Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uherské Hradiště, Klub kultury – Reduta, 6. – 7. června 2011 Evropská federace odborových svazů veřejných služeb European Federation of Public Service.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uherské Hradiště, Klub kultury – Reduta, 6. – 7. června 2011 Evropská federace odborových svazů veřejných služeb European Federation of Public Service."— Transkript prezentace:

1 Uherské Hradiště, Klub kultury – Reduta, 6. – 7. června 2011 Evropská federace odborových svazů veřejných služeb European Federation of Public Service Unions Konference EPSU pro pracovníky kultury střední Evropy EPSU Conference for Culture Workers in Central Europe Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody

2 Program / Programme 6. 6. 2011 09.00 - Zahájení konference, uvedení návrhu programu PhDr. Josef Krejbych, tajemník EPSU pro střední Evropu PhDr. Anna Machová, předsedkyně OS pracovníků kultury a ochrany přírody (ČR) PhDr. Jaroslav Matoušek, předseda OS pracovníků kulturních zařízení (ČR) Ing. Mária Krištofičová, místopředsedkyně OS SLOVES (SR) András Foldiák, předseda OS pracovníků kultury Maďarské republiky 09.15 - "Kulturní život v Uherském Hradišti - příklad dobré praxe" Mgr. Evžen Uher, místostarosta Uherského Hradiště 09.30 - Vystoupení zástupců evropských organizací a institucí na téma "Úloha evropských struktur při ochraně národních kultur a veřejných služeb v kultuře" Penny Clarke, referentka EPSU pro místní a regionální správu a vedoucí politiky EU Lionel Fulton, organizátor průzkumu EPSU k odborovým strategiím v oblasti kultury 10.30 – Přestávka (občerstvení) 09.00 - Opening of the Conference, presentation of its Draft Programme PhDr. Josef Krejbych, EPSU Secretary for Central Europe PhDr. Anna Machová, President of the Trade Union of Workers in Culture and Nature Protection of the Czech Republic PhDr. Jaroslav Matoušek, President of the Trade Union of Workers in Cultural Facilities of the Czech Republic Ing. Mária Krištofičová, Vice-President of the TU SLOVES and President of the Section of Culture and Social Organisation of the Slovak Republic András Foldiák, President of the Trade Union of Culture of Hungary. 09.15 - "Cultural Life in Uherské Hradiště - Example of a Good Practice“ Mgr. Evžen Uher, Vice-Mayor, Uherské Hradiště 09.30 - "The Role of European Structures in the Protection of National Cultures and Public Services in the Field of Culture" Penny Clarke, EPSU Officer for Local and Regional Government and Head of EU Policy Lionel Fulton, organiser of EPSU Surwey on Union Membership and TU Strategies in the Culture Sector 10.30: Break (refreshment)

3 Program / Programme 6. 6. 2011 11.00 - Vystoupení zástupců zúčastněných odborových svazů pracovníků kultury na téma "Vliv ekonomické krize a vládních politik na rozsah a kvalitu poskytování veřejných služeb v oblasti kultury" András Foldiák, Mária Krištofičová, Anna Machová, Jaroslav Matoušek 12.15 - Diskuse 12.30 - Přestávka (oběd v Klášterní restauraci) 14.00 - Vystoupení zástupců z oblasti kultury ze Slovenské republiky na téma "Aktuální otázky kulturní praxe" Prof. PhDr. Viera Gažová, PhD. a PhDr. Zuzana Slušná, PhD., katedra kulturologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského,Bratislava Ing. Viera Šoltýsová, generální ředitelka sekce ekonomiky a projektových řízení MK SR Branislav Reznik, generální ředitel, sekce kulturního dědictví, Ministerstvo kultury SR PhDr. Viera Drahošová, ředitelka Záhorského muzea ve Skalici, členka představenstva Svazu muzeí na Slovensku 15.15 - Diskuse 15.30 - Přestávka (občerstvení) 11.00 - Presentations of representatives of participating trade unions of culture on "Influence of the Economic Crisis a Governmental Policies on the Quality of the Provision of Public Services in the Field of Culture" András Foldják, Mária Krištofičová, Anna Machová, Jaroslav Matoušek 12.15: Disscussion 12.30: Break (lunch in Klášterní Restaurant) 14.00: Presentations of representatives in the field of culture from the Slovak Republic on "Topical Questions of the Cultural Practice" Prof. PhDr. Viera Gažová, PhD. and PhDr. Zuzana Slušná, PhD., Section of Culturology of the Faculty of Philosophy of the Komenského University, Bratislava Ing. Viera Šoltýsová, General Director of the Section of the Economy and Project Management of the Ministry of Culture Branislav Reznik, General Director, Section of Cultural Inheritance PhDr. Viera Drahošová, Director of Záhorské Museum, Union of Museums in Slovakia 15.15: Disscussion 15.30: Break (refreshment)

4 Program / Programme 6. 6. 2011 16.00 - Vystoupení na téma "Otázky financování kultury z veřejných zdrojů v členských zemích Evropské unie Doc. Ing. Oskar Novotný, CSc., Národní osvětové centrum, Bratislava 16.45 - Diskuse 17.00 - Ukončení 1. dne konference 17.15 - Návštěva Památníku Velké Moravy ve Starém Městě a Archeoskanzenu v Modré 20.00 - Večeře, společenský večer (Klub Kultury - Reduta) 16.00 - Presentation on "Questions of Financement of the Culture from Public in EU Member Countries Doc. Ing. Oskar Novotný, CSc., National Adult Education Centre, Bratislava 16.45 - Disscussion 17.00 - End of the 1st day of the Conference 17.15 - Visit of the Memorial "Great Moravia" in Staré Město and Archeoskanzen in Modrá 20.00 - Dinner, social evening (Klub kultury - Reduta)

5 Program / Programme 7. 6. 2011 09.00 -Vystoupení zástupců z oblasti kultury z České republiky na téma "Financování kultury z veřejných rozpočtů, management, aktuální otázky kulturní praxe" Marta Smolíková, ředitelka organizace ProCulture a Otevřená společnost, Praha JUDr. František Mikeš, 1. náměstek ministra kultury ČR, Doc. Ing. Jiří Marek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR 10.15 - Diskuse 10.30 - Přestávka (občerstvení) 11.00 - Diskuse o společné strategii a formulování závěrů Anna Machová, Jaroslav Matoušek, Mária Krištofičová, András Foldiák, Penny Clarke ) 13.00 - Ukončení konference Josef Krejbych 13.30 - Oběd (Klášterní restaurace) 09.00 - Presentations of representatives in the field of culture from the Czech Republic on "Financement of the Culture from Public Budgets, Management, Topical Questions of the Cultural Practice“ Marta Smolíková, Director of the Organisation "ProCulture" and "Open Society", Praha JUDr. František Mikeš, First Deputy Minister, Ministry of Culture of the Czech Republic Doc. Ing. Jiří Marek, Union of Employers Association of the Czech Republic 10.15 - Disscussion 10.30 - Break (refreshment) 11.00 - Disscussion about common strategy and formulating of conclusions Anna Machová, Jaroslav Matoušek, Mária Krištofičová, András Foldiák, Penny Clarke 13.00 - Closing the Conference Josef Krejbych 13.30 - Lunch (Klášterní Restaurant)


Stáhnout ppt "Uherské Hradiště, Klub kultury – Reduta, 6. – 7. června 2011 Evropská federace odborových svazů veřejných služeb European Federation of Public Service."

Podobné prezentace


Reklamy Google