Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím a bezpečností 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím a bezpečností 2013."— Transkript prezentace:

1 Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím a bezpečností 2013

2 Dotazníkové šetření města Kladna (12/2013 – 1/2014) – stručný souhrn Již šestým rokem je realizována sonda veřejného mínění s cílem zjištění názoru obyvatel na problematiku všeobecné spokojenosti s úrovní života ve městě Kladně a s úrovní bezpečnosti. Dotazníkové šetření týkající se spokojenosti občanů s místním společenstvím a bezpečností, bylo realizováno v období měsíců prosinec 2013 až leden 2014. Vyhodnocení proběhlo v únoru 2014. Bylo vyplněno 850 dotazníků, jejichž distribuce byla realizována prostřednictvím středních škol, kde měli studenti zároveň možnost diskuse s primátorem města Danem Jiránkem. Dále byli osloveni rodiče a rodinní příslušníci dětí čtvrtých ročníků základních škol. Pro zjištění názorů seniorů, proběhla distribuce na jejich předvánočních a novoročních setkáních. Dotazník byl také dostupný na webu města. Respondenty lze rozdělit v poměru 60 % ku 40 % mezi ženy a muže. Jedna z úvodních otázek byla zaměřena na zjištění největších předností města Kladna, kde nejčastější odpovědi uváděly sport a sportoviště. Zároveň je dotazovanými vysoce ceněno dopravní spojení s Prahou. Mezi největší negativa města patří dle respondentů nepřizpůsobiví občané a stav komunikací ve městě. Na otázku spokojenosti s městem, jako s místem, kde žijeme a pracujeme, odpovědělo 15% dotazovaných, že je velmi spokojeno a mírně spokojeno je 62 % tázaných. Oproti tomu 23 % obyvatel je s životem na Kladně nespokojeno. Priority, které by mělo město strategicky podporovat, jsou dle názoru obyvatel - zvýšení kvality ZŠ a SŠ, revitalizace nevyužívaných průmyslových areálů, zvýšení počtu parkovacích míst a bezpečnost a plynulost dopravy (kruhové objezdy, BUS pruhy). Finanční prostředky města by měly být investovány do školství, oprav komunikací a rozšíření sportovišť. Místa, která označili respondenti jako nebezpečná, či problematická jsou - Kročehlavy, Dubí a Rozdělov.

3 Dlouhodobě je oceňována kvalita služeb sportovních zařízení, kdy průměrné hodnocení respondentů je 1,8. Zároveň je vysoce hodnocena kvalita služeb knihoven s celkovým průměrem 2 (hodnocení jako ve škole, tedy 1 až 5). Oproti tomu negativně jsou hodnoceny možnosti podílet se na místním plánovacím procesu (příprava územního plánu apod.) kde je průměrné hodnocení 3,5. Takto byla také hodnocena možnost získání dobrého zaměstnání na území města. Zároveň je negativně hodnoceno využívání webových stránek města Kladna a to v 65 %, resp. 84 % v případě webu www.kladnozive.cz. V oblasti bezpečnosti pociťuje 63 % obyvatel pocity bezpečí a 37 % obyvatel pocity ohrožení. Rozšíření kamerového systému podporuje 84 % tázaných, ale negativně je hodnocena informovanost obyvatel o umístění kamerových bodů a to v 74 %. V oblasti životního prostředí byla průměrnou známkou 2,3 oceněna kvalita příměstských lesů oproti tomu známkou 3 byla hodnocena kvalita ovzduší, odvozu odpadů a čištění ulic. 86 % obyvatel aktivně třídí komunální odpad a 72 % respondentů pociťuje dostatek kontejnerů pro třídění odpadu. Přičemž nejčastějšími tříděnými komoditami je sklo, papír a plast. V oblasti dopravy bylo pozitivně známkou 1,9 hodnoceno spojení s Prahou a negativně - známkou 3,4 dostupnost parkovišť. Známkou 3,2 byla hodnocena výstavba a rekonstrukce komunikací. Obyvatelé měli také možnost vyjádřit své podněty ke zlepšení života ve městě, přičemž nejčastějšími byly požadavky na zlepšení - komunikací, školství a bezpečnosti. Prevence kriminality

