Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příznaky a první pomoc při intoxikaci návykovými látkami (podle NOVOTNÁ, J. Drogové závislosti- symptomatika a léčba pro praktické lékaře. Brno: Litera,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příznaky a první pomoc při intoxikaci návykovými látkami (podle NOVOTNÁ, J. Drogové závislosti- symptomatika a léčba pro praktické lékaře. Brno: Litera,"— Transkript prezentace:

1 Příznaky a první pomoc při intoxikaci návykovými látkami (podle NOVOTNÁ, J. Drogové závislosti- symptomatika a léčba pro praktické lékaře. Brno: Litera, 1997, 48 s.) Petr Kachlík Luhačovice, 2004

2 POUŽITÉ ZDROJE  HELLER, J., PECINOVSKÁ, O. Závislost známá neznámá. 1.vyd. Havlíčkův Brod: Grada, 1996. 162 s. ISBN 80-7169-277-8.  HYNIE, S. Psychofarmakologie v praxi. 1. vyd., Praha: Galén, 1995, 312 s. ISBN 80-85824-17-5.  MANN, J. Jedy, drogy, léky. 1. vyd., Praha: Academia, 1996, 203 s. ISBN 80-200-0508-0.  MEČÍŘ, J. Zneužívání alkoholu a nealkoholových drog u mládeže. 1.vyd. Praha: Avicenum, 1989. 156 s. ISBN-.  NEŠPOR, K., CSÉMY, L. Léčba a prevence závislostí. Příručka pro praxi. 1. vyd., Praha: PCP, 1996, 203 s. ISBN 80-85121-52-2.  NOVOTNÁ, J. Drogové závislosti - symptomatika a léčba pro praktické lékaře. Brno: Litera, 1997, 48 s. ISBN -.  NOŽINA, M. Svět drog v Čechách. 1. vyd., Praha: KLP, 1997, 348 s. ISBN 80-85917-36-X.  RUDGLEY, R. Kulturní alchymie: omamné látky v dějinách a kultuře. 1.vyd. Praha: Lidové noviny, 1996. 207 s. ISBN 80-7106-118-2.  STAFFORD, P. Encyklopedie psychedelických látek. 1.vyd.Praha: Volvox Globator, 1997. 495 s. ISBN 80-7207-057-6.

3 Možné zneužívání návykových látek (podle Novotné, 1997)   podrážděnosti   úbytku zájmů   změn nálady   ztráty přátel   zanedbávání základních hygienických návyků   nápadných změn v odívání   vyhledávání samoty (opuštění domova, pozdní příchody, víkendová nepřítomnost)   odmítání autority   absencí ve škole, lhaní, tajných telefonátů   ztráty peněz a cenností z domova   zhoršeného školního prospěchu nebo jeho znatelného kolísání   odsouvání povinností, zapomnětlivosti   zájmu o diskotéky, party, srazy, kluby   přespávání v bytech kamarádů   vyhledávání literatury s drogovou tématikou Všímáme si náhlých, ale také pozvolných změn chování, zvláště:

4 Možné zneužívání návykových látek (podle Novotné, 1997) Podezření ze zneužívání drog je pravděpodobnější, když pozorujeme:   nápadné vyčerpání   nespavost s nočním neklidem, rozrušením, podrážděností, nebo naopak zvýšenou potřebu spánku   třesy, jež není možné vysvětlit onemocněním či rozrušením   pocity pronásledování (stihomam, “stíha”)   ztrátu chuti k jídlu, hmotnostní úbytek   nevolnost, zvracení, žaludeční potíže nebo zvýšenou chuť k jídlu (na sladkosti)   překrvení spojivek   rozšíření zorniček, u opiátů naopak zúžení zorniček   sucho v ústech, okoralé rty   rýmu, kašel, vleklý zánět průdušek   zvýšené pocení

5 Možné zneužívání návykových látek (podle Novotné, 1997) O zřejmém zneužívání drog vypovídá:   přiznání k užívání drog   průkaz drog v biologickém materiálu (v moči, ve slinách, krvi, stolici, atd.), v dechu   nález drogy a prostředku k její aplikaci (jehly, stříkačky, speciální dýmky, cigaretové papírky, jointy, obaly od léků, prázdné láhve od alkoholu, miniaturní obálky pro zabalení drog ”psaníčka” - zvl. u heroinu, pervitinu)   akutní otrava-intoxikace (opilost, opojení)   nezvyklá činorodost, mnohomluvnost, špatná artikulace, euforie   strach, deprese, sebepodceňování, útlum   záchvaty smíchu nebo pláče   dezorientace, potíže s poznáváním osob   poruchy vědomí   stopy vpichů se změnami na kůži a cévách, hlavně v oblasti předloktí, lokte, zápěstí, paže, stehna, bérce, krku, podbřišku, hýždí. Mnozí uživatelé drog (kteří chtějí aplikaci utajit, nebo již mají poškozené cévy) si píchají mezi prsty rukou či nohou, do kštice, pubického ochlupení, pod jazyk.   zápach rozpouštědel (z úst, oděvu)   konflikty se zákonem - krádeže, podvody, agresivita

