Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná podpora v kontextu finanční krize Magda Olyšarová 6. Ledna 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná podpora v kontextu finanční krize Magda Olyšarová 6. Ledna 2009."— Transkript prezentace:

1 Veřejná podpora v kontextu finanční krize Magda Olyšarová 6. Ledna 2009

2 2 Veřejná podpora Veřejná podpora v kontextu finanční krize 1. Regulace podpory z veřejných prostředků v EU vs. USA 2. Regulace veřejné podpory v EU 3. Podpora pro banky v obtížích (EU) 4. Uvolnění zákazu veřejné podpory v dalších sektorech (EU) 5. Pomoc bankám ve Velké Británii 6. Pomoc bankám v Německu 7. Pomoc bankám v USA 8. Další rozšíření pomoci v USA

3 6. Ledna 2009 3 Veřejná podpora 1. Regulace pomoci z veřejných prostředků v EU vs. USA  EU  Opatření přijímaná členskými státy nesmí představovat veřejnou podporu  Dohled Evropské komise (EK)  USA  Veřejná podpora není na federální úrovni regulována  Vetší volnost při přípravě a realizaci záchranných opatření

4 6. Ledna 2009 4 Veřejná podpora 2. Regulace veřejné podpory v EU  Cíle regulace  Ochrana soutěže na vnitřním trhu EU  Omezeni zneužívání podpory ve prospěch „národních šampionů“  Ochrana ekonomicky slabších členských států  Omezení morálního hazardu  Transparentnost poskytování finančních prostředků potřebným podnikům / odvětvím  Ochrana spotřebitele

5 6. Ledna 2009 5 Veřejná podpora 2.1 Co je to veřejná podpora?  Právní základ Článek 87 (1) Smlouvy o ES – zákaz poskytování veřejné podpory  Veřejná podpora je pomoc v jakékoli formě, která: 1. Je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků 2. Zvýhodňuje určitý podnik nebo odvětví 3. Narušuje hospodářskou soutěž nebo hrozí jejím narušením 4. Může ovlivnit obchod mezi členskými státy  Podpora, která splňuje všechny uvedené znaky je zakázaná

6 6. Ledna 2009 6 Veřejná podpora 2.2 Pomoc poskytnutá z veřejných prostředků  Pomoc musí být poskytnuta z veřejných prostředků  z rozpočtů krajů, obcí a měst  z prostředků státních fondů, zdravotního a sociálního pojištění  z prostředků veřejných podniků, pokud je rozhodnutí o poskytnutí pomoci přičitatelné státu  Pomoc může být poskytnuta v jakékoli podobě, např. jako  přímý převod kapitálu (dotace)  zvýšení základního kapitálu  záruka  daňové zvýhodnění (posečkání, odklad), prominutí sociálního a zdravotního pojištění  úvěr poskytnutý za zvýhodněných podmínek  prominutí cla, apod.

7 6. Ledna 2009 7 Veřejná podpora 2.3 Ekonomické zvýhodnění podniku  Pomoc musí vést k ekonomickému zvýhodnění, které by podnik (beneficient) nezískal v běžných obchodních vztazích  Podnik – pojem evropského práva – široký výklad:  Osoba, bez ohledu na právní formu, která vykonává ekonomickou aktivitu (alespoň potenciální konkurenční vztah k jiným osobám)  Obchodní společnosti, nadace, občanská sdružení, podnikatelé fyzické osoby, lékaři, advokáti, zemědělci, nemocnice, apod.  Zvýhodnění - poskytnutí finančních prostředků, či jiné asistence, nebo prominutí povinností, které není na trhu obvyklé a snižuje náklady, které by podnik za normálních podmínek musel nést

8 6. Ledna 2009 8 Veřejná podpora 2.3 Ekonomické zvýhodnění podniku  Základním znakem zvýhodnění je selektivita  Podpora určitým oblastem - regionální podpora  Podpora pro specifickou kategorii podniků (SME), nebo pro specifickou aktivitu  Pomoc udělená jen určitému podniku / skupině podniků na základě volného uvážení (diskrece) poskytovatele  Nejde o obecná opatření aplikovatelná bez rozdílu na veškeré podniky ve všech odvětvích členského státu  Daň z příjmu, včetně progresivního zdanění

