Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie Schválením žádosti projekt nekončí

2 2 POPIS HLAVNÍCH BLOKŮ ADMINISTRACE  VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  DODÁNÍ PODKLADŮ PRO VYDÁNÍ ROPD  FINANCOVÁNÍ PROJEKTU  ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

3 BENE-FILL 3

4 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4

5 5

6 6

7 7

8 PODKLADY K ROPD  Blíže specifikováno v příloze č. 1 Směrnice MŽP č. 12/2012.  Do IS BENE-FILL zanést všechna výběrová řízení spojená s realizací opatření.  Nutné pečlivě vyplnit přílohy rozhodnutí v IS BENE-FILL. 8

9 PODKLADY K ROPD  Poté je zaslat na SFŽP ke kontrole jak v elektronické tak tištěné podobě.  Veškeré dokumenty musí být aktuální, kompletní a podané k odsouhlasení pokud možno všechny najednou. 9

10 10 PODKLADY K ROPD  Projektová dokumentace  Stavební povolení  Smlouva na zpracování projektové dokumentace, případně další projektové přípravy

11 PODKLADY K ROPD 11

12 PODKLADY K ROPD  Aktuální prohlášení o plátcovství DPH  Aktualizace realizačních termínů 12

13  Smlouva/y o dílo, včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu  Podklady pro stanovení přípustné výše veřejné podpory 13 PODKLADY K ROPD

14 14  Doklady prokazující dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění PODKLADY K ROPD

15 15

16 PODKLADY K ROPD  Smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou 16

17 17  Odborný posudek  Doklad o technickém a autorském dozoru nad stavbou PODKLADY K ROPD

18  Stanovisko ČIŽP  Kopie smluv o zřízení a vedení účtů, které budou používány při administraci žádostí o platbu 18

19 PODKLADY K ROPD 19

20 20 PODKLADY K ROPD

21 Nejčastější chyby při dodávání podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace  Velmi dlouhý proces postupného dodávání podkladů ze strany žadatelů.  Změny realizace v průběhu přípravy akce s dopadem na splnění účelu dotace.  Nevyplněný IS BENE-FILL. 21

22 MONITOROVÁNÍ  Průběžné monitorovací zprávy (PMZ)  Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)  Závěrečná monitorovací zpráva (ZMZ) 22

23 23 MONITOROVÁNÍ Průběžné monitorovací zprávy  3x ročně od vydání Registračního listu  v elektronické podobě  žadatel upozorněn prostřednictvím systému Bene-fill

24 24 MONITOROVÁNÍ

25 25 MONITOROVÁNÍ

26 26 MONITOROVÁNÍ

27 27 MONITOROVÁNÍ

28 28 MONITOROVÁNÍ

29 29 MONITOROVÁNÍ

30 30 ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE  15 měsíců od ukončení realizace  Výzva k předložení podkladů prostřednictvím IS BENE-FILL  Příjemce v IS BENE-FILL vyplní údaje o povinných dokladech ZVA a všechny podklady k ZVA zašle v papírové podobě na SFŽP

31 ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE  PM schválí podklady k ZVA  Příjemce vygeneruje v IS BENE-FILL ZMZ a odešle PM  Po schválení ZMZ PM ji příjemce podpory vytiskne, opatří razítkem, podpisem statutárního zástupce a zašle na SFŽP  Schválení ZVA ze strany SFŽP 31

32 32 ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

33 33 ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE Podklady k Závěrečnému vyhodnocení akce:  Aktuální prohlášení o plátcovství DPH  Protokol o předání staveniště, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o zahájení realizace

34  Protokol o předání a převzetí dokončené stavby (nebo dodávky), u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o ukončení realizace. 34 ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

35  Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (kolaudační souhlas, doložení oslovení stavebního úřadu, případně písemný souhlas že stavbu lze užívat 35 ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

36  Doklad prokazující vlastnictví předmětu podpory (pokud nebylo doloženo již dříve)  Stanovisko projektanta k realizované akci (Potvrzení souladu realizace s projektovou dokumentací předloženou před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně zdůvodnění provedených změn). 36 ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

37  Stanovisko energetického auditora k realizované akci a dosaženým přínosům  Stanovisko ČIŽP k dokončené akci (bylo-li požadováno k žádosti) 37 ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

38 38 Závěrečná monitorovací zpráva  v elektronické i písemné podobě  po schválení podkladů k ZVA MONITOROVÁNÍ

39 Příloha k Závěrečné monitorovací zprávě:  Formulář ZVA – vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP 39

40 MONITOROVÁNÍ Ke stažení: 40

41 Nejčastější chyby při dodávání podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce  Možné nedodání požadovaných podkladů v termínu dle rozhodnutí o poskytnutí dotace (urgence ze strany SFŽP ČR, pozdní podání žádosti o změnu rozhodnutí).  Neúplné nebo problémové (záporné stanovisko k akci) podklady.  Nesprávně vyplněná závěrečná monitorovací zpráva. 41

42 DŮLEŽITÉ  Dodání kompletních podkladů pro RoPD do 6 měsíců od vydání Registračního listu  Dodání kompletních podkladů pro RoPD do 10 dnů od podpisu Smlouvy o dílo na realizaci  Dodání kompletních podkladů k ZVA do 15 měsíců od ukončení (kolaudaci) realizace 42

43 43  Děkuji za pozornost Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel.: +420 267 994 300 pavel.bajer@sfzp.cz www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Lucie Drlíková, Vladimír Fryc Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání."

Podobné prezentace


Reklamy Google