Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní infrastruktura, klíčové legislativní normy a výhled dopravního stavitelství Programovací období 2014 – 2020 Žofínské fórum 25. 4. 2016 Ing. Václav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní infrastruktura, klíčové legislativní normy a výhled dopravního stavitelství Programovací období 2014 – 2020 Žofínské fórum 25. 4. 2016 Ing. Václav."— Transkript prezentace:

1 Dopravní infrastruktura, klíčové legislativní normy a výhled dopravního stavitelství Programovací období 2014 – 2020 Žofínské fórum 25. 4. 2016 Ing. Václav Matyáš prezident

2 2 VÝSLEDKY STAVEBNICTVÍ V ROCE 2015 Meziroční změny (stálé ceny) 2014/20132015/2014 STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM  4,3 %  7,1 % Pozemní stavitelství  3,4 %  2,6 % Inženýrské stavitelství  6,4 %  17,1 %

3 3

4 4

5 5 PROGNÓZA VÝSLEDKU ROKU 2015 V „S“ HODNOTĚ ČSÚ dosud nevydal výsledky Stavební produkce ve výši cca 470 mld. by odpovídala hodnotě v roce 2006

6 6 STAVEBNÍ ZAKÁZKY – STAV NA KONCI ROKU (ZÁSOBA PRÁCE ) rok2009201020112012201320142015 mil. Kč174 896149 277143 078140 373141 024163 435125 136 index81,385,495,898,1100,5115,976,6!!! veřejná %67,357,355,252,347,350,249,2 soukromá %21,830,036,837,135,930,034,5 zahraničí %10,912,7 8,010,616,819,816,3 Na konci roku 2015 poklesla hodnota uzavřených zakázek o 23,6% !!!

7 7 NOVÉ ZAKÁZKY VE 4. ČTVRTLETÍ Pokles stavebních zakázek nevytváří podmínky pro výraznější růst stavební produkce v dalších obdobích. Březen 2016I.Q 2016/2015 Počet zakázek Celkem-35,0 %-37,2 % z toho PS-37,6 %-50,2 % IS-32,9 %-24,3 % Hodnota zakázek Celkem-57,6 %-40,5 % z toho PS-27,0 %-46,5 % IS-63,7 %-37,8 % Zakázky nad 1 mld. Kč žádná zadaná zakázka zadány 2 zakázky

8 8 Je dlouhodobě determinováno mnoha faktory:  neexistence nebo krátkodobá platnost rozvojových koncepcí a strategií  jejich nevyváženost, neprovázanost s ekonomickými možnostmi státu  nestabilita rozpočtů (SR, Státní fondy)  nekontinuita hospodářského rozvoje při střídání politické reprezentace  personální výměny ve vládě a vrcholových institucích státní správy  neuspokojivá kvalita stavební legislativy, komplikované projednávání potřebných změn  nedostatečná investorská příprava staveb  problematické čerpání Státních fondů a fondů EU ÚSKALÍ STAVEBNÍHO TRHU

9 9 Programové prohlášení vlády ČR:  zjednoduší procesu administrativního vyřízení stavebního povolení liniových staveb, a to včetně posouzení vlivu stavby na životní prostředí a podmínek vykupování dotčených pozemků  zpracování analýzy stávající projektové připravenosti, prověrku stavu zastavených staveb, možnosti jejich pokračování, podmínky financování   objem prostředků do infrastruktury nebude vláda omezovat, účelně využívat, zejména v oblasti čerpání fondů Evropské unie   vláda dokončí úseky infrastruktury s napojením na sítě TEN-T  za prioritní pokládá výstavbu dálnic a rychlostních komunikací DOPRAVNÍ INFRASTRUKURA

10 10 Základní důvody neplnění záměru:  přetržka v plynulosti investiční přípravy - důsledek politiky škrtů  dodnes se nepodařilo výpadky v plné míře dostatečně nahradit  důsledkem je několikaleté problematické čerpání rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury  negativním znakem pro následující léta je možný návrat k nestabilitě financování DI  v současné době nejpodstatnější brzdou je stav stavební legislativy Aktuální stav legislativy: Posuzování vlivu záměrů na životní prostředí (EIA)  pod hrozbou zastavení finančních prostředků ČR akceptovala požadavky EK uplatněné v rámci infringementu  novelizace zákona EIA s účinností od 1. 4. 2015 byla provedena zákonem 39/2015 Sb.  novela komplikuje postupy ve dvou základních oblastech:

11 11  v procesních postupech správního řízení a soudního přezkumu, zde je přímá návaznost na stavební zákon a na jiné stavební předpisy  rozšířením možností tzv. dotčené veřejnosti a občanských iniciativ zasahovat do procesu schvalování staveb a jejich změn  je navíc nutné novelu aplikovat i na stavby se stanovisky získanými podle předvstupního zákona 244/1992 Sb., znamená to, že u všech vydaných před datem 1.4.2015 je nutno proces EIA opakovat  to bude mít fatální důsledek na realizaci mnoha velkých projektů dopravní infrastruktury a na ztrátu možnosti čerpat většinu z evropských prostředků vyčleněných pro Operační program Doprava II  přijetím zákona se sice pomohlo čerpání EU fondů 2007-2013, ale prakticky to znamená zastavení desítek projektů, připravených k realizaci  již dnes jistota, že nebudou moci být vyčerpány prostředky na Operační program Doprava II

