Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSA_016 Ú VOD DO PSYCHOLOGIE Vyhledávání literatury a psaní práce Jiří Čeněk, PSÚ FF MU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSA_016 Ú VOD DO PSYCHOLOGIE Vyhledávání literatury a psaní práce Jiří Čeněk, PSÚ FF MU."— Transkript prezentace:

1 PSA_016 Ú VOD DO PSYCHOLOGIE Vyhledávání literatury a psaní práce Jiří Čeněk, PSÚ FF MU

2 V YHLEDÁVÁNÍ LITERATURY A PSANÍ PRÁCE Struktura přednášky Charakteristiky vědeckého textu Kompiláty a plagiáty, kontrola plagiátů na MU Citace (I a II) Citační normy Odborný styl textu (formát, stylistika) Vyhledávání literatury Knihovna Vzdálený přístup Databáze vědeckých textů (Metalib, Google Scholar, Web of Knowledge) Psaní práce Software Qiqqa

3 C O JE TO ODBORNÝ TEXT ?

4 P ROČ PÍŠEME ODBORNÉ TEXTY ? Zákon o vysokých školách – Bakalářské a diplomové práce Univerzitně vzdělaný člověk se musí umět dobře písemně vyjadřovat Třídění myšlenek Objevování nových souvislostí Kritické myšlení Role tréningu psaní

5 F ORMY ODBORNÝCH TEXTŮ Abstrakt/anotace Konspekt (výpisek) Recenze Akademická esej Vědecká stať/BP/DP

6 A BSTRAKT Stručné shrnutí stati/knihy Max. obvykle 100 slov (600 znaků s mezerami) Pro rozhodnutí zda text číst či nikoliv Základní myšlenka Nové poznatky Pouze slova nesoucí informaci (hutný text)

7 A KADEMICKÁ ESEJ Americké vs. Evropské pojetí Argumentace vs. Prokázání znalostí Evropské pojetí Definice problému Shrnutí znalostí o problému Úvaha o problému (na základě literatury) Shrnutí úvahy a vyvození důsledků Struktura: 1. Úvod: vymezení cíle a otázek, historie a vývoj jevu, informace o jevu, shrnutí poznatků 2. Jádro úvahy 3. Závěr: shrnutí výsledků úvah, vyvození důsledků + nastínění budoucích úkolů Více viz. Kubátová, H.

8 A KADEMICKÁ ESEJ

9 V ĚDECKÁ STAŤ (DP) 3 základní formy vědeckých textů: Článek v odborném časopisu Kniha (monografie) BP/DP Teoretická Empirická Struktura: 1. Vymezení problému a cílů 2. Shrnutí dosavadních přístupů 3. Výzkumné otázky 4. Vlastní výzkum

10 L ITERÁRNÍ REŠERŠE

11 C O JE TO LITERÁRNÍ REŠERŠE ? Cíl: vytvořit kritický přehled současných znalostí o konkrétním tématu Předchází návrhu výzkumných projektů (oprávněnost výzkumu) XXX „ Chci zkoumat empatii “ Charakteristika: Logická návaznost Relevantní bibliografické odkazy ve vhodném formátu (viz níže) Správné použití terminologie Ucelený přehled Syntéza předložených informací (kombinace informací a nová interpretace)

12 C O JE TO LITERÁRNÍ REŠERŠE ? Smysl rešerše: Nebudete bádat na něčem, co už bylo vyzkoumáno Vyhnete se chybám předchůdců Navazujete na minulé výzkumy Identifikace klíčových prací Výběr vhodných metod

13 C ITACE V ODBORNÉM TEXTU

14 = uvedení zdroje, odkud jsme čerpali informaci Zpravidla parafrázujeme: vlastní formulace myšlenek jiných autorů

15 C ITACE V ODBORNÉM TEXTU Přímá citace = „text v uvozovkách“ Na konci vždy seznam literatury podle dané citační normy (viz níže)

16 C ITACE V ODBORNÉM TEXTU : I A II CITACE Primární = zdroj, o kterém jste četli, ale nečetli jste ho Sekundární = pramen, který jste četli II zdroje nejsou nikdy prezentovány úplně a může také dojít ke zkreslení informace. Pokud není primární zdroj dostupný, ale vy na něj stále chcete odkazovat, odkažte oba prameny – primární i sekundární zdroj v textu, ale v závěrečném seznamu odcitujte pouze sekundární zdroj.

17 C ITACE V ODBORNÉM TEXTU : I A II CITACE Př: Chcete odkazovat v textu na studii Nguyena a Leeho z roku 1989, o které jste četli ve studii od Beckera a Selingmana z roku 1996. Použijte jednu z následujících forem: Poznámka: V závěrečném seznamu citujeme pouze Beckera a Seligmana!!!