6 Možné zneužívání návykových látek (podle Novotné, 1997) Málokdy se podaří odhalit uživatele přímo při aplikaci drogy venku nebo v jeho bytě. Pravděpodobnější je nález zbytků drog, stop po jejich výrobě a užívání, např.:   ožehnuté kousky Alobalu, plechu, lžičky, injekční stříkačky   zvláštní zápach bytu   zbytky marihuany nebo její přímé pěstování doma   prázdné krabičky, obaly od neobvyklých chemikálií

7 OBECNÉ ZÁSADY PP  klidné chování, pomalý a tichý hovor  jednoduché, jasné pokyny (je-li třeba)  zábrana podchlazení (výjimka: kokain-chladit)  zábrana poranění, sebepoškození  zamezení dalšímu přívodu drogy, její zajištění  DOZOR nad pacientem, doprovod při transportu, upozornění rodičům (lehčí stavy)  neomezovat pacienta (výjimka: nezvládnutelný neklid před převozem do nemocnice)

8 PROBLÉMY NEODKLADNÉ POMOCI - I  akutní předávkování: sledovat KV funkce, respiraci, zornice, reakci na bolest, vědomí  sebevražedné jednání, pokusy  akutní psychotický stav  odvykací syndrom

9 PROBLÉMY NEODKLADNÉ POMOCI - II  poruchy vnímání (iluze, halucinace)  poruchy emotivity (euforie, extáze, hypomanická-manická, anxiosní, depresivní, dysforická nálada)  poruchy myšlení („stíha“, bludy, inkoherence, zárazy)  poruchy motoriky (vzrušení, neklid, agrese)  poruchy paměti (zmatenost, konfabulace, amentně-deliriosní stavy)

10 PROBLÉMY NEODKLADNÉ POMOCI - III  poruchy orientace (místo, čas, osoba, situace)  poruchy pudů (sebevraždy, sebeznetvoření, sebepoškození)  poruchy osobnosti (depersonalizace, derealizace)  poruchy vědomí (somnolence, sopor, koma, epileptoidní křeče)

11 SOMATICKÉ KOMPLIKACE  celkové zhoršení tělesného stavu (úbytek hmotnosti, kachektizace)  VHA, VHB, VHC  HIV+ (exchange programy, zodpovědnost)  jiné infekce (GIT, DC, kožní a pohlavní, cévního systému)  gravidita v období abúzu, častěji po něm (do té doby problém otěhotnět)

12 PSYCHOSOCIÁLNÍ KOMPLIKACE  rodinné konflikty (NEJEDNAT za zády klienta, i když jde ještě o dítě)  ztráta rodiny, přátel, práce, bytu  právní konflikty

13 PŘÍZNAKY INTOXIKACE DROGAMI (orientačně dle Novotné, 1997)

14 PORUCHY VYVOLANÉ ZNEUŽÍVÁNÍM DROG (dle Novotné, 1997)

15 LÉKAŘ PRVNÍHO KONTAKTU SLEDUJE: V oblasti somatické:  úroveň vědomí   reakci zornic  TK, puls  ARO, JIP  respirační funkce   tělesnou teplotu  poruchy chůze, rovnováhy  nauseu, vomitus  svalové záškuby, křeče, epi záchvaty 

16 LÉKAŘ PRVNÍHO KONTAKTU SLEDUJE: V oblasti psychické:  iluze, halucinace  emoční výkyvy  dezorientace  amentně-deliriosní stavy  psychomotorický neklid s agresí, automutilací  odeslat pac. k psychiatrovi (krizová centra, detox, lůžková oddělení)  zajistit zdravotnický dozor (agrese: policie)  OA, RA (dotazy na drogy)  obaly, stříkačky, léky, cigarety k toxikol. analýze

17 MOŽNÉ KOMPLIKACE  amfetaminy  anabolické steroidy  anticholinergika  cannabinoidy  halucinogeny  opioidy  fencyklidin (PCP)  sedativa, hypnotika, anxiolytika  inhalanty  hypertenze, agrese  hypertenze, emoční labilita  delirium, horečka, tachykardie  tachykardie, IM, delirium, neklid, agrese  halucinace, emoční labilita, tachykardie, tremor  euforie, letargie, somnolence  nystagmus, hypertenze, arytmie, grimasování  emoční labilita, poruchy paměti, pozornosti, vědomí, orientace  euforie, impulsivita, strnulost, závrať, nystagmus, arytmie, respirační potíže

18 OPIOIDY - I  typ závislosti  zneužívané látky  účinek  příznaky  psychická, somatická+abst.sy., tolerance  opium, morfin, kodein, heroin aj., Beforal, Fortral, Valoron, Temgesic, Dolsin, Fentanyl, Tramal…  analgesie, sedace (vegetativní NS), uklidnění, rozkoš, euforie, relaxace, sny  miosa, vosková kůže, bledost, prořídlé vlasy, stařecký výraz, zanedbaný chrup, mravenčení končetin, zvýšené pocení, slinění, hlen v DC, GIT potíže, koliky, kachektizace, třes, poruchy koordinace, bradykardie, apatie, lhavost, strach, deprese, hypochondrie, suicidální tendence, poruchy paměti, halucinace

