Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SMART GRIDS Seminář  25. 8. 2009. 2 AGENDA 1.Smart Grids a Futuremotion 2.Smart Grids – základní filozofie 3.Smart Grids ve světě 4.Smart Grids v České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SMART GRIDS Seminář  25. 8. 2009. 2 AGENDA 1.Smart Grids a Futuremotion 2.Smart Grids – základní filozofie 3.Smart Grids ve světě 4.Smart Grids v České."— Transkript prezentace:

1 SMART GRIDS Seminář  25. 8. 2009

2 2 AGENDA 1.Smart Grids a Futuremotion 2.Smart Grids – základní filozofie 3.Smart Grids ve světě 4.Smart Grids v České republice 5.Bezpečnost a spolehlivost zásobování elektrickou energií 6.Smart Grids – cíle v EU 7.Smart Meters 8.Smart Home 9.Smart Storage

3 3 SKUPINA ČEZ NAPLŇUJE PROSTŘEDNICTVÍM FUTUREMOTION SVOJI ODPOVĚDNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A ZÁKAZNÍKŮM Inovace V rámci iniciativy FUTUREMOTION podporujeme:  Projekty výzkumu a vývoje a zavádění nových technologií a postupů do praxe  Efektivní využití stávajících zdrojů výroby a distribuce elektrické energie  Lokální výrobu elektrické energie (zejména OZE)  Snadný přístup zákazníků k údajům o spotřebě energií a lepší možnost řízení této spotřeby  Využití elektřiny jako nejčistší energie v dalších oblastech – e-mobilita, atd. Nová iniciativa Skupiny ČEZ – FUTUREMOTION Smart Grids jsou jedním z hlavních pilířů iniciativy FUTUREMOTION Smart Grids Spotřeba Distribuce Výroba StorageDálkové odečty a řízení sítě OZE Elefektivnost uhelných a jad. elektr. Malá kogenerace Inteligentní elektroměry Úspory Elektromobily

4 4 Hlavní charakteristiky Smart Grids neboli chytrých sítí Výroba Smart Grids zapojují zdroje alternativní energie a efektivně je kombinují s tradičními zdroji. Distribuce Smart Grids rozpoznají přetížení distribuční sítě a přesměrováním toku energie snižují přetížení a předchází výpadku. Monitorují děj a technický stav DS, řeší poruchy a výpadky a dávají podněty k obnově distribuční sítě. Zákazník Smart Grids komunikují se zákazníkem v reálném čase a optimalizují jeho spotřebu s přihlédnutím k ceně a životnímu prostředí. HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY SMART GRIDS JSOU I PŘES NEEXISTENCI UCELENÉ DEFINICE V PRAXI OVĚŘENÉ Smart Grids jsou inteligentní, spolehlivé, samoregulační, samo se monitorující distribuční sítě 21. století. Smart Grids jsou partnerstvím distribuční společnosti a zákazníka ve výrobě a spotřebě elektrické energie stojící na základech inteligentní distribuční sítě

5 5 Schéma Smart Grids Chytré spotřebiče  Automatické odpojování/připojování do distribuční soustavy Řízení poptávky  Odklad spotřeby mimo špičku Alternativní zdroje energie  Vyrovnávání poptávky a nabídky v síti Automatizované kontrolní centrum  Řízení sítě v reálném čase Dálkové ovladače a senzory  Detekce poruch a výkyvů  Automatické izolování Úložiště elektřiny  Vyrovnávání výroby a spotřeby Výroba Distribuce Zákazník SMART GRIDS POKRÝVAJÍ CELÝ HODNOTOVÝ ŘETĚZEC DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTI: OD VÝROBY AŽ KE SPOTŘEBĚ KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA…

