Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětí Zpracováno pro Nadaci Naše dítě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětí Zpracováno pro Nadaci Naše dítě."— Transkript prezentace:

1 Postoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětí Zpracováno pro Nadaci Naše dítě

2 2 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 Obsah Pozadí a cíle projektu3 Design projektu5 Hlavní závěry6 Detailní výsledky8 Používání fyzických trestů9 Pozitivní rodičovství21 Fyzické tresty v ČR a postoje k legislativě23 Činnost Nadace Naše dítě25 Demografie27

3 3 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 Pozadí projektu Posláním a cílem Nadace Naše dítě je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem. Pomáhá formou přímé finanční podpory, osvětovou činností a prosazováním legislativních změn. Výzkum by měl přinést informace o používání fyzických trestů v České republice u současné a minulé generace rodičů a postoj současné generace rodičů k nastavení legislativy a k zákazu fyzických trestů.

4 4 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 Cíle projektu • Zjistit, jak vypadá současná situace v ČR ohledně fyzických trestů používaných při výchově dětí. A to zejména: • Míra a příčina využívání fyzických trestů • Způsob trestání • Postoje a názory ohledně fyzických trestů • Využitelnost alternativ fyzických trestů • Přijatelnost a používání fyzických trestů u typických prohřešků dětí určité věkové kategorie • Zjistit, jak je vnímána současná legislativa týkající se ochrany dětí a možný zákaz fyzických trestů, srovnání se zahraničím • Zjistit povědomí o kampaních Nadace Naše dítě

5 5 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 Design projektu Metodologie  CAWI  Online klub GfK Délka dotazování  15 minut Cílová skupina  Rodiče, kteří vychovávají děti do 18 let a žijí s nimi v jedné domácnosti Sběr dat  Duben 2011 Velikost vzorku  Celkový vzorek je N=297

6 6 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 Hlavní závěry 1 •Četnost používání fyzických trestů je u dnešních rodičů výrazně nižší, než byla u předchozí generace rodičů. •Zatímco dříve byly fyzické tresty „první volbou,“ dnešní rodiče častěji volí tresty v podobě zákazů či domluvy. Fyzické tresty jsou také mírnější. •Změnila se i skladba prohřešků, za které rodiče své děti fyzicky trestají, netrestá se za školní prohřešky, ale spíše za fyzické napadání, krádeže a šikanu. •Ze závěrů nelze vysledovat, že by některá ze socio- demografických skupin přistupovala k fyzickým trestům výrazně jinak. Nepotvrzuje se hypotéza, že by míra fyzického trestání dětí závisela na vzdělání, místě bydliště, věku či příjmech rodičů.

7 7 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 Hlavní závěry 2 •Polovina rodičů vyjadřuje ochotu dále se vzdělávat v rodičovské roli. •Spontánní znalost principů pozitivního rodičovství není v populaci vysoká. •Se zásadami pozitivního rodičovství ale naprostá většina rodičů souhlasí a považuje je za správné. Případná další osvěta by měla být zaměřena na praktické příklady a snadno zapamatovatelné postupy v konkrétních situacích. •Největší část rodičů nedokáže porovnat míru fyzických trestů v ČR a zahraničí; z těch, kteří názor mají, se větší část domnívá, že fyzické tresty se v ČR používají stejně jako v zahraničí. •Většina rodičů je proti legislativnímu zákazu fyzických trestů v České republice.

8 8 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 DETAILNÍ VÝSLEDKY

9 9 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 POUŽÍVÁNÍ FYZICKÝCH TRESTŮ

10 10 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 Používání fyzických trestů BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI Q3. Používáte při výchově svých dětí fyzických trestů (jako je např. pohlavek, výprask atd.)? Q6. Používali Vaše rodiče při Vaší výchově fyzické tresty (jako je např. pohlavek, výprask atd.)? SOUČASNÁ GENERACE RODIČŮ MINULÁ GENERACE RODIČŮ Dnešní rodiče fyzické tresty používají výrazně méně, než je používali jejich rodiče, tj. minulá generace rodičů. K fyzickým trestům se většina dnešních rodičů uchyluje jen ve výjimečných případech. Co se týče extrémních postojů (trestám často, respektive vůbec netrestám), respondenti uvádějí, že se k častým fyzickým trestům vůbec neuchylují – fyzické tresty jsou příležitostnou nebo výjimečnou součástí výchovy. Současně v mezigeneračním srovnání významně vzrostla skupina rodičů, kteří své děti fyzicky netrestají vůbec (ze 6 na 25 %).

