu 6251 obcí. V členských obcích Svazu žije cca 74 % obyvatel České republiky. Svaz sdružuje všechny typy samospráv – od nejmenších obcí až po hlavní město Prahu. Každá obec – statutární město, město i obec na venkově – má ve Svazu svou komoru, která sleduje zájmy sdružených obcí. Obnovená role Svazu po roce 1989 leží, podobně jako v roce 1907, v hájení zájmů obcí a měst. Primární zájem je stále zlepšení financování obcí a měst. Neopomenu však zmínit i specifické služby Svazu pro členy – hlavní aktivitou je nyní projekt vzdělaný zastupitel financovaný z Evropského sociálního fondu nebo podpora partnerství měst a obcí se samosprávami v Evropě. Pokud byste měli zájem o přiblížení služeb Svazu, můžete se na mě obrátit, případně se obrátit na kancelář Svazu. 2 2

3 O Svazu měst a obcí ČR http://www.smocr.cz
národní asociace měst a obcí, dobrovolná, apolitická založen 1907, resp. 1989 počet členů: z 6 251; cca 74 % obyvatel ČR komorový systém uspořádání hlavní oblast činnosti: hájení zájmů samospráv (vláda, ministerstva, parlament, odborná veřejnost, kraje) služby členům: vzdělávání zastupitelů obcí, podpora partnerské spolupráce měst atp. Nejprve mi ale dovolte říci pár slov o Svazu měst a obcí ČR. Svaz je národní asociací měst a obcí v České republice. Členství ve Svazu je v České republice, na rozdíl např. od Rakouska, dobrovolné a založené na svobodném rozhodnutí zastupitelstva obce. Ve Svazu není podstatné, z jaké politické strany přicházíte – potřeby obcí a měst jsou v mnohém velmi podobné a politické přesvědčení nehraje takovou roli. Svaz má již více než stoletou tradici – před čtyřmi lety jsme slavili sto let existence Svazu. Nicméně jak mnozí z vás zažili, tato historie byla přerušena nejprve druhou světovou válkou a poté komunistickým režimem. Od roku 1989 se začíná psát novodobá historie Svazu. Svaz sdružuje celkem 2508 členů z celkového počtu 6251 obcí. V členských obcích Svazu žije cca 74 % obyvatel České republiky. Svaz sdružuje všechny typy samospráv – od nejmenších obcí až po hlavní město Prahu. Každá obec – statutární město, město i obec na venkově – má ve Svazu svou komoru, která sleduje zájmy sdružených obcí. Obnovená role Svazu po roce 1989 leží, podobně jako v roce 1907, v hájení zájmů obcí a měst. Primární zájem je stále zlepšení financování obcí a měst. Neopomenu však zmínit i specifické služby Svazu pro členy – hlavní aktivitou je nyní projekt vzdělaný zastupitel financovaný z Evropského sociálního fondu nebo podpora partnerství měst a obcí se samosprávami v Evropě. Pokud byste měli zájem o přiblížení služeb Svazu, můžete se na mě obrátit, případně se obrátit na kancelář Svazu. 3 3

4 Hlavní cíle obhajovat společné zájmy a práva měst a obcí, a vytvářet tak příznivé podmínky k jejich rozvoji podporovat a rozvíjet samosprávnou demokracii ve veřejné správě podílet se na přípravě zákonů a dalších opatření, které mají dopad na místní samosprávu, a posilovat tak vliv obcí v legislativní oblasti informovat vládu, parlament i instituce Evropské unie včas o tom, jaký dopad mohou mít jimi připravovaná opatření na kvalitu života občanů i na rozvoj jednotlivých území posilovat ekonomickou samostatnost měst a obcí vzdělávat zastupitele i pracovníky místních samospráv podporovat výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe

5 Z uvedených cílů Svazu vyplývá, že jeho každodenní činnost je zaměřena především:
oblast legislativy a různých opatření, např. strukturální politiky, politiky sociálního začleňování či dotačních titulů, které se dotýkají života obcí Svaz se vyjadřuje k návrhům zákonů, prováděcích právních předpisů i výše zmíněných opatření; zástupci Svazu aktivně vstupují do celého procesu jejich tvorby i uvádění do praxe; účastní se meziresortních připomínkových řízení, obhajují zájmy měst a obcí na příslušných ministerstvech a v poslaneckých i senátních výborech

6 Povinné připomínkovací místo
v roce 2004 se Svaz stal povinným připomínkovým místem. v roce 2005 uzavřel Dohodu o vzájemné spolupráci s vládou ČR dnes dále dohody o vzájemné spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj

7 Mezinárodní úroveň Svaz obhajuje zájmy místních samospráv i na evropské úrovni. Spolu s dalšími asociacemi se snaží ovlivňovat podobu evropské legislativy a politik ve prospěch měst a obcí. Aktivně se účastní činnosti Evropské rady obcí a regionů (CEMR), Výboru regionů (CEMR) a Kongresu místních a regionálních orgánů při Radě Evropy (CLRAE). Je zapojen i ve Světové organizaci měst a samospráv (UCLG) a v Evropské sociální síti (ESN). Svaz se rovněž účastní různých mezinárodních projektů, do jejichž realizace zapojuje své členy, a podporuje města a obce v navazování partnerské spolupráce. Je aktivní v oblasti transformační spolupráce se zeměmi jihovýchodní a východní Evropy.