19 OPIOIDY - II  subjektivní stesky  dávky  způsob aplikace  průkaz  odvykací sy.  cephalea, tinnitus, insomnia, poruchy močení a defekace, nepravidelnost menstruačního cyklu, aborty, pokles libida, potence, tělesné hmotnosti  10 mg čistého heroinu i.v., 50-500 mg kouřením, denně 0,5-3 g!!! (v 1 balení obvykle 100-200 mg drogy)  inj.-i.v., i.m., s.c., šňupáním, inhalací výparů, kouřením  v moči (několik hodin-dnů)  Subj.: craving, GIT potíže, slzení, výtok z nosu, bolesti ve svalech, křeče, horkost, nespavost, křivé držení trupu  Obj.: mydriasa, zvýšená teplota, tachypnoe, tachykardie, pocení, husí kůže, zívání, slzení, výtok z nosu, deprese, anxieta, suicidia (průjem, zimnice, silný třes, epi záchvaty)

20 OPIOIDY - III  th. odvykacího sy.  intoxikace  dif. Dg. a komplikace  mírný většinou sine th. (možná aurikuloakupunktura)  silný: BZD, β-blokátory (nebo clonidin), vitaminy, spasmolytika, buprenorfin; KLESÁ TOLERANCE!!!  stav ohrožení života-ARO, JIP, Naloxon i.v. 0,4 mg/1 hod. v inf. po dobu 24 hod., lze též podat i.m. či s.c.  otrava insekticidy, DM, CMP (miosa)  koliky při abst. sy.- vynucování aplikace opioidů  parenterální přenos VH, HIV, bakter. inf. (abscesy, sepse, záněty pohyb. aparátu, abscesy CNS-imitace TU, pohlavní a kožní choroby, TBC…)  poruchy paměti, neklid, halucinace, spíše ale apatie, lhavost, poruchy nálad, deprese, úzkost, kriminální jednání

21 KANABINOIDY - I  typ závislosti  zneužívané látky  účinky  zvl. psychická, možná též somatická (endogenní kanabinoidy)+abst.sy., slabá tolerance   8- a  9-THC (Cannabis sativa, indica); marihuana (listy+semena, 5-10% THC), hašiš (pryskyřice, 10% THC), hašišový olej (koncentrát, 15-30% THC)  změny nálady (euforie-pasivita), činorodost, poruchy poznávacích schopností, antiemetikum, antiglaukomatikum, antinauseosní účinek, změny endokrinní, KV, imunity  nevázané veselí (závisí na předchozí náladě), snížení zábran, zpomalené vnímání času, zkreslení a zintenzivnění vjemů, poruchy paměti, koncentrace, úsudku  též lhostejnost, pasivita, útlum, spavost, popudlivost, podrážděnost, vztahovačnost

22 KANABINOIDY - II  příznaky zneužívání  dávky  způsob aplikace  průkaz  zarudlé oči, edém víček, nápadný- asthmoidní kašel, tachykardie, hypertenze, hypoglykemie (hlad), mydriasa, hyperacusis, hypermotilita, vyšší dávky: iluze, halucinace, agrese  2 mg THC: mírná euforie 7 mg: změny vnímání času a prostoru 17 mg: depersonalisace, derealizace, halucinace 20 mg: dysforie, strach, vztahovačnost, závrať, cephalea, nause-vomitus, neklid, poruchy koordinace  kouřením (úč. 1-2 hod.), žvýkáním (8-12 hod.); odvary, pokrmy, kombinace s rostl.  v moči (2-3 dny), silné a časté užívání: 2-3 týdny!!!

23 KANABINOIDY - III  předávkování (řídce)  somatická poškození  psychická poškození  akutní psychomotorický neklid, strach, halucinace, paranoia, riziko suicidia  THC často vstupní (též alkohol či nikotin) a přídatnou drogou, méně hlavní  PAU (CA plic a bronchů), pokles VC, chron. bronchitis, AB, poruchy menstruace, ovulace, aborty, pokles hladin pohl. steroidů, omezení plodnosti mužů i žen  poruchy imunity, ICHS (tachykardie), poruchy prokrvení končetin, parestesie  dlouhodobý abúzus: poruchy koordinace, úsudku, odhadu situace (práce, řízení auta)  ? poruchy DNA, ohrožení potomstva  poruchy pozornosti, paměti, odpovědnosti, otupení citů, vazeb, lhostejnost  psychózy (anxiosně-depresivní, paranoidně-halucinatorní, podob. schisofrenii), přetrvávají i měsíce po vysazení THC

