Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluNávykové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluNávykové."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluNávykové poruchy (VY_32_INOVACE_04.02.15) AutorMgr. Monika Malá Tematická oblastPatopsychologie Ročníkosmý Datum tvorbyZáří 2012 Anotace Prezentace je určena pro výuku patopsychologie v semináři v psychologie v maturitním ročníku, seznamuje studenty s problematikou návykových poruch, základními termíny v oboru, dělením psychoaktivních látek. Metodický pokyn Šablona slouží jako digitalizovaná učebnice pro žáky semináře z psychologie, jednotlivé strany prezentace na sebe tematicky navazují, řeší problematiku psychopatologie. Časová dotace materiálu je 30 minut.

2 Návykové poruchy Mezi nemoci ř adíme zdraví škodlivé návyky. V užívání návykových látek rozlišujeme: 1. akutní intoxikaci, 2. škodlivé užívání, 3. syndrom závislosti.

3 Akutní intoxikace Je p ř echodný stav, který následuje po požití psychoaktivní látky (PAL), trvající v ě tšinou n ě kolik hodin. Závažnost intoxikace se liší podle druhu látky a požitého množství. D ů ležitá je aktuální tolerance intoxikované osoby v ůč i požité látce. (5 piv pro malé dít ě m ů že znamenat vážný problém, ale pro 30letého pijáka je to b ě žný denní p ř ísun.)

4 Škodlivé užívání Výsledkem je aktuální zdravotní, psychické nebo sociální poškození. Rozliš druhy poškození: Č lov ě k, který celý ve č er užívá alkohol má ztíženou koordinaci pohyb ů a post ř eh, h ůř e artikulujeme, m ů žeme mít zažívací potíže, ráno výpadky pam ě ti a nakonec se mu po dlouhodobém užívání rozpadne i rodina a ztratí zam ě stnání.

5 Syndrom závislosti Vyzna č uje se souborem psychických a somatických zm ě n. Zm ě ny vznikají díky užívání PAL. Diagnostikuje se, jestliže se po dobu alespo ň 1 m ě síce nebo opakovan ě vyskytují sou č asn ě 3 nebo více následujících projev ů : 1. silná touha po PAL, 2. snížená schopnost kontroly ohledn ě za č átku, ukon č ení a množství konzumace, 3. t ě lesný abstinen č ní syndrom p ř i ukon č ení nebo snížení konzumace, 4. zvyšování dávky pro vyvolání ú č ink ů drogy, 5. zanedbávání jiných aktivit, č as jen na PAL, 6. trvalá konzumace drogy.

6 PAL dělíme do skupin podle účinku na: alkohol, farmaka, opioidy, stimulancia, halucinogeny, kokain, kanabis, t ě kavá rozpoušt ě dla.

7 Domácí úkol Zjisti nejbližší poradnu specializující se na PAL. Nízkoprahové centrum, které se specializuje na drogov ě závislé (místo, otevírací dobu).

8 Alkohol Zp ů sobuje euforickou náladu, uvoln ě ní. Redukuje sociální zábrany. P ř i požití dochází ke snížení intelektuálních a motorických funkcí, což vede ke zpomalení reakcí a schopností adekvátn ě posoudit situaci. V Č R legální PAL od 18 let, p ř i požití je zde zákaz ř ízení motorových vozidel.

9 Farmaka Nej č ast ě ji jsou zneužívány léky proti úzkosti, které vedou ke zklidn ě ní a uvoln ě ní, jsou tlumivé a navozují spánek. Č asto se konzumují v kombinaci s alkoholem. N ě které léky jsou jen na léka ř ský p ř edpis.

10 Opioidy - opium, morfin, heroin, metadon. Navozují pocit pohody a euforie, který p ř i delším užívání mizí, závislí pak užívají opioidy proto, aby nem ě li abstinen č ní p ř íznaky. Držení drog je nelegální, braní opioid ů je č asto spojeno s trestní č inností. Muži nej č ast ě ji páchají majetkovou trestní č innost, ženy prostituují. Metadon bývá p ř edepisován dlouhodob ě závislým lidem, jeho podávání je kontrolováno.

11 Stimulancia - pervitin, extáze -vyrábí se chemicky. Užívá se ke zlepšení koncentrace, výkonnosti, navození euforie, mají negativní vedlejší ú č inky, nap ř. paniku, depresivitu, pravidelné psychotické ataky – stíhy. Somaticky zp ů sobí nejistou ch ů zi, sucho v ústech, výkyvy krevního tlaku, poruchy srde č ního rytmu. Po odezn ě ní ú č inku drogy se objeví spavost, svalová kocovina, bolesti hlavy, pr ů jmy, zvracení.

12 Halucinogeny LSD Vyvolávají exogenní psychózu se zm ě nami vnímání reality, dochází ke zm ě nám myšlení, vnímání a afektu. Uživatel mívá optické a sluchové halucinace, zm ě ny v prostoru a č ase. Nežádoucí ú č inky jsou depresivita, strach, kolísání nálady. Po odezn ě ní akutní intoxikace p ř etrvávají i týdny poruchy koncentrace.

13 Kokain Podobné ú č inky jako stimulancia – výroba je na p ř írodní bázi z koky. P ř i užití nejprve dochází ke zvýšení aktivity, euforii, zvýšené pozornosti, p ř i č emž je redukována pot ř eba spánku a chu ť k jídlu. P ř i delším užívání zp ů sobuje pocity strachu, depresivní rozlady, psychotické ataky – stíhy. Kokain se užívá nitrožiln ě, š ň upe se. Č asto je v „ ř ezané“ form ě, je nebezpe č í, že distributor ve snaze více vyd ě lat, p ř idá do drogy mouku, sodu, sádru, nebo n ě jaký č istící p ř ípravek.

14 Kanabis Hašiš, marihuana. Jedna z nej č ast ě ji užívaných PAL. Navozuje zm ě ny nálady a vnímání, pocit št ě stí, zpomalené vnímání č asu, rozvíjí se siln ě asociativní myšlenkové pochody. P ř i delším užívání m ů že dojít ke ztrát ě kontaktu s realitou, snížené schopnosti zvládat každodenní úkoly, poruchám koncentrace a pam ě ti a psychotickým reminiscencím tzv. flashbacks. Vyšší THC v sou č asné droze zp ů sobuje makroskopické zm ě ny mozku.

15 Těkavá rozpouštědla Toluen, trichloretylen, benzin. Navozují zm ě ny v ě domí a euforii, ú č inek trvá asi 30 minut, ale látky jsou vysoce toxické, brzy dochází k atrofii mozku. Snižuje se koncentrace, schopnost myšlení, dochází k poruchám v ě domí, orientace. Jedná se o drogu, která nejde nadávkovat. Ř íká se jí droga chudých a hloupých. Po jejím užívání se doslova „gumuje“ mozek.

16 Test: 1. Vyjmenuj projevy syndromu závislosti. 2. Jaký význam má zkratka PAL? 3. Jakou znáš legální drogu? 4. Srovnej ú č inky opiát ů a stimulant ů. 5. Které droze ř íkáme droga hloupých a pro č ?

17 Zdroj: Mgr. Kate ř ina Juklová, Mgr. Radka Skorunková: Základy psychopatologie, Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009, Hradec Králové


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiáluNávykové."

Podobné prezentace


Reklamy Google