Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracováno pro Nadaci Naše dítě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracováno pro Nadaci Naše dítě"— Transkript prezentace:

1 Zpracováno pro Nadaci Naše dítě
Postoje obyvatel České republiky k problematice fyzického trestání dětí Zpracováno pro Nadaci Naše dítě

2 Obsah Pozadí a cíle projektu 3 Design projektu 5 Hlavní závěry 6
Detailní výsledky 8 Používání fyzických trestů 9 Pozitivní rodičovství 21 Fyzické tresty v ČR a postoje k legislativě 23 Činnost Nadace Naše dítě 25 Demografie 27

3 Pozadí projektu Posláním a cílem Nadace Naše dítě je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem. Pomáhá formou přímé finanční podpory, osvětovou činností a prosazováním legislativních změn. Výzkum by měl přinést informace o používání fyzických trestů v České republice u současné a minulé generace rodičů a postoj současné generace rodičů k nastavení legislativy a k zákazu fyzických trestů. 3 3

4 Cíle projektu Zjistit, jak vypadá současná situace v ČR ohledně fyzických trestů používaných při výchově dětí. A to zejména: Míra a příčina využívání fyzických trestů Způsob trestání Postoje a názory ohledně fyzických trestů Využitelnost alternativ fyzických trestů Přijatelnost a používání fyzických trestů u typických prohřešků dětí určité věkové kategorie Zjistit, jak je vnímána současná legislativa týkající se ochrany dětí a možný zákaz fyzických trestů, srovnání se zahraničím Zjistit povědomí o kampaních Nadace Naše dítě 4 4

5 Design projektu Metodologie CAWI Online klub GfK Délka dotazování
15 minut Cílová skupina Rodiče, kteří vychovávají děti do 18 let a žijí s nimi v jedné domácnosti Sběr dat Duben 2011 Velikost vzorku Celkový vzorek je N=297

6 Hlavní závěry 1 Četnost používání fyzických trestů je u dnešních rodičů výrazně nižší, než byla u předchozí generace rodičů. Zatímco dříve byly fyzické tresty „první volbou,“ dnešní rodiče častěji volí tresty v podobě zákazů či domluvy. Fyzické tresty jsou také mírnější. Změnila se i skladba prohřešků, za které rodiče své děti fyzicky trestají, netrestá se za školní prohřešky, ale spíše za fyzické napadání, krádeže a šikanu. Ze závěrů nelze vysledovat, že by některá ze socio-demografických skupin přistupovala k fyzickým trestům výrazně jinak. Nepotvrzuje se hypotéza, že by míra fyzického trestání dětí závisela na vzdělání, místě bydliště, věku či příjmech rodičů.

7 Hlavní závěry 2 Polovina rodičů vyjadřuje ochotu dále se vzdělávat v rodičovské roli. Spontánní znalost principů pozitivního rodičovství není v populaci vysoká. Se zásadami pozitivního rodičovství ale naprostá většina rodičů souhlasí a považuje je za správné. Případná další osvěta by měla být zaměřena na praktické příklady a snadno zapamatovatelné postupy v konkrétních situacích. Největší část rodičů nedokáže porovnat míru fyzických trestů v ČR a zahraničí; z těch, kteří názor mají, se větší část domnívá, že fyzické tresty se v ČR používají stejně jako v zahraničí. Většina rodičů je proti legislativnímu zákazu fyzických trestů v České republice.

8 DETAILNÍ VÝSLEDKY

9 POUŽÍVÁNÍ FYZICKÝCH TRESTŮ

10 Používání fyzických trestů
Dnešní rodiče fyzické tresty používají výrazně méně, než je používali jejich rodiče, tj. minulá generace rodičů. K fyzickým trestům se většina dnešních rodičů uchyluje jen ve výjimečných případech. Co se týče extrémních postojů (trestám často, respektive vůbec netrestám), respondenti uvádějí, že se k častým fyzickým trestům vůbec neuchylují – fyzické tresty jsou příležitostnou nebo výjimečnou součástí výchovy. Současně v mezigeneračním srovnání významně vzrostla skupina rodičů, kteří své děti fyzicky netrestají vůbec (ze 6 na 25 %). SOUČASNÁ GENERACE RODIČŮ MINULÁ GENERACE RODIČŮ BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI Q3. Používáte při výchově svých dětí fyzických trestů (jako je např. pohlavek, výprask atd.)? Q6. Používali Vaše rodiče při Vaší výchově fyzické tresty (jako je např. pohlavek, výprask atd.)?

