Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SMART GRIDS Seminář 25. 8. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SMART GRIDS Seminář 25. 8. 2009."— Transkript prezentace:

1 SMART GRIDS Seminář

2 AGENDA Smart Grids a Futuremotion Smart Grids – základní filozofie
Smart Grids ve světě Smart Grids v České republice Bezpečnost a spolehlivost zásobování elektrickou energií Smart Grids – cíle v EU Smart Meters Smart Home Smart Storage

3 SKUPINA ČEZ NAPLŇUJE PROSTŘEDNICTVÍM FUTUREMOTION SVOJI ODPOVĚDNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A ZÁKAZNÍKŮM Nová iniciativa Skupiny ČEZ – FUTUREMOTION V rámci iniciativy FUTUREMOTION podporujeme: Projekty výzkumu a vývoje a zavádění nových technologií a postupů do praxe Efektivní využití stávajících zdrojů výroby a distribuce elektrické energie Lokální výrobu elektrické energie (zejména OZE) Snadný přístup zákazníků k údajům o spotřebě energií a lepší možnost řízení této spotřeby Využití elektřiny jako nejčistší energie v dalších oblastech – e-mobilita, atd. Smart Grids Spotřeba Distribuce Výroba Storage Dálkové odečty a řízení sítě OZE Elefektivnost uhelných a jad. elektr. Malá kogenerace Inteligentní elektroměry Úspory Elektromobily Inovace Smart Grids jsou jedním z hlavních pilířů iniciativy FUTUREMOTION

4 Hlavní charakteristiky Smart Grids neboli chytrých sítí
HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY SMART GRIDS JSOU I PŘES NEEXISTENCI UCELENÉ DEFINICE V PRAXI OVĚŘENÉ Hlavní charakteristiky Smart Grids neboli chytrých sítí Smart Grids jsou inteligentní, spolehlivé, samoregulační, samo se monitorující distribuční sítě 21. století. Výroba Smart Grids zapojují zdroje alternativní energie a efektivně je kombinují s tradičními zdroji. Distribuce Smart Grids rozpoznají přetížení distribuční sítě a přesměrováním toku energie snižují přetížení a předchází výpadku. Monitorují děj a technický stav DS, řeší poruchy a výpadky a dávají podněty k obnově distribuční sítě. Zákazník Smart Grids komunikují se zákazníkem v reálném čase a optimalizují jeho spotřebu s přihlédnutím k ceně a životnímu prostředí. Smart Grids jsou partnerstvím distribuční společnosti a zákazníka ve výrobě a spotřebě elektrické energie stojící na základech inteligentní distribuční sítě 4

5 SMART GRIDS POKRÝVAJÍ CELÝ HODNOTOVÝ ŘETĚZEC DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTI: OD VÝROBY AŽ KE SPOTŘEBĚ KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA… Schéma Smart Grids Výroba Alternativní zdroje energie Vyrovnávání poptávky a nabídky v síti Distribuce Automatizované kontrolní centrum Řízení sítě v reálném čase Dálkové ovladače a senzory Detekce poruch a výkyvů Automatické izolování Úložiště elektřiny Vyrovnávání výroby a spotřeby Chytré spotřebiče Automatické odpojování/připojování do distribuční soustavy Řízení poptávky Odklad spotřeby mimo špičku Zákazník

6 Vybrané přínosy Smart Grids
SMART GRIDS JSOU PŘÍNOSEM NEJEN PRO SKUPINU ČEZ, ALE I PRO ZÁKAZNÍKY A CELOU SPOLEČNOST Vybrané přínosy Smart Grids Společnost Zákazníci Skupina ČEZ Zkvalitnění životního prostředí díky lepšímu využití stávajících zdrojů elektrické energie a většímu zapojení alternativních zdrojů Schopnost lépe uspokojit růst spotřeby elektrické energie ve společnosti Vznik nových pracovních míst a zvýšení HDP země, podpora inovací a obchodních příležitostí na poli Smart Grids technologií Zvýšení informovanosti o využití elektřiny a možnosti zefektivnit spotřebitelské návyky a náklady Snížení délky výpadků a přerušení dodávek elektrické energie Lepší integrace OZE do distribuční soustavy Lepší dostupnost elektrické energie v místech s omezenou kapacitou stávající distribuční soustavy “Plug and Play” integrace inteligentních domácích spotřebičů Efektivní kombinování elektrické energie z tradičních a alternativních zdrojů (zejména OZE) Úspora nákladů díky např. detekci a zaměření potenciálního problému v distribuční soustavě před jeho vznikem, rychlejší obnově sítě a samoregeneraci, snížení počtu výpadků a efektivnějšímu využívání aktiv Nové obchodní příležitosti, např. obchodování s elektřinou na spotovém trhu

