Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Kód vzd ě lávacího materiálu: VY_62_INOVACE_0107 Název vzd ě lávacího materiálu: Ochranné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Kód vzd ě lávacího materiálu: VY_62_INOVACE_0107 Název vzd ě lávacího materiálu: Ochranné."— Transkript prezentace:

1 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Kód vzd ě lávacího materiálu: VY_62_INOVACE_0107 Název vzd ě lávacího materiálu: Ochranné prvky bankovek Datum vytvo ř ení: 8. 2. 2013 Jméno aurora: Ing. Michaela Michalicová P ř edm ě t: Ú č etnictví Ro č ník: t ř etí Anotace – zp ů sob použití ve výuce: Pracovní list slouží k procvi č ení znalostí ochranných prvcích bankovek Č R. Datum pilotního ov ěř ení: 12. 2. 2013 Ov ěř eno ve t ř íd ě : 3. G

2 Bankovky (Ochranné prvky) Hotovostní peníze

3 Vodoznak Je sou č ástí ochrany papíru a vzniká již p ř i jeho výrob ě. Je použit tzv. lokální stup ň ovitý vodoznak, tj. kombinace pozitivního (tmavého) a negativního (sv ě tlého) s r ů znými stupni odstín ů mezi nejtmavší a nejsv ě tlejší č ástí. Je z ř eteln ě viditelný, jestliže se podíváme na bankovku proti sv ě tlu.

4 Barevná vlákna Na nov ě jších vzorech bankovek jsou v papíru zapušt ě na ochranná vlákna viditelná i pouhým okem. Jejich barva je oranžová a jsou dlouhá 6 mm. Nejlépe jsou viditelná na bílých nepotišt ě ných okrajích bankovky

5 Okénkový proužek s mikrotextem Je to proužek z um ě lé metalizované hmoty, na kterém je zdola nahoru č itelný negativní mikrotext ozna č ující nominální hodnotu bankovky.

6 Skrytý obrazec Je založen na optickém efektu vyvolaném specifickým uspo ř ádáním plastických linek hlubotisku, na které dopadá sv ě tlo. Hovo ř íme také o tzv. “sklopném efektu”. Skrytý obrazec se stane neviditelným tehdy, sklopíme-li bankovku ve výši o č í do vodorovné polohy proti zdroji sv ě tla. Z delší strany bankovky je obrazec pozitivní (tmavý), z kratší strany negativní (sv ě tlý).

7 Mikrotext Jeho umíst ě ní u jednotlivých bankovek je individuální, je skrytý zpravidla v drobném dezénu bankovky, který je sou č ástí jednotlivých vyobrazení na bankovce, nebo je dopl ň uje. Pouhým okem bez lupy je rozeznatelný jen z č ásti.

8 Iridiscentní pruh prvek založený na optickém efektu, který závisí na úhlu dopadu sv ě tla na speciální barvu. Tato speciální barva se stává sou č ástí bankovky již p ř i výrob ě papíru. Ochranný duhov ě prom ě nlivý pruh o ší ř ce cca 20 mm je umíst ě n na lícní stran ě blíže pravému okraji bankovky.

9 Proměnlivá barva Tento ochranný prvek, je založen na optickém efektu, který závisí na úhlu dopadu sv ě tla na speciální tiskovou barvu. Segment vytišt ě ný speciální tiskovou barvou m ě ní své zbarvení v závislosti na tom, v jakém úhlu se bankovka sklopí proti dopadajícímu sv ě tlu.

10 Soutisková značka Soutisková zna č ka je jedním z ochranných prvk ů technologie plošného tisku. Vzniká tak, že ob ě strany bankovky jsou tišt ě ny sou č asn ě. Z jedné strany bankovky je viditelná pouze jedna č ást zna č ky, z druhé strany č ást zbývající.

11 Forma peněz v současné době Mince a bankovky Depozity (vklady na ú č tech v bankách) Cenné papíry (šeky, sm ě nky apod.)

12 Otázky k opakování Který ochranný prvek bankovek je z ř eteln ě viditelný, jestliže se podíváme na bankovku proti sv ě tlu? Jaký ochranný prvek má tzv. sklopný efekt? Které ochranné prvky jsou založeny na optickém efektu?

13 Zdroje použité v materiálu http://www.cnb.cz


Stáhnout ppt "VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Kód vzd ě lávacího materiálu: VY_62_INOVACE_0107 Název vzd ě lávacího materiálu: Ochranné."

Podobné prezentace


Reklamy Google