11 Důvody pro použití fyzického trestu
K nejčastějším důvodům k použití fyzického trestu patří u dnešních rodičů fyzické napadání (rodičů, jiných dětí), lhaní a ničení či poškozování věcí, zatímco u předchozí generace rodičů to bylo nejčastěji lhaní, neuposlechnutí rodiče/prarodiče a ničení či poškozování věcí. Skladba prohřešků, za které jsou dnes děti fyzicky trestány, se podstatně změnila. K největšímu posunu oproti minulé generaci došlo u trestů za prohřešky, které jsou nějak spojeny se školní docházkou (špatné známky, poznámky, pozdní příchody, apod.), pro dnešní rodiče jsou důvodem k trestu jen v minimální míře. Naopak častěji než dříve jsou děti fyzicky trestány za fyzické útoky, šikanu či experimentování s drogami. SOUČASNÁ GENERACE RODIČŮ MINULÁ GENERACE RODIČŮ BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ NĚKDY POUŽILI FYZICKÝ TREST NEBO BYLI FYZICKY TRESTÁNI Q4. Za jakých okolností a v jakých situacích se uchylujete k fyzickému trestu? Q7. Za jakých okolností a v jakých situacích se uchylovali k fyzickému trestu?

12 Nejčastěji používaný trest
Dnešní rodiče nejčastěji přistupují k trestům v podobě zákazu (41 %), z nefyzických trestů je druhým nejčastějším trestem domluva (15 %). Pokud se už uchýlí k fyzickému trestu, je to nejčastěji forma „na zadek, přes ruce,“ (32 %) v menší míře pak „pohlavek, facka“ (14 %). U předchozí generace rodičů byly oproti tomu nejčastější variantou fyzické tresty (pohlavek, facka: 38 %), a to včetně výprasku (23 %) či výprasku vařečkou/řemenem (16 %), zatímco zákazy byly až čtvrtou variantou v pořadí, uchylovalo se k nim 14 % rodičů. SOUČASNÁ GENERACE RODIČŮ MINULÁ GENERACE RODIČŮ BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ NĚKDY POUŽILI FYZICKÝ TREST NEBO BYLI FYZICKY TRESTÁNI Q5. Jakým způsobem nejčastěji trestáte svoje děti? Q8. Jakým způsobem Vás rodiče nejčastěji trestali?

13 Postoje a názory ohledně fyzických trestů
Většina (56 %) dnešních rodičů si uvědomuje, že trest není výchovnou metodou, v některých případech jej však považují za nejlepší řešení. Téměř polovina rodičů (49 %) se domnívá, že fyzický trest byl, je a bude součástí výchovy. Na druhou stranu, téměř třetina rodičů se domnívá, že fyzické tresty do výchovy nepatří a dvě pětiny uvádějí, že fyzický trest by při výchově svých dětí nikdy nepoužili. Ve skupině rodičů, kteří souhlasili s výrokem „Škoda každé rány, která padne vedle,“ 25% nikdy nepoužilo u svých dětí fyzický trest, z čehož lze usuzovat, že se jedná pouze o nadsazené vyjádření, nikoli o postoj k výchově. T2B INDEX BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI Q9. Ohodnoťte následující výroky pomocí stupnice od 1 do 5, kde 1 znamená rozhodně souhlasím a 5 rozhodně nesouhlasím.

14 Postoje a názory ohledně alternativ použití fyzického trestu
Povědomí o alternativách k fyzickým trestům je v populaci vysoké. Většina rodičů souhlasí se zásadami pozitivního rodičovství a s principy, které v důsledku vedou ke snížení používání fyzických trestů. Z toho lze usuzovat, že případnou další osvětu by bylo vhodné zaměřit na praktické příklady a snadno zapamatovatelné návody, jak postupovat v konkrétních situacích, spíš než na obecné principy. T2B INDEX BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI Q10. Které z následujících možností Vám připadají nejlépe využitelné pro Vás jako alternativy fyzického trestu? Ohodnoťte je prosím na škále 1 až 5, kde 1 znamená určitě bych využil a 5 určitě bych nevyužil.

15 Přijatelnost a pravděpodobnost použití fyzického trestu Předškolní děti 0-6 let
Téměř polovina (46 %) rodičů dětí předškolního věku nepovažuje žádný z uvedených prohřešků za přijatelný důvod k fyzickému trestu. Přes 4/5 rodičů by pravděpodobně nepoužilo u svých dětí fyzický trest za odmítání jídla, přes 3/5 by jej nepoužilo za neuklízení hraček. Nejpravděpodobnější je použití fyzického trestu za fyzické napadání rodičů/jiných dětí, ničení či poškozování věcí, vynucování si křikem nebo pláčem a neuposlechnutí. PŘIJATELNOST FYZICKÉHO TRESTU PRAVDĚPODOBNOST POUŽITÍ FYZICKÉHO TRESTU T2B INDEX T2B = určitě nebo spíše by použil/a 70% 71% 46% 56% 43% 52% 44% 54% 32% 17% 36% 18% 7% BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ JSOU RODIČEM DĚTÍ 0-6 LET Q12a. U kterých z následujících prohřešků je pro Vás přijatelné použití fyzického trestu u dětí předškolního věku (tj.do 6 let)? Q12b. U kterých z následujících prohřešků byste použil/a Vy osobně fyzický trest u dětí předškolního věku (tj.do 6 let)? Ohodnoťte prosím na škále, 1 až 5, kde 1 znamená určitě bych použil/a a 5 znamená určitě bych nepoužil/a.