9 6. Ledna 2009 9 Veřejná podpora 2.3 Ekonomické zvýhodnění podniku  Příklady zvýhodnění  Podnik získá do pronájmu pozemek ve vlastnictví státu za nájemné nižší než tržní  Podnik prodá státu nemovitost za cenu vyšší než tržní  Podnik získá zdarma prioritní přístup k infrastruktuře  Podnik získá od státu rizikový kapitál za výhodnějších podmínek než by získal na trhu

10 6. Ledna 2009 10 Veřejná podpora 2.4 Narušení soutěže a dopad na trh mezi členskými státy  Narušení soutěže  Široká interpretace – jakákoli podpora z veřejných prostředků poskytnutá selektivně může narušit soutěž na trhu (stačí hrozba narušení)  Dopad na trh mezi členskými státy  Podmínka splněna, pokud příjemce podpory vykonává ekonomickou aktivitu (i neziskové organizace) a působí na trhu, na kterém probíhá obchod mezi členskými státy  Podnik je v soutěži se soutěžiteli z jiných členských států, i když sám své výrobky nebo služby nevyváží (podpora posiluje jeho postavení na domácím trhu oproti ostatním soutěžitelům, včetně dovozců)

11 6. Ledna 2009 11 Veřejná podpora 2.5 Opatření, která nejsou veřejnou podporou  Opatření obecné povahy (snížení daní)  Opatření, která splňují tzv. princip soukromého investora  Opatření, která splňují tzv. princip soukromého věřitele  Kompenzace za poskytování služeb obecného hospodářského významu (služby, které by soukromý investor bez dotací neposkytoval, např. univerzální služba v telekomunikacích, nebo v poštovních službách)  Opatření de minimis

12 6. Ledna 2009 12 Veřejná podpora 2.5.1 Princip soukromého investora a princip soukromého věřitele  Princip soukromého investora  Stejné podmínky pro soukromý a veřejný sektor – stát jako investor by měl poskytovat kapitál v zásadě za stejných podmínek jako soukromý investor, s poskytnutým kapitálem nesmí udělit podnikům zvýhodnění, které by nedostali od soukromého investora (používá se pro kapitálové injekce, privatizace, apod.).  Princip soukromého věřitele  Stát jako věřitel může sjednat s dlužníkem mírnější režim splácení dluhu, pokud by na stejné podmínky přistoupil i soukromý věřitel (používá se pro úvěrové transakce, odklady splátek, postupování pohledávek apod.)

13 6. Ledna 2009 13 Veřejná podpora 2.5.2 Služby obecného hospodářského významu  Financování služeb veřejného zájmu  Univerzální služba (telekomunikace, poštovní služby) – kompenzace ztrát z poskytování služeb pro veřejnost za dostupnou cenu  regulované jízdné, apod.  Kompenzace je dovolená, pokud splňuje tyto podmínky zajišťující transparentnost (rozhodnutí Altmark)  Veřejná služba je definovaná  Stát pověřil společnost výkonem této služby  Systém financování nastaven dopředu (stanovena objektivní a transparentní kritéria)  Přiměřená kompenzace (pouze do výše nákladů a přiměřeného zisku)  Pokud podnik není vybrán na základě výběrového řízení, výše kompenzace musí být určena na základě analýzy nákladů, které by vznikly při plnění těchto povinností typickému dobře provozovanému podniku dostatečně zaopatřenému prostředky, aby byl schopen plnit požadavky veřejné služby

14 6. Ledna 2009 14 Veřejná podpora 2.5.3 Opatření de minimis  Podpora, která je vzhledem ke své velikosti zanedbatelná a nemůže ovlivnit vnitřní trh  Nařízení EK 1998/2006 - hranice de minimis  Podpora nesmí přesáhnout 200 tisíc EUR za období posledních tří let pro jeden podnik  Jiná úprava stropů de minimis pro specifická odvětví (zemědělství, rybolov, doprava)

15 6. Ledna 2009 15 Veřejná podpora 2.6 Výjimky ze zákazu veřejné podpory  Obecné - čl. 87 (2) Smlouvy o ES  Nutný předchozí souhlas EK  Individuální - čl. 87 (3) Smlouvy o ES  Nutný předchozí souhlas EK  Skupinové – neřízení EK  Nepodléhá předchozímu souhlasu, ex post notifikace EK

16 6. Ledna 2009 16 Veřejná podpora 2.6 Výjimky ze zákazu veřejné podpory  Výjimky formulovány v tzv. Nařízeních o blokových výjimkách  Forma nařízení – bezprostředně závazný a přímo aplikovatelný právní předpis, netřeba transponovat do národního práva  Pokud opatření splňuje podmínky blokové výjimky, může být implementováno, není třeba notifikovat Evropské komisi