7 Srovnání tradičních a chytrých distribučních sítí
SMART GRIDS PŘEDSTAVUJÍ V POROVNÁNÍ S TRADIČNÍMI SÍTĚMI INTELIGENTNÍ A OTEVŘENÝ SYSTÉM Srovnání tradičních a chytrých distribučních sítí Tradiční distribuční síť Smart Grids Radiální topologie Centralizovaná výroba elektrické energie Tok energie od výroby k zákazníkovi Jednosměrná komunikace Málo senzorů Žádné monitorování Manuální obnovování Náchylné na poruchy a výpadky Zákazník není začleněn Síťová topologie Začlenění distribuované výroby Různé směry toku energie Obousměrná komunikace Kontroly a senzory v celém systému Samo-monitorování Poloautomatické obnovování a autoregenerace . Adaptabilní ochrana a izolace problému Začlenění zákazníka 7

8 SMART GRIDS PŘEDSTAVUJÍ V SOUČASNOSTI AKTUÁLNÍ TÉMA ENERGETICKÉHO TRHU NA CELÉM SVĚTĚ
Smart Grids ve světe Evropa Většina distribučních společností vyvíjí vlastní koncept Smart Grids Formuje se koncept podpory ze strany EU (zejména v oblasti Smart Meters) Směřování rozvoje Smart Grids v EU je ovlivněno vývojem v Severní Americe (technologický vývoj a unifikace technologií) Severní Amerika Velké průmyslové skupiny jsou hlavní silou rozvoje Koncept Smart Grids je silně podporován federální vládou, federálními energetickými úřady a jednotlivými státy Největší důraz je kladen na Smart Meters a domácí aplikace Asie Asie následuje vývoj v Severní Americe a Evropě Hlavní sílu rozvoje představují energetické společnosti Hlavní motivací je získání dodatečné kapacity elektrické energie

9 NĚKTERÉ ENERGETICKÉ SPOLEČNOSTI PŘEBÍRAJÍ INICIATIVU A ZAČÍNAJÍ S IMPLEMENTACÍ SMART GRIDS
Příklady Smart Grids ve světe SG Projekt Telegestore, Enel – Itálie Xcel Smart Grids City – Boulder, Colorado, USA Světově největší nasazení Smart Meters s více než 27 miliony zákazníky Enel vyvinul vlastní Smart Meters, infrastrukturu a software Charakteristiky: integrovaná obousměrná komunikace, pokročilé měření energie Vlastnosti: dálkové vypínání či zapínání energie u zákazníka, čtení informací o spotřebě z elektroměrů, detekce výpadků, detekce neoprávněného odběru elektřiny, změna maxima elektřiny, které může zákazník v danou dobu odebírat, změna z paušálních sazeb na multi- tarifní sazby na dálku Jeden z největších Smart Grids projektů v USA Smart Meters, Automatizované VN/NN trafostanice atd. Zapojení OZE do distribuční soustavy E-mobility nabíjecí stanice + baterie e-storage v každém elektromobilu Dálková regulace proudu v distribuční soustavě k regulaci špiček a snížení technických ztrát v sítích Zákaznické portály správy spotřeby EE