11 11 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 Důvody pro použití fyzického trestu BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ NĚKDY POUŽILI FYZICKÝ TREST NEBO BYLI FYZICKY TRESTÁNI Q4. Za jakých okolností a v jakých situacích se uchylujete k fyzickému trestu? Q7. Za jakých okolností a v jakých situacích se uchylovali k fyzickému trestu? SOUČASNÁ GENERACE RODIČŮ MINULÁ GENERACE RODIČŮ K nejčastějším důvodům k použití fyzického trestu patří u dnešních rodičů fyzické napadání (rodičů, jiných dětí), lhaní a ničení či poškozování věcí, zatímco u předchozí generace rodičů to bylo nejčastěji lhaní, neuposlechnutí rodiče/prarodiče a ničení či poškozování věcí. Skladba prohřešků, za které jsou dnes děti fyzicky trestány, se podstatně změnila. K největšímu posunu oproti minulé generaci došlo u trestů za prohřešky, které jsou nějak spojeny se školní docházkou (špatné známky, poznámky, pozdní příchody, apod.), pro dnešní rodiče jsou důvodem k trestu jen v minimální míře. Naopak častěji než dříve jsou děti fyzicky trestány za fyzické útoky, šikanu či experimentování s drogami.

12 12 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 Nejčastěji používaný trest BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ NĚKDY POUŽILI FYZICKÝ TREST NEBO BYLI FYZICKY TRESTÁNI Q5. Jakým způsobem nejčastěji trestáte svoje děti? Q8. Jakým způsobem Vás rodiče nejčastěji trestali? SOUČASNÁ GENERACE RODIČŮ MINULÁ GENERACE RODIČŮ Dnešní rodiče nejčastěji přistupují k trestům v podobě zákazu (41 %), z nefyzických trestů je druhým nejčastějším trestem domluva (15 %). Pokud se už uchýlí k fyzickému trestu, je to nejčastěji forma „na zadek, přes ruce,“ (32 %) v menší míře pak „pohlavek, facka“ (14 %). U předchozí generace rodičů byly oproti tomu nejčastější variantou fyzické tresty (pohlavek, facka: 38 %), a to včetně výprasku (23 %) či výprasku vařečkou/řemenem (16 %), zatímco zákazy byly až čtvrtou variantou v pořadí, uchylovalo se k nim 14 % rodičů.

13 13 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 Postoje a názory ohledně fyzických trestů BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI Q9. Ohodnoťte následující výroky pomocí stupnice od 1 do 5, kde 1 znamená rozhodně souhlasím a 5 rozhodně nesouhlasím. Většina (56 %) dnešních rodičů si uvědomuje, že trest není výchovnou metodou, v některých případech jej však považují za nejlepší řešení. Téměř polovina rodičů (49 %) se domnívá, že fyzický trest byl, je a bude součástí výchovy. Na druhou stranu, téměř třetina rodičů se domnívá, že fyzické tresty do výchovy nepatří a dvě pětiny uvádějí, že fyzický trest by při výchově svých dětí nikdy nepoužili. Ve skupině rodičů, kteří souhlasili s výrokem „Škoda každé rány, která padne vedle,“ 25% nikdy nepoužilo u svých dětí fyzický trest, z čehož lze usuzovat, že se jedná pouze o nadsazené vyjádření, nikoli o postoj k výchově. T2BINDEX