17 6. Ledna 2009 17 Veřejná podpora 2.6 Výjimky ze zákazu veřejné podpory  GBER – Nařízení č. 800/2008, účinné od srpna 2008  Podpora pro malé a střední podnikání (SME)  Veřejná podpora zaměstnanosti  Veřejná podpora na vzdělávání  Regionální veřejná podpora  Veřejná podpora na ochranu životního prostředí,  Veřejná podpora rizikového kapitálu  R&D veřejná podpora a  Veřejná podpora malých podniků založených a řízených ženami

18 6. Ledna 2009 18 Veřejná podpora 2.6 Výjimky ze zákazu veřejné podpory  Sektorová pravidla - zvláštní režim poskytování veřejné podpory pro některé sektory  Zemědělství, lesnictví, rybolov  Doprava  Televizní a rozhlasové vysílání, uhelný průmysl, elektrárenství, poštovní služby, loďařský průmysl

19 6. Ledna 2009 19 Veřejná podpora 2.7 Notifikace veřejné podpory  Ex ante notifikace – členské státy oznámí záměr udělit veřejnou podporu Evropské komisi před její implementací (notifikační formuláře publikované Komisí)  Komise rozhoduje, zda opatření je veřejnou podporou a zda je zakázané, tj. neslučitelné se společným trhem a zda spadá pod některou z výjimek  Opatření spadající pod blokové výjimky není třeba notifikovat!  Zakázaná podpora udělená bez schválení Komise = nezákonná podpora  Komise nařídí členskému státu, aby byla nezákonná podpora vrácena

20 6. Ledna 2009 20 Veřejná podpora 2.7 Notifikace veřejné podpory  Opatření spadající pod některou z blokových výjimek  Povinnost členského státu oznámit Komisi do 20 dnů od poskytnutí podpory (neplatí pro de minimis)  Ostatní opatření je třeba notifikovat ex ante  Nařízení ES č. 794/2004 (procesní postup Komise) 1. Notifikace – prostřednictvím stálého zastoupení ČR u EU (standardizované formuláře) 2. Žádost o dodatečné informace – pokud notifikace není úplná (obvykle 20 dnů) 3. Předběžné vyšetřování – dva měsíce na přezkum notifikace (od okamžiku podání úplné notifikace, tj. po doplnění informací vyžádaných Komisí) 4. Pozitivní rozhodnutí – nejedná se o veřejnou podporu / podpora je slučitelná – implementace opatření 5. Negativní rozhodnutí – otevření formálního vyšetřování

21 6. Ledna 2009 21 Veřejná podpora 2.7 Notifikace veřejné podpory  Otevření formálního vyšetřování  Komise publikuje popis veřejné podpory v Official Journalu (OJ) a na svých webových stránkách (http://ec.europa.eu/comm/competition/elojade/state_aid/) a vyzve členské státy a třetí osoby, které mají zájem na řízení, k vyjádřeníhttp://ec.europa.eu/comm/competition/elojade/state_aid/  Komise příjme rozhodnutí – a) Pozitivní – podpora může být implementována) b) Negativní (zákaz podpory) c) Pozitivní s podmínkami (podpora může být implementována za v rozhodnutí stanovených podmínek)  Maximální doba formálního řízení – 18 měsíců  Žaloba k ESD (Soud první instance) – členský stát nebo osoba, která prokáže právní zájem (soutěžitel, adresát podpory – přísný test)

22 6. Ledna 2009 22 Veřejná podpora 2.7 Notifikace veřejné podpory T = úplná notifikace Nejedná se o podporu Podpora slučitelná Pochybnosti o slu č itelnosti – rozhodnutí zahájit formální vyšet ř ování Nejedná se o podporu Podpora slučitelná 1 Podpora nemůže být uskutečněna Formální vyšetřování (úprava opat ř ení) T + 18 m Lze prodlou ž it se souhlasem čl. státu 1) Pozitivní rozhodnutí může být podmíněno splněním závazků Předběžné šet ř ení T + 2 m