18 C ITAČNÍ NORMY Citovat lze podle různých stylů. Záleží na oboru, v němž působíte.Pokud píšete článek pro nějaký konkrétní časopis, je dobré se předem informovat, jaký citační styl se v redakci používá. Nejčastěji používané styly jsou tyto: ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 - česká verze mezinárodních norem pro tvorbu citací tradičních a elektronických dokumentů APA APA - citační styl vytvořený pro potřeby American Psychoogical Association, své uplatnění nachází zejména v psychologii a dalších příbuzných oborech MLA MLA - citační styl využívaný v humanitních oborech (zejména jazykověda), manuál v PDFPDF Chicago Chicago - citační styl pro potřeby společenských věd, popisuje také citování vysokoškolských kvalifikačních prací Harvard - citační styl Harvard Bussiness School Vancouver Vancouver - norma obsahující citační styl pro publikování v časopisech zaměřených na lékařství, biomedicínu, lékařské technologie a zdravovědu, manuál v PDFPDF AMA - citační styl vytvořený American Medical association se využívá zejména v lékařství a oborech zaměřených na biologii, manuál v PDFPDF CSE CSE - citační styl nacházející uplatnění v přírodních vědách

19 C ITAČNÍ NORMY Pro naše potřeby: APA style http://www.apastyle.org/index.aspx Více viz materiál: L. Šťastné ve studijních materiálech

20 S EZNAM LITERATURY Ne odrážky Podle abecedy Může být dělen (monografie/články v odborných periodicích/internetové zdroje)

21 P ŘÍKLADY CITACÍ – ZDE ISO 690

22 P ŘÍKLADY CITACÍ

23

24 P LAGIÁTY

25 P LAGIÁT – NEJHORŠÍ MOŽNÝ PROHŘEŠEK Co je zakázané: Plagiát: záměrné okopírování cizího textu bez uvedení zdroje Koluze: nepřiznání spoluautorství další osoby/předstírání spoluautorství na díle jiné osoby Self-plagiát: necitování vlastních děl Co je neetické: Nedostatečné a nesprávné citování Více viz: http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat- vskp/doporuceni/plagiatorstvi/co-je-plagiatorstvi.html http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat- vskp/doporuceni/plagiatorstvi/co-je-plagiatorstvi.html

26 A NEB JAK SI UDĚLAT OSTUDU

27 A NEB JAK SE NECHAT VYHODIT ZE ŠKOLY

28 C O SE SMÍ Kompilát: složení myšlenek a závěrů sebraných z více jiných původních textů, ne však kopírování celých doslovných pasáží textu. neobsahuje žádný nový tvůrčí poznatek k tématu je pouze složením již známých a publikovaných faktů a podává ucelený pohled na danou problematiku. použité zdroje se řádně citují Všeobecně známá fakta: Jedná se o takové informace, které jsou obecně známé, nezpochybnitelné, popřípadě snadno ověřitelné ve všeobecných publikacích (encyklopedie nebo základní učebnice). Příklad: „Sněžka je nejvyšší hora České republiky.” „Isaac Newton zformuloval tři základní pohybové zákony.” V případě pochybnosti se doporučuje údaj ocitovat Více viz: http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/doporuceni/plagiatorstvi/co-neni-plagiatorstvi.html http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/doporuceni/plagiatorstvi/co-neni-plagiatorstvi.html

29 V YHLEDÁVÁNÍ LITERATURY – JAK POSTUPOVAT

30 K ROK 1: Z ÁKLADNÍ ORIENTACE V TÉMATU FF MU/MZK – najít knihy o tématu http://knihovna.phil.muni.cz/ http://www.mzk.cz/katalogy-databaze/online- katalogy

31 K ROK 2: I DENTIFIKACE KLÍČOVÝCH STUDIÍ Najít autory, kteří o tématu píší Ze školních počítačů: WebOfScience www.webofknowledge.com Z domácího počítače: nutno se přihlásit přes vzdálený přístup: https://ezdroje.muni.cz/vzdaleny_pristup/

32 K ROK 3: Č ETBA Nedá se nic dělat, musí se to přečíst…

33 P SANÍ V TÝMU Google docs: docs.google.com

34 P SANÍ PRÁCE – UKÁZKA PRÁCE SE SOFTWAREM QIQQA

35 R ESEARCH MANAGER – FREE FROM WWW. QIQQA. COM

36 L ITERATURA H. Kubátová: Rukověť autora diplomky http://www.ulozto.cz/xcUEfuk/kubatova-h-rukovet- autora-diplomky-pdf


Stáhnout ppt "PSA_016 Ú VOD DO PSYCHOLOGIE Vyhledávání literatury a psaní práce Jiří Čeněk, PSÚ FF MU."

Podobné prezentace


Reklamy Google