24 KANABINOIDY - IV  psychická poškození  odvykací příznaky (většinou nevyžadují medikamentosní th.)  léčba při požití THC: zvracení, zajištění KV, DC  poruchy pozornosti, paměti, odpovědnosti, otupení citů, vazeb, lhostejnost  psychózy (anxiosně-depresivní, paranoidně- halucinatorní, podobné schisofrenii), přetrvávají i měsíce po vysazení THC  izolace, ztráta sociálních vazeb, nezájem, zanedbaný zevnějšek, otupělost  flash-backy  nespavost, strach, deprese, psychomotorický neklid, podrážděnost, poruchy koncentrace, nechutenství, třes  nekomplikované ac. opojení: sine th., pouze klid+DOZOR bez hospitalizace  opojení s psychickou poruchou: Diazepam i.m. nebo p.o. 5-10-20 mg  delší psych. poruchy s neklidem, úzkostí: Diazepam i.m. 10-20 mg+odb. vyšetř.  poruchy dechu+oběhu: KPR+ARO, JIP

25 SEDATIVA, HYPNOTIKA - I  typ závislosti  zneužívané látky  účinek  psychická, somatická+abst.sy., tolerance (společensky tolerováno!)  sedativa, hypnotika, kompositní analgetika (obsahují phenobarbital, allobarbital, chloralhydrát, clomethiazol, diazepam, medazepam, chlordiazepoxid, clonazepam, nitrazepam, flunitrazepam, alprazolam, bromazepam, oxazepam, tofizepam, triazolam, BZD, meprobamat)  z léků nejč. Alnagon, Bellaspon, Sanepil, Spasmoveralgin, Dinyl, Eunalgit, Diazepam, Rudotel, Radepur, Defobin, Rivotril, Nitrazepam, Rohypnol, Xanax, Lexaurin, Oxazepam, Meprobamat…  hypnotický, sedativní, anxiolytický, analgetický, antikonvulsivní, myorelaxační X zneužití: euforie, povzbuzení, vzrušení, čilost, hyperaktivita !, „dojezd“

26 SEDATIVA, HYPNOTIKA - II  příznaky dlouhodobéhozneužívání  somatické problémy  dávky  způsob aplikace  průkaz  na počátku aktivita, poté útlum, ospalost, emoční labilita, deprese, dysforie, poruchy koncentrace, zpomalení reakcí (práce, řízení auta!), poruchy paměti, intelektu, vůle, řeči, apatie, ztráta sociálních vazeb, amence, úbytek hmotnosti, poruchy motoriky, pády, únava  poruchy KO, funkce parenchymatosních orgánů, GIT, močového, pohybového, kožního systému, v graviditě: letargický plod +přechod do mléka  koma možné po 5-10násoku TD, vysoká smrtnost, OPATRNĚ PŘI PRESKRIPCI!!!  diazepam - 40-60 mg/den, pentobarbital 400 mg/den. meprobamat 2 g/den, chlordiazepoxid 300 mg/den  p.o. (tbl., cps., gtt.), inj., supp.  v moči (BZD i barbituráty), barbituráty stopově i po 4 týdnech!!!

27 SEDATIVA, HYPNOTIKA - III  odvykací sy. při zneužívání barbiturátů  léčba odvykacího sy. po barbiturátech  intoxikace BZD  po vysazení do 24 hod., za 2-4 dny vrchol, poté pozvolný ústup, vysoké riziko úmrtí  úzkost, slabost, únava, nespavost, nevolnost, zvracení, závrať, ortostatická hypotense, třesy, záškuby svalů, horečka, epi záchvaty, delirium, event. paranoia a halucinace  detox, event. JIP či ARO, postupné snižování dávek během 10-14 dnů, jinak hrozí epi, psychosa, selhání KV  menší toxicita, nižší riziko úmrtí  somnolence, dysartrie, ataxie, hypotonické svalstvo se záškuby, hypotense, bradykardie, útlum dech. centra, koma  pokusit se vyvolat zvracení, stabilizace dechu a oběhu, Anexate (antidotum) inj. 0,2-0,3 mg i.v., lze opakovat po 60 min. do celkově 1-2 mg u komatosních pacientů

28 SEDATIVA, HYPNOTIKA - IV  odvykací sy. při zneužívání benzodiazepinů  léčba odvykacího sy. po BZD  po vysazení do 24 hod., za 2-4 dny vrchol, poté pozvolný ústup, vysoké riziko úmrtí  objevuje se do 24 hod. po odnětí (krátkodobě působící BZD), za 7-10 dnů u dlouhodobě působících BZD; VYSAZOVAT POZVOLNA!!!  nespavost, poruchy nálady, iritabilita, smyslová přecitlivělost, třes, záškuby, nevolnost, zvracení, pocení, palpitace, bolesti hlavy, epi záchvaty, delirium, paranoia, halucinace, kvantitativní poruchy vědomí  u nižších dávek (do 30 mg Diazepamu/den) snížíme dávku rychle o 50 %, postupně dále o 25 %, poté již velmi pomalu  u vyšších dávek (detox) se snižuje o 30 % první den, další dny o 5 %, Xanax: snižování dávek v průběhu 1-2 měsíců  detox trvá přibližně 2 týdny