23 6. Ledna 2009 23 Veřejná podpora 3. Podpora pro banky v obtížích (EU)  Forma  Podpora poskytnutá jednotlivým bankám („banking bail-outs“)  Roskilde Bank (Dánsko), Sachsen LB, IKB, Hypo Real, (Německo), Bradford and Bingley, Northern Rock (VB), Dexia (Be/Fr/Lx), Fortis, KBC, Ethias (Belgie), AEGON, ING (Nizozemí), Kaupthing Bank Finland AB (Finsko)  Obecné programy pomoci bankovnímu sektoru  Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Nizozemí, Portugalsko, Švédsko, VB, Španělsko, Rakousko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Itálie, Slovinsko

24 6. Ledna 2009 24 Veřejná podpora 3. Podpora pro banky v obtížích (EU)  Pokud záchranné opatření splňuje všechny znaky VP, musí být oznámeno EK a nemůže být uplatněno dokud nebude schváleno EK  Pomoc jednotlivým bankám (i) je poskytována z veřejných prostředků, (ii) zvýhodňuje příjemce (banku), (iii) hrozí narušením soutěže a obchodu mezi členskými státy, protože banky poskytují služby přes hranice/zakládají pobočky  Obecné programy pomoci - (i) jsou financovány z veřejných prostředků, (ii) zvýhodňují bankovní sektor, (iii) hrozí narušením soutěže a obchodu mezi členskými státy, protože banky poskytují služby přes hranice/zakládají zahraniční pobočky

25 6. Ledna 2009 25 Veřejná podpora 3. Podpora pro banky v obtížích (EU)  Přehled záchranných opatření a programů oznámených EK členskými státy: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?re ference=MEMO/08/766&format=HTML&aged=0&la nguage=EN&guiLanguage=en

26 6. Ledna 2009 26 Veřejná podpora 3. Podpora pro banky v obtížích (EU)  13. 10. 2008 EK vydala sdělení s pokyny pro členské státy jak postupovat při poskytování podpory bankám (Sdělení)  příslib schválení veřejné podpory připravené v souladu se Sdělením během 24 hodin, v urgentních případech i přes víkend

27 6. Ledna 2009 27 Veřejná podpora 3. Podpora pro banky v obtížích (EU)  EK schvaluje jako individuální výjimky podle čl. 87(3) Smlouvy o ES  Podpora individuálním bankám – čl. 87(3c): Podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem.  Obecné programy – čl. 87(3b): Podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu hospodářství některého členského státu.  čl. 87(3b) dříve nepoužíván, nový kreativní přístup EK

28 6. Ledna 2009 28 Veřejná podpora 3. Podpora pro banky v obtížích (EU)  Hlavní zásady  Rovný přístup k veřejné podpoře bez ohledu na národnost / stát inkorporace  Dočasnost VP, pravidelné revize, VP má být upravena nebo zrušena, jakmile se zlepší podmínky na trhu  VP musí být transparentní a její rozsah omezen na nezbytné minimum  Příjemci musí nést podstatnou část nákladů na asistenci státu (např. v podobě odměny státu za poskytnuté záruky)  Zamezení zneužití VP příjemci  Státy musí provést odpovídající strukturální změny sektoru a v případech individuální VP restrukturalizovat její příjemce

29 6. Ledna 2009 29 Veřejná podpora 3. Podpora pro banky v obtížích (EU)  Forma veřejné podpory 1. Záruky za závazky finančních institucí  Záruky za vklady retailových klientů (cíl: obnovit důvěru klientů)  Závazky za ostatní vklady a krátko- a střednědobé „velkoobchodní“ dluhové instrumenty (cíl: podpořit mezibankovní půjčky) – časově omezená, revize EK každých 6 měsíců 2. Rekapitalizace  Kapitálové injekce z veřejných prostředků pro banky, které jsou v podstatě zdravé, ale dostaly se do obtíží kvůli extrémním podmínkám na finančních trzích (cíl: navýšení kapitálu a likvidity bank) – časově omezená, revize EK každých 6 měsíců

30 6. Ledna 2009 30 Veřejná podpora 3. Podpora pro banky v obtížích (EU)  Forma veřejné podpory 3. Pomoc při likvidaci finančních institucí (cíl: obnovit důvěru v bankovní sektor)  Rychlá likvidace  Prodej majetku za tržní hodnotu  Odškodnění věřitelů 4. Další formy pomoci s likviditou  VP nejsou:  Standardní nástroje měnové politiky, např. operace na otevřeném trhu  Záchranné půjčky bankám, pokud (i) banka je solventní a půjčka není součástí širší pomoci, (ii) půjčka plně zajištěna, (iii) sjednán úrok z prodlení a (iv) půjčka poskytnuta z iniciativy centrální banky a není zajištěna zárukou státu