12 12  pozitivní příklady - Polsko nebo Slovensko  v současné době probíhá příprava samostatné novely k transpozici směrnice EP a Rady č. 2014/52/EU, kterou se mění Směrnice 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí  nové požadavky této směrnice budou transponovány do, v současné době, připravované transpoziční novely  součástí transpozice bude úprava vybraných ustanovení zákona EIA v souladu s požadavky revidované směrnice EIA  předpokládá se, že materiál bude předložen do meziresortního připomínkového řízení v červnu 2016 tak, aby novela nabyla účinnosti nejpozději dne 16. května 2017  změny budou mít významný vliv na stavební zákon  nesdílíme optimismus, že nová právní úprava povede ke zkrácení lhůt

13 13 Stavební zákon  v Programovém prohlášení vláda deklarovala novelu stavebního zákona, která přinese zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení (koordinované povolení)  zpracovávaný návrh zákona byl předložen na vládu 01/2016 s 20 zásadními rozpory k samotné novele a 10 rozpory k ostatním změnovým zákonům  Legislativní rada vlády proto rozhodla o zastavení práce na novele stavebního zákona do doby dopracování změny zákona EIA  stanovisko SPS deklarované na RV 31. 3. 16 a PEM 19. 4. 16 je nekomplikovat přijetí a uvést platnost Zákon o veřejných zakázkách  Poslanecká sněmovna 19. 4. 16 přistoupila na návrh Senátu a odložila účinnost o 3 měs., tzn. 6 měs. po vyhlášení  pro posouzení, zda je nutné provést pro provedení změny nové řízení je limit 50%  celkový objem změn je omezen limitem 30% původního závazku, ale se započetím prací, které se nebudou provádět Znění zákona, tak jak byl po dlouhém projednávání přijat, je možné i s dílčími výhradami považovat za úspěch SPS při tvorbě zákona i osvěty a tlaku na zákonodárce.

14 14 Zákona o liniových stavbách - záměr ministerstva dopravy –zřejmě již není aktuální  SPS dlouhodobě a intenzivně podporuje všechna opatření, která by vedla k řešení neutěšeného stavu přípravy liniových staveb  přináší náměty na konkrétní kroky, které by pomohly tuto situaci změnit a zefektivnit tento proces  již v říjnu 2014 jsme předložili stanovisko k návrhu věcného záměru zákona o liniových stavbách  přípravu jsme uvítali, ale upozorňovali jsme na jeho nutnou koordinaci s připravovanou novelou stavebního zákona i na úskalí plynoucí s nutností změny řady dalších právních předpisů  tvorba nového zákon by vyžadovala poměrně náročnou a komplikovanou změnu zásadní legislativy. Naprostá většina se týká zákonů, které jsou přijímány v legislativním procesu od vládního návrhu po podpis presidenta. Tento proces je delší než 1 rok. U právních norem, které se dotýkají ústavních principů, pak tento čas odhadnout nelze vůbec.  platný zákon č. 39/2015 Sb., (EIA) neumožňuje uskutečnění zásadních změn, které by vedly k urychlení přípravy liniových staveb, jeho brzká změna v žádaném směru není reálná

15 15 Návrh dalšího postupu investorské přípravy dopravních staveb opírající se o stanoviska EIA vyfaná dle zákona č. 244/1992 Sb.  ministerstvo dopravy předložilo „Návrh“ do mezirezortního připomínkového řízení  materiál byl projednán na RV 31. 3. 16  SPS materiál podporuje ale konstatuje:  z materiálu nevyplývá, že by MD, nebo obecně vláda vyčerpaly všechny možnosti pro nalezení kompromisního řešení situace  v připomínkách SPS navrhuje:  aby vláda uložila MD zpracování analýzy možnosti přijetí specifické právní úpravy k řešení dané situace, přičemž cílem této právní úpravy by bylo maximální zjednodušení procesu pro dotčené projekty, při zachování cílů směrnice o EIA  vzhledem k naléhavosti situace u této právní úpravy uvažovat i o postupu dle § 90 jednacího řádu PS, tedy schválení zákona v 1. čtení

16 16  opakujeme stálé stejné pravdy o významu DI  shoda s vládou na cílech Akčního plánu na podporu hosp. růstu a zaměstnanosti (ale výsledky v nedohlednu)  zaostalost za evropskými státy v budování páteřní sítě, nedostatečná údržba  dodržení alespoň střednědobých záměrů  zajištění stabilizace financování  bezpečnost, životní prostředí, konkurenceschopnost, …  ohlédnutí za program. obdobím 2007 – 13 (OPDI)  dálnice – i přes zvýšení pokrytí území není patrný rozvoj, nebo scelení dálniční sítě  železnice – viditelné zlepšení v podobě železničních koridorů, ale jedná se pouze o odstranění zaostalosti z minulosti (evropské trendy jsou ve vysokorychlostní železnici)  zcela chybí (zatím?) vyhodnocení dopadů a výsledků investic z pohledu vlivu na ekonomiku (zlepšení podmínek pro průmysl, služby, cestovní ruch apod.) ZÁVĚR – SHRNUTÍ

17 17  Období 2014 – 20  tristní stav – přestože jsme za třetinou 7 letého období tak není z pohledu efektu, ale ani čerpání co hodnotit  je zřejmé, že existující překážky ve stavění jsou jiné, nežli finanční. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Dopravní infrastruktura, klíčové legislativní normy a výhled dopravního stavitelství Programovací období 2014 – 2020 Žofínské fórum 25. 4. 2016 Ing. Václav."

Podobné prezentace


Reklamy Google