16 BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ JSOU RODIČEM DĚTÍ 0-6 LET
Přijatelnost a pravděpodobnost použití fyzického trestu Předškolní děti 0-6 let xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ JSOU RODIČEM DĚTÍ 0-6 LET Q12a. U kterých z následujících prohřešků je pro Vás přijatelné použití fyzického trestu u dětí předškolního věku (tj.do 6 let)? Q12b. U kterých z následujících prohřešků byste použil/a Vy osobně fyzický trest u dětí předškolního věku (tj.do 6 let)? Ohodnoťte prosím na škále, 1 až 5, kde 1 znamená určitě bych použil/a a 5 znamená určitě bych nepoužil/a.

17 Přijatelnost a pravděpodobnost použití fyzického trestu Školní děti 7-11 let I. stupeň
46 % rodičů dětí na prvním stupni ZŠ nepovažuje fyzický trest za přijatelný u žádného z uvedených prohřešků. Nejpravděpodobnější je použití fyzického trestu za fyzické útoky, krádeže, šikanu a ničení/ poškozování věcí. Za nejpřijatelnější přitom považují fyzický trest v případě krádeží, fyzických útoků a šikany. PŘIJATELNOST FYZICKÉHO TRESTU PRAVDĚPODOBNOST POUŽITÍ FYZICKÉHO TRESTU T2B INDEX T2B = určitě nebo spíše by použil/a 58% 65% 69% 73% 51% 61% 48% 59% 46% 57% 55% 44% 54% 63% 37% 47% 32% 40% 29% 22% 35% 18% 33% 13% 7% 20% BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ JSOU RODIČEM DĚTÍ LET Q13a. U kterých z následujících prohřešků je pro Vás přijatelné použití fyzického trestu u dětí školního věku I. stupně ZŠ (tj.od 7 let do 11 let)? Q13b. U kterých z následujících prohřešků byste použil/a Vy osobně fyzický trest u dětí školního věku I. stupně ZŠ (tj.od let do 11 let)? Ohodnoťte prosím na škále, 1 až 5, kde 1 znamená určitě bych použil/a a 5 znamená určitě bych nepoužil/a.

18 BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ JSOU RODIČEM DĚTÍ 7-11 LET
Přijatelnost a pravděpodobnost použití fyzického trestu Školní děti 7-11 let I. stupeň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ JSOU RODIČEM DĚTÍ LET Q13a. U kterých z následujících prohřešků je pro Vás přijatelné použití fyzického trestu u dětí školního věku I. stupně ZŠ (tj.od 7 let do 11 let)? Q13b. U kterých z následujících prohřešků byste použil/a Vy osobně fyzický trest u dětí školního věku I. stupně ZŠ (tj.od let do 11 let)? Ohodnoťte prosím na škále, 1 až 5, kde 1 znamená určitě bych použil/a a 5 znamená určitě bych nepoužil/a.

19 Přijatelnost a pravděpodobnost použití fyzického trestu Školní děti 12-18 let II. stupeň
Rodiče dětí na druhém stupni ZŠ považují fyzické tresty za nepřijatelné v 65 % případů, což je o 19 % více než u rodičů nižších věkových skupin. Co se týče pravděpodobnosti použití fyzického trestu, nejčastěji zmiňovali jako důvod krádeže, fyzické napadání rodičů nebo jiných dětí, šikanu, experimenty s drogami. PŘIJATELNOST FYZICKÉHO TRESTU PRAVDĚPODOBNOST POUŽITÍ FYZICKÉHO TRESTU T2B INDEX T2B = určitě nebo spíše by použil/a 65% 68% 69% 71% 60% 51% 61% 50% 59% 58% 33% 44% 35% 48% 30% 46% 36% 47% 52% 62% 26% 40% 25% 37% 32% 41% 23% 39% 11% 16% 7% 19% BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ JSOU RODIČEM DĚTÍ LET Q14a. U kterých z následujících prohřešků je pro Vás přijatelné použití fyzického trestu u dětí školního věku II. stupně ZŠ a SŠ (tj.od 12 let do 18 let)? Q14b. U kterých z následujících prohřešků byste použil/a Vy osobně fyzický trest u dětí školního věku II. stupně ZŠ a SŠ (tj.od 12 let do 18 let)? Ohodnoťte prosím na škále, 0 až 10, kde 0 znamená určitě nepoužil/a a 10 znamená určitě nepoužil/a.

