Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jazyková komunikácia Jazyk ľudí je najdokonalejší prostriedok komunikácie. Má tieto funkcie: dorozumievacia (komunikatívna) je nástrojom myslenia (pomenúvacia.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jazyková komunikácia Jazyk ľudí je najdokonalejší prostriedok komunikácie. Má tieto funkcie: dorozumievacia (komunikatívna) je nástrojom myslenia (pomenúvacia."— Transkript prezentace:

1 Jazyková komunikácia Jazyk ľudí je najdokonalejší prostriedok komunikácie. Má tieto funkcie: dorozumievacia (komunikatívna) je nástrojom myslenia (pomenúvacia funkcia) je nástrojom poznania (poznávacia funkcia) je nástrojom na vyjadrenie emócií a vôle (expresívna funkcia)

2 Jazyková komunikácia Komunikácia ( z lat. communicare – dorozumievať sa, oznamovať) Komunikácia je prenos obrazu informácie medzi účastníkmi komunikácie (komunikantmi) v istej komunikačnej situácii pomocou spoločného systému znakov.

3 Informácia (text, rečový prejav) - je myšlienkový obsah, ktorý odosielateľ oznamuje prijímateľovi, má rôznu podobu – od jednoduchej správy až po komplikované literárne dielo. Každá informácia sa odohráva v komunikačnej situácii, na ktorú sa môžeme pýtať otázkami: * Kto? (autor) * Čo? (obsah) * Komu? (adresát) * Prečo? (cieľ/účel) * Ako? (štýl) * Kde? (prostredie)

4 Jazyk ako systém jazykových znalostí existuje len v našej
mysli, je to súhrn pravidiel, na základe ktorých vzniká reč Reč je realizácia abstraktného jazykového systému v konkrétnom jazykovom prejave v komunikácii, je to vonkajšia – hovorená alebo písaná – podoba jazyka. „Jazyk je návod, reč je praktické použitie jazyka v komunikácii. Jazyk je ako recept v kuchárskej knihe, reč je hotové jedlo, ktoré skutočný majster pripraví nielen presne podľa receptu, ale aj tak, že jedlo podráždi všetky zmyslové orgány človeka“ (O. Škvareninová)

5 Druhy komunikácie

6 Verbálna (slovná) komunikácia:
realizuje sa pomocou jazykových prostriedkov, napr. morfologických, lexikálnych. verbálna komunikácia je ústna alebo písomná Neverbálna (neslovná) komunikácia: realizuje sa pomocou nejazykových prostriedkov – mimikou a gestami. človeka až 5-krát častejšie presvedčia neverbálne než verbálne prostriedky (sklopené oči, červeň líc, priveľká vzdialenosť medzi hovoriacimi)

7 Nepriama komunikácia:
obaja účastníci sú v priamom kontakte, spätnou väzbou zisťujú, či informácii toho druhého porozumeli správne. je často spontánna, nepripravená, nevyžaduje sa prísne dodržiavanie spisovnej normy. Nepriama komunikácia: - účastníci komunikácie nie sú v tej istej chvíli na tom istom mieste, dorozumievajú sa nepriamo, sprostredkovane (napr. list). Chýba bezprostredná spätná väzba, a preto dochádza k nedorozumeniam. Súčasný vývoj techniky (SMS, MMS, internet, čet/chat) odstraňuje nevýhody priamej komunikácie.

8 Oficiálna komunikácia:
Bežná komunikácia: odohráva sa v súkromnej sfére účastníci často využívajú nespisovné slová, slangové výrazy, rodinné slová, nedokončené vety, bohatú modalitu viet (napr. rozkazovacie, opytovacie, nedokončené vety) Vzdialenosť medzi účastníkmi býva malá Oficiálna komunikácia: realizuje sa vo verejnej sfére (úrady) prísne dodržiava spisovný jazyk, zdvorilostné formulky, spoločenský odstup, kancelarizmy

9 Monologická komunikácia:
hovorí iba jeden človek chýba verbálna spätná väzba komunikačné roly sa v priebehu komunikácie nestriedajú Dialogická komunikácia: komunikujú najmenej dvaja účastníci komunikačné roly sa striedajú reč jednej osoby môžu ešte pred ukončením prerušiť druhý účastník komunikácie, funguje spätná väzba

10 Asertívna komunikácia:
realizuje sa s využitím asertívnych postupov autor si cení seba samého ako osobnosť, presadzuje svoj názor alebo postoj, ale zároveň neuráža a toleruje iných komunikantov. Devalvujúca komunikácia: nezdvorilá často sprevádzaná agresivitou Efektívna komunikácia: realizuje sa spoluprácou oboch účastníkov, ktorí sa snažia byť navzájom ústretoví (empatický), využíva spätnú väzbu.


Stáhnout ppt "Jazyková komunikácia Jazyk ľudí je najdokonalejší prostriedok komunikácie. Má tieto funkcie: dorozumievacia (komunikatívna) je nástrojom myslenia (pomenúvacia."

Podobné prezentace


Reklamy Google