6 6 SMART GRIDS JSOU PŘÍNOSEM NEJEN PRO SKUPINU ČEZ, ALE I PRO ZÁKAZNÍKY A CELOU SPOLEČNOST Vybrané přínosy Smart Grids Skupina ČEZ  Efektivní kombinování elektrické energie z tradičních a alternativních zdrojů (zejména OZE)  Úspora nákladů díky např. detekci a zaměření potenciálního problému v distribuční soustavě před jeho vznikem, rychlejší obnově sítě a samoregeneraci, snížení počtu výpadků a efektivnějšímu využívání aktiv  Nové obchodní příležitosti, např. obchodování s elektřinou na spotovém trhu Zákazníci  Zvýšení informovanosti o využití elektřiny a možnosti zefektivnit spotřebitelské návyky a náklady  Snížení délky výpadků a přerušení dodávek elektrické energie  Lepší integrace OZE do distribuční soustavy  Lepší dostupnost elektrické energie v místech s omezenou kapacitou stávající distribuční soustavy  “Plug and Play” integrace inteligentních domácích spotřebičů Společnost  Zkvalitnění životního prostředí díky lepšímu využití stávajících zdrojů elektrické energie a většímu zapojení alternativních zdrojů  Schopnost lépe uspokojit růst spotřeby elektrické energie ve společnosti  Vznik nových pracovních míst a zvýšení HDP země, podpora inovací a obchodních příležitostí na poli Smart Grids technologií

7 7 SMART GRIDS PŘEDSTAVUJÍ V POROVNÁNÍ S TRADIČNÍMI SÍTĚMI INTELIGENTNÍ A OTEVŘENÝ SYSTÉM Tradiční distribuční síťSmart Grids  Radiální topologie  Centralizovaná výroba elektrické energie  Tok energie od výroby k zákazníkovi  Jednosměrná komunikace  Málo senzorů  Žádné monitorování  Manuální obnovování  Náchylné na poruchy a výpadky  Zákazník není začleněn  Síťová topologie  Začlenění distribuované výroby  Různé směry toku energie  Obousměrná komunikace  Kontroly a senzory v celém systému  Samo-monitorování  Poloautomatické obnovování a autoregenerace.  Adaptabilní ochrana a izolace problému  Začlenění zákazníka Srovnání tradičních a chytrých distribučních sítí

8 8 SMART GRIDS PŘEDSTAVUJÍ V SOUČASNOSTI AKTUÁLNÍ TÉMA ENERGETICKÉHO TRHU NA CELÉM SVĚTĚ Evropa  Většina distribučních společností vyvíjí vlastní koncept Smart Grids  Formuje se koncept podpory ze strany EU (zejména v oblasti Smart Meters)  Směřování rozvoje Smart Grids v EU je ovlivněno vývojem v Severní Americe (technologický vývoj a unifikace technologií) Severní Amerika Asie  Velké průmyslové skupiny jsou hlavní silou rozvoje  Koncept Smart Grids je silně podporován federální vládou, federálními energetickými úřady a jednotlivými státy  Největší důraz je kladen na Smart Meters a domácí aplikace  Asie následuje vývoj v Severní Americe a Evropě  Hlavní sílu rozvoje představují energetické společnosti  Hlavní motivací je získání dodatečné kapacity elektrické energie Smart Grids ve světe

9 9 NĚKTERÉ ENERGETICKÉ SPOLEČNOSTI PŘEBÍRAJÍ INICIATIVU A ZAČÍNAJÍ S IMPLEMENTACÍ SMART GRIDS Příklady Smart Grids ve světe SG Projekt Telegestore, Enel – Itálie  Světově největší nasazení Smart Meters s více než 27 miliony zákazníky  Enel vyvinul vlastní Smart Meters, infrastrukturu a software  Charakteristiky: integrovaná obousměrná komunikace, pokročilé měření energie  Vlastnosti: dálkové vypínání či zapínání energie u zákazníka, čtení informací o spotřebě z elektroměrů, detekce výpadků, detekce neoprávněného odběru elektřiny, změna maxima elektřiny, které může zákazník v danou dobu odebírat, změna z paušálních sazeb na multi- tarifní sazby na dálku Xcel Smart Grids City – Boulder, Colorado, USA  Jeden z největších Smart Grids projektů v USA  Smart Meters, Automatizované VN/NN trafostanice atd.  Zapojení OZE do distribuční soustavy  E-mobility nabíjecí stanice + baterie e-storage v každém elektromobilu  Dálková regulace proudu v distribuční soustavě k regulaci špiček a snížení technických ztrát v sítích  Zákaznické portály správy spotřeby EE