20 BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ JSOU RODIČEM DĚTÍ 12-18 LET
Přijatelnost a pravděpodobnost použití fyzického trestu Školní děti let II. stupeň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ JSOU RODIČEM DĚTÍ LET Q14a. U kterých z následujících prohřešků je pro Vás přijatelné použití fyzického trestu u dětí školního věku II. stupně ZŠ a SŠ (tj.od 12 let do 18 let)? Q14b. U kterých z následujících prohřešků byste použil/a Vy osobně fyzický trest u dětí školního věku II. stupně ZŠ a SŠ (tj.od 12 let do 18 let)? Ohodnoťte prosím na škále, 0 až 10, kde 0 znamená určitě nepoužil/a a 10 znamená určitě nepoužil/a.

21 POZITIVNÍ RODIČovství

22 Pozitivní rodičovství a vzdělávání v oblasti rodičovství
Polovina rodičů vyjadřuje ochotu aktivně se v rodičovské roli vzdělávat, pouze 13 % tuto cestu odmítá. S pozitivním rodičovstvím jsou rodiče obeznámeni v nevelké míře, většina rodičů si pod tímto pojmem nepředstavuje příliš konkrétní zásady. Prostor pro další vzdělávání a osvětu je v tomto ohledu značný. POJEM POZITIVNÍ RODIČOVSTVÍ OCHOTA SE VZDĚLÁVAT V RODIČOVSKÉ ROLI BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI Q15. Co si představíte pod pojmem pozitivní rodičovství? Q16. Dokážete si představit, že byste se v budoucnu vzdělával ve své rodičovské roli, abyste se stal lepším a zkušenějším rodičem?

23 FYZICKé tresty v ČR

24 Názor na míru využívání fyzických trestů v ČR Nastavení legislativy a podpora zákazu v ČR
Téměř 2/5 respondentů nemají dost informací k tomu, aby dokázali porovnat míru používání fyzických trestu v ČR se zahraničím, třetina se domnívá, že míra je v ČR i v zahraničí stejná. Přes 2/5 respondentů se domnívá, že se u nás trestá více než v zahraničí (z kontextu lze předpokládat, že za referenční země používá většina respondentů země západní Evropy). Přestože 36 % rodičů nepovažuje současnou legislativu týkající se fyzických trestů za vyhovující, většina (56 %) je proti zákazu fyzických trestů. MÍRA VYUŽÍVÁNÍ FYZICKÝCH TRESTŮ VYHOVUJÍCÍ LEGISLATIVA TÝKAJÍCÍ SE FYZICKÝCH TRESTŮ PODPORA ZÁKAZU FYZICKÝCH TRESTŮ V ČR BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI Q11. Když porovnáte míru využívání fyzických trestů v České republice ve srovnání se zahraničím, myslíte si, že… Q18. Považujete současné legislativní nastavení týkající se ochrany dětí v oblasti fyzických trestů za vyhovující? Q19. Podporujete zákaz fyzických trestů v České republice?

25 ČINNOST NADACE Naše dítě

26 Kampaně Nadace Naše dítě
Z aktivit a kampaní Nadace Naše dítě rodiče zaznamenali nejvíce STOP násilí na dětech a Linku právní pomoci (pozor: respondenti mohli zaměnit za jiné projekty s podobným zaměřením a názvem). Zaznamenal kampaň BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI Q17. Které z osvětových kampaní Nadace Naše dítě znáte a případně, do kterých jste se aktivně zúčastnil/a?

27 Demografie

28 Počet členů domácnosti
Demografie TOTAL (N=297) Pohlaví Muž 44% Žena 56% Věk Méně než 25 let 8% let 47% let 37% let 7% let 1% Počet členů domácnosti 2 3% 3 32% 4 46% 5 14% 6 a více 4% Děti Děti 0-6 let 67% Děti let 36% Děti let Vzdělání Základní 12% Střední bez maturity Střední s maturitou 29% Vysokoškolské nebo jiné vyšší 15% Rodinný stav Svobodný/á 5% Žiju s partnerem/partnerkou 21% Ženatý / vdaná Rozvedený/á TOTAL (N=297) Velikost obce Méně než obyvatel 20% obyvatel obyvatel 21% obyvatel 22% obyvatel a více 17% Kraj Kraj Praha 8% Středočeský kraj 12% Jihočeský kraj 7% Plzeňský kraj 6% Karlovarský kraj 3% Ústecký kraj 9% Liberecký kraj 4% Královéhradecký kraj Pardubický kraj 5% Kraj Vysočina Jihomoravský kraj 11% Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

29 GfK Czech GfK CZECH, s.r.o. KAVČÍ HORY OFFICE PARK
Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 tel: fax: /


Stáhnout ppt "Zpracováno pro Nadaci Naše dítě"

Podobné prezentace


Reklamy Google