8 Organizační struktura

9 Komory Statutární města a hl. m. Praha jsou členem Komory statutárních měst Města a městyse jsou členem Komory měst Obce jsou členem Komory obcí městské části nebo městské obvody statutárních měst a hl. m. Prahy a právnické osoby nejsou členem žádné z komor Komorové uspořádání Svazu zajišťuje vyváženost názorů různých velikostních kategorií obcí.

10 Výbor Výbor městských částí a obvodů statutárních měst a hlavního města Prahy sdružuje všechny městské části a obvody statutárních měst v České republice.  Členy Výboru jsou všichni starostové městských částí, nebo městských obvodů všech statutárních měst. VMČO má svůj výkonný orgán - předsednictvo Výboru. Předseda: Ing. Jiří Hájek (Pardubice V.)

11 Sněm Je nejvyšším orgánem Svazu.
Koná se jednou za dva roky, může ale zasedat i mimořádně. Určuje priority a hlavní směry činnosti Svazu, schvaluje hospodaření Svazu mezi Sněmy a přijímá stanoviska k aktuálním problémům měst a obcí.

12 Rada Řídí a kontroluje činnost Svazu v období mezi Sněmy. Zasedá minimálně dvakrát ročně. Schvaluje výsledky hospodaření Svazu a rozpočet na následující rok. Formuluje usnesení k různým problematikám samosprávy. Ze své činnosti je Rada odpovědná Sněmu.

13 Předsednictvo Zajišťuje operativní činnost Svazu v období mezi zasedáními Rady. Formuluje stanoviska Svazu k aktuálním problematikám samosprávy. Ze své činnosti je odpovědné Radě. Předsednictvo je složeno z jedenácti členů, kteří jsou, s výjimkou čestného předsedy, voleni jmenovitě z členů Rady. Aby se mohlo kvalifikovaně vyjadřovat k jednotlivým problematikám, zřizuje Předsednictvo odborné poradní komise.  

14 Předseda a místopředsedové
Ing. Dan Jiránek (Kladno) Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. (Praha) Mgr. Jan Mareš (Chomutov), st. města Josef Bezdíček (Čermná nad Orlicí), obce Mgr. František Lukl (Kyjov), města Ing. Oldřich Vlasák, poslanec EP Jaromír Jech

15 Členové předsednictva
Ing. František Chlouba, Rychnov u Jablonce n. N. Antonín Lísner, Příšovice Ing. Pavel Smolka, Vítkov Mgr. Jana Vildumetzová, Horní Slavkov Ing. Pavel Vondrys. Strakonice

16 Komise a pracovní skupiny
Bezpečnostní komise / Bytová komise / Dopravní komise Energetická komise / Finanční komise / Komise cestovního ruchu Komise pro informatiku (KISMO) / Komise pro zahraniční spolupráci Komise pro zdravotně postižené občany / Komise životního prostředí Legislativní komise / Majetková komise / Regionální komise Sociální komise / Školská komise / Kulturní komise Odborné komise jsou poradními orgány Předsednictva Svazu. Napomáhají k získávání odborného názoru při řešení určitého okruhu problémů. Podílejí se na připomínkování návrhů legislativních norem z příslušné oblasti. Jsou složeny ze zástupců Svazu, případně z jejich odborných spolupracovníků. V komisích mají své zastoupení všechny tři komory Svazu.

17 Komise a pracovní skupiny
Pro řešení aktuálních časově omezených problematik zřizuje Předsednictvo Svazu operativně pracovní skupiny. V současné době fungují:  PS pro financování sociálních služeb PS pro strukturální politiku PS pro řešení problémů obcí s rozšířenou působností PS pro obce II. typu PS pro problematiku sociálního začleňování PS pro obecní policii PS k projektu - Podpora procesů v sociálních službách

18 Kancelář Provádí výkon rozhodnutí orgánů Svazu a zajišťuje naplňování priorit Svazu daných Sněmem. Zpracovává stanoviska Svazu k návrhům právních předpisů, koncepcí, programů a dalších dokumentů souvisejících s životem měst a obcí. Zajišťuje administrativní podporu ostatním orgánům Svazu. Organizuje semináře, konference a krajská setkání. V čele Kanceláře stojí výkonný místopředseda. Kancelář je tvořena odděleními: vnitřních věcí, vnějších vztahů a legislativně-právním.

19 Členský příspěvek Skladba členského příspěvku:
a) pevná část členského příspěvku pro obec a městys ve výši 2.200,- Kč pro město ve výši 5.000,- Kč pro statutární město a hlavní město Prahu ve výši ,- Kč b) variabilní část členského příspěvku ve výši 1,80 Kč za občana

20 Kontakt Adresa: 5. května 1640/ Praha 4 tel.: fax: smocr(zavinač)smocr.cz Svaz sídlí v Kongresovém centru Praha - vchod č. 9, 1. patro.

21 Děkuji za pozornost! Mgr. Jan Mareš primátor statutární město Chomutov
místopředseda Svazu měst a obcí ČR Děkuji Vám za pozornost a budu se těšit na Vaše dotazy. 21 21


Stáhnout ppt "Klub starostů a primátorů zvolených za ČSSD ustavující valná hromada"

Podobné prezentace


Reklamy Google