10 EVROPSKÁ UNIE PŘEDSTAVILA VIZI 20-20-20 TÝKAJÍCÍ SE ENERGETICKÉHO TRHU
Evropská Unie – Vize EVROPSKÁ UNIE představila program VIZE mající za cíl: Zajistit zdroje, bezpečnost energetických přeměn, přepravy, distribuce a zabezpečení dodávek energie pro konečného spotřebitele Zvýšit ochranu klimatu a životního prostředí V oblasti Smart Meters: V oblasti emisí: V oblasti obnovitelných zdrojů energie: Nasazení Smart Meters na min. 80% spotřebních míst v EU do roku 2020 Návrh snížení emisí v sektorech EU systému obchodování s povolenkami o 20%, atd. Dosažení 20% podílu obnovitelných energií na všech energiích v EU do roku 2020 (předpoklad pro ČR 13%) Bez komplexní Smart Grids strategie bude obtížné cíle VIZE splnit (zejména v oblasti OZE)

11 V ČESKÉ REPUBLICE JE V SOUČASNOSTI EVIDOVÁNO VELKÉ MNOŽSTVÍ POŽADAVKŮ NA PŘIPOJENÍ OZE DO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Obnovitelné zdroje energie (OZE) Tradiční síť Nelze plně využit potenciál OZE, distribuční a přenosová soustava primárné závislá na velkých centrálních zdrojích elektrické energie Solární energie Vodní energie Větrná energie Elektrická energie Smart Grids Lze zapojit jakékoliv množství OZE a plně využívat jejich kapacitu (dálková regulace a ovládání, regulace napětí na DTS, Smart Storage atd.) Geotermální energie Biomasa Disponibilita závislá na externích podmínkách Vysoká elasticita dodávky Náročné na řízení distribuční soustavy po jejich připojení Smart Grids umožní plné využití potenciálu OZE

12 SMART GRIDS VÝZNAMNĚ ZVYŠUJÍ BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Zajištění bezpečnosti dodávky elektrické energie v případě poruchy: Ostrovní provoz Self healing – Samoobnovující se síť Při rozpadu elektrizační soustavy na ostrovní provozy umí systém za předpokladu existence decentralizovaných zdrojů elektrické energie v lokalitě plně automaticky řídit jejich vlastní provoz Schopnost lokalizovat poruchu v síti a nezávisle na lidském faktoru najít novou cestu pro distribuci elektrické energie k zákazníkovi Smart Grids nejsou univerzálním prostředkem k vyřešení všech problémů provozování DS

13 V BUDOUCNOSTI SE SMART METERS STANOU DŮLEŽITÝM PRVKEM ŘÍZENÍ SÍTĚ
Koncept Smart Meters Koncept Proč Smart Meters? Smart Meters – elektřina Home control jednotka Domácí spotřebiče Instalace bude vyžadována směrnicí EU ke splnění EU 2020 Smart Meters budou v budoucnosti součástí páteře chytré sítě Smart Meters lze rozšířit o home control jednotku – základ pro Demand Response Jednotka koordinující měřící přístroje teplo elektr voda plyn Smart Meters – elektřina Přínosy pro zákazníka: Zvýšení informovanosti o využití elektrické energie Možnosti zefektivnění spotřebitelských návyků a nákladů Základ pro Smart Home koncept a integraci inteligentních domácích spotřebičů

14 SMART METERS UMOŽŇUJÍ OBOUSMĚRNOU ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI MEZI DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTÍ A KONCOVÝMI ZÁKAZNÍKY Koncept Smart Meters (neboli chytrá měřidla) – základ Smart Grids Základní funkcionalita Měření odebrané a dodané energie Online spínání různých tarifů podle denní doby – na požádání či podle smluvních podmínek (i pro různé spotřebiče – Demand Response) Blokování jedné či více skupin spotřebičů zákazníka Vzdálené odpojení/znovu připojení odběrného místa Omezení výše dodávky v odběrném místě na stanovenou úroveň Evidence a hlášení fyzické manipulace se Smart Meters Události v odběrném místě - přepětí/podpětí Atd. 1. pilotní projekt Smart Meters Skupiny ČEZ byl úspěšně dokončen v roce 2007 v Královehradeckém a Pardubickém kraji Cíl: Osazení 3,5 mil. Smart Meters (na každém odběrné místě)