10 10 EVROPSKÁ UNIE PŘEDSTAVILA VIZI 20-20-20 TÝKAJÍCÍ SE ENERGETICKÉHO TRHU Evropská Unie – Vize 20-20-20 Bez komplexní Smart Grids strategie bude obtížné cíle VIZE 20-20-20 splnit (zejména v oblasti OZE) EVROPSKÁ UNIE představila program VIZE 20-20-20 mající za cíl:  Zajistit zdroje, bezpečnost energetických přeměn, přepravy, distribuce a zabezpečení dodávek energie pro konečného spotřebitele  Zvýšit ochranu klimatu a životního prostředí V oblasti obnovitelných zdrojů energie:  Dosažení 20% podílu obnovitelných energií na všech energiích v EU do roku 2020 (předpoklad pro ČR 13%) V oblasti Smart Meters:  Nasazení Smart Meters na min. 80% spotřebních míst v EU do roku 2020 V oblasti emisí:  Návrh snížení emisí v sektorech EU systému obchodování s povolenkami o 20%, atd.

11 11 V ČESKÉ REPUBLICE JE V SOUČASNOSTI EVIDOVÁNO VELKÉ MNOŽSTVÍ POŽADAVKŮ NA PŘIPOJENÍ OZE DO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Smart Grids umožní plné využití potenciálu OZE Obnovitelné zdroje energie (OZE)  Disponibilita závislá na externích podmínkách  Vysoká elasticita dodávky  Náročné na řízení distribuční soustavy po jejich připojení Tradiční síť Nelze plně využit potenciál OZE, distribuční a přenosová soustava primárné závislá na velkých centrálních zdrojích elektrické energie Smart Grids Lze zapojit jakékoliv množství OZE a plně využívat jejich kapacitu (dálková regulace a ovládání, regulace napětí na DTS, Smart Storage atd.) Geotermální energie Biomasa Solární energie Vodní energie Větrná energie Elektrická energie

12 12 SMART GRIDS VÝZNAMNĚ ZVYŠUJÍ BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE Zajištění bezpečnosti dodávky elektrické energie v případě poruchy: Smart Grids nejsou univerzálním prostředkem k vyřešení všech problémů provozování DS Spolehlivost dodávky elektrické energie Ostrovní provoz Při rozpadu elektrizační soustavy na ostrovní provozy umí systém za předpokladu existence decentralizovaných zdrojů elektrické energie v lokalitě plně automaticky řídit jejich vlastní provoz Self healing – Samoobnovující se síť Schopnost lokalizovat poruchu v síti a nezávisle na lidském faktoru najít novou cestu pro distribuci elektrické energie k zákazníkovi

13 13 Proč Smart Meters?  Instalace bude vyžadována směrnicí EU ke splnění EU 2020  Smart Meters budou v budoucnosti součástí páteře chytré sítě  Smart Meters lze rozšířit o home control jednotku – základ pro Demand Response V BUDOUCNOSTI SE SMART METERS STANOU DŮLEŽITÝM PRVKEM ŘÍZENÍ SÍTĚ Koncept Smart Meters – elektřina Home control jednotka Domácí spotřebiče Jednotka koordinující měřící přístroje vodaplyn teplo elektr Smart Meters – elektřina Koncept Smart Meters Přínosy pro zákazníka:  Zvýšení informovanosti o využití elektrické energie  Možnosti zefektivnění spotřebitelských návyků a nákladů  Základ pro Smart Home koncept a integraci inteligentních domácích spotřebičů

14 14 SMART METERS UMOŽŇUJÍ OBOUSMĚRNOU ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI MEZI DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTÍ A KONCOVÝMI ZÁKAZNÍKY Koncept Smart Meters (neboli chytrá měřidla) – základ Smart Grids  Měření odebrané a dodané energie  Online spínání různých tarifů podle denní doby – na požádání či podle smluvních podmínek (i pro různé spotřebiče – Demand Response)  Blokování jedné či více skupin spotřebičů zákazníka  Vzdálené odpojení/znovu připojení odběrného místa  Omezení výše dodávky v odběrném místě na stanovenou úroveň  Evidence a hlášení fyzické manipulace se Smart Meters  Události v odběrném místě - přepětí/podpětí  Atd. Základní funkcionalita Cíl: Osazení 3,5 mil. Smart Meters (na každém odběrné místě) 1. pilotní projekt Smart Meters Skupiny ČEZ byl úspěšně dokončen v roce 2007 v Královehradeckém a Pardubickém kraji