29 SEDATIVA, HYPNOTIKA - V  zneužívání analgetických směsí a fenacetinu, ANALGETICKÝSYNDROM  soubor několika somatických poškození  anemie  žaludeční vředy  fenacetinová ledvina (nefritida+nekrosa papil, koliky, makroskopická hematurie, pyelonefritis ac., selhání ledvin)  hypertense  hnědá pigmentace kůže+sliznic  ? CA močových cest ??  výskyt častější u žen po několikaletém užívání preparátů s fenacetinem

30 KOKAIN - I  typ závislosti  zneužívané látky  způsob aplikace  účinek  psychická, craving, somatická chybí, tolerance sice neroste, ale dávky častěji během dne  kokain (z listů keře Erythroxylon coca), vysoká návykovost  crack (kokain+voda+jedlá soda), rychlé působení i návyk  kokain+heroin, speed balls  šňupání, kouření, kapání do nosu, pití roztoku, i.v. (+opiáty)  lokální anestetikum, intensivní euforie, subj. pocit zlepšení fyzické (sex) i psychické výkonnosti, mnohomluvnost  euforie, poté deprese, rozlada, úzkost- nutný další přísun drogy

31 KOKAIN - II  příznaky po užití  chronický abúzus  psychické: euforie, halucinace (hmyz na- a pod kůží), neklid, úzkost, agrese, dezorientace, deprese, třes, vzrušivost, touha po další dávce (pomine do 48 hod.)  fyzické: mydriasa, tachykardie, hypertense, arytmie, anginosní bolesti na hrudi (ICHS, IM!), hyperpyrexie, mrazení, zimnice, třesavka, nausea, vomitus, metabolická acidosa, paroxysmy, KV kolaps+zástava dechu, myocarditis  těžké případy patří na ARO či JIP, ochlazování, KPR, dozor při převozu  změny osobnosti (impulsivita, agresivita, vztahovačnost-paranoia, bludy, deprese, dysforie, riziko suicidia)  sebemrzačení, asociální jednání, agrese (odpovědnost zachována !)  nespavost, anorexie, maskovitý obličej  třes, hyperreflexie, impotence  záněty-poškození nosní sliznice/septa

32 KOKAIN - III  dávky  průkaz  léčba akutní intoxikace  odvykací příznaky  léčba odvykacíchpříznaků  30-200 mg čistého kokainu, 25-50 g listů koky (tj. asi 0,05-0,1 g kokainu)  v moči, kokain po jednorázové konzumaci do 3-6 hod., jeho metabolity po 24-60 hod., u chron. abúzu i za 5 dnů  Diazepam tbl. 10-20 mg. p.o./10 mg i.m. několikrát denně, nebo Clonazepam (Rivotril, tbl. 0,5 mg) 3x1 až 3x2/d, propranolol tbl. 10 mg p.o.  Tiapridal, inj. 100 mg 2-3x/d i.m. nebo Buronil, tbl., inj., Haloperidol 5-10 mg i.v. či i.m., DOZOR, ARO, JIP  objeví se po vysazení do 24 hod., vrcholí za 2-4 dny: deprese, dysforie, suicidální tendence, panika, úzkost, paranoia, agitovanost, insomnia, ecent. hypersomnia, někdy epi-záchvaty, KP selhání, psych. poruchy trvají i měsíce po vysazení kokainu  hospitalizace, podávat Diazepam tbl., inj., neuroleptika (Tiapridal tbl. inj., Buronil, tbl., inj., Haloperidol tbl., inj.), antidepresiva

33 STIMULANTIA - I  typ závislosti  zneužívané látky  způsob aplikace  dávky  psychická, u některých i somatická, chybí typický odvykací syndrom, pomalý vývoj tolerance  amfetamin a látky podobné (fenmetrazin, dex-fenmetrazin, efedrin), PCP, ketamin, metylfenidat, IMAO, anorektika (Mirapront, Terronac, Degonan)  nezákonné získávání ze Solutanu, gtt., Efedrinu, tbl., inj., Ipecarinu, gtt. a kompozit s efedrinem  i.v., i.m., s.c., p.o., šňupáním  0,1 g - 2,0 g denně, i více

34 STIMULANTIA - II  účinky  průkaz  psychické: čilost, bdělost, zrychlená psychomotorika, růst výkonu za poklesu jeho kvality, vzrušení, neklid, hypermobilita, euforie, potřeba komunikace, poruchy prostorového vnímání, odhadu vzdálenosti, úzkost, agresivita, automutilace, iluze, halucinace, vztahovačnost, paranoia, drmolivá, rychlá, nesrozumitelná řeč, flashback  fyzické: mydriasa, nystagmus, tachykardie, hypertense, cephalea, hypertermie, hyperhidrosa, sucho v ústech, tachypnoe, polakisurie, tremor, epi-paroxysmy, možné KV selhání (IM), riziko CMP  opojení trvá 1 - 8 hodin  v moči, amfetamin a jeho deriváty se objevují do 20 min. po požití, vylučují se několik dnů