4 Zastoupení pohlaví respondentů bylo v poměru 60% žen ku 40% mužů MužiŽeny 343507

5 Věková struktura respondentů

6 Sociální postavení respondentů

7 Dosažené vzdělání respondentů

8 Rozdělení respondentů dle délky života ve městě Kladně

9 Rozdělení respondentů dle městských částí Kladno – městoKročehlavyRozdělovDubíŠvermovVenkov 12921780723180

10 Co je dle Vašeho názoru největší předností města Kladna? Sport a sportoviště258 Dopravní spojení s Prahou96 Kultura63 Okolní lesy a příroda58 Množství obchodů32 MHD26 Množství parků a zeleně23 Školství13 Oblastní nemocnice Kladno10 Celkem579

11 Co je dle Vašeho názoru největším negativem města Kladna? Nepřizpůsobiví občané355 Špatný stav komunikací112 Nepořádek60 Nedostatek pracovních příležitostí38 Nedostatek parkovišť36 MHD34 Nízká bezpečnost20 Kultura20 Nedostatek parků a zeleně11 Celkem686

12 Vyjádřete míru své spokojenosti s životem ve městě Kladně

13 Vyberte 3 nejdůležitější priority, které by mělo město Kladno strategicky podporovat: Zvýšení kvality ZŠ a SŠ318 Revitalizace nevyužívaných průmyslových areálů315 Zvýšení počtu parkovacích míst289 Bezpečnost a plynulost dopravy (kruhové objezdy, BUS pruhy)288 Opatření na úsporu energií a zlepšení kvality ovzduší232 Rozšíření ploch zeleně ve městě218 Rozvoj VŠ ve městě194 Aktivní trávení volného času, zejména pro seniory a děti185 Zapojování veřejnosti do rozhodování města127 Levné a rychlé internetové připojení119 Informovanost o kulturních, sportovních a společenských akcích ve městě102

14 Do jaké oblasti by měly být investovány finanční prostředky města? Školství182 Opravy komunikací155 Rozšíření sportovišť98 Kultura68 Revitalizace průmyslových budov65 Zdravotnictví49 Rozšíření parků a zeleně40 Zvýšení počtu parkovišť39 Možnosti trávení volného času29 Zvýšení bezpečnosti28 MHD28 Celkem781

15 Která místa ve městě se Vám jeví jako nebezpečná a problematická? Kročehlavy247 Dubí157 Rozdělov134 Švermov108 Náměstí Svobody67 Podprůhon53 Okrsek 439 Okrsek 06 Ostrovec5 Gymnázium5 Celkem821

16 67165302116107 Zhodnoťte možnosti Vašeho zapojení do rozhodování ve městě podílet se na místním plánovacím procesu (příprava územního plánu apod.) 1= výborné až 5 = špatné stát se členem místní nevládní organizace, zájmových organizací, spolků 1= výborné až 5 = špatné 3782299164172 Ø3,540% Ø3,0 40%

17 1382422129077 podávat přímé žádosti a dotazy na magistrát 1= výborné až 5 = špatné Ø2,6 32%

18 702312891354094240208148113 Jak jste spokojeni s následujícími základními veřejnými službami? zdravotní služby 1= výborné až 5 = špatné sociální služby (např. pečovatelská služba, domovy důchodců) 1= výborné až 5 = špatné Ø2,9 30% Ø2,8 37%

19 943032561094513828420312449 mateřské a základní školy 1= výborné až 5 = špatné střední a vysoké školy 1= výborné až 5 = špatné Ø2,636% Ø2,6 38%

20 21930719275163493061004111 Zhodnoťte prosím kvalitu následujících služeb sportovní zařízení 1= výborné až 5 = špatné divadla 1= výborné až 5 = špatné Ø1,8 43% Ø2,2 38%

21 8817429417078 2132591859451 kina 1= výborné až 5 = špatné muzea a výstavní síně 1= výborné až 5 = špatné Ø2,4 32% Ø3,0 37%