14 14 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 Postoje a názory ohledně alternativ použití fyzického trestu BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI Q10. Které z následujících možností Vám připadají nejlépe využitelné pro Vás jako alternativy fyzického trestu? Ohodnoťte je prosím na škále 1 až 5, kde 1 znamená určitě bych využil a 5 určitě bych nevyužil. Povědomí o alternativách k fyzickým trestům je v populaci vysoké. Většina rodičů souhlasí se zásadami pozitivního rodičovství a s principy, které v důsledku vedou ke snížení používání fyzických trestů. Z toho lze usuzovat, že případnou další osvětu by bylo vhodné zaměřit na praktické příklady a snadno zapamatovatelné návody, jak postupovat v konkrétních situacích, spíš než na obecné principy. T2B INDEX

15 15 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 Přijatelnost a pravděpodobnost použití fyzického trestu Předškolní děti 0-6 let BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ JSOU RODIČEM DĚTÍ 0-6 LET Q12a. U kterých z následujících prohřešků je pro Vás přijatelné použití fyzického trestu u dětí předškolního věku (tj.do 6 let)? Q12b. U kterých z následujících prohřešků byste použil/a Vy osobně fyzický trest u dětí předškolního věku (tj.do 6 let)? Ohodnoťte prosím na škále, 1 až 5, kde 1 znamená určitě bych použil/a a 5 znamená určitě bych nepoužil/a. PŘIJATELNOST FYZICKÉHO TRESTU PRAVDĚPODOBNOST POUŽITÍ FYZICKÉHO TRESTU PRAVDĚPODOBNOST POUŽITÍ FYZICKÉHO TRESTU Téměř polovina (46 %) rodičů dětí předškolního věku nepovažuje žádný z uvedených prohřešků za přijatelný důvod k fyzickému trestu. Přes 4/5 rodičů by pravděpodobně nepoužilo u svých dětí fyzický trest za odmítání jídla, přes 3/5 by jej nepoužilo za neuklízení hraček. Nejpravděpodobnější je použití fyzického trestu za fyzické napadání rodičů/jiných dětí, ničení či poškozování věcí, vynucování si křikem nebo pláčem a neuposlechnutí. 70%71% 46%56% 43%52% 44%54% 32%44% 46%52% 17%36% 18%32% 7%17% T2B = určitě nebo spíše by použil/a INDEX T2B

16 16 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 Přijatelnost a pravděpodobnost použití fyzického trestu Předškolní děti 0-6 let xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ JSOU RODIČEM DĚTÍ 0-6 LET Q12a. U kterých z následujících prohřešků je pro Vás přijatelné použití fyzického trestu u dětí předškolního věku (tj.do 6 let)? Q12b. U kterých z následujících prohřešků byste použil/a Vy osobně fyzický trest u dětí předškolního věku (tj.do 6 let)? Ohodnoťte prosím na škále, 1 až 5, kde 1 znamená určitě bych použil/a a 5 znamená určitě bych nepoužil/a.

17 17 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 58%65% 69%73% 51%61% 48%59% 46%57% 46%55% 44%54% 61%63% 37%47% 32%40% 29%44% 29%47% 22%35% 18%33% 13%29% 7%22% 7%20% Přijatelnost a pravděpodobnost použití fyzického trestu Školní děti 7-11 let I. stupeň BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ JSOU RODIČEM DĚTÍ 7-11 LET Q13a. U kterých z následujících prohřešků je pro Vás přijatelné použití fyzického trestu u dětí školního věku I. stupně ZŠ (tj.od 7 let do 11 let)? Q13b. U kterých z následujících prohřešků byste použil/a Vy osobně fyzický trest u dětí školního věku I. stupně ZŠ (tj.od let do 11 let)? Ohodnoťte prosím na škále, 1 až 5, kde 1 znamená určitě bych použil/a a 5 znamená určitě bych nepoužil/a. 46 % rodičů dětí na prvním stupni ZŠ nepovažuje fyzický trest za přijatelný u žádného z uvedených prohřešků. Nejpravděpodobnější je použití fyzického trestu za fyzické útoky, krádeže, šikanu a ničení/ poškozování věcí. Za nejpřijatelnější přitom považují fyzický trest v případě krádeží, fyzických útoků a šikany. PŘIJATELNOST FYZICKÉHO TRESTU PRAVDĚPODOBNOST POUŽITÍ FYZICKÉHO TRESTU PRAVDĚPODOBNOST POUŽITÍ FYZICKÉHO TRESTU T2B = určitě nebo spíše by použil/a INDEX T2B