15 SMART HOME OBSAHUJE CELOU ŘADU APLIKACÍ A MOŽNOSTÍ
6,6 SMART HOME OBSAHUJE CELOU ŘADU APLIKACÍ A MOŽNOSTÍ Koncept Smart Home neboli chytrý dům Mobil Decentralizovaná vlastní výroba Prázdninový dům/ přechodné bydliště E-vehicle Smart Home Distributor/ výrobce Smart Meters Dálková kontrola Plyn Voda Teplo Elektřina Energetická společnost Zákazníci Možnost řízení sítě nízkého napětí, nových tarifů (předplacená energie, atp.) Řízení poptávky – optimalizace zatížení distribuční sítě přes dálkové řízení zákazníkových spotřebičů atd.… Lepší informace o zákazníkovi a jeho spotřebě Dálková správa přístrojů např. „Zapínání topení přes mobil“ či prostřednictvím internetu Informace o aktuální spotřebě energie či vlastní výrobě přes zákaznický display/počítač Integrace libovolného počtu OZE, E-mobility, …

16 ŘÍZENÍ POPTÁVKY JE ZEJMÉNA ZDROJEM DODATEČNÝCH MW
Schéma Demand Response – řízení poptávky Zákaznický servis Data ze sekundární strany distribuční soustavy Zákazník Chytré spotřebiče Kontrolní centrum Vygenerován příkaz: Spotřební místa Typy spotřebičů Odpojení/ x W redukce odběru Od - Do Agregovaný požadavek: # MW Od - Do Dispečink DS Potvrzení přijetí příkazu: Report o skutečné výši redukce Potvrzení o uplynutí platnosti příkazu Spotový trh s elektřinou Smart Meters Smart Box Data z distribuční soustavy Přínosy – řízení poptávky Získání dodatečných MW využitím poptávkového řízení kapacity místo zvyšování kapacity stálých zdrojů Schopnost rychle reagovat na výkyvy v nabídce Redukce špiček v některých případech až o 40 % Posun spotřeby k době s nízkým odběrem Nástroj zvýšení povědomí o spotřebě a nákladech elektrické energie u zákazníků Příspěvek ke splnění EU směrnice – cílů 20/20/20

17 SMART STORAGE TECHNOLOGIE PŘISPĚJÍ V DLOUHODOBÉM HORIZONTU K VYROVNÁVÁNÍ NABÍDKY A POPTÁVKY V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Smart Storage neboli chytré skladování Technologie Příklady ve světě Velký potenciál rozvoje (zejména v oblasti E- mobility) K dispozici Potenciál rozvoje CAES MW, Alabama, USA X00 MW 100 – 400 MW 10 – 25 MW Přečerp. elektrárna (PE) Stlačený vzduch (CAES) Baterie Baterie - 1,2 MW, Charleston, USA V současnosti probíhá studie využitelnosti Smart Storage technologií ve Skupině ČEZ s důrazem na aplikaci v oblasti OZE a E-mobility

18 BUDOUCNOST DISTRIBUČNÍ SÍTĚ JE NEVYHNUTELNĚ „SMART“ A PŘINÁŠÍ NOVÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Shrnutí Evoluce vs. revoluce Rostoucí význam Smart Grids ve světě Smart Grids jsou vnímány jako evoluční – nikoliv revoluční krok – představují reakci na současnou situaci v utilitním trhu Možnost ubírat se alternativní cestou se bude jevit jako méně progresivní Hrozby doprovázející příležitosti plynoucí ze Smart Grids je nutné mít neustále na paměti Největší světové distribuční společnosti investují a rozvíjejí vlastní koncept Smart Grids Smart Grids představují nástroj ke splnění cílů v oblasti implementace nových technologií v distribuční společnosti Smart Grids Ekonomické příležitosti Výzkum a vývoj: příležitosti Smart Grids otevírají cestu k novým obchodním modelům Investice do Smart Grids musí být ekonomická, příliš „Smart“ řešení postrádá ekonomický smysl Smart Grids jsou jednou z progresivních oblastí na utilitním trhu, a to zejména z hlediska nových technologií, tvorby know- how a investiční atraktivnosti


Stáhnout ppt "SMART GRIDS Seminář 25. 8. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google