31 6. Ledna 2009 31 Veřejná podpora 3. Podpora pro banky v obtížích (EU)  Podpora individuálním bankám  Postup jako při veřejné pomoci podnikům v obtížích (Rescue and Restructuring Aid)  Podnik obvykle musí do 6 měsíců od poskytnutí veřejné podpory sestavit restrukturalizační plán, který schvaluje EK, na základě tohoto plánu pak může EK schválit další financování.  Při posuzování restrukturalizačního plánu EK sleduje především:  Zajištění dlouhodobého fungování příjemce  VP musí být omezena na nutné minimum  Nedojde k nepřiměřenému narušení soutěže a příjemce nezíská neodůvodněný prospěch

32 6. Ledna 2009 32 Veřejná podpora 3. Podpora pro banky v obtížích (EU)  EK schválila:  Opatření v podobě státních záruk (Dánsko, Finsko, Portugalsko, Irsko, Nizozemí, Švédsko, Francie a Itálie),  Opatření spočívající v nákupu aktiv, tj. dluhopisů a akcií finančních institucí (Španělsko)  Komplexní opatření zahrnující kombinaci výše uvedeného (SRN, UK, Řecko)  EK dále schválila celou řadu individuálních podpor ve formě rekapitalizace (ING, Parex Banka), záruk (Fortis a Dexia), v jednom případě také rekapitalizaci pojišťovny (Aegon)  Problematická oblast – rekapitalizace – EK schválila pravidla, podle kterých mají členské státy postupovat při poskytování kapitálu bankám

33 6. Ledna 2009 33 Veřejná podpora 4. Uvolnění zákazu VP v dalších sektorech (EU)  EK uvolňuje pravidla VP i v dalších sektorech  Prosinec 2008 - EK vydala sdělení, které uvolňuje pravidla VP v některých odvětvích / pro některé beneficienty („Temporary Framework for State Aid Measures to Support Access to Finance in the Ćurrent Financial and Economic Crisis“)  Především financování pro SME a podpora ekologické politiky  Dočasná povaha uvolnění pravidel pro VP do konce 2010  rozšíření čl. 87(3b) na další sektory,  zvýšení prahu de minimis na 500.000 Euro  státní záruky za úvěry  zvýhodněné úvěry  rizikový kapitál pro SME

34 6. Ledna 2009 34 Veřejná podpora 5. Pomoc bankám ve Velké Británii  Program podpory schválen EK 13. října 2008  Rekapitalizace bank a staveních spořitelen – kapitálový vstup státu do bank a stavebních spořitelen výměnou za akciový podíl (posílení kapitálu bank);  Záruky za krátko- a střednědobé mezibankovní půjčky výměnou za tržní protiplnění (podpora mezibankovních půjček)  Rozšíření krátkodobé pomoci s likviditou poskytnuté Bank of England  Rovný přístup k pomoci, omezena v čase a v rozsahu, opatření proti zneužívání podpory  Každých 6 měsíců reporting EK

35 6. Ledna 2009 35 Veřejná podpora 5. Pomoc bankám ve Velké Británii  Northen Rock  5. Největší Hypoteční banka, hypotéky domácnostem (90% úvěrů)  Srpen, září 2007- hypoteční krize – NR nedostatek hotovosti na mezibankovních trzích  14. září 2007 pomoc s likviditou od Bank of England  Run na NR, 17. Září 2008 Ministerstvo financí se zaručilo za vklady u NR  5. Prosince 2007 opatření schválena jako rescue aid (úvěry a záruky do 6 měsíců)  Únor 2008 dočasně znárodněna  2. Dubna 2008 EK otevřela formální vyšetřování

36 6. Ledna 2009 36 Veřejná podpora 6. Pomoc bankám v Německu  Obecný program pomoci chválen 27. října 2008 a 12. prosince 2008 1. Rekapitalizace – kapitál pro banky a pojišťovny výměnou za akcie (omezení dividend, další omezení včetně stropů odměn managementu, příjemci musí do 6 měsíců předložit restrukturalizační plán) 2. Nákup aktiv – dočasný odkup aktiv finančních institucí, aktiva musí být vykoupena zpět do 36 měsíců aniž by stát utrpěl škodu, instituce musí při zpětném odkupu zaplatit státu prémii (obdobnou jako při záruce) 3. Státní záruky – stát se zaručí za krátko- a střednědobé úvěry zdravých bank výměnou za tržní protiplnění  Pomoc pod body 1 a 2 schválena do výše 80 miliard Euro  Pomoc pod bodem 3 schválena do výše 400 miliard Euro  Individuální pomoc West LB (rest. plán), IKS, Hypo Real