18 18 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Přijatelnost a pravděpodobnost použití fyzického trestu Školní děti 7-11 let I. stupeň BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ JSOU RODIČEM DĚTÍ 7-11 LET Q13a. U kterých z následujících prohřešků je pro Vás přijatelné použití fyzického trestu u dětí školního věku I. stupně ZŠ (tj.od 7 let do 11 let)? Q13b. U kterých z následujících prohřešků byste použil/a Vy osobně fyzický trest u dětí školního věku I. stupně ZŠ (tj.od let do 11 let)? Ohodnoťte prosím na škále, 1 až 5, kde 1 znamená určitě bych použil/a a 5 znamená určitě bych nepoužil/a.

19 19 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 65%68% 69%71% 60%65% 51%61% 50%59% 50%58% 33%44% 35%48% 30%46% 36%47% 52%62% 26%40% 25%37% 32%41% 23%39% 11%25% 16%30% 7%19% Přijatelnost a pravděpodobnost použití fyzického trestu Školní děti 12-18 let II. stupeň BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ JSOU RODIČEM DĚTÍ 12-18 LET Q14a. U kterých z následujících prohřešků je pro Vás přijatelné použití fyzického trestu u dětí školního věku II. stupně ZŠ a SŠ (tj.od 12 let do 18 let)? Q14b. U kterých z následujících prohřešků byste použil/a Vy osobně fyzický trest u dětí školního věku II. stupně ZŠ a SŠ (tj.od 12 let do 18 let)? Ohodnoťte prosím na škále, 0 až 10, kde 0 znamená určitě nepoužil/a a 10 znamená určitě nepoužil/a. Rodiče dětí na druhém stupni ZŠ považují fyzické tresty za nepřijatelné v 65 % případů, což je o 19 % více než u rodičů nižších věkových skupin. Co se týče pravděpodobnosti použití fyzického trestu, nejčastěji zmiňovali jako důvod krádeže, fyzické napadání rodičů nebo jiných dětí, šikanu, experimenty s drogami. PŘIJATELNOST FYZICKÉHO TRESTU PRAVDĚPODOBNOST POUŽITÍ FYZICKÉHO TRESTU PRAVDĚPODOBNOST POUŽITÍ FYZICKÉHO TRESTU T2B = určitě nebo spíše by použil/a INDEX T2B

20 20 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ JSOU RODIČEM DĚTÍ 12-18 LET Q14a. U kterých z následujících prohřešků je pro Vás přijatelné použití fyzického trestu u dětí školního věku II. stupně ZŠ a SŠ (tj.od 12 let do 18 let)? Q14b. U kterých z následujících prohřešků byste použil/a Vy osobně fyzický trest u dětí školního věku II. stupně ZŠ a SŠ (tj.od 12 let do 18 let)? Ohodnoťte prosím na škále, 0 až 10, kde 0 znamená určitě nepoužil/a a 10 znamená určitě nepoužil/a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Přijatelnost a pravděpodobnost použití fyzického trestu Školní děti 12-18 let II. stupeň

21 21 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 POZITIVNÍ RODIČOVSTVÍ

22 22 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 Pozitivní rodičovství a vzdělávání v oblasti rodičovství BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI Q15. Co si představíte pod pojmem pozitivní rodičovství? Q16. Dokážete si představit, že byste se v budoucnu vzdělával ve své rodičovské roli, abyste se stal lepším a zkušenějším rodičem? Polovina rodičů vyjadřuje ochotu aktivně se v rodičovské roli vzdělávat, pouze 13 % tuto cestu odmítá. S pozitivním rodičovstvím jsou rodiče obeznámeni v nevelké míře, většina rodičů si pod tímto pojmem nepředstavuje příliš konkrétní zásady. Prostor pro další vzdělávání a osvětu je v tomto ohledu značný. OCHOTA SE VZDĚLÁVAT V RODIČOVSKÉ ROLI POJEM POZITIVNÍ RODIČOVSTVÍ