22 326270147422314229621611833 kulturní domy 1= výborné až 5 = špatné knihovny 1= výborné až 5 = špatné Ø2,5 37% Ø2,0 40%

23 3886229284154 5316231718551 Jak hodnotíte dostupnost následujících možností? získání bytu 1= výborné až 5 = špatné dobré zaměstnání - pracovní příležitosti ve městě 1= výborné až 5 = špatné Ø3,0 36% Ø3,5 41%

24 Jak často trávíte volný čas sportovními aktivitami? nikdysporadickyobčasněkolikrát týdnědenně 73106277220112

25 9026028710045 9028024911246 Vyjádřete spokojenost s prací magistrátu kvalita poskytovaných služeb 1=výborná až 5 = špatná odbornost poskytovaných služeb 1=výborná až 5 = špatná Ø2,7 36% Ø2,7 37%

26 6521226016272 6220226418379 vstřícnost pracovníků 1=výborná až 5 = špatná rozsah úředních hodin 1=výborná až 5 = špatná Ø3,0 33% Ø3,0 34%

27 Využíváte webové stránky města? www.mestokladno.czwww.kladnozive.cz

28 Vyjádřete pocit bezpečí v místě vašeho bydliště: bezpečíčástečné bezpečíčástečné ohroženíohrožení 18232520885

29 Jste dostatečně informován(a) o plošném pokrytí městského kamerového dohlížecího systému, který provozuje Městská policie Kladno? anočástečně anonedostatečněnejsem informován(a) 48150280286

30 Podporujete záměr rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS)? anone 686129

31 Hodnotíte MKDS jako nástroj pro posílení bezpečnosti ve městě? anone 695124

32 Přejete si rozšířit MKDS do okolí Vašeho bydliště? anone 603210

33 Pokud se pohybujete v území monitorovaném MKDS, pociťujete vyšší pocit bezpečí? anone 475330

34 Třídíte odpad z domácnosti? anone 717119

35 Které z následujících komodit třídíte?

36 Je v místě Vašeho bydliště dostatek kontejnerů na tříděný odpad? anone 420167

37 1943041898234 9223628713258 Jak jste spokojeni s kvalitou následujících položek životního prostředí? veřejné parky a trávníky 1=výborná až 5 = špatná příměstské lesy 1=výborná až 5 = špatná Ø2,836% Ø2,3 38%

38 6917831418356 8326230810542 zastavěné prostory (zastavěné plochy, výstavba ve městě) 1=výborná až 5 = špatná odvoz odpadů a čištění ulic 1=výborná až 5 = špatná Ø3,0 39% Ø2,7 39%

39 134258234123495719829117187 kvalita ovzduší 1=výborná až 5 = špatná hlučnost v noci 1=výborná až 5 = špatná 36% Ø2,6 Ø3,0 32%

40 10428124510669 hlučnost ve dne 1=výborná až 5 = špatná Ø2,7

41 13427422110952 55112236242154 Zhodnoťte prosím kvalitu služeb v dopravě dostupnost parkovišť 1=výborná až 5 = špatná městská hromadná autobusová doprava 1=výborná až 5 = špatná Ø2,6 30% Ø3,4 35%

42 771522042321373003221153717 dopravní spojení s Prahou 1=výborná až 5 = špatná výstavba nových komunikací a rekonstrukce stávajících 1=výborná až 5 = špatná Ø1,9 41% Ø3,2 29%

43 1473102059650 výstavba a rekonstrukce cyklostezek a chodníků 1=výborná až 5 = špatná Ø2,5 38%

44 Uveďte náměty, co by se dle Vás mělo ve městě Kladně zlepšit Stav komunikací148 Školství86 Bezpečnost79 Nepřizpůsobiví občané59 Množství parkovišť55 Množství parků a zeleně54 MHD40 Pořádek36 Úroveň průmyslu35 Kultura33 Množství policejních hlídek22 Sport17 Zdravotnictví11 Množství pracovních příležitostí8 Celkem683


Stáhnout ppt "Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím a bezpečností 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google