37 6. Ledna 2009 37 Veřejná podpora 7. Pomoc bankám v USA  Emergency Economic Stabilization Act (3. 10. 2008)  Základem TARP – Troubled Assets Release Program  Záchranu realizuje Secretary of the Treasury prostřednictvím nově zřízeného Office of Financial Stability  Záchranný balíček pomoci v celkové výši až $700 miliard  Základní balíček 250 mld.,  dodatečné financování 100 mld. a 350 mld.  Platnost balíčku do konce roku 2009, možné prodloužení až o další 2 roky

38 6. Ledna 2009 38 Veřejná podpora 7. Pomoc bankám v USA  Obsah zákona  Vymezení 1. Problémových aktiv („Troubled Assets“), do kterých může MF investovat 2. Podmínek, za kterých může MF nakupovat problémová aktiva 3. Oprávněných institucí (příjemců podpory), 4. Protiplnění ze strany příjemců  Povinnost MF držet akcie / cenné papíry osob, do kterých investuje  Omezení odměn pro top management příjemců pomoci  Pravidla pro asset management aktiv nabytých MF v důsledku pomoci, účast soukromého sektoru  MF má formulovat doporučení pro lepší regulaci finančního sektoru (ve formě zprávy pro Kongres)

39 6. Ledna 2009 39 Veřejná podpora 7. Pomoc bankám v USA  Forma pomoci 1. Nákupy aktiv  MF může investovat do (i) hypoték a cenných papírů odvozených od hypoték, pokud vznikly / byly vydány před 14. 3. 2008, (ii) ostatních cenných papírů, pokud je to nezbytné k posílení finančního sektoru  MF musí příjemce podpory získat (i) dluhopisy vyměnitelné za akcie (MF nebude vykonávat hlasovací práva), nebo (ii) „senior debt“ (právo na zaplacení dluhu před ostatními věřiteli)  Příjemci pomoci musí omezit odměny vyplácené jejich seniornímu managementu

40 6. Ledna 2009 40 Veřejná podpora 7. Pomoc bankám v USA  Forma pomoci 1. Nákupy aktiv  MF povinnost nakupovat aktiva za co nejnižší cenu stanovenou na základě tržních mechanismů, preference aukcí a využití znalců, povinné zveřejňování informací o ceně 2. Záruky za platby z problémových aktiv  Problémová aktiva vzniklá před 14. 3. 2008  Na žádost finanční instituce, záruka za řádné zaplacení jistinu a/nebo úroku  Poplatek za záruku ve výši dostatečné pro pokrytí budoucích plateb ze záruk

41 6. Ledna 2009 41 Veřejná podpora 7. Pomoc bankám v USA  Principy  Transparentnost – dohled Financial Stability Oversight Board, soudní přezkum rozhodnutí MF  Ochrana zájmů daňových poplatníků  Zajištění stability finančních trhů  Nákupy aktiv jen od „životaschopných“ společností  Zákaz diskriminace příjemců z důvodů velikosti, místa sídla, druhu aktiv, organizační formy  Ochrana obyvatel před ztrátou bydlení

42 6. Ledna 2009 42 Veřejná podpora 8. Další rozšíření pomoci v USA  Plány na rozšíření pomoci  Samotná rekapitalizace, kterou prosazovalo MF jako hlavní opatření financované z TARP, nestačí, nutné přimět banky víc půjčovat a uvolnit hypoteční trh  FED chce odkupovat nebonitní aktiva od bank a hypotečních agentur  Nový program – intervence o celkovém objemu 800 miliard dolarů – FED chce odkupovat dluhopisy a cenné papíry vázané na hypotéky a odkupovat spotřebitelské dluhové cenné papíry  Cílem je zvednout dostupnost půjček, oživit tok úvěrů, posílit spotřebu a oživit růst  Podpora automobilovému průmyslu (GM, Chrysler, Ford)


Stáhnout ppt "Veřejná podpora v kontextu finanční krize Magda Olyšarová 6. Ledna 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google