23 23 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 FYZICKÉ TRESTY V ČR

24 24 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 Názor na míru využívání fyzických trestů v ČR Nastavení legislativy a podpora zákazu v ČR BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI Q11. Když porovnáte míru využívání fyzických trestů v České republice ve srovnání se zahraničím, myslíte si, že… Q18. Považujete současné legislativní nastavení týkající se ochrany dětí v oblasti fyzických trestů za vyhovující? Q19. Podporujete zákaz fyzických trestů v České republice? Téměř 2/5 respondentů nemají dost informací k tomu, aby dokázali porovnat míru používání fyzických trestu v ČR se zahraničím, třetina se domnívá, že míra je v ČR i v zahraničí stejná. Přes 2/5 respondentů se domnívá, že se u nás trestá více než v zahraničí (z kontextu lze předpokládat, že za referenční země používá většina respondentů země západní Evropy). Přestože 36 % rodičů nepovažuje současnou legislativu týkající se fyzických trestů za vyhovující, většina (56 %) je proti zákazu fyzických trestů. MÍRA VYUŽÍVÁNÍ FYZICKÝCH TRESTŮ VYHOVUJÍCÍ LEGISLATIVA TÝKAJÍCÍ SE FYZICKÝCH TRESTŮ PODPORA ZÁKAZU FYZICKÝCH TRESTŮ V ČR

25 25 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 ČINNOST NADACE NAŠE DÍTĚ

26 26 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 Kampaně Nadace Naše dítě BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI Q17. Které z osvětových kampaní Nadace Naše dítě znáte a případně, do kterých jste se aktivně zúčastnil/a? Z aktivit a kampaní Nadace Naše dítě rodiče zaznamenali nejvíce STOP násilí na dětech a Linku právní pomoci (pozor: respondenti mohli zaměnit za jiné projekty s podobným zaměřením a názvem). Zaznamenal kampaň

27 27 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 DEMOGRAFIE

28 28 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 TOTAL (N=297) Pohlaví Muž44% Žena56% Věk Méně než 25 let8% 26 - 35 let47% 36 - 45 let37% 46 - 55 let7% 56 - 65 let1% Počet členů domácnosti 23% 332% 446% 514% 6 a více4% Děti Děti 0-6 let 67% Děti 7 -11 let 36% Děti 12-18 let 36% Vzdělání Základní12% Střední bez maturity44% Střední s maturitou29% Vysokoškolské nebo jiné vyšší15% Rodinný stav Svobodný/á5% Žiju s partnerem/partnerkou21% Ženatý / vdaná67% Rozvedený/á7% Demografie TOTAL (N=297) Velikost obce Méně než 1 000 obyvatel 20% 1 000 - 4 999 obyvatel 20% 5 000 - 19 999 obyvatel 21% 20 000 - 99 999 obyvatel 22% 100 000 obyvatel a více 17% Kraj Kraj Praha 8% Středočeský kraj 12% Jihočeský kraj 7% Plzeňský kraj 6% Karlovarský kraj 3% Ústecký kraj 9% Liberecký kraj 4% Královéhradecký kraj 6% Pardubický kraj 5% Kraj Vysočina 4% Jihomoravský kraj 11% Olomoucký kraj 7% Zlínský kraj 5% Moravskoslezský kraj 11%

29 29 GfK GroupPostoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětíDuben 2011 GfK Czech GfK CZECH, s.r.o. KAVČÍ HORY OFFICE PARK Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 tel: 296 555 111 fax: 251 815 800 e-mail: info@gfk.cz www.gfk.cz / www.gfk.com


Stáhnout ppt "Postoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětí Zpracováno pro Nadaci Naše dítě."

Podobné prezentace


Reklamy Google