35 STIMULANTIA - III  předávkování  léčba  odvykací symptomy symptomy  poruchy vědomí, ochlazovat, odeslat pac. na ARO, lze podat β-blokátory (hypotensiva), DOZOR!  Diazepam tbl. 10-20 mg p.o.+TMP tbl. 40 mg 2 x 0,5-1tbl.  nebo Tiapridal 100 mg 2 - 3 x 1 tbl./d+TMP tbl. nebo Buronil drg.  nebo Haloperidol inj. 5- 10 mg i.m.  emoční labilita, roztěkanost, nesoustředěnost, vyčerpání, poruchy pozornosti, výkonu, nestabilita, úzkost, deprese, sebevražedné myšlenky, insomnia, častěji hypersomnia, flash-backy (potencovány marihuanou, halucinogeny, alkoholem), vegetativní labilita, poruchy dechu a srdečního rytmu (důvod opakovaného užívání drogy)

36 STIMULANTIA - IV  terapie odvykacíhosyndromu  důsledky zneužívání  psychoterapie, relaxace, Diazepam tbl. 5 - 10 mg/d., méně často Diazepam inj. 10 mg. i.m., vždy β-blokátory v nízkých dávkách p.o. denně večer (lze též podat Tiapridal tbl. 2 x 100 mg - 3 x 200 mg/d. nebo Buronil drg. 25-75 mg/d. nebo Rivotril tbl. 0,5 2-3 x 1/d.)  bledost, suché sliznice, dehydratace, kachexie, akné, exantém v obličeji  bronchitidy, cephalea, vertigo  tachykardie, mírná hypertense  periferní poškození cév, akrální edémy a cyanosa (trvají léta)  defekty po vpiších, ulcerace, nekrosy, poruchy trofiky tkáně  poškození jater,ledvin, srdce (KMP), CNS  setřelá, nejasná, drmolivá řeč  VH, HIV+/AIDS, sepse, infekce CNS, myokardu, ledvin, KV selhání  opakované akutní psychosy (paranoia, halucinace, úzkost, neklid, připomínají schizofrenii)

37 HALUCINOGENY - I  typ závislosti  zneužívané látky  psychická, u některých možná i somatická, chybí typický odvykací syndrom, rychlý vývoj tolerance u LSD, psilocybinu, pomalejší u meskalinu  pravé halucinogeny (bez kvalitativních poruch vědomí, bez amnesie): LSD 25, psilocin, psilocybin (lysohlávky), bufonin, bufotenin (ropuší jed, cohoba), harmin (routa), atropin (rulík), skopolamin (durman), antiparkinsonika (trihexyphenidyl)  delirogeny: ketamin, meskalin (peyotl- ježunka), PCP-fencyklidin (Angel Dust)  designer drogy (diskotékové, dance), kombi účinek afetamino-meskalinový: DOM (AMF + meskalin), EXT, XTC, ADAM, MDMA, Ecstasy (methylendioxyamfetamin), MDE, EVA, MDEA (methylendioxyethylamfetamin), různé kombinace, časté padělky

38 HALUCINOGENY - II  způsob aplikace  dávky  účinky po užití  p.o. (tbl., cps., tripy, čaje, odvary, pokrmy), vzácněji zaváděním per rectum, i.v. injekcí  kouřením, čicháním, šňupáním (DMT)  různé, např. u LSD 50-300 μg, u jiných drog mg, u surového materiálu gramy  nastupují od 20 min. (LSD i.v.) do 30-50 min. (LSD p.o.)  fyzické: mydriasa, hypertense, zrudnutí obličeje, tachykardie, hyperhidrosa, tremor, vertigo, sucho v ústech, nausea  psychické (trvají 3 - 5 hod.): poruchy vnímání (iluze, halucinace), euforie, někdy anxieta a deprese, poruchy myšlení, úsudku, bludy, roztříštěnost osobnosti, paranoia  výrazné změny percepce (velikost předmětů, synestesie, poruchy rozlišování vjemů, vnímání času, panika, narušení orientace v prostoru)  za 4 - 12 hod. odezní hlavní účinky, po dalších 6 - 8 hod. zůstává zvýšené vnímání psychických pochodů a sebekontrola

39 HALUCINOGENY - III  komplikace po užití  léčba  bad trip (změny vnímání, úzkost, paranoia, depersonalisace, derealisace, halucinace, strach ze zešílení, agrese, sebemutilace (u LSD odezní většinou do 12 hod.)  prodloužená psychotická reakce (přesvědčení, že patologické prožitky z období intoxikace byly skutečné), odezní do 1-2 dnů, někdy přetrvávají i týdny-měsíce  poruchy nálady (anxieta, deprese,manie, pocity viny, neklid, nespavost, obavy), trvají hodiny-dny  flashback (znovuobjevení zážitků z intoxikace bez vlastního užití drogy), trvají sekundy, vyskytují se i léta po vysazení (potencuje marihuana a alkohol)  opojení+neklid+anxieta/deprese: Diazepam inj. i.m. 1-3x/d po 10 mg  halucinace+paranoia/deprese: Tiapridal inj. po 200 mg 2-3x/d i.m. nebo Buronil inj. po 25 mg 2-3x/d i.m. nebo Haloperidol inj. 5-10 mg i.m./d  odvykací psychické příznaky (anxieta/deprese, sebepoškozo- vání, sebevraž. myšlenky, neklid, nespavost): Diazepam tbl. max do 30 mg/d nebo Tiapridal tbl. po 100 mg, 3-5 x/d nebo Buronil drg. do 75 mg/d či Haloperidol inj. im. do 10 mg/d, Rivotril 0,5 mg tbl. 3x1/d.