15 15 SMART HOME OBSAHUJE CELOU ŘADU APLIKACÍ A MOŽNOSTÍ Koncept Smart Home neboli chytrý dům Elektřina Plyn Voda Teplo Smart Home Mobil Decentralizovaná vlastní výroba Prázdninový dům/ přechodné bydliště E-vehicle Dálková kontrola Smart Meters Distributor/ výrobce  Možnost řízení sítě nízkého napětí, nových tarifů (předplacená energie, atp.)  Řízení poptávky – optimalizace zatížení distribuční sítě přes dálkové řízení zákazníkových spotřebičů atd.…  Lepší informace o zákazníkovi a jeho spotřebě Energetická společnost  Dálková správa přístrojů např. „Zapínání topení přes mobil“ či prostřednictvím internetu  Informace o aktuální spotřebě energie či vlastní výrobě přes zákaznický display/počítač  Integrace libovolného počtu OZE, E-mobility, … Zákazníci

16 16 ŘÍZENÍ POPTÁVKY JE ZEJMÉNA ZDROJEM DODATEČNÝCH MW Zákaznický servis Dispečink DS Spotový trh s elektřinou Kontrolní centrum Vygenerován příkaz:  Spotřební místa  Typy spotřebičů  Odpojení/ x W redukce odběru  Od - Do Potvrzení přijetí příkazu:  Report o skutečné výši redukce  Potvrzení o uplynutí platnosti příkazu Data ze sekundární strany distribuční soustavy Data z distribuční soustavy Agregovaný požadavek:  # MW  Od - Do Smart Meters Smart Box Zákazník Chytré spotřebiče Schéma Demand Response – řízení poptávky  Získání dodatečných MW využitím poptávkového řízení kapacity místo zvyšování kapacity stálých zdrojů  Schopnost rychle reagovat na výkyvy v nabídce  Redukce špiček v některých případech až o 40 %  Posun spotřeby k době s nízkým odběrem  Nástroj zvýšení povědomí o spotřebě a nákladech elektrické energie u zákazníků  Příspěvek ke splnění EU směrnice – cílů 20/20/20 Přínosy – řízení poptávky

17 SMART STORAGE TECHNOLOGIE PŘISPĚJÍ V DLOUHODOBÉM HORIZONTU K VYROVNÁVÁNÍ NABÍDKY A POPTÁVKY V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ CAES - 110 MW, Alabama, USA Baterie - 1,2 MW, Charleston, USA V současnosti probíhá studie využitelnosti Smart Storage technologií ve Skupině ČEZ s důrazem na aplikaci v oblasti OZE a E-mobility Smart Storage neboli chytré skladování Příklady ve světě Přečerp. elektrárna (PE) Stlačený vzduch (CAES) Baterie Technologie X00 MW 100 – 400 MW 10 – 25 MW K dispozici Potenciál rozvoje Velký potenciál rozvoje (zejména v oblasti E- mobility)

18 18 BUDOUCNOST DISTRIBUČNÍ SÍTĚ JE NEVYHNUTELNĚ „SMART“ A PŘINÁŠÍ NOVÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI Shrnutí  Největší světové distribuční společnosti investují a rozvíjejí vlastní koncept Smart Grids  Smart Grids představují nástroj ke splnění cílů v oblasti implementace nových technologií v distribuční společnosti Smart Grids Rostoucí význam Smart Grids ve světě  Smart Grids jsou vnímány jako evoluční – nikoliv revoluční krok – představují reakci na současnou situaci v utilitním trhu  Možnost ubírat se alternativní cestou se bude jevit jako méně progresivní  Hrozby doprovázející příležitosti plynoucí ze Smart Grids je nutné mít neustále na paměti Evoluce vs. revoluce  Smart Grids jsou jednou z progresivních oblastí na utilitním trhu, a to zejména z hlediska nových technologií, tvorby know- how a investiční atraktivnosti Výzkum a vývoj: příležitosti  Smart Grids otevírají cestu k novým obchodním modelům  Investice do Smart Grids musí být ekonomická, příliš „Smart“ řešení postrádá ekonomický smysl Ekonomické příležitosti


Stáhnout ppt "SMART GRIDS Seminář  25. 8. 2009. 2 AGENDA 1.Smart Grids a Futuremotion 2.Smart Grids – základní filozofie 3.Smart Grids ve světě 4.Smart Grids v České."

Podobné prezentace


Reklamy Google