Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DUM - Digitální U č ební Materiál Název školy:St ř ední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 I Č O: 25018507 REDIZO: 600010520.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DUM - Digitální U č ební Materiál Název školy:St ř ední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 I Č O: 25018507 REDIZO: 600010520."— Transkript prezentace:

1 DUM - Digitální U č ební Materiál Název školy:St ř ední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 I Č O: 25018507 REDIZO: 600010520 _________________________________________________________________________________________________ Vzd ě lávací oblast:Ob č anská nauka Název a č íslo DUMu:Sociáln ě patologické jevy III.; VY_32_INOVACE_D2_11 Anotace:Interaktivní výklad z oblasti soc.patolog.jev ů -drogové závislosti T ř ída a datum ov ěř ení :2.A ; 16.11.2012 Autor:Mgr. Ludmila Muchová Registra č ní č íslo:CZ.1.07/1.5.00/34.0701

2 Sociálně patologické jevy III.

3  Sociáln ě..? =SPOLE Č ENSKY  Patologické...? =ZÁVADNÉ  spole č ensky závadné jevy  jevy ohro ž ující spole č nost  VANDALISMUS  PROSTITUCE  DROGOVÉ ZÁVISLOSTI  PATOLOGICKÉ HRÁ Č STVÍ  SYNDROM CAN

4 Drogové závislosti  brainstorming – co víte o drogách…..?  skute č ná hrozba civilizace  vývoj k úto č n ě jším drogám  klesá v ě ková hranice u ž ivatel ů  souvisí s organizovaným zlo č inem  p ř í č ina trestných č in ů  poškození zdraví t ě lesné i duševní  zasahují velké skupiny obyvatelstva  týkají se p ř edevším mladé generace  drogy jsou problémem kriminologickým, sociálním a zdravotnickým

5 Co jsou drogy  = psychoaktivní látky, které mají vliv na v ě domí, náladu a chování č lov ě ka  = jsou vpraveny do lidského organizmu jakoukoliv cestou a zasahují p ř edevším do jeho vyšší nervové č innosti a do č asn ě m ě ní pocity pro ž ívání, nálady a vylad ě ní duševního stavu

6 Drogová závislost  Diskuse – jak se projevuje..?  = silná touha u ž ívat látku a pokra č ovat v u ž ívání za ka ž dou cenu  tendence dávky zvyšovat  psychická a fyzická závislost  abstinen č ní p ř íznaky (abstinen č ní syndrom)

7 Proč vzniká drogová závislost?  Diskuse…..  závisí na struktu ř e osobnosti  p ů sobení sociálního prost ř edí  spoušt ě cím mechanismem m ůž e být…? STRES, momentáln ě t ěž ká ž ivotní situace, neschopnost jedince ř ešit problémy  dostupnost drogy, její typ a charakter  zv ě davost  mít ve skupin ě vrstevník ů své místo

8 Stupně závislosti:  1.Pokusné, jednorázové setkání s drogou….experiment  2. Nadm ě rné u ž ívání drogy, i u ž ívání v dob ě t ě hotenství, bezprost ř edn ě p ř ed ř ízením auta…..zneu ž ívání  3. P ř izp ů sobení se u ž ívání drog a nutnost drogu brát….závislost (fyzická a psychická)

9 Dělení drog  Látky centráln ě tlumivé…..? = alkohol, barbituráty, trankvalizéry  Opiáty….? =opium a jeho deriváty- kodein, heroin, morfin, methadon  Stimulantia….? =amfetaminy, fenmatrazin, pervitin, kokain, nikotin, kofein

10 Dělení drog  Halucinogeny….? =LSD, Mezkalin  Konopí…? =hašiš, marihuana  Inhalanty….? =organická rozpoušt ě dla a další chemikálie  Lé č iva….?  = analgetika, antipyretika

11 Co se děje při užívání drog?  Látky centráln ě tlumivé: je narušeno vnímání a motorika  Opiáty: po po č áte č ní fázi se č lov ě k cítí lépe, po č ase se dostaví abstinen č ní syndrom, klesá kontrola chování, normáln ě se jedinec cítí jen po po ž ití opiátu.  Stimulantia:libé pocity se postupn ě m ě ní v nelibé, jedinec trpí stihomamen, m ůž e dojít k rozvoji paranoidního syndromu.  Halucinogeny: nevypo č itatelné ú č inky, výskyt halucinací a vidin.  Konopí: vstupní brána do sv ě ta drog s psychotropními ú č inky.  Inhalanty: poškození mozku, jater a dýchacích cest, pasivní postoj k abnormálním po ž itk ů m, nebezpe č í otravy, útlum psychomotoriky, strach z neznámého, nejh ůř e zvladatelné p ř ípady!!!  Lé č iva: kolísání nálad, rozlada, nep ř im ěř ené chování

12 Víte, že…(doplňte)  nejznám ě jší a nejrozší ř en ě jší tlumivou centráln ě tlumivou látkou je…….? alkohol?  nejstarší drogou, její ž existence a psychotropní ú č inky jsou dolo ž eny ji ž kolem roku 3000 p ř.n.l. je….? konopí?  drogou um ě lc ů v 60. letech bylo…..? LSD?

13 Víte, že…(doplňte)  inhalanty jsou ozna č ovány jako…? drogy hloupých  pervitin byl vyroben v…..? Japonsku v roce 1888. Za druhé sv ě tové války ho pou ž íval letci kamikadze p ř i sebevra ž edných letech.  drogou zp ů sobující sexuální apetenci č asto nazývaná drogou prostitutek je….? kokain

14 Použitá literatura:  Jan Soch ů rek, Vybrané kapitoly ze sociální patologie, II.díl.,Liberec 2001,46 stran.ISBN 80-7083-495-1  Odmaturuj: ze spole č enských v ě d. Brno: DIDAKTIS, 2008, s. 28-30. ISBN 978-80-7358-122-0.  Barbora Č adová a kol., Maturitní otázky-Ob č anský a spole č enskov ě dní základ, Praha:Fragment,2008, stran224, ISBN 978-80-253-0600-0


Stáhnout ppt "DUM - Digitální U č ební Materiál Název školy:St ř ední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 I Č O: 25018507 REDIZO: 600010520."

Podobné prezentace


Reklamy Google