40 HALUCINOGENY - IV  následky dlouhodobéhozneužívání  MDMA, MDEA !!!  průkaz  povrchní jednání, amotivační syndrom  ? chromozomální poškození, ? spontánní aborty, ? VVV u dětí  nezdravý životní styl, návyky, infekce  provokace endogenní psychosy  letální komplikace možné i po 1 dávce !!!  poškození, selhání ledvin, těžká dehydratace, koma, smrt  hypertermie, neuhasitelná žízeň, neklid  nekrózy jater, srdce, hypofýzy, plic, DIC, edém a poškození CNS  v moči, metabolity LSD lze detekovat i za 12 hod. po užití

41 HALUCINOGENY - V  intoxikace MDMA, MDEA  terapie intoxikace  častá po aplikaci nečistých drog (složení, koncentrace)  vzrušení, neklid, poruchy vnímání, myšlení, úzkost, automutilace, suicidální myšlenky  mydriasa, hypertermie, kolísání krev. tlaku, tachykardie, poruchy dechu-hrozí zástava, epi paroxysmy  Diazepam inj. 5-10 mg 2-3x/d i.m. (je-li dýchání v pořádku) nebo Tiapridal inj. 100 mg 2-3x/d.i.m. nebo Tiapridal tbl. po 100 mg 3x1 až 3x3/d nebo Haloperidol inj. 5-10 mg i.m./d, Trimepranol tbl. 1-2x40 mg/d  případné somatické komplikace (KP, ledviny) vyžadují péči ARO, JIP, psychické pobyt na detoxu či psychiatrickém lůžkovém oddělení, DOPROVOD!!! při převozu

42 HALUCINOGENY - VI  phencyklidin (PCP), ketamin  způsob aplikace  příznaky po zneužití  léčba  účinek: stimulační, halucinogenní, analgetický, též depresivní  kouření, šňupání, i.v. inj.  psychické: agitovanost (hádky, impulsivita, náhlé zvraty chování), letargie, euforie, toxická psychosa (trvá i týdny po 1 dávce !!!), delirium, neklid (trvá dny), anxieta/deprese (dlouho po aplikaci), riziko suicidia  somatické (do hodiny): nystagmus, analgesie, hypertense, tachykardie, dysartrie, svalová rigidita, ataxie, paroxysmy, hyperacusis, koma  dohled, ochrana postiženého, klid  lehké stavy lze zvládnout ambulantně, odezní během hodin, Diazepam 10 mg i.m. ke zklidnění  těžší stavy: KPR, hospitalizace, ke zklidnění+ prevenci paroxysmů Diazepam inj. i.m., i.v., odsátí žaludečního obsahu

43 INHALANTY - I  typ závislosti  zneužívané látky  způsob aplikace  účinek  dávky  psychická, chybí somatická, chybí typický odvykací syndrom, přítomna tolerance  toluen, aceton, benzen, trichlorethylen, tetrachlorethylen, jiná ředidla, ether, chlorethyl (Kellen), lepidla, freony  čicháním (inhalací), vdechováním par, často v partě (napuštěná textilie, vata, sprej, zahřívání látky v plechovce, na pánvi, plastikový pytlík-udušení!!!)  euforie, zvýšené sebevědomí, excitace, iluze, halucinace, útlum psychomotoriky, někdy neklid, anxieta, zúžené vědomí  trvá max. 12 hod., poté únava, spánek  bolesti hlavy, nausea  frekvence 1-2x/týden, později ob den- denně, 1 „tah“ trvá 2-20 min., ale i hodiny, spotřebuje se 0,5-1,5 l toluenu!!!

44 INHALANTY - II  předávkování  průkaz  dlouhodobé zneužívání  vertigo, hypersalivace, nausea, vomitus, cephalea, tinnitus, nystagmus, diplopie, hyporeflexie, tremor, poruchy taxe  deliriosní stav, neklid, epi paroxysmy, koma, hrozí náhlá smrt !!! (KCHA, chlad, úrazy, tachyarytmie, trigeminální reflex, udušení)  v moči, metabolity (toluen-kys. hippurová)  somaticky: úrazy, automutilace, afty a kožní změny v ústech a nosu, chronická conjunctivitis, rýmy, epistaxe, chronické bronchitidy s kašlem, hypersalivace, tremor, poruchy koordinace, nystagmus, anemie, toxické poškození ledvin, jater, srdce, GIT, CNS (atrofie, obrny), poruchy plodnosti, menstruačního cyklu

45 INHALANTY - III  dlouhodobé zneužívání  první pomoc  psychicky: emoční otupělost, dráždivost, neklid, agresivita, též anxieta, apatie, krátkodobé toxické psychosy s paranoiou, halucinace (přetrvávají dlouho i po vysazení), pracovní a osobní selhání, poruchy intelektu, pozornosti, paměti, celková degradace osobnosti  rychlý přívod čerstvého vzduchu, kyslík, vysvléci potřísněný oděv, zajistit teplo, tekutiny, minerály  nekomplikované stavy samy odezní  těžší stavy: řízení dýchání, atropin inj. i.v.  NIKDY nepodávat adrenalin!!! (kardiální selhání z nadbytku KCHA)  DOPROVOD a DOZOR při převozu!!!

46 ANABOLIKA - I  typ závislosti  zneužívané látky  způsob aplikace  účinek  dávky  dlouhodobé zneužívání  psychická, ? somatická, odvykací syndrom  mužské pohlavní hormony a jejich deriváty, potlačení androgenních, vystupňování anabolických účinků  p.o., inj. i.m.  stimulace růstu kosterních svalů, snížení únavy (doping!!!), emoční labilita-euforie, agitovanost, insomnie, pohotovost k agresi (raptus), potíže s erekcí, psychosy  při zneužívání 20-200x vyšší než terapeutické  pokles endogenního testosteronu  snížení libida, spermatogenesy, priapismus, gynekomastie, hypertrofie prostaty  retence Na, vody, hypertense  zvýšení hladiny cholesterolu-aterosklerosa  poruchy funkce jater (tumory, krvácení)  změny osobnosti, nárůst agresivity, instability

47 ANABOLIKA - II  odvykací příznaky  léčba  deprese, anxieta  apatie  pokles libida  záchvaty zuřivosti, agrese  náhlé změny nálad, chování  anxieta/deprese: Diazepam, tbl., inj.  neklid, agrese: Haloperidol inj., Tiapridal inj.  psychosy: Tiapridal tbl. apod.  odeslat na detox, psychiatrické oddělení

48 NEJČASTĚJI POUŽÍVANÁ LÉČIVA I  Diazepamum (antiepileptikum, anxiolytikum, BZD)  Apaurin inj. 10 mg/1 ml  Diazepam Desitin ing. 5mg/1 ml  Diazepam Slovakofarma tbl. po 2, 5, 10 mg  Seduxen inj. 10mg/2 ml  Seduxen tbl. 5 mg  Clonazepamum (antiepileptikum, BZD)  Rivotril gtt.  Rivotril inj. 1 mg/1ml  Rivotril tbl. 0,5 a 2 mg  Metipranololum (β-lytikum, antiarytmikum, antihypertensivum)  Trimepranol tbl. 10 a 40 mg  Trimepranol inj. 1mg/1 ml

49 NEJČASTĚJI POUŽÍVANÁ LÉČIVA II  Chlorprothixeni hydrochloridum (sedativní neuroleptikum)  Chlorprothixen tbl. 15 a 50 mg  Minithixen tbl. 5 mg  Tiaprid (psychofarmakum, neuroleptikum)  Tiapridal inj. 100 mg/2 ml  Tiapridal tbl. 100 mg  Melperon (psychofarmakum, neuroleptikum)  Buronil drg. 25 mg a 50 mg  Buronil inj. 25 mg  Haloperidolum (psychofarmakum, neuroleptikum)  Haloperidol tbl. 1,5 mg  Haloperidol gtt.  Haloperidol inj. 2 mg/1 ml

50 NEJČASTĚJI POUŽÍVANÁ LÉČIVA III  Buprenorphini hydrochloridum (analgetikum- anodynum)  Temgesic inj. 0,3 mg/1 ml  temgesic tbl. 0,2 mg  Clonidini hydrochloridum (antihypertensivum)  Catapresan inj. 0,15 mg/1 ml  Catapresan Depot cps. ret. 0,25 mg/cps.  Antidepresiva  Prothiaden tbl. obd. po 10 mg, 25 mg a 75 mg (antidepresivum-anxiolytikum)  SSRI (selektivní inhibitory reuptake serotoninu): Deprex, Portal, Prozac, Fevarin, Seropram, Zoloft)  RIMA (reversibilní inhibice MAO-A): Aurorix

51 ZÁKLADNÍ LÉČIVA PRO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE  dostupná v lékově formě pro p.o. i parenterální aplikaci  Diazepam tbl., inj. (i.v., i.m.)  odvykací stavy  anxieta/deprese  vzrušivost, úzkost  epi paroxysmy  Tiapridal inj., tbl, Haloperidol inj., tbl.  toxické psychosy  zvýšený neklid  Naloxon inj. (i.v., i.m., s.c.)  antagonista opiátů  Trimepranol tbl., inj.  tachykardie, tachyarytmie  hypertense


Stáhnout ppt "Příznaky a první pomoc při intoxikaci návykovými látkami (podle NOVOTNÁ, J. Drogové závislosti- symptomatika a léčba pro praktické lékaře. Brno: Litera,"

Podobné prezentace


Reklamy Google